IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT >."2085 Vrijdag 80'Maart 1985. Ken en veertigste jaargang Eerste Blad. Firma J. NI. C. POT - Tholen Telef. Interc. no. 16. Schrale üppen en Ruwe Huid ivilU ï4t*LAKüT Zenuw-Tabletten 75 Laxeer-Tabletten .60* Hoofdpijn-Tabletten 60 Dit blad verichijnt ellen Vrijdagavond, na per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,87B, franco p&it f 1,65 10 ct. disp. losten. UlTGiVE idverteutiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17l/, «mts. Grootte der letter» naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag 28 Maart a.s. des middags te 12 uur, ten kvize aldaar, EEN HOOP COMPOST ,ek verkoopén 8 32549 aanwijzing geschiedt door den karreman. olen, 18 Maart 1925. irgemeester en Weihouders van Tholen maken ad, dat tegen 1 Mei a.s. leerlingen kunnen aan- /en worden voor de u. 1. o. school alhier. De itt* heeft plaats bij het hoofd der scho d den Waverjjo en wordt met 1 April a.s. gesloten. tolen, den 6 Maart 1925. 8 irgtmeester en Wethouders der gemeente Tholen jen ter openbare kennis, dat door Gedeputeerde u van Zeeland by hun besluit van 6 Maart vergunning volgens de Hinderwet is verleend Bende vorandering en uitbreiding van de ge- tegasfabriek in de stokerij, de machinekamer et ketelhuis. lolen, den 13 Maart 1925. 9 Eieren van Waterwild. i Burgemeester van Tholen maakt bekend, dal int beschikking van den Minister Binnenlandsche n en Landbouw, dd 3 Maart 1925, het zoeken i, ten verkoop in voorraad hebben, te koop iéden, verkoopen afleveren of vervoeren van n van waterwild in 1925 in Nederland niet zal toegestaan. holen, 17 Maart 1925. 11 Intusschen is de staking die drie dagen zou duren in de steden en één dag op het platteland met eenige processen-verbaal verloopen. Er deden zich hier en daar wel relletjes voor, waar geestelyken zich by de schooldeuren hadden opgesteld om de kinderen het binnen gaan te beletten, terwyl er heftig geredetwist werd met de ouders. Overigens is dö beweging weder geëindigd. De berichten uit Elzss-Lotharingen hebben in Parijs een diepen indrak gemaakt. In parlementaire kringen is de verwarring even groot als by de ver schijning van den Bisschoppelyken brief. De toestand met Elzat-Lotharingen is er zeer ge spannen door geworden en de moeilykheden voor de regeering vermenigvuldigen zich. In de Senaats commissie voor de financiën heeft de regeering een nederlaag geleden op het punt van de Vaiicaansche kwestie. De commissie had te voren met 15 tegen 15 stemmen en ééne onthouding het crediei voor de diplomatie geweigerd omdat het gezantschap bij het Vaticaan er niet meer op voorkwam. De commissie oordeelde het noodig Herriot's standpunt nader te vernemen, waarop hy uitvoerig heeft uiteengezet, waarom hij het gezantschap wil opheffen, hetwelk onder meer ook nog steunt op het jongste manifest van het Fransche episcopaat. Na dit manifest was bet hem zeker niet mogelijk ook maar eenigszins toe te goven en zoo mitsdien in Kamer en Senaat de vertrouwenskwestie stellen. De commissie besloot nadat de heer Herriot zich bad verwijderd met meerderheid van stemmen de begrootingspost met 1000 francs te verminderen als aanwyziug dat de commissie het gezantschap wenscht te behouden. minder aangename taak dit weelde-wetsontwerp te verdedigen en vond de algemeene geest van verzet blijkbaar verre van aangenaam. Doch ten slotte lachte Z. Exc. hartelijk met de Kamer mede, toen alle 61 aanwezige leden hun onverstoorbaar „tegen* lieten hooren. Te voren had de Kamer een ontwerp van ingrijpenden aard behandeld. H*t bstrof eene wijziging van de Lager onderwijswet 1920, waarbij aau de gemeenteraden de bevoegdheid wordt gegeven om onderwijzeressen die beueden den le-ftijd van 45 jaar huwen, te ontslaan, en onderwijskrachten op bepaalden leeftijd onge vraagd te ontslaan. Het verzet ging meer tegen het eerste deel van het ontwerp dan tegen het laatste. Doch het mocht niet bateo, daar het ontwerp, dat aan de willekeur van een goed- of minder goedgezinden Raad voedsel geeft, werd aange nomen met 35 t-gen 27 stemmen. BUITENLAND. kt de verkiezingsstrijd om het presidentschap der Mihe republiek wel niet in alle gemoedelijkheid iffoopen, was wel te begrijpen, maar dat zij e inzetten met een tooneel zoo bloedig als zich alle heeft afgespeeld, gaat selfs de verwachting »ven. de grootste zaal waarever men daar ter plaatse tichikkeu heeft, werd eene communistische ver- ring gehouden, die door ruim 6000 partijge in werd bijgewoond. >halve de caadidaat dezer party voor het presi- icbap zou ook een Eugelsche en een Fransche ounist het woord voeren, waartegen de politie raar had. ten eerstgenoemde gesproken had en diens rede vertolkt worden in de Daitsche taal. ging een oteur op hei podium en gat het bevel dat de moest Ontruimd worden. Dit had een geweldig ilt tengevolge. De politiebeambten in de zaal ien uitgescholden en met stoelen gesmeten, len in de herrie viel er een schot van de galerij, de andere zijde wordt echter beweerd, dat er geschoten is, doch dat een der communisten op falery met een bierglas heeft geworpen. De ie echter greep nu ook naar de wapens en schoot in het wilde weg oo de massa in. Er zijn in toel zeven communisten gedood, onder wie twee wen, en 22 gewond, van wie zes ernstig. Twee de gewonden zijn later overleden en nog een e zal vermoedelijk ook het leven laten. Het ut, dat de meeste slachtoffers niet doodgeschoten, in de geweldige paniek, die het optreden van wïlitie teweegbracht, zijn doodgedrukt en getrapt, overmaat van ramp stortte nog een galerijtrap waarby weer vele personen ernstig gewond of iod werden. ij slechts één slachtoffer heeft men een schot- de als doodsoorzaak kunnen vaststellen. De nunisten hebben vier politiemannen licht gewond, et was ongetwyfeld een belangwekkende rede, dt Britsche minister van Buitenlandsche Zaken len Volkenbond heeft gehouden en waarby hij laarde dat noch de regiering van het moeder- noch die van de Dominions zich met het ocol van Geneve konden vereenigen, i hoofdzaak komt dat neer op een wegvallen olie beginselen die in hel protocol verwerkt en zelfs de verplichte arbitrage voor hei be tten van internationale geschillen is daarmede de baan, hoe gewenscht men het ook acbtie, Jflit belangrijk element ter voorkoming van oorlog meen zou worden ingevoerd. Fraukryk is een felle stryi ontbrand tueschen peering en de geestelijkheid. jt de Franache regeering is destijds aan Elzas- iringeD de belofte gegeven om de aloude vrij- die de bewoners hadden verworven te eer- jen Voort gebruik ikalHjd 32463 487 BINNENLAND. Naar verluidt is het ontwerp tot afschaffing •an den zomertijd, dat door de Tweede Kamer is aangenomen door de Eerste Kamer lang zoo gunstig niet ontvangen eo is het niet nilgeslo'en dat dit jaar de zomertijd toch geitand blijft. Naar den indrak te oordeelen die bij de leden van ons Hoogerhnis omtrent dit pnnt moei be staan, zal een kleine meerderheid zich verklareu vóór het behoud van den zomertijd. Do candidaatstelling voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer zal plaats hebneo Dinsdag 19 Mei, terwijl de stemming hoogst waarschijnlijk op Woensdag 1 Juli zal worden gehouden. Het voorstel van de regeering om het niet-stemmen straffeloos te stellen, is in de afdeelingen der Kamer minder gunstig ontvangen. Er waren verschillende leden die van meening waren dat de heele slemplicht nit de wet be hoorde te verdwtjueD, eersteBS omdat het geen zin heeft dien stemplicht te handhaven, ten anderen omdat er door het voorstel «en waar borg tot naleving ontbreekt, terwijl ten slotte anderen priueipiëel tegen dien plicht zijn. Bovendien waren zeer velen tegen het ver dwijnen vzn den stemplicht, omdat daardoor de evenredige vertegenwoordiging uit haar verband dreigt gerukt te wordea. In overweging werd gegeven om een automatische verhooging van de personeele belasting toe te passen op ieder, •tie van de stembus thuis blijft zonder daartoe geldige redeuen te hebben aangetoond. TWEEDE KAMER. os zijn de katholieke scholen veranderd in jdige, waartegen door alle Fransche bisschoppen •t is aangeteekend. i alle steden waar de inter-confessioaieele of on- 48 enp school wordt ingesteld, is door de kerkvorsten iVOnd«"Dhoolsuking bevolen. iPSWÉ* P1"®*®0* ?<x>r die gewesten heeft aau de borge- tuiaen,tor" Cea <^r*a<H>®,r*cht gez<»Dden om hou te wyzen h ®rn,tig vergrijp tegem de wet, dat op die rscneifer ondernomen wordt en> een beroep gedaan Orfin. teo Bezonden zin van de ouders om bet stakiogs- 7Akfir£ nJel op 10 vo,«en* biwchop van Straatsburg beeft dit ambteljjk :nepen^ven beantwoord met de voorspelling dat, zoo |en. «geeriog voortgaat woordbreuk te plegen legen- CHTlfe.*"" •Lotharingen, het by dit jrotest oiet zal Het ie een emotievolle week die ons Lagerhuis achter deD rug heefr. Eerst de afschalfUg van den zomertijd met een zoo groote meerderheid, dat daaraan inder daad andere motieven ten grondslag moeten liggen dan speciaal de argumenten van het vóór en het tegen den zomertijd. Er zullen biuDen korten tijd zoovele Kamerleden, voor wie het geen on verschillige zaak ii om« hnn mandaat te zien hernieuwd, voor bet voetlicht moeten treden, dat ze liever eenigszins onbezwaard staan tegen over die plattelands-nachtmerrie. Het woord is nu aan de Eerste Kamer, die deze week reeds het ontwerp in de afdeelingen onderzocht. Als tegenhanger kwam aan de orde de aan vraag van een crediet van vijf ton voor een ambtswoning van deD minister van buitenlandsche zaken, bij welk bedrag het zeker nog wel niet zou blijven, daar er voor tafelzilver, servies en linnengoed, nog wel een en ander zoo bijkomen. Er was reeds een koop gesloten onder voor waarde dat de wetgevende macht deze zoo be krachtigen. Maar de Tweede Kamer deed zulks juist niet want met algemeene stemmen werd het ontwerp verworpeD. Minister Colijn, die op alles bezuinigen en besnoeien moet, had de THOLEN, 20 Maart 1925. Dinsdagvoormiddag hield de Polder- en Waterschapsbond in Zeeland eeöe Algemeeue vergadering in „Hof van Holland" ter nadere verspreiding van haar doel en streven. De voorzitter mr. P. Dieleman riep den tal rijke aauwezigen, belanghebbenden bij het polder en waterschapsgebied, hartelijk welkom en hoopte dat deze vergadering er zou toe bijdragen om bf individuëel als donateur toe te treden, of in de betrokken poldervergaderingen eene toetreding als lid van wege den polder of het waterschap te willen bevorderen. Het doel van den bood is een behoud van de autonomie of het zelfbestuur, het kosteloos verstrekken van adviezeD op administratief rech telijk en technisch gebied. Er is ook beproetd om een gezamelijke aankoop van macadam te doen, doch dat is mislukt, gelijk zoovele goede dingen aanvankelijk mislukken, die blijken nog niet rijp voor toepassing te zijn, maar die na korter of langer tijd toch wel practisch uitvoer baar worden. Daarna verkreeg het woord de heer A. van der Weijde, lid van Ged. Staten, tevens lid van het bestuur van den Bond. Het leek spr. in deze vergadering het best te spreken over de Proviuciale Staten en de Waterschappen omdat dit college als het ware de wetgever is voor deze lichamen. Na een historische schets van de wording der polders en waterschappen en de betrekkelijke wetgeving, gaf spr. een duidelijk overz'cht van de onderlinge verhouding, waarvan hij sommige regiemeuten in bescherming nam, tegenover de bezwaren die vaak geopperd worden, maar spaarde ook de critiek niet, waar die naar zijne meening gegrond was. Zoo keurde hij het goed dat de Kroon de benoeming deed van dijkgraaf en gezworene, maar vond het verkeerd, dat de kenze niet meer geschiedde uit een voordracht, doch uit eene aanbeveling van drie personen, die wel is waar wel door de ingelanden wordt opgemaakt, zoodat de wensch der belanghebbenden daarin is uit gedrukt, maar waarbij de Kroon nochtans het recht heef; buitenom te benoemen. Indien een voordracht van drie personen te beperkt zon wezen, dat men er dan vier of vijf neme, opdat in zooverre het zelfbeschikkingsrecht meer ge waarborgd zij. De ingelanden hebben daarop hierom te eerder aaospraak, omdat zij ingelanden zijn, desnoods tegen huu wil. Ook rijzen meermaleu bezwaren tegen de be paling dat zij die den 70-jari^en leetlijd bereiken met meer in aanmerkiug kunnen komen voor de vervulling der betrekkingen van dijkgraaf of gezworene. Nu zijn er menscheu die op dien leeftijd nog phyaiek krachtig genoeg zijn om die fonctiën waar te nemen, maar daar is eenmaal een grens, die met mag overschreden worden en dezulken die daarover nog klagen kunnen zich troosten met de gedachte, dat zij in dezen gelijk zijn met professoren en hoogleeraren die op dien leeftijd ook hun ambt moeten neerleggeD. Boven dien, voor die grens is wel wat te zeggen, want die bestuurders hebben niet alleen te wakeD voor de belaDgen der polders in gewone tijden, maar moeten zeker op de bres staan als er gevaar dreigt bij stormweer en hooge vlooden. En waar do in de reglementen en dergelijke niet meer, zooals voorheeo, gesproken wordt van het ver richten van hand- en spandiensten, maar van persoonlijke diensten, daar moeten zij de eersten zijn, die handelend optreden, waartoe men met terdaad krachtige mauuen moet hebben. In de desbetrvffende rijkswet, regelende de waterstaatsbelangen, komt ook eeue bepaling voor, waarmede spr. geen vrede heeft, bedoelende bijv. het overdragen vau polderwegen aan de provincie, waarbij dan de bijdrage van den polder aan de provincie wordt bepaald naar de kosten van onderhoud. Zij zal laag zijn iudien de. weg dour een slecht beheer weinig heeft gekost, daarentegen hoog, wanneer ze goed onderhouden is en dientengevolge meer heeft gevorderd. Dit is geen gezond systeem. In zoo'n geval moet men niet zien naar het verleden, maar Daar de toekomst, en geenszins als 't ware eene premie scheppen op eeu minder goed onderhond. Dat zoowel de referent als de voorzitter ten slotte de belangen van den bond met warmte aanbevalen laat zich begrijpen. Behalve de iustemming der aanwezigen had de heer Van der Weij ie ook den dank van den voorzitter in ontvangst te nemen, die ook er kentelijk was voor de aanwezigheid van den burgemeester en het statenlid de heer Moelker. Van de bereidverklaring om vragen te stellen of inlichtingen in te winnen, werd geen gebruik gemaakt en daarna werd de vergadering gesloten. Des namiddags had te St-Maarteosdijk een gelijke bijeenkomst plaats. Onbestelbare brieven en briefkaarten, van welke de afzenders onbekend zijn. Binnenland (Brieveu). Abraham Goedegebuore, St-Annaland. Aagje v Binneüland (Briefkaarten) Abraham den Engelsman, St-Annaland. Nota. Aanbevolen wordt om het adres van afzender op de stokken te vermelden, opdat deze bij on bestelbaarheid kunnen wordeu terog- gegeveo. Voorts is het gewenscht alle per post te verzenden stukken steeds van een volledig adres - straatnaam en huisnummer - te voorzie». De hoofdcommissaris van politie te IL t- lerdam geeft belanghebbenden ernstig iti over- wegiog, alvorens in verbinding te treden met het Kantoor van credieten en hypotheken", ook wel genaamd „Kantoor van credieten, hypo theken, assuranties, wissels en effecten", gevestigd aan de Claes de Vrieselaan 19b te Rotterdam, gehouden door Willem van Kastel, geb 9 Aug. 1887 te Middelharnis, inlichtingen in te winnen aan het hoofdbureau van politie, afd. recherche, Haagsche veer 23 te Rotterdam. De heer W. J. Liudhoot te Oad-Vossomeer komt voor als no. 1 op de voordracht ter be« noeming van waterbouwkundig ambtenaar van het waterschap Groede en Baaust te Groede. Bij het dezer dagen aan de Rijks-vee artsenijschool te Utrecht gehouden examen voor het verkrijgen vau het rijksdiploma in hoefbeslag is o. m. geslaagd de heer L. W. van de Zanae te TholeD. Het-halen van mossels uit de Zuiderzee. Bij een bezoek aan lerseke door den heer G. Janssens- van Amsterdam, inspecteur le en 2e district visscherij Waddenzee, heeft een de putatie van de visschcrsvereenigiog lerseke en van de mosselkweekvereeniging, bestaande uit de heeren Job. Paduios, J. A. van Sprundel, C Snke, C. van Damme, J. Vette eu H. Klo», een laugdurig onderhoud gehad over het wel of niet weghalen van mossels boven een bepaalde maat. Het onderhoud werd ook bijgewoond door opziener Bal van Harliögeu. Het bleek dat indien klein zaad zal worden gevonden, dit zal mogen worden gehaald. Anders zal van 1 Juni tot 1 AugQslus gelegeuheid gegeven worden om mosselen beneden 3 cM. grootte weg te halen. Dit besluit is in overeenstemming met de vereenigingen vau Bruiuisse, Zierikzee, Philip— piue en Graauw, die ook zulks wenschten. Van openstelling der Zuiderzee voor groote mosselen is geeo sprake. 32461 6 lj Apoth. en Drojllt**; 290 OUD-VOSSEMEER. Een timmermansknecht, die zich per rijwiel naar ziju werk begaf, slipte bij het passeeren vau een autobus, met het ge volg, dat hij onder een der achterwielen geraakte. Geneeskundige holp werd onmiddellijk inge roepen, maar het i9 geblekeD, dat de verwonding niet van zeer ernstigeu aard is geweest. De vrijwillige giften voor een faufarege- zelschap zijn van dien aard, dat de totstand koming _vrij wel verzekerd is. De medewerking van de ingezetenen is algemeen, zoodat van alle standen groolere of kleinere bedragen werden ontvangen. Aan den Raad is verzocht om een lokaal voor de oefeningen. Weldra zal weder een algemeene vergadering worden gehouden, waarin alles definitief geregeld zal wordeu. Door den heer Rijnberg werd van een loop eend een ei verkregen, dat niet aiiuder dan 14 D.G. woog, alzoo bijna I*/2 ons. ST-PHILIPSLAN D. WoeDsdagvoormiddag reed eeu auto op den Slaakëam alhier, doordat een band sprong, tegen eeü daar staande andere

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1