IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT tl- y 2080 Vrijdag 13 Februari 1025. Een en veertigste jaargang GEMEENTERAAD. >mi ®TU Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. nidj, per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco »»it 11,65 -|- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Firma J. M. C. POT - Tholen Telef. Interc. no. 16. Adverteutiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17vent». Grootte der letters naar plaatsrnimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. HINDERWET. gemeester en Wethouders van Tholen maken 1, dat het verzoek van de Maatschappij tot p verkoop van petroleum „De Automaat' om perceel, kadastraal bekend in sectie F. no. kerkstraat no. 18 een ondergrondsche benzine ■^rplaats ie mogen oprichten, door is hen 85illigd. ,82.|en, 10 Februari 1925. 10 ,50g ,27<>- Zomertijd. 1 ?r afschaffing vau den Zomertijd is een ntwerp ingediend, waarbij de regeering is 3gaan van den gedachtengang, dat het tijd- j-stuk sedert de wereldoorlog tot invoering Men zoog. zomertijd noopte, de regeering moeilijke beslissingen heeft geplaatst. nerzijds doen de voorstanders van een ver» '®ing van den Amsterdamschen tijd luid :en de sociale, fiuaDcieele en hygiënische 1 Neelen, anderzijds vragen de pleitbezorgers ^iet plattelaod volle aandacht voor de schaduw- opu van den zomertijd. Jli verband met de conclnsies van de meer- avgid en de minderheid in de desbetreffende 1, ^commissie, merkt de regeering op, dat vele financieele baten, welke in het voordeel den zomertijd plegen geïnd te worden, komen irvalleo, bij een latere inwerkingtreding dan 921 het geval was. Immers wordt de datum aanvang van den zomertijd verlaat, en het Bite vervroegd, dan is de besparing aan kunst- r«j aanmerkelijk minder. Wat de andere voor- ïu aangaat, deze worden geneutraliseerd door ^ieleD, welke vooral ten plattelaode worden idjrvonden. Voorts kan het bezwaarlijk meer aen voordeel van beteekenis worden geacht, ""sn in de maanden gedurende welke de zoo ppi ondergaat, het leven 40 minuten wordt roegd. Eindelijk is nog van belang de over ging, dat NederUud practisch niet vrij is den ^raug en het einde van den zomertijd naar l-n goedvinden te bepalen. Het kan dit alleen, j.en België, Engeland en Fraukrijk diezelfde •tippen aanvaarden. len tijdelijke vervroeging van den Amster- schen tijd, komt alleen dan aan de belangen bet internationaal verkeer tegemoet, indien t samenvalt met den zomertijd in genoemde ■len. Dit alles in aanmerking genomen geeft ~jegeering er de voorkeur aao, terug te keereu "den toestand vóórdat de invoeriog van den jaartijd door de wet werd gelast, let uitgebreide onderzoek dat door de com- sie is ingesteld en die van hare bevindingen het verslag uitvoerig mededeeling doet, schenkt _jn aan de gewichtige bedenkingen welke schier >1 in het land- en toiuboawbedrijf en veelal JJrigens ten plattelaode tegen den zomertijd taan. Hieraan heeft men tot dusver minder oor geleend uit hoofde van de geldelijke •rdeeleo, welke invoering van dien tijd geacht Llrat mee te brengen. Na echter ook de voor- uders meener, dat onverkorte handhaving van tot dusver gevolgde practijk niet langer ver- woord is; nn dientengevolge de baten veel l.npger zouden worden en het bovendien twijfel- 'ïtig mag heeteD of wel gemakkelijk de ver achte internationale overeenstemming valt te -rwerven, acht de regeering iutrekkiDg van de sbetrtffende wet tot invoering van den anderen n den Amsterdamschen tijd, geboden. derd onder beding, dat alle tegenvorderingen i Frankrijk op Engeland zullen worden ge schrapt en dat wanneer de belaliugeu door Engeland te oDtvangen uit Europeesche oorlogs- scbulden en schadeloosstellingen voldoende zouden zijn om in de volledige afbetaling *an de Engelsche schulden aan de Vereenigde Staten te voorzien, een mogelijk resteerend overschot zal gebroikt worden, om de lasten te verminderen, die op Engeland» bondgenooten rusten. De Engelsche regeering hoopt dat, indien de Franschen bereid zouden zijn vooretellen in bovengenoeuiden zin te doen, een voor beide lauden bevredigeude overeenkomst zal bereikt worden. BINNENLAND. Het moet in de bedoeling van den minister van financiën liggen om de takken van dienst der directe belastiugen en Registratie samen te voegen. De langdurige strijd die hierover reeds ge voerd is, zou nu eene spoedige oplossing ver krijgen tengevolge van de ingevoerde bezuinigingen. In zooverre zou het publiek er hij gebaat zijn, dat de aanslageu van de Rijksinkomsten- belasting en vau de vermogensbelasting in eene hand komen. De regeering heeft een wetsontwerp inge diend tot wijziging der verschillende wetteu waarbij de kiesplicht voor leien van de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en den Gemeente raad is geregeld. De voorgestelde wijziging bedoelt de straf rechterlijke actie op de naleving van den stem plicht te doen vervallen en die plicht alleen air een zedelijke in de wet te handhaven. Voorts wordt eene afwijking voorgesteld be treffende de regeling van de overschotzetels, terwijl verder bij de vervulling van vacatures io a. missive van Ged. Staten tot goedkeuring der wijziging van den ligger der wegen en voetpadeD. b. vprzoek van M. J. Mallekoote te Stave- nisse tot het verleenen van een subsidie ten dienste van zijne autobnsonderueming Stavenisse- Borgen op Zoom en omgekeerd, of eventueel eene inschrijving te openen naar een te verleenen subsidie. Daar men algemeen het verstrekken van meerdere subsidies geenszius wenschelijk acht, wordt zonder hoofdelijke stemming het verzoek van de hand gewezen. c. missive van den minister van onderwijs dat de rijksuitkeering voor het lager ouderwijs over 1922 f 15172 heeft bedragen, terwijl het in werkelijkheid moet zijn f 15295.17, zoodat aao de gemeente nog f 123.17 moet worden uitgekeerd. d. een schrijven van Z< vau de Velde dat hij zijne benoeming als aabtenaar belast met het toezicht op de ualeving der wouingvoor- schriften aanneemt. e. missive van Ged. Staten houdende goed keuring der gemeenterekenhg over lff23. f. verzoek van het bestuur der vereeniging tot beteugeling van het gebruik van alcohol houdende dranken tot nadere bepaling van het maximum der vergunningen. Burg. eu Weth. ziju van oordeel dat het maximum voor deze gemeente vijf bedraagt, waariu ze het niet wenschelijk achten wijziging te breDgen. Dienovereenkomstig wordt besloten. g. Verslag van de vereeniging tot verkrijging vau land krachtens de laudarbeiderswet, waaraan is ontleend, dat zich tot dusver oog geen goede gelegenheid heeft voorgedaan tot het bekomen van land. De winst- en verliesrekening wijst aan van f413.07 in ontvangst en Bij zuigelingen en kinderen geneest men de ontstoken roode en smettende deelen spoedig door middel van PUR0L. 8 32343 de Tweede Kamer, de Provinciale Staten er de Gemeenteraden de aanwijzing zal geschieden door den voorzitter vau het stembureau, eu net meer door het centraal-, hoofdstemburean of stembureau, gelijk tot dusver het geval wa^ Vorige week meldden we dat de neuw in te voeren weeldebelasting vergezeld zal gaan met vermindering der inkomstenbelasting. 'jhan9 verneemt de Stand, dat de aftrek in die belas ting voor gehuwden van 800 op 1000 galden zal worden gebracht, terwijl de kinderaftrik per kind f800 zal worden. Men zou bijna geneigd zijn aan een paradepaardje te denken. TWEEDE KAMER. BUITENLAND. tl |j- Tusschen Griekenland en Turkije heerscht -n ernstige spanning. De Grieken gevoelen •g steeds den smaad van de groote nederlaag e zij hebben geleden in hun strijd met de rrken, waarbij zij heel wat grondgebied ver ren. Thans is de anti-Tnrksche gezindheid kjweldig opgelaaid door het feit dat de Grieksche .ilriarcb, het hoofd der Grieksche kerk, oit Ijrkije is gezet. 2 De partijtwisten zijn vergeten en men is door -^ne nationale gedachte saaingebonden. a De Grieken, die zich wel bewust zijn, dat -j alleen tegen de Turken niet zijn opgewassen I pproeven bondgenooten te krijgen bij de andere Mlkanstaten. h Maar onder deze Staten zal de lust om Turkije i helpen bestrijden al heel miniem zijn. Be- 'alve hunne eigen binnenlaudsche moeilijkheden Okl de hoading van Rusland tegenover Roemenië, II tot voorzichtigheid nopen. ~e Britsche regeering heeft aan Frankrijk ene nota gezonden, waarin te kennen wordt egeven dat Engeland van Europa betalingen giacht, gelijk aan het bedrag dat bet zelf aan de ^ereeüigde Staten verplicht is te betalen, j Daar echter de oorlogsschnlden tusscben de ^allieerden zijn aangegaan ter wille van gemeenschappelijke zaak, wil het gaarne rstellen in overweging nemen waarbij de •nsche schold aan Engeland wordt vermin* De hervatting der werkzaamheden stond opeens midden in de belangstelling die algemeen wordt aan den dag gelegd voor de sterke inkrimping van de postkantoren die in hulpkantoren worden veranderd terwijl er van deze laatste weder vele tot stations worden gedegradeerd. De heer de Boer, een der twee plattelaode bonders heeft te dier zake eene motie ingediend om de voorgenomeo ophetfing van onderscheidens holppostkantoren uiet uit te voeren. Hij betn-^ de weoschelijkheid vau instandhouding^ postkantoren en verwees naar de ve'b,„gnomen verzoekschriften uit plaltelaudsgero|nten 01n kantoren niet in stations om aelteü) daar de dienst eene ontzettende vertrg. %oa ondergaan. Andere leden waarschu^ n a, ,e nlw ingrijpen. Toch had meobezitaar ,egen de moÜP) die te ver ging en aannemelijker zou wezen indien zij een beperk Benschte. De minister ®an ,ater8iaat kon niet aannemen dat de toestand (j00f omzettiog zoo ernstig is als meo wil dort T00rk01DeDi Het nieuwe syi- ,e0!" regelt zeb Daar plaat.elijke behoelte.. In kleine p'a!i8en wa8 bijv. vroeger het kantoor gedurende 5 Qren Qpen voor p08^ telegraaf eu telefoon. H't jg nu geleken dat men voor de post met g 1^ uur fcaü volstaan, terwijl voor telegraaf ,n telefoon het station 13 ureü open is. In vee 0pZjchteQ komen de stations met de hnlpkanlren 0,ere6ni £)e nadeeleu zijn niet zoo f5r°iS''n it ze niet konnen ondervangen worden. reeds geruimen tijd iu 173 gemeenten de stali|DS de hulpkantoren hebben vervangen, D08 aeen enkele klacht vernomen. Niet alleen m .i eiken moet colleges van Burg. en Weth., maar ook met dj Dne' Jooraanslaande haudelarea in betrokken g,.m.eênten wordt overleg gepleegd alvorens tot ^iBging wordt overgegaan wHERPENISSE, 9 Febr. ^oorsilter de heer D. J. Visscher, burg. tegenwoordig alle leden en de secretaris. Ia lezing en goedkeuring vau de notulen der T°rige zluiug, vro»dt mededeeling gedaan van lü^komen atukken, o, m. als volgt uitgaaf, terwijl de exploitatierekening een batig saldo opleverde van f 10.47. h. missive vau Ged. Staten houdende ken nisgeving dat zij zich niet kunneu vereenigen met de vastgestelde bouwverordening op bestaaude woningen, als daarin niet wordt opgenomen de bepaling dat gebouwen als woning bestemd en gelegen binuen den afstand van 25 meter van de hoofdleiding der waterleiding op die waterleiding blijvend moeten worden aangesloten. Conform besloten. II. Verzoek van D. Braud om zijne jaar wedde aU geuieentebode en onderhouder van het gemeentehuis met f 100 te verhoogen. Burg. en Weth. achten deze verhooging, ge zien do tijcsom9taidigheden, die er toe leiden dat algemeen de jairwedden worden verlaagd, niet gewensch* l)e heer Keij;er \i; dt htl ook geen lj\| (Jm te verhoogen. De heer jan «k Giaa* meent da,, al„ de bode aag van 9 tot 12 uur beschikbaar wezen f 200 te weinig is. De politie is i'tra beloond, hetgeen min of meer aanleiding tot dit verzoek is geweest. De heer A. A. Rijsieubil erkeut dit; adres sant heeft hem zelfs gezegd, dat het de politie achteraan gedragen wordt. De heer Klos merkt op, dat aan den bode veel wordt tegemoet gekomen en ten tijde zelfs dat hij bet bodeschap niet kan vervullen, dit door Geuze wordt waargenomen. Bovendien heeft hij als havenmeester f400. De heer van der Gra. ff zegt dat dit er buiten moet gehouden worden het gaat enktl over de wedde als bode. De heer D. K. Rijstenbil zegt dat dit tot op zekere hoogte wel waar is, uiaar dat Brand nieltemiB zoowel voor het eene als het andere is benoemd, omdat het dan gezamelijk de moeite waard zou wezen. De heer Klos voegt er aan toe dat voor 3 our nachtdienst aan de Graaf evenzeer f 200 «oedt gegeven als aan Brand voor 3 uur dagdienst. De voorzitter meent dat eerstbedoelde dienst van 11 tot 2 uur 's nachts tóch wel zwaarder zal wezen. De heer vau der Graaff zegt dat de Graan daarenboven op den dag in de gelegenheid is nog gemeentedienst waar te nemen, terwijl het voor Braud bezwaarlijk is eigen werk te doen, daar hij er elk oogenblik uitgeroepen kan worden Het vootatel vau Burg. en Weth. tot afwijzing van het verzoek wordt aangenomen met 5 tegen 2 stemmen, die der heeren van der Graaff en Bolier. De heer K^ar heeft niet tegeD voorstel van Burg. en Weth., waara^ hij ze'* meegewerkt, willen stemme^ maar toch vindt hij f 32 als belooning roor het schoonhouden van het gemeentebal* te gering en stelt voor dit roet f25 te rerhoogeD. Dit wordt goed gevonden, met dien verstande dat het be drag wordt afgerond op f 55. III. Aan de gemeente wordt tot 31 Deo. 1926 ontheffing verleend van het geven van onderwijs in de vrije- en ordeoefeningen der gymnast, wegens gebrek aan een oefeningsplaats. IV. Missive van Ged. Staten houdende mede deeling, dat voor dit college geen termen aan wezig zijn ter voldoening aan het verzoek van de bewoners van Malland en de Raod om de grens der gemeente zoodanig te wijzigen dat deze tot de gemeente Poortvliet behoorende buurtschappen tot deze gemeente worden gebracht. V. Verzoek van den raad der gemeente Heemstede om adhaesie te betuigen aan eene door dezen raad aangenomen motie, zulks in verband met de pogingen der gemeente Haarlem om die gomeente te annexeereD, dal de regee ring zulk een verzoek niet meer zal overwegen, indien dit eeuzijdig geschiedt. De heer Klos merkt op, dat de grensrege lingen der gemeenten veelal veel te wenachen overlaten en spreekt zich uit voor eene betere regeling daarvan, maar is overigens in het minst niet voor annexitie van gemeenten. De raad deelt deze zienswijze volkomen en verleent in dejsen vorm adhaesie aan de motie van Heemstede. VI. Afo leden der commissie tot wering van schoolverzuim worden herbenoemd de heeren D. «J. Hartog, W. van der Graaff, D. Duijnbouwer, J. van d^r Jagt eu G. J. Quaak. VII. Als leden van het stembureau (Tweede Kamerïerkieziug) worden benoemd de heeren W. L. Klos als plaatsvervangend voorz., J. Keijzer en W. van der Graaff aU leden en J. Bolier en J. Keur als plaatsvervaugende leden. VIII. In het ontwerp der Bouwverordening worden nog de volgende wijzigingen aangebracht: dat door Burg. en Weth, kan worden gelast «ene onmiddellijke verbetering aan te brengen aan gebouwen waar zulks dringend noodig mocht zijn; iat, als een privaat tot doorspoeling in verbieding wordt gebracht met de waterleiding, dit km worden aangesloten op het gemeenterioo). De lieer Keur »il in de verordening voor nieuwouw het aanbrengen van bedstedeu haud- haveit mits, zooaU dit is bepaald in de veror- denin; te Oud-Vossemeer, gezorgd wordt voor voldonde ruimte en toevoer van licht en lucht; De 8zonderlijke slaapkamerbouw vergt zooveel meerkosten, dat dit zeer bezwareud is voor een arbeiersgezin. Di voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aan gnomen. IJ In de politie-verordening wordt eene bepi rig opgenomen inzake het ophouden van poataiven, gedurende enkele weken in het voor jaar,waariu zij aan het uitgestrooide zaad schade kuncn doen. T^elijkertijd wenscht de voorzitter eeu tweede aanvlling door faling, waarbij bet 'ertsen j, zicb zonder noodzaak op te nonden op oader a*u te geren plaatsen Men treft niet alleen somt oploopjes aan in de Kerk straat, maar ook op de Lage Markt houdt uien zich veelal op bij iet bois va' een schoenmaker waar zich een neke dochter bevindt eu door duiven en staman tegen den muur hmderlijk is. Zonder hoofdelijke stemming wordt dit voor- stel aangenomen. X. Id de begrooting voor 1924 wordt esne wijziging aangebracht in ontvang en Bitgaef op fx647 94. N» afhandeling der agenda zegt de heer Keur met den weger van Tichetn te hebben gesproken over het verstrekken van gegevens der diverse artikelen die op de fairbauk worden gewogen, ten dienste van deu havenmeester. Maar deze wil die gegevens piet verstrekken, als hem niet ook over 1924 de daartoe beschikbaar gestelde f 12 worden gegeven. Natuurlijk kan dit met, omdat de gelden slechts voor 1925 zijn toegestaan. Nn kan worden gevraagd aan de besturen dier weeg bruggen om iu de instructie van den weger eene bepaling op te nemen, dat deze die gegeveDS muet verstrekkeD, maar Van Iichem wilde daar van niet welen eu gaf te kennen, dat ze dan voor hem maar een ander moesten nemen. Zoover zullen dn besturen het niet. laten komen eo om secretaris al die boos uit te zoeken ie een oubegonnen werk, zoodat hij eeu bemiddelings voorstel wil doen, door de beide wegers de be- looniog te geven over de laatste drie maanden van 1924, dus sinds het voorstel is aangenomen. Van Tichem wil daarmee genoegen nemen. ZnDder hoofdelijke stemming aangenomen. De voorzitter gaf in overweging voortaan uiet over de zaken te spreken, die nug niet haar beslag hebben gekregen, omdat zulks in het belang der zaken niet gewenscht is. Daarna sluiting. THOLEN, 13 Februari 1925. Dinsdagavond had in bot Hof vwfi Holland alhier een bijeenkomst plaats vap' Unie voor Vrouwenbelangen. Mevr. Van Riel—Smoenge opende de vergadering,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1