IERSEKSCHE EN TH00LSCHE COURANT 2 PUROL 2082 Vrijdag 27 Februari 1925. Een en veertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen Telef. Interc. no. 16. n. De weeldebelasting. f Gesprongen Handen Ruwe Schrale Huid Springende Lippen en Huidwondjes Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, rijs per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,876, franco post f 1,65 4- 10 ct. disp. koaten. UITGAVE Advertentiën van 1 tot i regels 75 cents; iedere regel meer 17'/j tl. Grootte der letters naar plaatsroimtc. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. Openbaar Lager Onderwlje. irgemeester en Wethouders vao Tholen maken nd, dat tegen 1 April a.s. gelegenheid bestaat plaatsing op de openbare lagere school A in ,'emeente van kinderen, die vóór of op 1 October leeftijd van zes jaar zullen hebben bereikt, iders, voogden of verzorgers, die hun kinderen spillen op de openbare lagere school wenschen la'st te zien, worden in de gelegenheid gesteld van op 6 Maart a.8. aangifte te doen bij het i der school, den heer Van Overbeeke op werk- n des namiddags tusschen 4 en 5 uur. »olen, 27 Februari 1925. 15 I Voorzitter van den Raad der gemeente Tholen ;t bekend, dat de raadsvergadering, welke tegen lag 27 Februari 1925 was belegd, uitgesteld is Voensdag 4 Maart 1925, nam. 2l/2 uur. solen, den 26 Februari 1925. 6 e Minister van Snanciëu moet voornemens eeue nota van wijziging in te dienen op ontwerp tot invoering eener weeldebelasting, la we echter de lange lijst van artikelen Idealen dje xullen belast wordeD, dan zou de VOtjwe wet eerder den naam van verlerings- stiug moeten drageD. Uit bepaalde weelde 323(1 men niet veel. >e weelde zal geenszins de aarde aan den brengen, echter wel hetgeen in het dage- >ch leven verteerd wordt aan verbruiksartikelen ^^niet als noodzakelijke levensmiddelen kannen Hien aangemerkt. m ^ls de minister van deze belasting een be- r^jjrijke bate verwacht, dan is het niet van de ten, ved het bedrag in het ontwerp genoemd, e W1; van de auto's noch van de feestmaaltijden, eJa min van dc vloerklreden die per vierkante meer dan 50 gulden zouden kosten. wa'rj4aar het voornaamste verwacht de minister 01 het gebruik in hotels, koffiehuizen en banket- luwe'kerijen. ej)it er eeu extra belasting komt op het ge- 1 te djfc Tan (jQre lekkeroijen, kau niet onredelijk eei^rtffit wordeD, immers waar men het geld laat vantf ;t bn cd, schept men het ook maar. Maar het t toch bezwaarlijk als een weelde worden andegemerkt, als moeder 's Zaterdags een paar der goedkoope koekjes tegen den Zondag voor r gezin koopt. Eo zoo zou men kunnen iietwftgaaD begrip weelde is zeer rekbaar, Wins^vao in het ontwerp evenwel een zoodanig leplajettingsvermogen geëischt wordt, dat 5f de /OOr^cre nota van wijzigingen, of de behandeling kamer wel eenige ontspanning zal brengen. De mededeeliug die de regeering heeft gedaan dat de franc tot zijn volle waarde zal kunnen hersteld wordeD, mag wel de minst gelukkige genoemd worden om het bestaande wantrouwen weg te nemen. Als nu het herstel van het ruilmiddel afhan kelijk moet gesteld worden van het aangaan eener buitenlandsche leeniög, dan laat het zich begrijpen, dat geen ernstig fioancieman daarin eenig vertrouwen kau stelleo. Het lijkt den ook verkeerd om het heil van Frankrijk afhankelijk te stellen van Amerikaansche hulp. Beter ware het den toestand goed ooder de oogeu te zien, niet te schromeu voor ingrij pende maatregelen, vooral op belastinggebied, opdat men zonder steun van buitenaf het ver trouwen zou kunnen herwinnen en een gunstige factor zou zijn voor den steun van buiten de greuzeD, die het ten slotte toch niet kan ODtbereo. Over het rapport van de militaire controle commissie voorziet men een conferentie tusschen Herriot en Chamberlain. Wanneer deze zal plaats hebben is Dog niet hekend, maar men ziet haar met zekere spanning tegemoet, daar er nog andere belangrijke kwesties ooder het oog moeten worden gezien. De bezetting van de Kenlsche zóne, zij moge een struikelblok zijn voor een betere verstand houding tusschen Frankrijk en Duitschland, toch achten de FraDScheu haar noodig, omdat zij de sleutel vormt vau de geheele verdedigingslinie van den Rijn en een zekere waarborg is voor Frankrijks veiligheid. Die sleutel uit handen te geven, zou allerminst zijn in overeenstemming met het nationale denkbeeld dat op eigen be houd bedacht is. Toch ontstaat in Frankrijk eene stroomii g, die het opheffen van de bezetting der Keulsche zöue zelfs wil toestaan, mits een Frausch-En- gelsche defeusieve overeenkomst tot staud kouit en een permanente Volkenbond ceutrale-commis sie in Duitschland wordt ingesteld. Eenige bezorgdheid heeft het gewekt, dat Engelaud de ontruiming van de zóae wenscht te regelen voordat het algemeen veiligheids probleem ter sprake komt, terwijl het voorts zoo voorstellen den Duitschers te verzoeken deze zaak mede te bespreken. De FraDsche pers is daarmede alles behalve ingenomen, want toe te laten dat Duitschland roedespreekt bij de maatregelen, welke tegen dit land moeten worden genomen, acbt men gelijk te staan met afstand te doen van den eisch, dat Duitschland zich ontwapent. BUITENLAND. Van 19 tot 28 Maart zal te Rotterdam een Zeeuwsche week worden gehouden welke zal omvatten a. eene tentoonstelling betrekking hebbende op landbonw, oestercultuur, kantin dustrie, Zeeuwsche kleederdrachten, oude prenten, schilderijen, bedijkingen en zeeweringen, mo dellen van hoogaarlsen b. voordrachten over land en volk, ook in dialectc. volkszangen en reidansen eDZ. TWEEDE KAMER. De heer Weitkamp heeft eene interpellatie ge houden ove" de toestanden in de Drentsche en Over- ijsselsche veneD, waar de werkloosheid in de turf- indnstrie hoogst ornstige gevolgen heelt. Aan de verschillende gestelde vragen werden eenige practische wenken tot oplossing gegeven. De minister ging uitvoerig op de vragen in. De vermindering der vervoerkosten heeft zyn volle aan dacht. Het verleenen van voorschotten aan de ver- veners zoo neerkomen op het dragen door den Staat van een deel der productiekosten, waarbij rekening moet worden gehouden met de consequentie van andere induslriën, met name de kolenindustrie. Tegenover de toeslagverleening op hel gebruik van turf, staat de minister niet geheel afwijzend. Het verleenen van voorschotten was hem onsympathiek. Onder de verschillende maatregelen die de regee- ring had genomeu, was productieve werkvertchaffing wel de voornaamste, waartoe werd aangespoord hiermede voort te gaan. De interpellant was niet tevreden en diende eene motie in waarbij de regeering werd aangespoord al het mogelijke te doen om den ellendigcn toestand in de turlindustrie te verzachten. De tamheid dezer motie maakte haar öf vrijwel overbodig, bf althans niet onaannemelijk. Bij het afdeelingsonderzoek van de Tweede Kamer moeten van verschillende zijden ernstige be zwaren zijn te berde gebracht tegen het wetsontwerp tot toekenning van een snbsidie van één millioen golden voor de in 1928 hier te lande te houden Olympische spelen. Niet alleen zijn ze gekomen van de rechterzijde, maar ook moeten enkele sociaal democraten zich tegen het ontwerp hebben verklaard. Aan de aanneming van het ontwerp wordt geiwyfeld. toch was het bestuur tevreden. Indien men even wel tevoren zich een denkbeeld had kunnen vormen van hetgeen verschillende heeren ten beste zouden geven, dan wil het ons toeschijnen dat menigeen zich het du wel beklaagt deze bijeenkomst niet te hebben bijgewoond. Na het welkomstwoord van deu voorzitter, de heer A. CeDse, werd door de heeren J, Waveriju en J. A. Visser een viertal nummers op de viool gegeven, geaccompagneerd op de piano door den heer A. Cense Jr., die meesterlijk werden uitgevoerd en een hoogst dankbaar publiek vonden. Een paar hoogst lenke voordrachten, niet het minst het laats'e, van den heer C. W.Coomans deden de zaal schudden van het lachen en ver rieden in hem den declamator van vroeger dageD. Maar ook de heer J. A. Visser oogstte groote bijval in met zijn liederen gespeend aan den modernen tijd. „De metaeldieoder" door Jan van Beers, spelend iu het Vlaanderen-land, op gevoelvolle wijze voorgebracht door den heer G. A. van Overbeeke werd met ademlooze stilte aaogeboord, terwijl niet minder aandacht werd geschonken aan Cremer's Thijs de smid, dat op keurige wijze door den heer J. J. van Elsiicker werd vertolkt. Het stormacheig applaus dat beiden in ontvaDgst hadden te nemeo, was wel verdiend. Het slot van het programma werd gevormd door eenige muzikale stukken door hetzelfde eu- semble dat inderdaad een waardig besluit was van dezen zeer goed geslaagden avond. Frankrijk vertoont geenszins het beeld van J l overwinnende mogeuheid. Er is wel een emeene depressie waar te nemen, maar zooals gevolgen zich doen gevoelen iu Frankrijk, naaiïft men het nergeos aan. Nadat de franc zich Bn Z^jgszins hersteld had, dat wil zeggen met een 20 ir punten was opgeloopen, is weer een terug- g ingetreden, welke onwillekeurig aanleiding 1t tot nasporingen der oorzaak. 'e debatten die in de Kamer zijn gevoejd |ör den finauciëelen toestand des lands zouden •der konnen aangemerkt wordeD als een middel T kalmte te voorschijn te roepen in plaats u een teruggaDg van den franc te bevorderen. Behalve enkele maatregelen ten opzichte vaD itecoupons en buitenlandsche effecten, heeft B en!rr.iot te'en8 aangekondigd, dat de niterste mds ikheid iu de staatshuishouding zal worden SWE1"0^1, ^oort8 zal de regeering trachten eene iaenK0g *e 8^u'ten Tan 100 millioeu dollars in Vereenigde Staten. Een stelsel van verstandige 1 ttastingen zal de inkomsten zoo hoog mogelijk en. «n stijgen. ikeriWel tracht men dus verschillende gunstige pen '*achtiDgen Daar voren te brengen, maar het I. alsof het slechts te doen is om de donkere 4TINi?Crgr0n<i on**cktbaar te maken. De keerzijde er medaille zou een eenigszius ander beeld Boonen, Verzwegen is dat het maximum vaD biljetten-omloop op zijne hoogte kon blijven zij de bons der nationale verdediging die t ruilmiddel hebben dienst gedaan. Hpvenmin is gewezen op het feit, dat de re- iNring binnen kort voor groote verplichtingen te staan door de aflossing van vlottende ^■Buld, die wellicht vernieuwd kan worden, af- ^^^jacheiden van de zeer hooge rente die in elk l^val moet worden betaald. herstellingswerk in de noordelijke pro- iën van Frankrijk staat geheel stil omdat en de regeeringsobligaties, die hievoor, in plaats ^_.iD kasgeld, als betaling moeten dienst doen, IBet roeer wil aannemen. Ook is niet medegedeeld lpi*t de begrootiDg slnitend is gemaakt zonder lC/loorzieniogeD te treffen ten opzichte der aflossi Dg rentebetaling op het meerendeel der buiten- ^^•dsche schulden. Voor allen die sukkelen met moeilijken en ou regel matigen stoelgang zijn Mijnhardt's Laxeer-Tabletten onmisbaar. Zij werkeu vlug en radicaal eu veroorzaken niet de minste kramp. Doos 60 ct. Bij apoth. en drogisten. 308 8 32387 BINNENLAND. Ten gevolge van het overlijden van den heer de JoDge zal diens zetel in de Eerste Kamer worden ingenomen door den heer G. F. Lindeijer te Vlissingen, lid van den gemeenteraad aldaar eu lid van de Provinciale Staten van Zeeland. In de Eerste Kamer zullen alsdan twee Zeeu- W6D zittiDg hebbeö. De regeering is ongetwijfeld ou vermoeibaar io de weer om uit alles geld te slaan. Door de veelzijdige wetgeving wordt stelselmatig de cri minaliteit grooter en vermeerderen zich de strafvonnissen. Nu kost een gevangen man aan den Staat altijd geld, betaalt hij daarentegen boete, dan spiDt de schatkist er Dog zijde bij. Regel is 't dat men bij eene overtreding een zeker bedrag als boete betaalt, of zoo men dit niet zou doen deze te vervangen door hechte- nisstraf vau eenige dagen. De regeering meent evenwel, dat dit Diet de rechte manier is en de gestrafte het niet zelf heeft nit te maken. Daarom moet in een andere richting gestuurd wordeD. Te dien einde heeft ze een wetsontwerp inge diend om de hechtenisstraf voor niet zware strafgevallen meer door geldboete te doen ver vangen. Wil een gestrafte niet betalen dan moet er verbaal zijn op zijn goederen of inkomsten. Het ontwerp stelt dit verhaal aldas voor Na de ontvangst der kennisgeving van den ontvaBger der registratie dat de boete, ondanks voorafgaande aanmaning niet is betaald, gaat de ambtenaar in wiens naam de ten uitvoerleg ging van het vonnis geschiedt, na, of het be drag zal kunnen worden verhaald op de roerende of onroerende goederen van den veroordeelde, op diens loon of wedde of op uitkeeringen, die door hem periodiek worden genoten, onverschillig nit welken hoofde. Volgt geeo vrijwillige betaling of wordt met het Openbaar Ministerie geen Dadere regeling getroffen, dan wordt met dwaog het bedrag geïud. THOLEN, 27 Februari 1925. Diusdagavoud gaf het fanfaregelschap „Concordia' iu het café „Marktzicht" eene uit voering die goed bezocht was. Het muzikale gedeelte werd vlot en flink nitgevoerd, waarmede de directeur, de heer VerswijvereD, weder alle eer inlegde, terwijl de werkende leden eveozeer hun aand-el kregen in de instemming der aanwezigen, die na elk der nummer een luid applaus deden hoorei». Het tooueelspel „een huwelijk om geld of de- vervlogen erfenis" had wel de aandacht van het publiek en het toonde inderdaad herhaaldelijk schik te hebben in de lumineuze gezegden van den bediende Pieter. De spelenden dedeu hun best, hetgeen door het publiek bij het vallen van bet scherm met bijvalsbetuigingen ruimschoots werd beloond. De voorzitter, de heer W. Moelker, bracht den directeur een woord van warme hulde voor zijne opofferingen aan het gezelschap getroost, aan de werkende leden voor de door hen be toonden ijver en aan de dilettanten voor wal zij als toegift van dezeu avond haddeD ten tooueele gevoerd. Ten slotte deed hij een beroep op ieder die zich bewust is, dat het b. staan eener rnuziek- vereeuiging in een plaats als de onze, een be hoefte is, om door toetreding als begunstigend of als werkend lid het bestaan mogelijk te maken, om met een „tot weerziens' deze goed geslaagde uitvoering te sluiteD, en gelegenheid te geven tot het officieuse tweede gedeelte vau het pro gramma, het bal, waarvan op gepaste wijze rnimschoot8 gebruik werd gemaakt. Mej. Marie Swagemakers zal als Soeur Alpbonsine op 13 Maart a.s. naar de Missie vau Birneo vertrekken. Te Middelburg is overleden de heer W. C. de Graaff, oud-onderwijzer aan de Rijks leerschool aldaar, voorheeD te Oud-Vossemeer. De heer S. Stoel te Stavenisse heeft zijne benoeming tot tijdelijk onderwijzer te Oude Tonge niet aangenomen. Bij het Chr. onderwijs iu Ned. Oosl-Indië is o. m. benoemd aan de Paul Krugerschool te Weltevreden, de heer A. Bolwijn te GendereD, vroeger alhier. De afd. Tholen van „Volksonderwijs" hield Woensdagavond voor hare leden een gezellige bijeenkomst, die moest dienen om ben ook eens iets anders te geven dan uitslnitend onderwijs zaken, speciaal de bewaarschool, waaromtrent reeds een viertal verzoeken aan deu gemeenteraad zijn verzoudeD, doch alle zonder succes, alleen het laatste is nog in onderzoek bij den Raad. Kon de Vereeniging over voldoende financiën beschikken, dan stichtte ze zelf een gebouw, maar daartoe vloeien de middelen te traag en zou ook het ledental aanmerkelijk grooter moeten zijn De opkomst had grooter kunnen zijn, maftj O-. PUROL in Dooien 30.60.90*' Tube80«< Bij Apothekers en Drogisten Ooder voorzitterschap van den burgemeester van Steenbergen bad Maandag aldaar eene bij eenkomst plaats o. m. van de gemeentebesturen vau St-Philipsland en Schouwen en Duiveland ter bespreking van de verkeersverbetering door de R. T. M., richting SteenbergenRoosendaal. Tot steun van dit plan werd eene commissie benoemd, waarin ook zitting heeft de heer 1/. Niland, burgemeester vau St-Philipsland. Bij de door notaris D. vao de Velde gehouden veiling van 5.89.40 H.A. (15 gein. 6 r.) bouwland aan de Kadijk te Poortvliet, behoeve den heer M. P. Ooms te Oud-Vossemeer werd slechts f 510 geboden per gemet, waarop het land werd ingehoudeo. -- Biooemd tot ontvaoger der Registratie te Tholen de heer R. Meursinge Reijuders, thans surnumerair bij dit kantoor. Door J. L die wegens het oubevoegd uit oefenen der geneeskunde en bet plaatsen van desbetreffende advertentiën, waarbij vóór zijn uaam het praedicaat dr. was gevoegd, door den kantonrechter te Goes is veroordeeld, is hooger beroep aaügeteekeod. Ook de ambtenaar van het openbaar ministerie teekende apjè! aan. SCHERPEN1SSE. Iets beel bijzonders voor ODze gemeente zal a.s. Vrijdag en Zaterdag te hooren en te zien zijn in het hotel Knijf, n.m. de heer C. Jobse, een oude derpsgenoot, zal met zijn radiotoestel deze gemeente bezoeken, ten einde de ingezetenen in de gelegenheid te stellen nader kennis te kunnen maken met deze sport. Men zie de advertentie io dit nummer. ST-i\NNALAND. Door deu Kolenbond fOus Belang" is jl. Dinsdag alhier aanbesteed de levering vóór den wal van 110 ton Rhurkolen, 60 6 70 grof. Aangenomeu de levering door Mascon en Zoon te Dordrecht voor f 11.15 de ton. Het losseu door A. van der Meer voor f 2.49 per 100 Hectoliter. Het vervoer door C. Goedege- bnure voor 10 cent per Hectoliter. ST-MAARTEN8DIJK. Aan het verslag van deu toestand van het Lager onderwijs dezer gemeente over 1924, uitgebracht door de commissie van toe zicht op liet lager onderwijs onlleenen wij het Het onderwijzend personeel onderging geen ver andering, wat niet anders dan het onderwijs ten goede kan komen, daar ontegenzeggelijk herhaalde wisseling, gepaard gaande met tijdelijke leerkrachten, zooals dit in de laatste jareö vaak hot geval was, remmend moet werken op het onderwijs. Ook de Commissie van Toezicht behield dezelfde samen stelling. De schoolbevolking telde op 31 Decembor 1924, 360 leerlingen, verdeeld over 9 kla3sen. Het ge middeld aantal leerlingen over liet geheele jaar bedroeg 375. Hot schoolbezoek, dat de Commissie ook weer in 1924 herhaalde malen deed, stemde haar tpt bijzondere tevredenheid, zoowel wat de orde in de. school en de verhouding tusschen de onderwyZen

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1