IERSEKSCHE EH THOOLSCHE COURANT Ed. 2086 Vrijdag 27 Maart 1925. Een en veertigste jaargang PU ROL Ruwe Huid Schrale LippetRik Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Vaststelling der Kiezerslijst. Autobus-diensten. PUROL gen; Zomertijd. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco post t 1.65 10 ct. disp. koelen. TT1TGWE Firma J M. C. POT - Tholen Telef. Interc. no. 16. AdvertentiëoTan 1 tot 4 regels 75 cents; ifdere regel meer 17'/j fent». Grootte der lptters naar plaatsruimte. PUBLICATIËN. Jlirgemeesier en Weihouders van Tholen maken end, dat tegen 1 Mei a.3. leerlingen kannen aan- even worden voor de u. 1. o. school alhier. De gilte heeft plaat9 bij het hoofd der scho .1 den »r Waverijn en wordt met 1 April a.s. gesloten. Pholen, den 6 Maart 1925. 8 inrgemeester en Wethouders van Tholen maken end, dat de op heden door hen vastgestelde certiyst voor bet jaar 19351926, van 23 Maart en met 21 April a.a. ter secretarie der gemeente r een ieder ter inzage wordt nedergelegd en, :n betaling der k >aten, ii> afschrift, en stemdiitricti* y/.e, in uittreksel, verkrijgbaar wordt gesteld. Tot en met 15 April a.s. is een ieder bevoegd het gemeentebestuur verbetering van de vastge- de kiezerslijst te vragen, op grond dat hij zelf een ander, in strijd met de wet, daarop voor at, niet voorkomt, of niet behoorlijk voorkomt, let verzoekschrift kan op oDgezegeld papier worden teld. Tholen, 23 Maart 1925. De gemeente-besturen op ons eiland ontvingen tst een nienwe aanvraag om een subsidie voor autobus-dienst. De gemakkelijkheid waarmede men meeren- :ls over dat verzoek is heengegleden, doet uooeden, dat men bet min of meer en bagatelle ft beschouwd. De argumenten althans, die tot afwijzing islen dienen, waren niet alleen zeer uiteeu- pend, doch droegen bovendien tnin of meer stempel van een persoonlijke voorkeur. Nu mag allerminst zulk een "drijfveer dorni- rcn als een openbaar lichaam een publieke k moet beoordeelen. Immers, dan vtaat men niet onbevangen tnee.r tegenover en een college, elk der leden individuëel, moe» bij iedere k, die aan zijne behaudeling wordt onder-' •pen, een onbevooroordeeld standpunt knnneo emen, wil het onpartijdig handelen, hetgeen ir recht en billijkheid van eeue wettelijke poratie mag grëispht worden. Stelt men zich allereerst de vraag of het oir ir is, dat aaD een autobus- lienst opü bijdrage de gemeentekas mag gegeven «orden, dan er een tijd geweest, dat het autwoord daarop jewimpeld bevestigend luidde. Men is daarbij uitgegaan vau bet standpunt i het een openbaar middel van vervoer gold, welk metterdaad medewerkte om geïsoleerde atseu aan het meer algemeene verkeer vast koppelen. Niet waar, als bet door zulk een jégelden dienst mogelijk werd gemaakt, dat [...zij, wier beurs bezwaarlijk het gebruik toeliet i een huurrijtuig, dat in het achter ons liggende .perk moest dienst doen als cominuuicUiemtd- ,en nog minder de moderoe automobiel kan in voorkomeö, zich gemakkelijker konden ver- atsen, dau was voorzeker een fiuanciëele steun de openbare kas gerechtvaardigd, indien het hans aannemelijk kon worden gemaakt, dat ider zulk een bijdrage de exploitatie niet ligszins rendabel kan worden uitgevoerd. Eb we herinueren ons nog zeer duidelijk, toeu bet ook ten dezen op ons eiland begon gloreD, het enthousiasme voor dit nieuwe ddel vau vervoer zoo groot was, dat geen er te zwaar leek. Men begroette de onder- mers als weldoeners der mtoschbeid, die de iote verdienste hadden ons eiland tot in de rite hoeken uit zijn isolement te verlossen. Weliswaar moest aan zekere voorwaarden rden voldaan, maar bij de uitvoering van n dienst werd heel wat door de vingers gezien. Eerst als eenigen tijd de bas had geloopen men kon nagaan, dat er nog al wat volks rd vervoerd leek 't alsof de afgunst om een ekje kwam gluren en men restricties wilde iken. «MWfEvenwel, het hoofdmotief waar het op aan kwam vrijwel achterwege. Het subsidie werd k er vastgesteld en belichaamde dat in een be- Itotingspost, blijkbaar zonder dat men zich rgewistr- of de bijdrage, en zoo ja, tot welk ït beteer, inderdaad zou noodig zijn, en 'Alleen vonden we 't wel eens vreemd, dat oedko»B «èl eene beslissing uitlokte over de uit- om Haling van het subsidie nadat dit reeds was ie adiiganciioneerd door vastlegging in de begrooting. 1 rjcht® meeDden dat zulk een post in dat stadium aantastbaar was, te minder nadat ze zelts de SDedkenriug van Ged. Staten had verkregen. Met hetzelfde recht zou men ten opzichte n tal van andere zaken evenzoo kuunen hau- len, heigeen tot eene groole admiuia ratieve vdeDdwwarrmg zoude kunnen leideH en daaren boven ervoe't eene onzekere positie voof vele dingen aan- KLONnug geven. We dachten dat het aiininislra'ieve rech: moest worden opgevat dat een bepaald JJjJJngewezen post op de begrooting, tijdens den roaija waarbinnen dtze vigeert, niet opnieuw e^u puul van beraadslaging kon uitmaken, eu zeker niet meer tot object kon worden gemaakt .van de mogelijk wisselende gonst van een raada- college. Wel wilde het ons voorkomen, dat de raad de bevoegheid had de beslissing over een der be grotingsposten aan zich te bonden door baar pro memorie uit te trekken. Zelfs kau een van de begrooting afgevoerde post bij eene wijziging hare plaats herne.meD, maar haar aan hare be stemming onttrekken zonder geldig motief, ligt o. i. buitens 's raads macht. Tntusschen is het ons niet bekend, of oor spronkelijk 19 bedongen, dat het subsidie, met inachtneming van het maximum-bedrag, zou worden uitgekeerd voor zoover dit noodig mocht blijken. Wel moest eene exploitatie-rekening worden overgelegd, blijkbaar om daaruit de nood zakelijkheid van bet verleeuen van het subsidie te kunnen opmaken, maar in weerwil van bet toenemend verkeer, bleef het subsidie overal op het maximum staan, eu valt daaruit officieel af te leiden dat het resultaat der exploitatie steeds op het zelfde niveau blijft. Hetgeen trouwens niemand gelooft. Immers, als men dagelijks deze middelen van vervoer vaak ziet opgepropt met passagiers, dan ligt het voor de hand, dat die ondernemingen, een enkele daargelaten, niet zoo onvruchtbaar zijn. Maar daarmede treedt daD van zelve de vraag naar voren of het voor den raad een ge wettigd eu verantwoord standpunt is, als zij onder die allen een enkele een bevoorrechte positie verschaft door het verleeuen van een bijdrage uit de kas der gemeente, die ten deele, ook gevormd wordt door den winkelstand, waarvan menigeen door die vlugge ve»plaatsirg en velerlei gelegenheden de terugplag ondervindt. Ter beantwoording der vraag of aan een tweede dienst subsidie moet worden verb end, heeft o.i. het beslissend college eerst, te rade te gaan met de kwestie of het verschaffen van fiuai.ciëele steun in het algemeen nog noodzakelijk" is. Dit klemt te meer, omdat men, oppervlakkig beschouwd, eenig r^cht hepft daaraan te i wnfelen, Voor elke regecring der republiek blijft de bezorgdheid voor een Russisch-Poolsch conflict bestaan, waarin Duitschlaud tegen zijn ziu zou gemeogd worden. Niet dat men in de naaste toekomst eene botsing verwacht, maar de grenstoeetanden tos- schen Rusland en Polen laten steeds de moge lijkheid der verstoring van een duurzamen vrede open. Dat is het groote struikelblok voor Duitsch- land, want de Bondsleden verplichten zich de de onaantastbaarheid van het gebied van alle Bondsleden tegen eiken aanval van buiten te beschermen, terwijl bij een militaire expeditie elk lid den plicht heeft den doortocht door zij o gebied mogelijk te maken. Zou Duitschland tot den Volkenbond toetreden, dan is het gehouden de onaantastbaarheid vau den huidigen Poolscheu staat te helpen verde digen en zou het den doortocht van vreemde hulptroepen moeten mogelijk maken. Nu had Duitschland gehoopt dat het als ontwapeude mogendheid bij het intreden van dergelijke con- fl eten onzijdig had kunneu blijven, maar het blijkt duidelijk dat de Volkenbond geen uitzon deringen uiaakl, daar andere landen ook mei hunne veUangeus zouden kunneu komen. Het is evenwel te begrijpen, dat in Duitsch laud dit motief zwaar weegt, als men zich her innert uQft hoeveel moeilijkheden men destijds te kampen heeft gehad toen het spoorwegper soneel wapenen voor de Fransche bezettings troepen in Opper-Silezië moest vervoeren, m ve ttende dat die wapenen voor het Poolsche leger bestemd warec, dat gemobiliseerd was omdat de Ruisen Warschau bedreigden. Daar zijn in dien Oosthoek zoovele kwetsbare deeleu dat elke regeering huiverig zal zijn garant te zijn voor den huldigen Puolschen staal en troepen door te lateu voor de bescherming van dien staaf. Men berust, zij 't ook zuchtend* in de grens wijziging in het westen, waarbij Eupeu en Maluoedy aan België kwamen, en hoe smartelijk het verlies ook i1-, men zal er met Belg niet over kraktelen. Elzas-Lotharmgen de tout van 1870, acht men onherroepelijk aan Frankrijk 283 12 Doos 90 - 60 - 30 324.86 Bij Apoth.en Drogisten lettende op de vlucht die het passagiers-vervoer heeft genomen. Hier en elders en overal rijzen de diensten als paddestoelen uit den'grond, waarbij hipd stellig mag aannemen dat het niet uitsluitend meer een publiek belang is dat zij beoogen, doch waarbij bet eigsD profijt hoofd doel is. Men komi; du9 geheel op het terrein vau een normale vakbeoefening gpltjk elk ander het zijne bedrijft als bron van inkomst voor het levens onderhoud. Tot op zekere hoogte is de gausche maat schappij bij elk beroep gebaat en heeft dus alles eeu zijdelings publiek belang, maar daaruiede loopt geenszins parallel het toekennen vau eene geldelijke bijdrage uil de gemee: tekas aan elke denkbare onderneming. Met die -lalrijke busdiensten staat hel feitelijk al niet anders meer, waarvan het meerendeel op zich zelve is aangewezen. Noch de kwestie vau oudere brieven, die iu- tusschen heel dure bleken te zijD, ondanks bet belangrijk toegekende subsidie, noch het argu ment dak het een officieel steunen zou zijri vau eeu door de gemeente gesubsidieerden dienst aangedane concurrentie, kunnen steekhoudend zijn, evenmin het argument dat zonder subsidie wellicht de geheele verbinding zou te niet gaan. De gebleken levensvatbaarheid mag als vol doende waarborg worden aangemerkt, dat de ge- meeuten in hun voormalig verkeers isolement niet zuilen terugdompelen. Het wil on3 dus toeschijnen, dat bet ver leeuen van eeu nieuw subsidie overbodig mag geacht worden, doch het bestendigen van de reeds verleende bijdrage in geen geval meer gerechtvaardigd is, wil een gemeenteraad niet den schijn op zich laden van de beoefening eeuer partijdige willekeor. BUITENLAND. De Duitsche republiek zit midden in de vtr- kiezingsdrukte voor Ebert's opvolger. Zondag is de stemmingsdag. Het gekrakeel der partijeD onderling kuunen we veilig beschouwen als zaken die binnenshuisbehooren te worden afgedaan en zullen het resultaat dier stemming kalm afwachten. De regeering heeft tntusschen tot den Volken- bondsraad een inemorauduu» gericht inzake mo gelijke toetreding tot dien Boud. Een zeer vriendelijk schrijven is als antwoord hierop ge komen, maar de. bedenkingen die tegen deiut- verloreu. In tle ;if>lJD<3 van geoied aan Dene marken en v»n Tsjecho-SKiwakije kan men zich schikken, maar aan de oostgrens is eeuwenoud Ouitsch cultuurland en zijn millioeneu Duitsche bewoners van het moederland afgeknipt. Het is begrijpelijk dat onder al die omstan digheden de opeuoure meening iu Duitschland ovc-r toetreding tot den Volkenbond nog zeer verdeeld is. BINNENLAND. heeft er toe geleid dat de regeering eene wijzi ging der drankwet heeft voorgesteld, die reeds door de Tweede Kamer is aangenomen en door de Eerste in de secties is behandeld. Van ver schillende zijden werd twijfel uitgesproken of de voorgestelde aanvulling het euvel wel zal weg nemen, en of het verleeuen van een logement»- vergunniDg voor een enkele lokaliteit, die een onderdeel van het logement uitmaakt, en het verstrekken van sterken drank aan logeergasten het bezwaar niet zoo overwinnen. Het zou boven dien een beter toezicht op de naleving der ver bodsbepalingen mogelijk maksu. Eene afschaffing vau bet geheele instituut der verlofsvergunniogen zou overigens verre de voorkeur verdienen tol voorkoming van de heerschende misbruiken. Verder meende men, dat de bestrijding dezer overtredingen zeer vergemakkelijkt zou worden door eeue verscherping der strafbepaling indien ztDdat niet alleen strafbaar wordt gesteld het in het klein verkoopen of te koop aanbieden van sterken drank aan anderen dan logeergasten tnaar in ruimeren zin het „verstrekken, toedienen of beschikbaar stellen" daarvan. Eene verbetering werd het genoemd, dat onder het voorschrift der logementeu ook de soeëteitrn vallen. Het overdraagbaar maken van het vergunnings recht gaf aauleidicg tot breedvoerige beschouwin- Enkele leden wilden den Gordiaa: schen knoop maar doorhakken, de heele drankwet afschaffen cd aan ir.der die het verlangde vergunning tot verkoop van sterken drank verleenen tegen een hoog recht. Het door de Tweede Kamer aangei.omeu wetsontwerp tot afschiffi'g van den Zomertijd, zal Donderdag 2 April iq de Eerste Kamer worden behandeld. ONDERWIJS. treding zijn gemaakt, geruimd. zijn niet alle uit den weg Als de ons omringende landen de zomertijd invoeren, gelijk we reeds vermeld hebben, zal het voor ons land, indien de Eerste Kamer het voorstel tot af-c'ialfiag aauueemt, een groote verwarrmg geven. Hoewel de spoorwegmaatschappijen niet het miust omtrent huuue houd ug laten uitlekken, is het toch ondenkbaar, dat zij geen rekening zouden houdeu met de interDatioDaleaaosluitingeo. Voor dit verkeer, eveugoed als dat te water of met de Vaste lijnen moet men zich wel naar den zomertijd regelen. Als ten slotte land- en tuinbouw niet bet minst tegen den zomertijd ageeren, dau mag wel eens onder het oog worden gezien, dat vooral de laatst genoemde schade van de afscli&tfiug zal onder- vinden. De schepen met groenten, fruit onder- gelijke die op verschillende Engelsche havens varen, kunnen het our verlies niet missen. Zij moeten dau een uur vroeger vau hier verlrekkeD, de tuinbouw moet dan maar zorgen dat de pro- dacteo een uur vroeger aan de kade zijn. Alsot de werkzaamheden dan niet een uur vroeger moeten aanvangeD. In het andere geval komen de booten een uur te laat iu Engeiaud aan voor de treiuen, zoodat de verzending vertraagt eu het product in waarde daalt als het niet tijdig aan de markt kan zijn. Nu kan men er wel op aandringen dat deze. eeu uur vroeger iu touw moet zijn, en geue eeu uur vroeger moet beginner, maar die eivch heeft geeu waarde,- als men zelf eu bloc tegen de uivoering van den zomertijd is, terwijl de prak tijk de bestendiging vordert, en men alleeu als 't eigen belang er mee gemoeid is, zelts anderen tot eeu vervroegde tijd wil aansporen. Mej, M. Sakko le Tholen is beuoemd tot tijdelijk onderwijzeres te Scherpenisse. Tholen. Voor de alhier op te richten school op Staatkundig Gereformeerden grondslag is als hoofd benoemd de heer J. L. Geluk, thans ouderwijzer aan de- School met deu Bijbel alhier. De heer M. A. Blankert, hoofd der openb. sch-ol te Si-PhiSipslind is als zoodanig beuoemd te Waardenburg. (LJtr EERSTE KAMER. De ernstige misbruikeu die worden genaakt vau het instituut der logeu en'c-vergunüingen THOLEN, 27 Maart 1925. Bij Kon. besluit is benoemd lot kanton rechter te Brielle de beer irr. J. A. de Jong, kantonrechter alhier. Mr. J. A. de Jong is teveu® voorzitter van de Gezondheidscommissie voor het e'land Tholen met zetel te Tholen. ST-PH1LIPSLAN D. Zaterdagvoormiddag had op liet gemeeutehuis de aanbieding plaats van het caieau aan den heer L. Nilant, Burgemee9ter. Het grootste gedeelte der raadsleden was aan wezig alsmede de secretaris. De heer A. M. van Dijke, wethouder, bood het cadeau namens deu Riad aan den Burgemeester aan eu hield de volgende rede „Geachte Heer Burgemeester! „Nu Gij voor de eerste maal als hoofd van een gezin iu ons midden zijt, bieden wij U onze hartelijke gelukwenschen aau. Reeds vele jareu is de Regeering over een grooter huisgezin, eeu gemeeDle, aan Uw z-rge toevertrouwd geweest. Het zal U dus niet moeilijk vallen een gezin iu den engen zin des woords te besturen. Wij spreken hier de hoop uit, dat U nog menig jaar de ge noegens van een gezHligen huiselijkeu kring zult mogen smaken. Drukken U soms de vele zorgen, die verboudeu zijn aan het richtig Beheer van het groote huisgezin, dat ge dau een aaugeuaine en verkwikkende rust zult mogen genieten in het bijzijn van Uw levensgezellin. Moge de rus tige sfeer vau den huiselijken haard U inspi- reeren om het groote en vaak lastige huishouden der gemeente met ware wijsheid te leiden eu bijeen te houden. En breekt eenmaal de dag aan, dat Ge voorgoed afscheid neemt vau het publieke leven, dat Ge dan bij uw echtgenoot® nog langen tijd vau een weldadige rust inoogt kunnen profiteeren. Wij wilden niet achterblijven U bij deze gelegenheid met een aandenken te vereeren. Wij hebben gemeend U niets passender» te kuunen geveu dau een stuk iu het huishouden, dat het symbool is van gezellige rust. Wil daarom deze crapaud van vijf uwer raadslede»» en den gemeentesecretaris in ontvangst nemen. Moge deze stoel een geschikte plaats in uw woniDg innemen en U bij het biuneutredeu telkenmale uituoudigen tot rust na volbrachten arbeid. Ik heb gezegd." Hierna dankte de Burgemeester in hartelijke bewoording voor bet hem bij gelegenheid vaa /.ijl» huwelijk geschonken cadeau en hoopt dat bij nog vele jaren levens aau het hootd der gemeeule mag staan, om de belangen daarvan

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1