IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT 2081 Vrijdag 20 Februari 1925. Een en veertigste jaargang Eerste Blad. v/dl Firma J. M. C. POT Tholen P lil 1* zut Dit blad rerachijnt eiken Vrijdagavond. Idenj' Pet kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,87', franco npti'0* 18 t f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cente iedere regel tneer 17'/} «enti. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. HINDERWET. I. Ti ^gemeeiter en Wethouders van Tholen brengen orraMnbare kennis, dat ter gemeentesecretaris ter i ligt een verzoek met bijlagen van P. M. van - en te Tholen, om vergunning tot het oprichten T Jïen slagerij op het perceel aan de Oudelandsche no. 37, kadastraal bekend io sectie F. no 1434. IE llfaandag 2 Maart a.s., des voormiddags 11 uur, l£0 p het Gemeentehais gelegenheid bestaan om ren tegen de inwilliging van dit verzoek in te id en deze mondeling en schriflelyk toe te .8 Vtu nscfwel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, 1. a" gedurende drie dagen, vóór het bovenge- 'riisc;tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis «van de ter zake ingekomen schrifturen. aandacht van belanghebbenden wordt er op ^figd, dat volgens de bestaande jurisprudentie ga rol beroep gerechtigd zijn zy, die niet over- matig ait. 7 der Hinderwet op <len bovenbe en dag voor het Gemeentebestuur zijn ver- drjn, ten einde hun bezwaren mondeling toe te »Ien, 16 Febr. 1925. 27 T P°lt (OStW* Belastingwetgeving. verlaging van belastingen die door de anillfing wordt voorgesteld omvat eerstens :iëel( vermindering van het successierecht met loet'lft van het in 1921 ingevoerde verhoogde Indien wordt geërfd door kinderen of den echtgenoot of echtgenoote 2 J/2 tot thans 3Vj tot 8; door afstammelingen reedeu en verderen graad tot KD/ji tP0l5,/4 tot 12; door bloedverwanten in de opgaande lijn 9J/2 tot 14, thans 14 door broeders en zusters 13 tot 22, Tn( ig r0t 27; door kinders van broeders en 191/j tot 28Y2> thans 27 tot 36 en in de Cvndere oiet voorziene gevallen 28 tot 37, sairi88 tot 47 irboel verduidelijking kan dienen, dat door berióren die van hunne ouders erven moet ?maaü betaald voor f 1000 of minder 21/2 -het gedeelte van f 1000 tot f2000 worat r0,betaald, en zoo voortgaande tot bet maxi- van 7 dat geheven wordt bij een erfenis 35,600.000. ËOO'tenkiugen aan rechtspersonen, welke hoofd- ™lGjk een algemeen maatschappelijk belang neg),«D; en voornamelijk als instelling van jjn^digheid werkzaam zijn, of zich de ver- lee'nia8 ?aa zieken en gebrekkigen ten doel zollen in het vervolg geen vrijstelling genieten, doch 10 pCt. betalen. vermindering van de inkomstenbelasting lift den aard der zaak het grootste belang 14 *t belastbaar inkomen zal worden verminderd ■*200 voor gehowdeD; voor hen die mioder- i i eigen of aangehuwde kinderen of pleeg- 'ren hebben met f 300 voor ieder kind, iet zelf in de belasting wordt aangeslagen, jg Ruwden, die ouder deze laatste categorie onds",ak hebben op de vermindering, worden gehuwden gelijk gesteld. .inpons moet een gehuwde met 3 kinderen, ien belastbaar inkomen van f 1500 heeft, SClNjtalen, terwijl dit volgens de nieuwe rege- ren.oiets zal bedrageD. Eeu belastbaar inkomen eke 2000 onder dezelfde omstaudigheden eischt belasting en volgens de nieuwe re- f 3. Bij f3000 is het f47 en wordt het ,utbq zoo opklimmend. Terdedigingsbelasting II, de zoogenaamde ten op de inkomstenbelasting zullen met dft verminderen, verlaging dier verschillende belastingen ij i 28 millioen gulden minder in de schat- jrengeö. artegeuover wordt eeBe verlerings-belastiug naaoerd. Dat is een belasting op verteringen '011 atels en eethuizen en bij het aanschaffen Staken, welke min of meer als weeldezaken jt worden aangemerkt. Aan een recht van j^Ct over het betaald of verzekerd bedrag i onderworpen zijn kwijtingen voor de kosten Zinerbiijf en verteriogen in hotels, herbergen, eethuizeD, koffiehuizen, theeschenkerijen, ^®ls en banketbakkerijen, met iubegrip van en sociëteiten. Qpneens zijn aan een recht van 10 pCt. worpen, kwijtingen betrekking hebbende op ■4a e, phoDola's, fonografen en gramofonen dergelijke zaken; antiquiteiten, oud por- en in het algemeeo alle kunstvoorwerpen HSriositeiten, porceleinen eetserviezen in hun •1 of bij gedeelten, alt de volledige prijs £een eetservies, bestaande uit vijftig af- .glijke stukken of meer een bedrag van JOK *e boveu gaat, alle soorten van geslepen °f glaswerk, tapijten of kleederen, zoowel voor vloer- als waudbekleeding en dergelijke, als de prijs van deze tapijten en kleeden meer dan f50 per M2 bedraagt; juweelen, paarlen, edelgesteenten, zoowel echte als onechte, zoomede alle soorten van uurwerken, als deze laatste een bedrag van f 100 te boven gaat; reukwerken in vasten of vloeibaren toestandt stoffen, voornamelijk bestemd voor het vervaar digen van kledingsstukken, zoo onder- als boven- kleeren, waarvan de prijs per M2 meer bedraag, dan f 10, kant, bont- en pelswerk, veeren of andere bestanddeelen van vogels afkomstig, boeden, enz. Bovendien overjassen, jassen, vesten, broeken en schoeisel voor mannelijke personen, en hoeden, mantels, japonnen, blouses, rokken, kousen en schoeisel voor vrouwen en kinderen, onverschillig uit welke stoffen deze zaken zijn vervaardigd, als de prijs de volgende bedragen te boven gaat voor eeu overjas f 80, ecu jas f 50, eeu vest f25, een broek f25, schoeisel f15 p r paar, een mantel f 60, een japon f 75, een blonse f 25, eeu rok f25, een paar kousen voor vrouwen of kinderen f 10, schoeisel voor vrouwen of kin deren f 15 het paar; een vroawenboed f 15. taarten, koek en allerlei gebak, chocolade en suikerwerken, geconfijte en ingemaakte vruchten, verkocht in doozen, glazen, flesschen, bussen eD blikken, jams uitgezonderd; alle soorteo wild en gevogelte, zoomede eieren voor zooverre niet afkomstig van kippen en eenden kreeften, kaviaar, sardines, ansjovis, gerookte zalm, paling, hetzij gerookt of in gelei. Aan een recht van 5 pCt. zullen zijn onder worpen: automobielen, motorrijwielen, aaohang- of zijspanwagens, rijtuigen, pleziervaartuigen, safeloketten, radio-ontvangtoestelleD, biljarten en onderdeeleo, fotografietoestellen, wapens en mu nitie en schilderijen. Ten aanzieu van volksherbergeü, pensions en soortgelijke inrichtingen kan de minister van financiën vrijstelling geven iudien de vergoeding voor nachtverblijf of voor eeuigen maaltijd niet meer bedraagt dan 75 cent. Autobussen en andere rijtuigen voor gezamen lijk vervoer zijn vrijgesteld. slijk en modder laten zitten, en dan nog tegen over een school. Maar het schijnt dat Burg, en Weth. het nog al hoog opnemeo als men aan dringt om iets uit te voeren, waartoe besloten is. De heer de Wilde zegt dat er niet toe be sloten is. De heer Ooms meent, dat men zich eerst dient te overtuigen alvorens dit te zeggen. Iutusscheu blijkt, dat er geen formeel besluit genomen is, doch wel in den breede is besprokeD. De heer Ooms meent, dat er niettemiu lang zaam wordt gewerkt en het dus geen wonder is dat een raadslid bet geheugen van het dage- lijksch bestuur opfrischt. Ingekomen stukken: Allereerst deelt de voorzitter mede, dat de nieuwbenoemde gemeente-veldwachter 8 Februari in functie is getreden. Tijdens den duur der vacature is de betrekking welwillend waarge nomen door den afgetreden veldwachter Snijder, wien hij daarvoor van deze plaats een woord van dank brengt. a. Jaarverslag der Commissie tot wering van schoolverzuim, waaraan is ontleend dat het be trekkelijk schoolverzuim grooter was dan in 1923. Vau de Katb. school werden 4 ouders, van de openbare 38 en van de school met den Bijbel 24 opgeroepen om voor de commissie te ver schijnen. Voor notificatie aangenomen. b. het reeds bekende verzoek van de ver- eeniging tot bestrijding van het alcoholisme tot vermindering van het aautal vergunningen. Burg. en Weth. stellen voor, het maximum te houden op 9. De heer de Wilde is tot eene afwijkende meening gekomen dan die hij in bet college voorstond. Ilij zou de vergunningen willen op- ruimeD, waarvan de hoaders komen te overlijden. De heer Pollie kan zich daarbij aansluiten. De heer Ooms is daar geheel tegen. Als bijv. een der groote herbergeD, die men toch voor tal van zakeu niet missen kan, het ongeluk had de vergunninghouder door den dood te verliezen, dan zou men de overblijvenden io de brood winning trffen. Dat zou wel mogelijk zijd, als het wap, zooals in Amerika, een algeheele droog legging, rniar nu ia hij tegen inkrimping. De heer Ooms stelt het maximum voor op f 70. De heer Pollie zegt dat de commissie van onderzoek het percentage van 25 te boog vond en voor een vast bedrag was. Het voorstel-Ooms25% der ontvangsten tot een maximum van f 70 wordt aangenomen met 4 tegen 2 stemmen, die der heeron De Rijke en Den Engelsman. III. De jaarwedde van den secretaris-ont vanger van het Weezen-Armbestuur wordt be houden op 5 der ontvangsten tot ten hoogste f 500. In het Reglement voor voornoemd Armbestuur', wordt de wijziging opgenomen, dat de genees kundige, tevens belast met de practijk der armeD, wordt benoemd door regenteu onder goedkeuring van Bnrg. en Weth. De borgstelling blijft bepaald op f 1600 terwijl genoegen wordt genomen met het onderpand vau 1.02.80 H.A. bouwland, hetwelk ruim 3 gemeten vertegenwoordigt en in massa gere kend f 3000 een ruime overwaarde heeft. IV. De borgtocht van den gemeente ontvanger moet bedragen f 6850, terwijl hij als onderpand heeft gegeven een stok bouwland ter grootte van 3 95.50 H.A. of 10 gemeten, eveneens a ongeveer f 1000, is een ruim voldoende over waarde. Met algemeene stemmen goedgekeurd. V. Op eene reclame tegen zijneD aanslag op het kohier van schoolgelden door B. de Graaf wordt op voorstel van den heer Pollie gunstig beschikt. Hoewel adressant in 192324 in de rijksinkomsieubela8ting is aangeslagen k f 850 en mitsdien geen oulheffing zou kunnen worden verleeud, motiveert de heer Pollie zijn voorstel met het argument, dat men bij vroegere gelijk soortige aanvragen ook wel is afgeweken. De voorzitter meent dat eene enkele dwaling geen reden is om verder af te dwalen. Andere leden meenen dat de toestand van adressaol's gezin zeer zwaar is. Uit dezelfde oorzaak werden ook van het kohier afgevoerd C. Plansoen, C. Voshol. A. Vos hol en M. Jaroeose, terwijl de aanslag vau A. Jeroeose wordt gehandhaafd. Verder werden verschillende personeu afgevoerd die geene kin deren meer ter school hebben. Tegen Slapeloosheid, Overspanning, Gejaagdheid, Prikkelbaarheid en Examenvrees, gebruikt men de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Mijnhardt's Zenuwtabletten. 12 82861 GEMEENTERAAD. OUD-VOSSEMEER, 16 Febr. voorm. 11 uur. Voorzitter de heer C. W. Snijder, burg. Tegenwoordig 6 leden en de secretaris. Afwezig de lieer van Tilbeurgh. De voorzitter wenscht in de eerste plaats den leden en hunne geziunen en alle gemeentenaren een voorspoedig 1925 toe. Als dit jaar niet ten achter komt bij 1924, kan dit zeer ten goede komen van de gemeenschap. De heer de Wilde dankte den voorzitter voor zijne woorden en hoopt en wenscht, dat het ingetreden jaar een gezegend moge zijn voor den burgemeester en de gaosche bnrgerij. Eu al is iu de vergaderingen nu uiet altijd dat er gouden appelen op zilveren schalen en bekers worden aangeboden, zoo is men daar toch steeds in de beste harmonie te samen, hetgeen io den raad wel eens te wenschen overlaat, zoo hoopt hij dat men ook hier in het belang der gemeente zal werkzaam; zijn. Na de lezing der notulen merkt de heer de Wilde op, dat de heer Ooms onverdiend een blaam heeft geworpen op Burg. en Weth. alsof zij het grintpad aan de Kalisbuurt uiet verbe teren en verwaarloozen, maar dit is niet het geval, want er is te dien aanzien geen besluit genomen. Hij heeft zelf nog wel eeu voorstel gedaan, hoewel de notulen daarover zwijgen, om iedereu burger een grintpad je te geven. Maar als er geen besluit genomen is, protesteert hij er legen dat met groote schreeuwen een blaam op Burg. en Weth. wordt geworpen, dat ze niets uitvoeren. De heer Ooms zegt dat hij allerminst met groote schreeuwen een blaam op Burg. en Weth. legt. Maar als men de notulen vau een der vorige zittingen opslaat, zal men kunnen zien, dat hij uitdrukkelijk in overweging heeft ge geven om materiaal van goede conditie te kbopen, waarait wel degelijk voortvloeit, dat er eeD be sluit genomen is, daar deze bepaling anders geen zin zou hebbeu. De voorzitter zegt, aan het gesprokene direct te hebben vastgeknoopt om het straatje vau af C. van den Houdt tot wed. Pullie tevens beter onder de oogen te zieD, maar daar is door geen der raadsleden -op gereageerd, zoodat er vau een besluit geen sprake kan zijn. De heer Ooms begrijpt niet, hoe er dan ge sproken kan worden om vooral goed materiaal aan te koopen. Toch is het geenszins goed van Borg. en Weth. dat ze die menschen maar in Het voorstel van Burg. en Weth. om het maximum onveranderd te laten wordt aange nomen met 4 tegen 2 stemmen, die der heereu de Wilde eo Pollie. c. het adres aan H. M. de Koningin van den gemeenteraad vau Heemstede, dat zich verzet tegen annexatie door Haarlem en waaraan in het algemeen verzocht wordt adhaesie te willen betuigen, wordt voor kennisgeving aangenomen, daar destijds van uit deze gemeente krachtig is geprotesteerd tegen de annexatie met Tholen. II. Vaststelling der jaarwedde vau den markt meester. De voorzitter zegt dat in de vergadering van Burg. en Weth. eeoe meerderheid en een min derheid was, waarvau de laatstbedoelde tegeu verlaging was. De meerderheid daareutegen was voor vermindering. Ondertusschen heeft hij eene schikking tot stand kannen brengen, waarbij kau worden voorgesteld het percentage van 25 der oulvaugsteu aan uiarktgelden als jaarwedde aan den marktmeester toekenneD, mits tot ten hoogste f 50. Het is eens eenmaal voorgekomen, dat de inschrijvingssommen tot f500 liepen, tengevolge waarvau de belooning f 125 was. De heer Ooms vraagt of de voorzitter niet een overzicht zou kuuuen geven van hetgeen den marktmeester is uitgekeerd. De voorzitter zegt, dat er een jaar geweest is van f 18, een van f 20, maar tijdens den oorlog is het geen kermis geweest, die eerst daarna hersteld is. De heer Ooms vindt het maximum wel wat weinig en zou dit willeu breugen op 60. De heer Pollie merkt op, dat de werkzaam- hedeu zich uitstrekken over eeu paar dagen en dat die met f 50 toch wel ruim betaald zijn. De voorzitter zegt, dat de kramers reeds in het voorjaar beginnen te loopen en te woord worden gestaan door den marktmeester. Bij het begin van de kermis moeten de plaatsen worden uitgemeten en aangewezen en de gelden geïnd, zoodat er heel wat geloop aan is. De heer Pollie meent dat Burg. en Wetb. f 50 toch voldoende geacht hebben, anders waren ze wel met een booger bedrag gekomen. De heer Deu Engelsman zegt, dat het wel goed is als de marktmeester zooveel verdient, want dat dit in het belang der gemeente is, en de kas zooveel te meer ontvangt. De heer De Rijke kan zich met geene wijzi ging vereeuigen, omdat hij meent dat meo niet zoo maar opeens kan veranderen. Ten slotte worden C. H. de Wil, Brooijman eu M. van Vossen voor een heel jaar op hef suppletoir kohier dei schoolgelden gebracht. VI. Io de begrooting voor 1924 worden eenige administratieve wijziging gebracht. Na afhandeling der agenda wijst de heer Pollie op de rijbaan bij A. C. van Tilbeurgh, waarin zulke diepe putten liggen, dat ze levensgevaarlijk zijn, weshalve hij voorstelt daarin onmiddellijk te voorzien. De voorzitter merkt op, dat deze niet bij de gemeente in onderhond is, maar bij deu polder. De heer Pollie vraagt wie dan het straatje nabij de woningen der menschen in dien weg gelegd heeft. De voorz. zegt dat de gemeente zoo overtuigd «as van de noodzakelijkheid om die menschen te helpen dat^zij dit gedaan heft. De heer Pftllie hoopt dat de gemeente dan ook van deze verbetering zoodanig zal overtuigd zijn dat ze daar spoedig wat griut brengt. De voorzitter wil gaarne dit verzoek bij het polderbestuur overbrengen en twijfelt er zelfs niet aan of men zal er aan voldoen, doch voor 't oogen blik is er gteD grind, zoodat meo toch zal moeten wachten tot er zal zijn aangevoerd. De heer Ooms is er volstrekt uiet tegen om die menschen te helpen, maar meent toch te moeien waarschuwen dat men zich op een gladde baan begeeft. Overal zijn er menschen die door modder en slijk moeten baden, maar de gemeente kan toch niet overal ingrijpen, als het zou ge schieden in het belang vau deD polder. Bovendien moét de polder hare wegen goed onderhouden, waarop Burg. en Weth. ook weer toezicht hebben. De heer Vermet deelt mede dat hij na ver schillende overwegingeu tot het besluit is ge komen om zijn wethoodersambt neder te leggen. Niet ait overweging van minder goede verstand houding in het Dag. Bestuur, maar de werk zaamheden san bet ambt verboudeD, als men dat goed wil waarnemen, zijn zeer vele. Het ia hier te zien uaar een goot, daar naar een muur, elders naar een sloot, en dat acht hij niet wel vereenigbaar met zijne betrekking als gemeente geneesheer, welke functie hij hooger acht. Het komt hem daarom voor, dit ambt aan iemand over te laten, die daarvoor beter geschikt is. De voorzitter beschouwt d<ze mededeeliug als officieel, die door den heer Vermet niet nader schriftelijk behoeft te worden bevestigd. In de eerstvolgende zitting zal een nieuwe wethouder wordeu benoemd. Daarna wordt de zitting gesloten.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1