IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT 7// 2083 Vrijdag 6 Maart 1925. Een en veertigste jaargang Eerste Blad. Firma J. NI. C. POT - Tholen DE THOOLSCHE RAAD. Langdurige pachten. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten Laxeer-Tabletten 60 Hoofdpijn-Tabletten 60 Hl f Dit blad verecbijnt eiken Vrijdagavond. ^rij. per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,875, franco oet f 1,65 -|- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Intere. no. 16. AdvertentiënTan 1 tot 4 regels 75 cents; iedereregel meer 17'/, eents. Grootte der lettere Daar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmorkolljko prljsvarmlndarlng. PUBLICATIËN. 'irgemsester eo Weihouders van Tholen maken l nd, dat tegen 1 Mei a.s. leerlingen kunnen aan- S, ven worden voor de u. 1. o. school alhier. De Iffte heeft plaats bij het hoofd der «cho>l den Wavergn en wordt met 1 April a.s. gesloten. holen, den 6 Maart 1925. 8 a urgemeester en Wei houder» van Tholen maken E thd, dat de Raad heeft besloten tot invoering van S tarief van het gas voor verwarmiogsdoeleinden. s verband daarmede wordt de tegenwoordige gai- voorloopig gehandhaafd bij een verbruik van sr dan 200 M3. gas per jaar en wordt met g van de meteropname deter maand een reductie i kven van 3 cent voor elke M3. gas, boven 200 M3. i >ruikt. 1; foor de 10 maanden van 1925 wordt de grens Ij 800 M3. verlaagd tot 165 M3. i "evens wordt bekend gemaakt, dat het geld der ittneier» voorloopig maandelijks zal worden opge ld. Pholen, den 6 Maart 1925. 16 onder art. 180 van de successiewet, hetwelk bedoelt eene bevoordeeliog uit vrijgevigheid. Waar nu gedaagden geen aangifte voor schen kingsrecht hebben ingediend als bedoeld bij art. 86 der successiewet, werd een dwangschrift tot betaling van f 25000 voor recht van schenking en boete legen hem uitgebracht. Hiertegen zijn beklaagden in verzet gekomen, op grond dat geene schenking is gedaan en zij dus ook niet verplicht waren eene memorie in te dienen. Nimmer is bedoeld vrijgevig te zijn; het niet vragen van een hoogere pachtsom had tot oorzaak de onzekere tijdsomstandigheden en den wensch den tweedeD gedaagde als pachter te hebben. Er is dan ook geen sprake van vermindering van vermogen van den eersten gedaagde. Hoogstens zou kunnen gesproken worden van winstderving. Verder werd geopponeerd, dat het gevorderde bedrag in ieder geval te hoog zoo zij o, en er Bllerminst eene boete zon geheven mogen worden, omdat geen bedoeling heeft bestaan de wet te ontduiken, terwijl evenmin de bedoeling vaD vermogeovermindering en verrijking beeft voor gezeten. Vroeger werd het land zelfs verpacht voor i 20 per gemet. Ten slotte werd opgemerkt, dat de fiscus 7 jaar liet verluopeD, alvorens aanmerking te makeD. Toewei we gewoonlijk, de mentaliteit n sommige dier heeren kennende, nimmer igeeren op hetgeen in den Thoolschen td wordt beweerd, zullen we thans eens 1 uitzondering maken, omdat een paar ■Ei die heeren schijnen te vergeten dat als raadslid de belangen van de Ge- Isente te behandelen hebben en met par- !(li(uliere zaken niets hebben te maken. De heer Goedegebuure durfde n.b. be- '0r d|ren dat wij op-of aanmerkingen hebben maakt in een der verslagen, tenminste zegt „en dat de pers niet anders heeft doen dan weer te geven wat hier be- deld wordt zonder op- of aan merkingen", e willen dhr. Goedegebuure aanbieden n som van honderd gulden voor zijn .„pjrtijkas indien hij in ons raadsverslag torkomende in ons blad d.d. 30 Januari nige op- of aanmerking op de uitlatingen gebt[n eenig raadslid kan vinden. De heer landagdegebuure vergist zich, wat erg mensche- dijk k is, ook zijn partijgenoot Troelstra ver- Q0°' istte zich in 1918! en. (jwat op- öf aanmerkingen betreft als »a"e hiermede wenschen te beginnen, dan aan we hierin vrij. De heer Goedege- 1 Cuure dient te besenen dat Wijnkoop in "wis ian(j nüg niet baas is en dat de vrije iting nog niet aan banden ligt Weheb- i, en hier in Nederland nog géén Raden- spubliek, waar dhr Goedegebuure dan ellicht op ons redactie-burea zijn bevelen /'-ju kunnen uitdeelen. '!En wat den heer Braai betreft met zijn iuating, och arme,'zou de man wel kunnen Guiïjzen? Het schijnt haast van niet! Niet e redactie van de Iers. en Thoolsche Crt. och de fa. Pot als zoodanig schreef dhr. al een brief waarin deze haar ver- ndering uitsprak over zijn vraag be ffende cahiers en f50.ter beschikking 1de voor de Algem. Armen te Tholen, 'ien mocht blijken dat het bewijs te eren was dat - doör haar een mindere •.waliteit was afgeleverd dan moest. Afschrift van den brief hebben we na- aurlijk hier, waarop dhr. Braai zeker niet ekende, en de bewering van dezen spr. f we over Godsdienst hebben gesproken een grove leugen. Eerst leereti lezen en an spréken Volgende week hopen we intusschen p de uitlating van dhr. Goedegebuure, iie met de reactionaire .idee komt om de jers voortaan te weigeren, wel eens terug, i T)en man nemen we het niet kwalijk dat V hij nog nimmer gehoord heeft van een grondwet en van de gewaarborgde vrij heid van drukpers, och armekent hij 8 falfs-de gemeentewet wel? A. Do opzienbarende kwestie der hooge boeten *eil"JgenS 'a°grïQ"Re paehten is voor de 'rechtbank te Middelbujg ia behandeling ge- &*®komen. Bpö" Door den rijks-advoka&t wareu namens de N- registratie twee personen, verpachter en pachter, HTS" Nieuwerkerk gedagvaard, voor wie mr, Hartog -ft Bergen op Zoem optrad als pleiter. De rijka-advokaat coviclude arde dat de eerste gedaagde aan de t«eed*e voor 14 jaar een hof- -J- L BUITENLAND. bij oiterst reebta ala uiterst links onmogelijk te maken en zoodoende zijne herkiezing als President waartoe in Juni eene stemming zou plaats hebben, te verijdelen. In Frankrijk is de tijding van Ebert's dood met weemoed ontvangen. Men meent er, dat de rast in Enrop» en in de eerste plaats voor Frankrijk er met de aanstaande wisseling achteruit zal gaan. De begrafeois van president Ebert beeft met indrukwekkende plechtigheid plaats gehad. In de voorafgaande dagen ia uit allerlei oorden getoigeois afgelegd van de deelneming met het verlies dat de familie van den president en dat ook de Duitsche republiek lijdt door het plot- seli' g sterven van Ebert. Naast die betuigingen van deelneming in allerlei vorm, beeft ook elke partij de menscbe- lijke schruom aan den dag gelegd om zich eene openlijke bespreking van de opvolging te ver mijden gedurende den tijd dat hel lijk boven aarde stond. En ook daarin heeft uien bet bewijs te zien van de eerbied voor en de beteekenis van Ebert's fignur. Toch is de zoo plotseling ontstane vacature een hoogst belangrijk vraagstuk. Bij al het respect dat men voor den dood heeft, kaD men de gedachten niet smoren en bepalen die zich als vnn zelf bij dit gewichtig feit. Enkele namen tornen naar voren, maar weinigen met bepaalde kans. Tegeuover de opgewekte verwacht! g dat President Ebert zon herstellen van zijue ernstige ziekte is de tijding van zijn doud, wel wat ini- leereod ontvangen. Te eerder omdat, in weerwil van zijne gewone burgerlijke afkomst, de ont- ontslapene eeo man van groote beteekenis is geweest, wiens naam met eere genoemd zal blijven worden en in de geschiedenis een eere plaats zal blijven innemen. De beer Ebert behoorde tot de Sociaal-demo cratische Arbeiders-Partij eu heeft in die partij bij verschillende congressen eene beheersching en eene kalmte aan den dag gelegd, dat hij algemeen de aandacht tot zich getrokken voelde eo langzamerhand opklom van hoofdbestuurslid der partij tot lid vao deD Rijksdag. In 1912, het jiar zijner verkiezing, werd hij osdal Jatei THOLEN, 6 Maart 1925. Onbestelbare brieven eu briefkaarten, van welke de afzenders onbekend zijn. Binnenland (Brielkaarten) Aertsen, Cor, Tholen. Feijtel, A„ St-Annaland. Nijs de, C„ Roosendaal. Verraad, Th., Oud Vossemeer. Binnenland (Brieven). Koning, de, C., Ood-Vossemeer. Nota. Aanbevolen wordt om het adres van afzender op de stukken te vermelde.o, opdat deze bij onbcstelbaarheid kunnen worden terng- gegeven. Voorts is het gewenscht alle per post 75 ct- ■siïÜfll Bij Apoth. en Drogisten Iige sctlw stede heeft verpacht te^en f 39 per gemet, terwijl ■i de huur was te stellen op f 55 p er gemet, waardoor de vermiodering in wa.arde wordt ges te Ld op ^aai* 81.605, welk bedrag wordt gerekend te Tallen de leider van de parlijtrncue, waarmede^el^heti» gelukte het steeds door hem gehuldigde beginsel van het verantwoordelijkheidsgevoel in de partij post te doen vatten. Toen io 1914 de oorlog uitbrak verklaarde «ij ue partij het Vaderland in de ure des gevaars niet in den steek te znllen laten en onder Eberts auspiciën, die haar ziel eu haar geestelijk hoofd was, toonde zij zich te willeu 'noudeD aao wat zij beloofd had. Behalve dat bij io deo oorlog het geestelijk overwicht over de partij kon behouden, breidde ziju poiitieke gezichtskriug zich uit eu hoewel hij zijne partij niet verloochende, was hij nauwe- lijks partijman meer, en voerde feitelijk meer een Duitsche politiek. Toen men in de Novemberdagen van 1918 aan de leiders der sociaal-democratie de volle waarheid meedeelde over de hopeloosheid vao deu militairen toestand en een beroep werd ge daan op hun hulp eo medewerking, heeft niemand meer dan Ebert alles in bet werk gesteld om Duitschlaud voor een chaos te behoeden. Bij nam zitting in het Kabiuet Max van Badeo, felke deelname van sociaal-democratisch pifüjUandpunt scherp is gecritiseerd, ja zelfs als verraad is bestempeld, maar iu die positie heeft hij het land meer dau iemand anders voor het lot vau Rusland bewaard. Toen de monarchie in duigen viel en de Republikeinsche Staatsvorm een voldongen feit was, was de heer Ebert de aangewezen man om als President op te treden. Zijn Presidentiëel leven was meer eea marte laarsschap dan eene eerefunctie. Is de taak van een President volgens de grondwet weiog meer dan een vertegeuwoordi- geude en oroamenteele, en moge de vervaling van die taak in rustige tijden, niet van de ge makkelijkste zijn, bij de eerste tijden die Daitschland na den oorlog doorleefde, was zij hoogst moeilijk. Critiek is hem niet bespaard gebleven, in den aanvang niet eo in den iaatsten tijd is hij nog meer het slachtoffer geworden vau een laster campagne, die er opgericht was om hem zoowel te verzenden stukken steeds vao eeu volledig adres - straatnaam en huisnummer - te voorzieB. De Visschersvereeniging te Yerseke heeft aan den Inspecteur vau het Loodswezen te Vlissingeu verzocht het vaarwater in het Schaar van Yerseke te verleggen naar eeu zich naast het tegenwoordige vaarwater bevindende diepere geul. Na een persoonlijk bezoek heeft de in specteur te kenneu gegegeven dat aau het ver zoek zal worden voldaan, evenals aau dat om aan de punt vau Kijkuit een wrakton te leggen en de roode sector in het havenlicht van Wemel- dinge zoo te wijzigen, dat de roode touuen van de Priuseuplaat door rood licht worden gedekt. 8T-PHILIPSLAN D, Dinsdag 3 Maart 1925. Voorzitter de beer L. Nilaot, burg. Tegenwoordig alle leden eu de secretaris. De notulen der vorige vergadering werden onveranderd goedgekeurd. Ingekomen stukken: De door Ged. Staten van Zeeland goedge keurde begrooting over 1925. Vervolgens komt aan de orde benoeming van een onderwijzeres io de kom der gemeeutf. Na stemming bleek, dat met algemeene stem men was beuoemd J. M. M. Spek, alhier. Daarna kwam ter tafel de"benoeming van een onderwijzer met hoofdakte aan de school in de kom der gemeente. Hiervoor wordt voorgedragen dhr. A. J. de Ruijter, onderwijzer te Iloek, die met algemeene stemmen werd benoemd. Verder werd besloten om een gedeelte kasgeld te beleggen op de Boerenleenbank alhier. Op het verzoek van de Oudercommissie, om op de ouderavonden thee, koekjes eu sigaren U verstrekken, werd op voorstel vau den Voorzitter afwijzend beschikt, Aan den Rijksveldwachter werd een gratifi catie van f75,toegekend, terwijl het klee- dinggeld vau den gem.-veldwachter werd ver hoogd met 1 75, Daarna werd de vergadering gesloten. Op Maandag 2 Maart opende de vergadering en heette de aanwezige leden welkom. Vervolgens had de vaststelling van de pre* sectielijst plaats, waarbij bleek, dat 49 leden aanwezig waren. Tot secretaris wordt beBoemd dhr. M. C. Blankert en tot stemopnemers de heeren A. A. Stols en A. Wisse. De notoleD der vorige vergadering werden gelezen en onveranderd gearresteerd. Daarna had de rekening en verantwoording plaats over 1924. Daaruit bleek het volgende: Het aantal leden bedroeg 102. De ontvangsten over 1924 waren: aan spaargelden f 68233.85, in rekening courant f 1.046.614,555, aao te rugbetaalde voorschotten f 18 120, aan rente f 13.420,10, aan provisie en kosten f217.97, - aan diversen f 122.70. De uitgaven bedroegenaan spaargelden f60.950.18, aan voorschotten f30.840, in re kening-courant f 1.042.323,01, aan rente f 10 263.96, aan bijdrageo, afschrijving, salaris, diversen en op de reserve gebrachte winst f3.144,825. Volgens de Balans waren op 31 December j.1, de activa: kas f 11.796,23, uitstaande voor schotten f 59.188, te goed in loopende rekening f217.618.69, en de passiva: spaargelden f98.765,15, schuld io loopende rekening f 188.837,68, winst f 1.000,09. Op 31 December j.1. waren in omloop 191 spaarboekjes, terwijl 57 leden met de Bank in rekening-courant stonden. De beer J. A. Stols, aftredend lid (Directeur) werd herkozen, evenals de heeren A. M. van Dijke, K. W. van Dijke en W. Meijer, resp. plaatsvervangend bestuurslid, lid van den raad van toezicht en plaatsvervangend lid van den raad van toezicht. Tot afgevaardigde en als plv. afgevaardigde naar de algemeene vergadering der ledeu van de Centrale Bank werden gekozen de heeren J. A. Stols en J. J. van Nienwenhuij3en. Het salaris vaTi den kassier voor 1925 werd onveranderd vastgesteld. Nadat nog eenige mededeelingen en rondvraag had plaats gehad sloot men de vergadering. OUD-VOSSEMEER. Vrijdagavond 27 Febr. werd ten huize vao den heer E. H. Verhees alhier gehoudeo de jaarvergadering der fokver- eeniging „De Geit". Medegedeeld werd, dat met het oog op den financiëelen toestand der kas, ééu bok weer terug is gezonden naar het fokstatioii, daar het aantal geiten van dien aard is, dat hoewel niet ge- gewenscht, met ééa mannelijk fok dier kan vo!- staau worden. Bij de besprekingen blijkt, dat de bokken- houder niet genegen is tegen minder tarief den bok te houden en vindt de vergadering het in bet belang der Vereeoiging als de laatste jaren twee dieren beschikbaar te hebben, waarom al gemeen goedgevonden wordt de contributie met 50 cent te verhoogeD. Er is thans een kastekort van 145,men acht het weoscbelijk bij deu Raad aan te kloppen om een bijdrage, daar toch niet outkend kan worden dat het houden van geiten een algemeen belang is eu dat de leden Daar krachten bijdragen om de afdecling in stand te houden. ST-PHILIPSLAND. 8T-MAARTEN8DIJK, Zaterdag 28 Febr. jl. ontstond ten huize van deu koopman L. alhier, tusschen deze en den arbeider A. P. eeu vecht partij over een financieele aangelegenheid. Het gevolg van deze vechtpartij was dat genoemde personen elkander zoodanig bloedend rerwonddeü, dat voor beiden geneeskundige hulp moest wor den ingeroepen. De arberder P., was er het leelijkst aau toe. Deze houdt nog steeds het bed. SCHERPEN18SE. Diusdag heeft eeu ver gadering plaats gehad in hotel Knijf alhier ten einde te komen tot de oprichting eeuer afd. vau de Bijzondere Vrijw. Landstorm. Nadat (ie burgemeester als voorzitter de aanwezigen had welkom geheeteD, gaf de heer Laermoes een duidelijke uiteenzetting van den oorsprong, het doel en de wijze waarop bij eventueel voor komende gevallen zal wordeu opgetreden. Nadat nog het doel der plaatselijke commissie, waarin zitting namen de burgemeester, de heer A. C. Polderman en de heer J. van de Velde Zz. be sproken was, werd gelegeuheid gegeveu zich aan te melden. Hiervan is een ruim gebruik gemaakt zoodat thans ook Scherpenisse een plaats heeft verworveu iu de rij vau Zeeuwsche gemeenteu waarvao een kern bereid is zoo Doodig orde en rust te helpen handhaven. Na oen ernstig woord van waarschuwing tegen de valsche lenze geheele „Ontwapening", welke beoogt het bevoegde ge zag machteloos te makeu, ging de goedgeslaagd# j.1. bad'd'éAÏgeaieen'e v7rg.de~rmg~"plaal. van verSade.ing ouder een «oord van dank aan den de Coöp. Boerenleenbank alhier. De vooratier j heet Laermoea, uiteen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1