IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT PAASCH- BROOD. MANNEN! 2087 Vrijdag 3 April 1925. Een en veertigste jaargang FIRMA VAN DIXHOORN, Fantasie-taartjes, -koekjes. ""S 3nls de Loterijwet van 1905, in allerlei GEMEENTERAAD. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, er kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,876, franco f 1.65 lf* ct- di*u. Vosten. UITGAVE Firma J. M. C. POT - Tholen Telef. Interc. no 16. Adverteutiën: r»n 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 171/, sents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. AANKONDIGING. heester en Wethouders der gemeente Tholen jter kennis van belanghebbenden dat te be- s 14 April 1925 vanwege de gemeente een zal worden gehouden van de wegen en met de kunstwerken. den 1 April 1925. 9 De Staatsloterij. itsoot»erj> tot geleidelijke inkrimping tele afflcbaifnig der Staatsloterij koo bij nnjende ledeo der Tweede Katner Diet als bedoeld worden opgevat. OINihlen de Staatsloterij eene onschuldige RUK» waarvan de afschaffing zeker niet lot iog van deD speelharlstocht zon leiden. adresl waartoe de Staatsloterij gelegeoheid eeo onschuldig genoegeo, waardoor wordt geschaad. schromelijk overdreven als het wordt 'h eld alsof de. handhaving der Staatsloterij 6n ël^beidswege een exploitatie zoo zijn van ban, lel hartstocht. Die hartstocht is er toch Ibij een groot deel der bevolking, die tóeft aangewakkerd te wordeD, ook niet "'^'Staatsloterij, lutegendeel van aanwak- werkt ze matigend op hen, die aan de fldV" toeRe?en en beschermend werkt tegen n oneerlijke praktijken. Hiervoor maakt •I' baan vrij ïoilieo de Staatsloterij wordt Eerder zonde het overweging ver- «ERom je Staatsloterij uit Ie breiden ten- STRie van particuliere loterijen die maar al ]P 21 met zwendel en bedrog gepaard gaaD •''opkomen en zich «eten te haudhaveo. "re leden die weliswaar niet voor de af- sau g zijn, stemden toch roet die zienswijze II Wel waren zij vau oordeel dat de Staat 9®"e| roeping heeft de natuurlijke neiging Pt mensch tot verrijking, voor zoover die spel uit, onder alle ouistaudigheden tegen Daartoe bestaat slechts aanleiding, in- 1 die neiging sociale nadeelen voortvloeien, JS1de Staatsloterij niet kan gezegd ren merkten op, dat indien men in be- 6 Opfc&eD aÜ° kansspel is, de consequenties gever opvatting vrij ver gaan en men ook de )ij de militie bezwaarlgk kan handhaven. 1 achten ook met het oog op den toe- Ban 's Rijks schatkist de afschaffing van «loterij hoogst ongewenscht, omdat er duur een bate vao ruim f 600.000 prijs gegeven. Het zou vooral in dezen tijd Utwoordelijk zijn om daarvan afstand te r wille van de bezwaren, die slechts bij in deel van de bevolking bestaan, ER. Ie volksovertuiging vindt de afschaffing ^^.Staatsloterij geen steun. De wijze waarop '»s a,Beriog haar wil afschaften is kwalijk te ^££(Aet den afkeer tegen het hazardspel, aart|dit 0DtwerP zou z5n ontleend. sheidene leden daarentegen verdedigden I0l0r|weirp Qjt overweging^ dat het houden WlotQj loterij een minderwaardig bedrijf voor VPHAt is. 9 set" zich de vraag of het spelen, dat verjjfichiedt een kwaad is of niet, en men ll^l ,|*arop een bevestigend autwoord, dan mag aaö dat kwaad geen leiding geven, i speelzucht leiden kan tot zedelijke ver- 5 van den Staat, heeft zij zich princi- ,»o alle deelneming daaraan te onthouden, lil CE bij andere volksondeugden, bijv. drank rjjve!*cht geschiedt. )ersi|Vcr(^'eDt toejuiching dat na de totstand- 5 der Loterijwet 1905 en de wet van ersl'bans dit voorstel komt, als derde stap in t danle richting en als een noodzakelijke aau- ;ch kfaa de getroffen wettelijke voorzieningen Ie speelzucht. nigen zonden de Staatsloterij liever aan- ïaaefgeheel hebben zien afgeschaft of althans itgelergaDgstermijn aaura rkelijk willen ver- ladel Anderen vonden het beter het bereikbare d is.tarden a^8 de onmiddellijke opheffiug te zwaren met zich brengt, t tegenover weer een geheel ander geluid jij gJ. Behalve dat het een eigenaardig stand- rjit jjjkl dat de regeering premieleeningen met gen wel toelaat en de Staatsloterij wil en, achtten sommige leden het zelfs ge- pOrt<| om de Staatsloterij uit te breideD, omdat >n herhaaldelijk tekort aan baten blijkt «L BUITENLAND. de combinaties die nog kunnen ontstaan, wie als overwinnaar uit het strijdperk zal treden. De 26ste April zal de beslissing brengen, al is de tweede stemming een volkomcu vrije, waarbij zelfs weer Dieuwe candidaten mogen gesteld worden. Dat zal wel niet gebeuren, omdat het volkomen nutteloos zou zijn; eerder zullen er van de eerste lijst afvallen. In tegenstelling met de verwachting zal de leiding voor het antwoord der gelliëerden op het Duitsche memorandum uitgaan van Frankrijk, waar men aan het ministerie van buitenlaudsche zaken reeds bezig is met de samenstelling der resoluties, waarvan de grondtoon is, dat Daitsch- land geeu afzonderlijk pact zal kannen sluiten, zoolang het niet bij den Volkenbond is aan gesloten. En aan den anderen kant leest men, dat ter zake der ontruiming van KeuleD, Duitsch- land een aanvullende ontwapening zal moeten lot stand brengen. Hel vraagstuk van de Fransche veiligheid is nog lang niet opgelost en de ontmanteling van bet Rijnland maakt niet zoodanige vorderingen dat Frankrijk daar voldoende gerust, op is. slag der verkiezing voor een president jitsche republiek heeft geen eindresultaat erd; er moet nog een tweede stemming mjf/hebben, die beslissend is, daar dan het JTf i der meeste stemmeu geldt. De leiding grotendeels bij de cmdidaten Jarres van die bijna II millioen stemmen verkreeg 'y/msoc. dem., die tegen de 8 millioen L20 Mn^°°P^ üet hangt nu maar af van BERGEN OP ZOOM, Kremerstraat 15 17, Tel. 189. sinds 1856 om de kwaliteit geroemd. Stands R.l.0. 46 -47. III. Burg. en Weth. stellen voor, aan C. M. Ridderhof eene vergoeding te geven van f 400 voor den verbouw zijner woning waardoor een hoek zou vervallen en aan de gemeente komen, ter verbree ding van den inrit van do Dorpsriug. Voor het mogdyke gaslevering. Er i» in deze niet anders te doen dan in beginsel uit te makrn of men met het gas wil te doen hebben. Zegt men ja, aonder zich verder tot iets te verbinden, dan kan eens vergadering plaats vinden tusschen het gsmeentsbest. mug vou ucu iii.iv «w Oud-Vos.emeer met dat van Tholen, de gas- algemeen en drukker wordende verkeer zou dat WMrhi, ,kn d.' donk» dan OÜD-VOSSEMEER, 1 April, v.ro. 10.30 u. Voorzitier de heer C. W. Snijder, burg. Tegenwoordig alle leden en de secretaris. Na lezing en goedkeuring van de notulen der vorige zitting deelt de voorzitter mede, dat, naar aanleiding van een gedane vraag over den weg onder den molen, het Polderbes'uur heeft goedgevonden om dien weg naast de rijbaan te verbeteren met grind of macadam. I. Ingekomen stukkeD, als: a. missive van Geil. Stalen houdende goedkeuring der gera.-begrooting voor 1925, behoudens enkele zeer ondergeschikte administratieve wijzigingen. b. verzoek van hot gemeentebestuur van Schalk wijk om adhaesie te betuigen aan zijn adres aan de Eerste Kamer om den Zomertijd niet te handhaven. Burg. en v\e:h., van meening zijnde, dat deze toch nie meer zal ingevoerd worden, stellen voor, dit verzoek voor kennisgeving aan te nemen. De heer Ooms zegt, dat men daarvan niet zoo zeker kan zijn, want dat de berich'en omtrent de gezindheid van de Eerste Kamer anders luiden. De voorzitter voorziet er toch niet veel hinder van, daar de burgerij, scholen en kerken toch met den gewonen tijd meegaan. Alleen als men op reis moot, is men een uur vroeger in de weer. Voor kennisgeving aangenomen. II. Verzoek van J. Gebraad om een stuk tuin grond naas- zijn smederij, thans in erfpacht bezittende, in koop te mogen erlangen. De voorzitter zegi, dat Burg. en Weth. hiertegen geen bezwaar hebben en na verschillende beraad slagingen zijn gekomen tot een prijs van f 2 per M2. Op dit perceel'je rust een erfdieus1 baarheid voor wat betreft de riuleering, die blijft bestaan, ook al zou Gebraad zyne smederij willen vergrooten De hoer Den Engelsman vindt f 2 een hooge prijs en zoo f 1.50 billijker achten. De heer Oom9 krijgt op zijn vraag naar het bedrag van de erfpacht lot antwoord, dat dit f 3.80 bedraagt, hei welk eene waarde vertegenwoordigt van f72. Wordt de verkoopprijs f 1.50, dan zou de waarde i 159 beteekeneu, hetwelk toch verbazend hoog is voor een lapje waarbij de gemeen'e niet het rninsie belang heeft, terwijl de erfdienstbaarheid er op blijft ruston. Als de smederij er mede zou vergroot worden, dan bevordert dit do schoonheid en men werkt er tevens de industrie mede in de hand. Eerst is het f2, nu f 1.50, terwijl het mei f 1.rykelyk be taald is. De voorzitter meende ook dat f 1 genoeg was, maar het is toch ontegenzeggelijk waar, dat, als de gomeente zelf koopen moei ze altyd duur moet betalen, en als ze verkoopt, wordt er steeds afgedungen. De heer Ooms meeni dat dit geen maatstaf is voor het publiek belang, te minder als bij zoo'n strookje gronds niemand belang heeft. De heer Pollie merkt op, dat het inderdaad een verloren hoekje is, doch of nu de smederij vergroot zal worden en daarmede de schoonheid wordt be vorderd doet minder ter zake, alleen vindt hij fl wel wat weinig en voelt meer voor fl 25. Het voorst el-Ooms, fl per M2. als zijnde van de vers'e strekking komt het eerst in stemming en wordt verworpen met 4 tegen 3 stemmen; vóór de heeren de Rijke, van Tilbeurgh en Ooms. Het voorstel-Pollie, f 1.25, wordi aangenomen met 6 tegen 1 st,, die van den heer den Engelsmao. eene groote verbetering zijn. De verbouw natuurlijk gehöel voor zijne rekening. De heer de Wilde i9 er tegen het is een groote en onnoodige uitgaaf. Hij heeft het eens nagegaan bij vier bussen en bij do een was nog U/g M. o*er, terwijl een andere slechts een weinig achteruil moest. Als het paaltje aan de andere zijde i/o M. achteruit werd gezet, dan had men ruimte genoeg. De heer Ooms zal de prijs een oogenblik laten stilstaan, maar men kan wel aannemen, dat als men aan zijn huis gaat tornen, dit nooit meevalt. Laat hem de helft te veel vragsn, dan is dat in het belang van het toenemend verkeer nog gewettigd. Do heer de Wilde zegt dal men door he' plaatsen van een verkeersspiegel ook aan het verkeer ten goede kan komen. De heer OomsMaar aan een verkeersspiegel heeft men toch in den avond niets. De heer Vermet merkt op, dat de bewuste hoek gevaarlijk is. Een verkeersspiegel aan het hui9 van mej. Ruijtenburg zou wel goed dienst kunnen doen, maar wie waarborgt dat ze niet binnen drie dagen stuk is. De voorzitter zegt, dat er toch een stukje grond bij inbegrepen is. De heer de WildeDaar heb je 't al, wat daar straks is gezegd als de gemeente koopen moet, is 't altijd duur. Waarom moet maar gegeven worden wat die man vraagt. Kan 'i niet een honderd gulden minder? De voorzitterDat is al geprobeerd, maar hij doet 't geen cent minder. De heer den Engelsman vindt het voor het alge meen verkeer werkelijk noodzakelijk, de bussen nog daargolaten. De heer Pollie vindt den prijs tojhoog. De heer de Rijke acht het ook een zeer moeilyke hoek. Het voorstel van Burg. en Weth. wordt aange nomen met 5 tegen 2 stemmen, die der heeren Pollie en de Wilde. IV. Voorstel van Burg. en Weth. tot herbestra ting van den veerweg vanaf het veer tot aan den oprit. De voo^z. zegt, dat de weg zooveel kleino putjes vertoont die bezwaarlijk te lichten zijn, dat Burg. en Weih. het beter vonden de geheele weg grondig te herbestraien. De heer Ooms heeft in de stukken niela waarge nomen vau de kosten die dit werk zulleu bedragen, De voorzitter: f1000 a f1200. De heer Ooms zoo dit heel anders willen aan pakken en in verband met het volgend punt der agenda laten liggen. Als er aan Tholen concessie zou worden verleend voor de levering van gas, dan verdiende het toch wel aanbeveling om met de be strating te wachten, daar men anders weer opnieuw kan gaan beginnen evenals na het leggen der buizen van de waterleiding. De voorz. zegt dat dit voorstel wordt gedaan omdat een langer uitatol het werk des te grooter en de kosten des te duurder maakt. Het is de be doeling om stuk voor stuk en jaar voor jaar de bestratingen te verbeteren opdat men een goed geheel krijge. De heer den Engelsman kan zich niet voorstellen, dat dit maar zoo weinig zou k< sten. met inbegrip van het zand. Wil men goed werk leveren, dan moeten de steenon in zoet zand gezet worden. De breedte is 5 Meier en 450 M. lang dat 2250 M2 terwijl men op f 2.15 per M2 moet rekenen, zoodal de uitvoering minstens f4500zal bedragen. De heer Van Tilbeurgh merkt op, dat de onder vinding heeft geleerd van den vasten ondergrond niet te veel uit te graven 10 h 15 cM. is voldoende. Maar hij vindt ook beter nog wat te wachten. De voorz. zegt dat, als er gewacht wordt men toch een kleine aankoop zal moeten doen van wat materiaal voor het haventje. De heer Pollie acht verbetering hard noodig als er nog langer moot gewacht worden, dan weei hij niet wat er van de Veerweg moet terecht komen. Do heer Van Tilbeurgh wijst er op, dat de Molen dijk ook diep losgemaakt is en nu minderwaardig blijkt te zijn. Voorts geeft hij in ernstige over weging om althans een bepaalde straatmaker te nemen. De hoer Ooms gaat accoord met den heer den Engelsman, dat een grondig herstel veel meer zal kosten en men wel een f 5000 zal noodig hebben. Ten slotte wordt met 6 tegen 1 stem, die vau dhr Pollie, goedgevonden dit werk nog een'gen tijd uit te stellen, mits niet langer dan een jaar. Evenzoo het herstul van de Raadhuisstraat, dat geraamd wordt op f 560 en de verbetering van de Kalisbuurt hetgeen in keien op f 1862,in klinkers op f 1412 en vóór de woningen op f750 is begroot. De heer den Engelsman hoopt dat het uitstel geen afsfel zal worden. V. Ingekomen is een verzoek van het gemeente bestuur van Tholen om concessie voor de levering van gas. Burg. en Weth. stellen voor, het contract dat niet erg duidelijk is door een deskundige te laten ondorzoeken on daartoe een ciediet van f150 te openen. De beer de Wilde hoeft op de Wethouders-ver gadering gezegd eerst een exploitatie-rekening van het gas te willen zien men zou er dan wel van terug schrikken. De heer Ooms meent dat men iu de verkeerde richting gaat Het gaat hier eenvoudig tusschen d' gemeenten Oud-Vossemeer en Tholea over een commissie en den directeur, waarbij dan de donkere punten kannen worden opgehelderd daarvoor heeft men geen nadere deskundige noodig en behoeft men geen geld uit te geven. De Voorz. had deze bedenking verwacht en voelt daar ook wel iets voor. De heer Pollie vraagt hoe ver de electricitëiti- voorziening staat. De Voorz. zegt dat men heel Zeeland wit voorzien en in dat verband hebben twee leden van Ged. Staten hem gevraagd nog even te wachten alvorens te be sluiten gas to nemen. De heer Ooms begrypt niet wat men hier met electriciteit zou doen. als ze er ooit komt. We hebben een overwegend arbeidende bevolking, waarvoor electriciteit veel te dunr is, gelgk ze dat in het alge meen is, en waarop men toch zeker niet koken en stoken kan. Wat is er nu tegen om in beginsel er toe te besluiten, zonder zich verder te verbinden. De heer Vermet., heeft geen bezwaar om oen prin cipebeslissing te nemen, maar dan behoort men ook f 150 te voteeren om iemand als deskundige op die vergadering te kunnen doen optreden. Misschien hebben we maar éénmaal dien man noodig en betalen we een 40 gulden. Daartoe wordt met algemeene stemmeu besloten. VI. Verzoek van de Vereenigicg „de Geit" om eene bydrage uit de gemeentekas van i 54,tot dekking van de nog loopende schuld. De heer de Wilde is lid dier vereeniging met zelfs twee geiten, doch is beslist tegen het verleenen van eenig subsidie. Wellicht beeft men gezien dat aan den Voorzitter 25 is uitbetaald, maar dat was een terogbeialing van een gedaan voorschot. Overigens vindt hij het verkeerd, als er iels te kort is maar direct een aanslag op de gemeentekas te doen. Ook de nieuwe muziek die geld te over heeft opgedaan, vraagt maar terstond subsidie. De heer Ooms begrijpt die bezwaren niet goed. Toen een paar jaar terug de Z. L. M. bare land bouwtentoonstelling te Tholen hield is om een sub sidie gevraagd en verleend, hoewel dat toch min of meer een luxe was. Met den r\jtoer is het heele gezelschap ook hier ontvangen, dat de gemeente eeu kolossaal bedrag heeft gekost en nu het een luttel bedrag geldt, ten bate van den werkman, uu lykt 't als het ware een misbruik maken van de ge meentekas. De heer Pollie is met overtuigd dat deze vereeni- ging het zoo bard noodig heeft; er ztyn zooveel ver- Indien bij het scheren uw huid pijn doet o( stok gaat, kunt gij dit voorkotnvn door uw huid VÓÓr het inzeepen eerst in te wrijven roet «en weinig Puro', 8 32499 eenigingen,^die met een tekort te worstelen hebben, doch daarom maar niet terstond de gemeentekas aanspreken. Het verzoek wordt ingewilligd met 4 tegen 3 st., die der heeren De Wilde, Pollie en Van Tilbeurgh. VII. Ken aanvraag om een sibsidie van f 15 aan den Byz. Vrywilligen Landstorm voor het houden van een schietwedstrijd wordt inet algemeene stemmeB aangenomen. VIII. De voorloopige commissie van het opge richte muziekgezelschap vraagt voor het beoefenen der muziek een schoollokaal ten gebruike en een jaarlijkscbe subsidie ten bate der kas. Burg. en Weth. oordeelen dat het afstaan van een schoollokaal, behoudens de noodige voorwaarden, een vereischte is, oindal ze anders bunne repetitiën in een herberg zouden moeten houden, en ten aanzien van bet subsidie wemchen Burg. en Weth. dit aan te houden opdat men een volgend jaar eens kan aanzien hoe het mei de financiën staal. De heer Den Engelsman herinnert er aan, dat, toen de Landarbeidersbond is opgericht deze ook in een schoollokaal wilde vergaderen, terwjjl ook andere vereenigingen dit wilden doen. Als nu de muziek- vereeuiging er wel gebruik van mag maken, kan dat aan anderen ook niet geweigerd worden. Gelijke monniken, gelyke kappen. De beer Pollie zegt dat de Arb.-bond nog altyd in een herberg moet vergaderen. De beer De Wilde zegt dal de arbeiders-beweging een grooter belang is, dan de mnziek. De beer Van Tilbeurgh merkt op, dal het enkel door de muziek is gevraagd en niet door een anderu veieeniging, zoodat we daarop niet kunnen beslissen. De voorzitter zegt ook dat dit eerst in behandeling kan komen als hei gevraagd wordt. Kr blykt geen bezwaar tegen te bestaan. De hetr De Wilde bedingt de voorwaarde dat toch in geen geval des Zondags muziek wordt gemaakt. De voorz. zegt dat dit als 't ware een stilEwygende conditie is. De heer Ooms vraagt of het de bedoeling is de vereeniging dermate aao banden te leggen dat z\j ook, eventueel in audere gemeenten, geen muziek eoede mogen maken. Maar dat blijkt de bedoeling van den heer De Wilde niet te zyn, als 't maar niet binoeu de gemeente gebeert. IX. Op verzoek van W. C. Droogers wordt eeu hem toebehoorende, thans ledig staande woning, on bewoonbaar verklaard. X. Ingewilligd wordt het verzoek van het bestuur der stichting ingevolge de Landarbeiderswet om te bevorderen dat aan G. van Dienst een bedrag van (3105 uit rijks kas wordt toegekend tot het bekomen van eea plaatsje ter grootte van S49 roeden

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1