IERSEKSCHE TH00LSCHE COURANT T 1084 Vrijdag 13 Maart 1925. Een en veertigste jaargang Eerste Blad. def !^Sn; ■ijzen. Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, er kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,876, franco f 1,65 -f 10 ct. disp. konten. UITGAVE Firma J. M. C. POT - Tholen Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regel» 75 cent»; iedere regel meer 17 vent». Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. euring voor den Dienstplicht. rgemeester van Tholen maakt bekend, dat igsraad voor de ingenchrevenen voor den it, lichting 1926, dezer gemeente zitting en te Tholen in de U. L. O. School op 23 Maart 1925, des voormiddags te 9.15 uar. t A. Taak van don Keuringsraad. - i .in eenige uitzonderingsgevallen geschiedt keuringsraad het onderzoek omtrent de Jid voor den dienst, f likt voor den dienst worden geacht .Ut die kleiner zijn dan 1.55 M. g.die lijden aan of behept zijn met ziekten vermeld in een bij Koninklijk besluit keuringsreglement. bg de eerste maal, dat omtrent hun ge- uitspraak wordt gedaan, verkeeren in een jjfl en 2 bedoelde gevallen, worden geacht delyk ongeschikt te zyn, indien onder- lengte meer dan 1.50 M. bedraagt; S&óemelyk wordt geacht, dat de ziekte of het finnen een jaar zal hebben opgehouden te andere gevallen worden de onder 1 en 2 ersonen geacht voor goed ongeschikt ie zijn. Iderzoek blijft geheel of ten deele aehterwege, biykt, dat de gezondheidstoestand van geuren persoon het onderzoek niet gedoogt, praken van den keuringsraad worden in medegedeeld. |voor den keuringsraad moeten verschijnen. algemeen is ieder, die voor bovengenoemde ingeschreven, verplicht op de aangegeven £5} tijd voor den keuringsraad te verschijnen, verplichting rust ook op den ingeschrevene araan voorafgaande I >cb ing, die het vorig keuring tijdelijk ongeschikt is verklaard i Voorzitter van den keuringsraad kan worden om het onderzoek bij een anderen heuringa- dergaao. Dit verzoek kan ongezegeld zijn, jet gefrankeerd verzouden worden. Desge- kaa bij het verzoekschrift ook indienon bij tteester, die alsdan zorgt voor de verzending. ingeschrevene die by de thans ie houden delyk ongeschikt wordt verklaard, rust de om het volgend jaar opnieuw voor deu iad te verschijnen. voor den keuringsraad moet verschijnen. 'hcht zich by dien raad aan een onderzoek v zijn geschiktheid voor den dienst ie onder- it den ingeschrevene vry, by de keuring kundige verklaring omtrent de lichaams- over te leggen, opdat daarmede rekening >n gehouden. niet voor dén keuringsraad behoeven te verschijnen. keuringsraad behoeven niet te verschijnen irevenen zyu opgenomen in een krankzinnigen-, afstemmen- of blindengesticht leze ingeschrevenen wordt door de bestuurders ten een geneeskundige verklaring ingezonden doen blijken door ziekte of gebreken tot iyning buiten staat te zijn en niet zijn op een gesticht als onder a bedoeld [er bedoelde personen worden onderzocht op waar zij zich bevinden, mits deze binnen c gelegen is; zij zijn verplicht zich aan dit ik te onderwerpen. ■uderzoek geschiedt door een door den Voor in den keuringsraad aan te wijzen genees- Dit onderzoek blyft echter achterwege, tan den keuringsraad een geneeskundige E. ZijD« wor^t 'igezonden, die den raad voldoenden inreinjl?1 om (*en ingeschreven ongeschikt te ver- om,rent zulk een verklariDg aan het 'en «r dit hoofd.) ze n zÜn opgenomen in een jyksopvoediogs- den ei -een tuchtschool, een gevangenis of een d aan kinrichting zelfs onderzoek van deze ingeschrevenen gelden geheel bepalingen, als voor de onder b bedoelde i. bun beroep maken van de buitenlandsche of van de zeevisscherij boitens'ands. ingeschrevenen kannen, zoo zij keuring wen- cich bij den keuringsraad aan het onderzoek irpen, voor zoover zy geen gebruik hebben l van de gelegenheid om vóór 16 Maart een i Zool on^erxocb ,e ondergaan vanwege den Plaatse- "I Garnizoenscommandant in een garntzoen of ^^^Moandant der afdeeling Mariniers te Rotterdam. langer dan een maand in het buitenland ingeschrevenen kunnen niettemin, zoo zy wenschen, zich bij den keuringsraad aan het ek onderwerpen. Zy kunnen bovendien op de - r onder B aangegeven wijze vragen om het voor eea andereu kearingsraad te ondergaan, ts kunnen deze ingeschrevenen, zoo zij niet ijzen ®*D» by den keuringsraad voor de sluiting J&ting inzenden een na 1 Maart afgegeven ing, waaruit blykt: BAG^e iDfe»chrevene met geslachtsnaam, voor* 'WE5*0- aan le ^O'den door hen, die Lcl*riog hebben afgegeven, voorgoed ongeschikt EN O* dienst wordt geoordeeld en voorts de aard eo de graad van de ziekte of het gebrek op grond waarvan de ongeschiktheid aanwezig wordt geacht, zoomede de bezwaren, door de ziekte ol het gebrek veroorzaakt. Deze verklaring moet de onderteekening dragen van twee geneeskundigen, die ter plaatse van afgifte bevoegd zijn tot uitoefening van de genees- en heel kunde. De handteekeningen van hen, die de ver klaring hebben afgegeven, moeten behoorlijk voor echt zyn verklaard, onder bijvoeging, dat zy, door wie de handteekeningen zijn gesteld, ter plaatse be voegd zijn tot uitoefening van de genees- en heelkunde. De ingeschrevene wordt alleen voorgóod ongeschikt verklaard, ingeval de verklaring omtrent de onge schiktheid geen twyfel laat en niet aannemelijk wordt geacht dat de ziekte of het gebrek binnen een jaar zal hebben opgehouden te bestaan. f. die een geestelijk of een godsdienstig-mensch- lievend ambt bebleeden of lot zoodanig ambt worden opgeleid Deze ingeschreven kunnen zich evenwel, indien zij dit wenschen. aan het onderzoek voor den keurings raad onderwerpen. Zij kunnen bovendien op de hiervoor onder B aangegeven wijze vragen om het onderzoek voor een anderen keuringsraaad te ondergaan g. die als vry williger behooren tot de landmacht, de zeemacht of de overzeesche weermacht. Dezen worden niet tot de keuring toegelaten. Dit geldt ook voor hen, die tot den vrij willigen landstorm behooren. Voor d»m ingeschrevene, op wien de verplichting rust voor den keuringsraad te verschijnen, doch die aan den raad een door twee geneeskundigen afge- gegeven verklaring zendt, welke den raad voldoen den grond geeft om den ingeschrevene ongeschikt te verklaren, komt bedoelde verplichting te vervallen. De geneeskundige verklaring moet worden ingezonden zoo spoedig inugelijk nadat de ingeschrevene is op geroepen om voor den keuringsraad te verschijnen. De verklariDg moet overigens voldoen aan dezelfde vereisebten, ten aanzien van de hiervoor onder e ver melde geneeskundige verklaring aangegeven. geplaatst in de verhouding tot den dienstplicht, waarin hij stond toen hij ongoschikt werd verklaard. Van deze beslissing geschiedt openbare kennisgeving H. Strafbepalingen. De ingeschrevene, die verplicht is voor den keurings raad te verschijnen en niet op de daarvoor aange geven plaats en tijd verschynt, of die, aldaar ver schenen zijnde, zich niet aan het onderzoek onderwerpt, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd vyltig galden. Hetzelfde geldt voor den ingeschrevene, die moet worden onderzocht op de plaats, waar hij zich be vindt en zich niet aan het onderzoek onderwerpt, enook voor den ingeschreven persoon en zyn wettigen vertegen woordiger, die de in verband melde Dienstplichtwet van hem gevraagde opgaven niet of niet naar waar heid verstrekt. Pleegt hij een der genoemde feiten opzettelijk, dan wordt hij gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste zeshonderd gulden. Voorts wordt de aandacht gevestigd op art. 206 van het Wetboek van Strafrecht, dat luidt als volgt: Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren wordt gestraft 1. hij, die zich opzettelijk voor den dienst bij de krijgsmacht ongeschikt maakt of laat maken 2. by, die een ande op diens verzoek opzettelijk voordien dienst ongeschikt maakt. Indien in het laatste geval het feit den dood ten gevolge heeft, wordt gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren opgelegd. Tholen, 10 Maart 1925. 264 De Borgameester, A. J. VAN DER HOEVEN. De aanval op de Thoolsche pers. Ongetwijfeld heeft menig oningewijde, die kennis nam van de philippica, welke een onzer vroede mannen in de jongste zitting van den gemeenteraad zich heeft veroorloofd, den indruk ding kwam, zich beijverde om in een particulier, zeer zakelijk en geheel niet beleedigend schrijven den blaam, dien men nit de gestelde vraag zon kanoën distilleeren, weg te nemen, kan geens zins onredelijk geacht worden. Niettemin staat elke poging daartoe ten eenen male buiten ver antwoordelijkheid van den redacteur-verslaggever. Het plomp gezegde van den heer Braai, dat er niet goed geluisterd is, is daareuboven ook ab soluut onhoudbaar, wijl de vraag letterlijk is weergegeven zooals ze gesteld was. üet verwonderde ons dan bovenmate dat de punctnëele leiding der vergadering aan den Voorzitter ontglipte, door genormd raadslid niet er op te wijzen, dat het wraken van een persraads- ve.rslag niet beboort tot de orde eener openbare zitting vau den gemeenteraad, waar uitsluitend zaken, het belang der gemeente rakende, op hou plaats zijn. Doch ouze verbazing steeg nog, toen die leiding zelfs werd overgenomen door den heer Goedegebuure, die, gelijk reeds boven aangehaald, de strafmaatregel wilde toepassen om ods nit de vergadering te weren. Niet waar, niet eenig raadslid, maar de voor zitter heeft te beoordeelen of aan de hand van de wet het aanwezige publiek zich dermate buitensporig aanstelt, dat de orde der vergade ring gevaar loopt te worden verstoord. Eu zoo mettertijd dit element aanwezig sou zijn, d*n berust bij hèm, maar ook bij hem alléén eu niet bij den Raad, nog minder bij een lid daarvan, de bevoegdheid om de publicke- zoo noodig ook de perstribune te doen ontruimen. Maar dat element is niet aanwezig als een raadslid, gelijk een pruilerig kind, zich slechts verbeeldt, dat hem minder recht wedervaart, als dé pers van het door hem te berde gebrachte| Tegen Slapeloosheid, Overspanning, Gejaagdheid, Prikkelbaarheid en Examenvrees gebruikt men de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Mijnhardt's zenuwtabletten 12 32484 D. Iodeeling by de zeemilite of bij een der korpsen van bet leger. De Voorzitter van den keuringsraad verzamelt tijdens de zitting gegevens omtrent de indeeling. In verband hieimede s'aat het den ingeschrevene vry aan den Voorzitter mede te deelen. of bij, z o hij tol gewoon dienstplichtige mocht worden aange wezen, zou wenschen te worden bestemd voor de zeemilitie, voor de hospitaalsoldaten of voor een be reden korps en ook aan welk ander korps bij zich het liefst toegewezen zou zien. Ouk kan bij zijn wenschen opgeven omtrent bet garnizoen en het tijd vak van inlyving. Voorts kan de ingeschrevene den Voorzitter een scbriftelyke verklaring ter hand stellen om te bewy/en, dat hij voor eenig vak of voor eenigen arbeid bijzondere geschiktheid bezit. Met deze wenschen kan evenwel slechts rekening worden gehouden, voor zoover de dienstbelangen het toelaten. De ingeschrevene en zyn wettige vertegenwoordiger zijn verplicht de opgaven, die in verband met de Dienstplichtwet aan hem worden gevraagd, naar waarheid te verstrekken (zie ook hetgeen hierom trent is vermeld onder H „Strafbepalingen"). E. Herkeuring. Ten aanzien van eiken ingeschrevene, omtrent wien de keuringsraad uitspraak heeft gedaan, kan bij den herkeuriDgsraad een nieuw geneeskundig onderzoek worden aangevraagd a door den ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, of diens wettigeu vertegenwoordiger ,b. door elk der overige voor de gemeente inge schreven personen of diens wettigen vertegenwoordiger. De aanvraag moet berusten op aannemelijke in het verzoekschrift omschreven gronden eu binnen tien dagen na den dag, waarop de uitspraak in het open baar is medegedeeld, zijn ingeleverd bij den burge meester der gemeente, waar de ingeschrevene, wien de uitspraak geldt, voor den dienstplicht ingeschreven is Aanvragen, niet ingericht of niet ingeleverd op de, hier omschreven wijze, kunnen geen gevolg hebben. Verschynt de ingeschrevene niet op den bepaalden tijd voor den berkeuringsraad, dan wordt de aan vraag, indien zij is godaau door deD ingeschrevene, wien de uitspraak geldt of door diens wettigen ver tegenwoordiger, als vervallen beschouwd tenzij hy verkeert in een der gevalleD, waarin zondor zijn verschijning uitspraak kan worden gedaan. Het nieuwe onderzoek geschiedt voor den her- keuringsraad, die daartoe gewoonlijk zitting houdt in Juni. Indien het vanwege don herkeuringsraad te houden onderzoek met mocht kunnen plaats hebben, wordt de ingeschrevene voor geschikt gehouden. F. Tu»schenpersonen. Belanghebbenden by de keuring doen goed zich er voor te wachten, zich met tusschenpersonen in verbinding ie stellen om voor den keuringsraad te worden afgekeurd, omdat indien ongeschiktheid inder daad aanwezig is, de afkeuring ook zonder de tusschenkomst van die personen zou plaats hebben. G. Afkeuring door bedrog. Blijkt, dat iemand voorgoed ongeschikt is verklaard als gevolg van bedrug, dan word» hij op last van den Commissaris der Koningin in de provincie, binnen welke hij was ingeschreven, opnieuw voor den dienst plicht ingeschreven, tenzg hy reeds heeft geloot, in welk geval Rij op last vair den Minister weder wordt gekregcö, dat onze redactie een bijzonder zwaar euvel moet hebben bedreven, als de weinig ver heffende waarschuwing 'naar als een zwaard van Daraocles boven het hoofd beDgelt, dat haar den toegaDg tot de vergader ngen behoort te worden ontzegd, indien zij zich niet uitsluitend houdt aan hare taak tot hef geveu van verslag van het verhandelde. We nemen bij voorbaat aan, dat de leider der S.D.A.P.-fractie in onzen gemeenteraad meer heeft gesproken in den sfeer der opwinding dan in gloed der overtuiging, want bij kalm nadenken zal hij onwillekeurig tot zichzelf moeten inkeeren en zich afvrag u tot welk eene overmoedige houding hij zich heeft laten verlokken. Evenwel, in de prille jeugd van elk bestaan, ook io dat van partijen, ontwaart men meer vau die ontluikende uitwassen, doch die langzamer hand hunne scherpte verliezen. De tand des tijds doet in dezen vaak wonderen. Toch hebben we 't niet zoo bont gemaakt, dat die maatregel, waarbij men zich niet in het vrije Nederland, maar in het bolsjewistische Rusland zou wanen, Doodig zal zijn. Daarenboven wil het ons toeschijnen, dat de felle uitdrukking geenszins in overeenstemming kan zijn met het zoogenaamde levensbeginsel, waaruit de heer Goedegebuure put, hetwelk alleszins snakt Daar vrijheid van gedachte en Diet vrijheid van het woord en wars is van elke onderdrukking der openbare mcecing. Wat toch is het geval. De heer Braai heeft in de voorlaatste raads- zittiug de vraag gedaan wat er waar is vau het gerucht, dat de door A. Jansen geleverde cahiers aan de scholen van beter kwaliteit zijn dan die vbd de firma Pot. Nu bebbeu we in ons verslag niet anders neergeschreven dan de vraag, zooals ze gesteld was. Geen woord meer, geen woord minder, noch eeüig commentaar en allerminst een afkeurend oordeel, boewei uit den vorm waarin ze was ingekleed, vrijwel was op te maken, dat er een adderlje onder het gras school. Maar het paste ons niet eenige op- of aan merking te maken, niet alleen om eiken schijn van partijdigheid te vermijden, maar ook omdat de redactie zich niet heeft in te laten met een particulier belaDg, ook al geldt dit de boek handelszaak, die teveus de uitgeefster i9 van ons blad. Als men zoo kortzichtig is om dit onderscheid üiet in acht te nemen, dan ligt dat heuscb niet aan ons. Hadden we echter wel eenig commentaar ge leverd, dan zou de cousequeutic meebrengen, om dit ook te doen als eenige andere firma of per soon openlijk of bedektelijk werd aangevallen. Dit kan niet op onzen weg liggen, omdat we niet zijn een procureurs-bureau, dat zich onledig houdt met elke uitgesproken btschuljiging te ontzenuwen. Dat echter de firmant, wiens zaak in het ge niet zoo'n uitgebreid relaas geeft als van een ander. Zeker, dat komt voor. Eu voornamelijk te plattelands, waar nu juist niet alle raadsledeo zijn gesneden uit het hout, waaruit men zich dat vaak zoo gaarne zou wenschen. Het is dan ook alleszins begrijpelijk, dat de een iu eukele bewoordingen beter zijne gedachten kan uitdrukken, dan een ander, dis soms een heele omhaal noodig heeft en het hem dan soms nog niet altijd gelukt zijne juiste bedoeling te doeD begrijpen. Als men dan als persman niet met de omstandigheden tot in bijzonderheden op de hoogte is, weet meD soms DÏet wat wordt beoogd, en laat men wijselijk liever iets weg, dan het verkeerd te vermelden. Wij achten dit verkieselijker, dan de kans te loopeir het verwijt te moeten hooreo, dat men een onjuist verslag geeft. Als de heer Goedegebuure onder die omstan digheid zijn misnoegen over eene vermeende tekortdoening wil generaliseeren, dan staat hem dat volkomen vrij, maar het zal ons Diet van den afgebakenden weg afbrengeD. Maar zijn grief ging, volgens zijn geuite be wering veel verder. We hebben niet anders te doen dan verslag te geven van het verhandelde, zonder eenige op- ot aanmerking. Die vermaning behoeven we ons evenwel aller minst aan te trekken, omdat we Dooit anders doen. We leveren in ouze verslagen geen com mentaren. Maar zoodeu we 't wel doeD, dan kan niemand ods dat beletten. Het recht van drnkpersvrijheid is in ous land bij de Grondwet gewaarborgd. lutusschtn zou men zoo'n kneveling allerminst verwachten uit den rnood van een belijder eener partij, die, niet het minst onder de bescherming van dat "grondwettelijk recht, is gegroeid ea uitgedijd tot de macht, die zij thaos kan ont plooien. Nu moge de heer Goedegebuure blijkbaar al eenigszins tot zichzelven gekomen zijnde nader beweren, het Diet zoo bedoeld te hebben, toch doet dit weinig ter zake. Het is gezegd en geenszins onduidelijk, even zeer door onzen collega van *De Zoom" aldus verstaan en begrepen en vervat in deze ver melding „de opmerking van den heer Braai wordt door deu beer Goedegebuure dik onder streept; de laatste spreker is zelfs van meeniog dat de pers er geen eigen meeniDg op mag Da houden en slechts verslag moet maken van betgeen de heeren believen te zeggen, zonder eenig verder commentaar." We bevinden ods dus in goed gezelschap. Maar bet geeft bovendien steau aan onze voren- omschreven beschouwing, dat men er vaak maar Daar raden moet wat soms wordt bedoeld. De heeren zijn dus wel wat hard van stapel geloopen. Maar we nemen ze dat gansch niet I Kwalijk. In onze veeljarige ondervinding hebben

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1