IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT 3079 Vrijdag 6 Februari 1925. Een en veertigste jaargang «O. Firma i. M. C. POT Tholen m Er zal gescholen worden op GEMEENTERAAD. IAls U Boodschappen doetB Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prye per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,876, franco >r post f 1,65 10 ct. disp. kosten. U1TGWE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17Vr Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering PUBLICATIËN. De Burgemeester ven Tholen mankt bekend, dat i Landmeter van bet kadaster deze gemeente op iosdag 10 Februari 1925 zal bezoeken tot opneming m terreinveranderingen. Belanghebbenden wordt aangeraden, zorg te dragen ior een behoorlijke afscheiding van hun eigendommen. Tholen, den 31 Januari 1925. 8 Sluiting van de jacht op waterwild. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat t Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, et wgziging van zgn beschikking van 20 Juni 1924, ider bg beschikking van 17 Januari 1925 het ilgende heeft bepaald. In alle provincies zal de jacht op waterwildsoorten uaronder ook is begrepen hei vangen door middel in netten, waarvan het gebruik is geoorloofd ju toegestaan voor zwanen, ganzen en watersnippen tot 16 pril 1925 voor eenden en duikeenden behalve wilde eenden mas boschas L.,) bergeenden en eidereenden tot 5 Mei 1925 ▼oor wilde eenden (anas boschas L.) tot 1 Febr. 1925 voor goudplBviereu tot 1 April 1925. Hel vangen van waterwildsoorten door middel in eendenkooien zal in alle provincies zgn toegestaan: voor zwanen, ganzen, watersnippen, eenden en uikeenden, behalve wilde eenden (anas boschas L.,) srgeeuden en eidereenden tot 16 April 1925 voor wilde eenden [anas boschas L.] lot 16 Maart 925 ▼oor goudplevieren tot 1 April 1925. Tholen, 31 Januari 19254» 98 BEKENDMAKING. De Burgemeester der gemeen'e Tholen brengt ir algemeeoo kennis dat op onderstaande data en ren met scherpe munitie geschoten zal worden vanaf iet duintjesterrein bij Hildernisse ongeveer 1200 M. jn Noorden van het station Woensdrecht, in Westelgke ichling, waardoor een terrein onveilig wordt ge kaakt van 3200 M. diepte en 1000 M. breedte. Gedurende de schietoefeningen zullen waarichuwings- orden met het opschrift„Verboden Toegang Scbiet- tfeningen" worden geplaatst tevens blauwe vlaggen. lo. Op den landweg gaande van het angpunt lonkend reef en spoorweg Hergen op ZoomWoens- Irecbt in N. richting naar Hildernisse en wel 150 M. en euiden van Hildernisse. 2o. Aan genoemden spoorweg op het snijpunt ran spoorweg en Beukendreef. 3o. Aan den spoorweg Bergen op ZoomWoens- irecht ongeveer 500 M. ten Z. van paal 16. 4o, Aan den spoorweg ongeveer 400 M. ten Z. tan de Beukendreef. Na afloop der schietoefeningen worden bedoelde m eterden en rlaggen weer ingetrokken. 28 .Februari 1925 van 9 uur voorm. tot 2 uur nam. opbouwen, dat do ware schuldige aan den oorlog is. Ik zeg het aan onze bondgenooten, aan onze vrienden, aan de Engelsche democratie, aan Italië, ja aan Italië, want de Oosteorijksche socialisten hebben ons aangetoond, dat Duitschland hun laud wilde auDexeeren laten wij ervoor oppasseD, dat een van heu, die op de schandelijkste wijze aao den menschenmoord schuldig staan, niet oaar Beieren terugkeert op slinksche wijze, met de medewerking van intriganten. Zijn rede was vol van hartstochtelijke passages, waar hij wees op den eisch van Frankrijk te worden gerust gesteld omtrent Duitschlands militaire plannen. In dat verband wees hij tevens op de drei gende wolken, welke zich in het verre Oosten sameDpakkeu en waar de. toestand van dien aard is, dat daardoor wel eens de stichting van de Ver. Stateu van Eoropa kan noodig zijn. Vermoedelijk zinspeelde Herriot hier op het samengaan van Japan en Rusland en den ge vaarlijken warboel in China en op de van Rus sische zijde aangestipte mogelijkheid om ook Duitschland in die politieke combinatie te be trekken. Wat de verhouding vau Frankrijk tot Moskoo aangaat, merkte bij op: Wij zullen geen enkele inmenging van Rusland in onze binnenlandsche zaken duldeu. Men moet een practische oplossing zoeken voor de kwesrie van de Russische schulden en niet vergeten, welke groote diensten Rusland in het begin van den oorlog aan de bondgenooten heeft bewezen. Over de betrekkingen met Londen zei Herriot: Nooit zijnde Fraosch-Eugelsche betrekkingen beter geweest. Wij zijn volstrekt niet van plan, duurzaam in het Rijoland te b'ijven, maar het betreft hier de laatste verschansing van de Fransche veiligheid en we knuDen hun, die ons een veiligheidsverdrag hebben brioofd, vragen, of zij hun woord niet hebban verpand. En thans blijkt, dat Duitschland zijn verplichtingen op militair gebied niet is nagekomen. Sr 10 BUITENLAND. Voor allen die sukkelen met moeilijken en onregelmatigen stoelgang zijn Mijnhardt's Laxeertabletten onmisbaar. Zij werken vlug eu radicaal en veroorzaken niet de minste kramp. Doos 60 ct. Bij apoth. en drogisten. 308 8 32326 BINNENLAND. Binuenkort moet een wetsontwerp zijn ie ver- wachien inzake den zomertijd, terwijl het in do bedoeling moet liggen dezen af te schaffen. Ia den tijd dat Potncaré in Frankrijk aan bet bewind was leek 't alsof er geen toenadering r.asscben de beide zoogenaamde erfvijanden moge lijk was. Die voortdurend onverzoenlijke houdiog begon ook in Frankrijk tegen de borst te stuiten en deed naar een politiek van audere richting n 11ferlangen, totdat Herriot aan het bewind kwam 8 4eu er inderdaad een tijdperk van verzoeaing [ERhanbrak. Maar Herriot's miuisterieele loopbaan wordt bedreigd, tengevolge waarvan hij zich buigt naar de zijde van waar het gevaar komt. ®P® Het wantrouwen dat in Frankrijk tegenover Duitschland welig wortel schiet, heeft eenoover- [pjfliwachle bondgenoot gevoodeD in Herriot, die H een scherpe aDti-Duitscbe rede heeft gehoaden. 3Ze vindt haar oorzaak in het optreden van het Hyrüieowe Kabinet-Luther, welke men monarchale ^_»eigingen toedicht. Allereerst ging zijn betoog tegen het Duitscbe ■nrilitairisme. raHij begon met te wqzen op het werk van Genève, waar zulk een hoogst belangrijke stap was gezet in de richting van den vrede. Frankrijk zei hij, aanvaardde onmiddellijk het ^^dedkbeeld van arbitrage, waardoor de macht ondergeschikt wordt gemaakt aan het recht. Frankrijk was het eerste land, dat het proto- kol van Geiève teekende en verzette zich niet tegen een toelating vau Duitschland tot den mmrn Volkenbond, wanneer dit zonder voorbehoud en ^"•bijzondere voorrechten zou geschieden. Maar wat deed Duitschland Het kwam zijn verplichtingen op militair ge- ied niet oa, het heeft o.a. aan de Schopo een ;enerale staf, militaire opleidiog en 5000 offi- lieren van het vroegere leger gegeven. Om tot eo beperking vaD de bewapening te komen oet men eerst Duitschland oBtmilitairiseereo. Herriot noemde dan voorbeelden, die aan- toonen, dat Duitschland over een overvloedig oorlogsmateriaal beschikt eo van de toestemming fan de geallieerden ouq de arsenalen te hervormen lot werkplaatsen voor vredelievende doeleinden, tmiO|>m die arsenalen te vergrooten. jartf* De premier verklaarde, dat de rijksweerbaar- nidd beid en zyn reserve het Duitsche leger weer wat 8T-ANNALAND, 30 Jan. om. 3 uur. Voorzitter de heer C. P. M. W. Hansseus, burgemeester. Tegenwoordig alle leden en de secretaris. De voorzitter roept den leden op de eerste vergadering in dit jaar een hartelijk welkom toe en hoopt, dat 1925 voor hen en de hannen eo de gansche bevolking een gezegend jaar moge zijn. Als we iu het bijzonder de voorvallen en feiten vad onze gemeente nagaan, dan komt in de eerste plaats in onze herinnering met weemoed terug, dat wethouder L. Polderman van ods is heengegaan. We hopen, dat dit jaar geene ver liezen in de besturen van onze gemeente zullen te betreuren zijn. De toestand der gemeente is gunstig te noemen behalve de gewone werken, zijn er buitengewone uitgevoerd oit eigeu middelen, zonder dat er dus eene geldleeoing moest worden aangegaan, terwijl desondanks de belastingdruk kon ver minderen. Ook de algemeene toestand toonde eene verbetering; iu handel en nijverheid viel eene opleviog te constateeren, waarvan we hopen dat de kentering die is ingetreden moge voort duren en van blijvenden aard zijn. In het onderwijs is eene# belangrijke verande ring gekomen door de splitsing van het bijzonder eu het openbaar onderwijs. Gelukkig is niet een afzonderlijk gebouw moeten gesticht worden voor eene nieuwe klasse voor het openbaar onderwijs, waardoor we weder voor de uitgaat van eenige duizenden guldens zijn bespaard gebleven, door dat het Hervormd Kerkbestuur Zoo welwillend was het consistoriegebouw als schoollokaal af te staan. De opheffing van het ambachtavondschoolon- derwijs betreuren we, omdat dit schade doet aan de ontwikkeling van onze toekomstige ambachts lieden. Ook de cursus van het herhalingsooderwijs kou geen voortgang meer hebben, doch is ver vangen door het vervolgonderwijs, waarvan een zeer ruicu gebruik wordt gemaakt en waarvan we bopen dat de belangstelling niet zal ver- flaowen. Hij wenscht ten slotte dat dit jaar door onderlinge samenwerking veel tot heil der ge meente moge tot stand worden gebracht. Na lezing en goedkeuring der notulen van de vorige zitting dankt de heer Quakkelaar den leden voor het opnieuw in hem gesteld ver- troowen door zijne herbenoeming als geneesheer vau het Weezei -Armbestunr, welke functie hij zooveel in zijn vermogen is en naar zijn beste krachten hoopt te vervollen. Medegedeeld wordt dat allen die in de laatst gebonden zitting zijn benoemd of herbenoemd tot lid eener commissie deze functies hebben aanvaard. In de commissie tot wering van schoolverzuim zijn de functies dermate verdeeld dat aangewezen is als voorzitter de heer A. Goedegebuure Az., terwijl de heer L. J. Soeters Pz. met het se cretariaat belast iLef. Als voorzitter van het Weezen-Armbestuur is door dat bestuur herbenoemd de heer E. J. Gunst; Het beredeneerd verslag der Volkshuisvesting wordt goedgekeard. Voorts wordt medegedeeld dat de veerschipper Van den Boogert reeds een paar roeiriemen heeft aaugeschaft overeenkomstig de bedongen voor waarde van het gemeentelijk subsidie voor dien dienst. Ingekomen is verder een missive van Ged. Siaten, waarbij zij te kennen geven dat de hoofd ingenieur van den provincialeu waterstaat heeft opgemerkt, dat in de motor- en rijwielverorde ning de bebouwde kom niet zoo ruim had mogen genomen zijn. Dientengevolge moet de greDS aan de zoid- zijde wat worden ingekrompen en de waar schuwingsborden anders geplaatst worden. De gemeente kan do kom zoo groot nemen als ze dat zelf verkiest, waartoe art. 13 der geui.-wet baar de Devoegdheid geeft, maar de motor- en rijwielwet laat niet toe, dat deze oppervlakte grooter zal zijn, dan ze werkelijk is. Zouden we dos de verordening handhaven, dan krijgen we haar zeker terug. Het is dus het best ons er mee accoord te verklaren, evenwel mocteu we de bebouwde koir, als bepaald bij de politie verordening, aanhouden. De heer Heijboer vindt dat door al het heen- en weer schrijven de zaak maar vertraagt. De voorzitter veronderstelt dat door de aan houding er iets achter steek'. Daar echter de grens van de bebouwde kom in de politiever ordening is genomen, in verbaud met de mogelijke uitbreiding van deu Lageweg, is het gewenscht haar in die. verordeuing aldus te handhaven, waartoe zouder hoofdelijke stemming wordt be sloten. Als uitvloeisel daarvan wordt aan Burg. eu Welh. machtiging verleend tot aauschaffi <g fan een viertal waar-chawingsborden en een chrono meter ten behoeve van den gemeenteveldwachter. II. De voorzitter stelt aan de orde de her stemming over bet voorstel van Burg. en Wet houders tot het toekennen van een subsidie aau den autobusdienst-Van de Klundert voor één jaar h f250, op de voorwaarden, reeds in de vorige zitliug gesteld, terwijl daaraan nog kan worden toegevoegd dat bet snbridie ook door de ge meente wordt ingetrokken, als dat vau de pro vincie zou vervalleD, waaromtrent ook zekere geruchten loopen. De heer Goedegebnure vraagt of bet voorstel van Burg. eu Wetb. om het subsidie voorwaar delijk te verleenen met algemeene stemmen is genomen, in welk geval hij dan het college niet zou begrijpen, daar in 1923 door den Raad is besloten, inziende het nut van een dienst St-AnnalaudBergen op Zoom, die geen stand zou kunnen honden zonder bijdrage, daaraan een subsidie toe te kenneu van f 500. Maar nu heeft «oo'n subsidie geen zin meer, daar bet aantal passagiers zéó groot is, dat er zelfs een tweede onderneming is bijgekomen. Een subsidie was wel gewettigd zooals bet in het begin was en om haar iu het leven te honden, maar nn is het een ongehoorde zaak. Het subsidie wordt evenwel verleend met 4 tegen 3 stemmen, die der heeren Heijboer, van Hoedt en Goedegebuure. III. Ter bepaling van het bedrag voor de leerlingen van aangrenzende gemeenten, die de openbare school te dezer plaatse bezoeken is nagegaan dat de uitgaven voor het onderwijs beloopen f 1885.12, hetgeen per leerling ge middeld gerekend op een aantal van 215 t 8.74 bedraagt. Voor de gemeente St-Maartensdijk bedraagt dit voor 4 leerlingen f 34.96 en voor Poortvliet f 54.621/2. De heer Heijboer meeut dat die leerlingen uit andere gemeenten niet behoeven te worden aangenomen. D: Voorzitter bevest'gt zalks, mur ala goede Daburen gebeurt het natuurlijk j alleen als zoo'o leerling het aautal kinderen zoo doen bereikeo waarop een ouderwijzer voor gemeenterakening zoo moeten worden aangesteld, kunnen geen leerlingen worden aangeuomen. Het voornoemde bedrag per leerling wordt goedgekeurd, IV. Ingewilligd wordt het verzoek van D. Goedegebnure om zijne wedde als ouder houder van de begraafplaats te brengen van f 60 op f 70. sloten de uitvoering van de keibestrating in de kom der gemeente in eigen beheer te doen geschieden. Het omvat de wegsgedeolton van den Molendijk tot den westelijken Achterweg, van Adr. Quist tot Joh. Elenbaas en van den grintoprit tot aan Tienhoven. VI. Het aantal brandkranen zal worden nitgebreid met twee, één aan de schuur van D. Duijzer en een nabij de bewaarschool. De gemeente kan beter deze f 10, die het jaarlijks kost voor hare rekeuing nemen, dan zich de kolossale uitgaaf te moeten getroosten van bet aanschaffen van talrijke meters slang. VII. In de begrootiDg voor 1924 worden enkele administratieve wijzigingen aangebracht, waarop de zittiog wordt gesloten. vergeet dan vooral niet dat PU ROL H evenmin thuis mag ontbreken als een ander Hl artikel van dagelijksch gebruik. Hl 5 32328 484 Op voorstel van Burg. en Wetb, wordt be- ST-PH1LIPSLAND, 30 Jan. Tegenwoordig alle leden. Voorzitter de Burgemeester, dhr. L. Nilaut, Secretaris dhr. C. van Bendegom. De voorzitter opent de vergadering en spreekt de leden als volgt toe: „Mijne Heeren! Een terugblik op liet afgeloopen jaar 1924 hseffc ieder uwer waarschijnlijk als van zelfsprekend zich gedurende de laaiste weken gegund. Wie uwer zich sterk ingrijpende veranderingen in het beeld, dat onze gemeente vertoont, heeft ge dacht, komt bedrogen uit, waut ons land schijnt ook den rijd van groote schommelingen voorbij en ook wij zijn er zoo goed als overheen en de even wichtstoestand komt nabij. St-Philipsland heeft naar mijn bescheiden meening geen slecht jaar achter zich eu behoeft goon be zorgdheid voor de toekomst te hebben, dan overeen te brengen is met onzen duurzamen plicht met wijsheid en beleid de gemeente te besturen eu iedere verhooging van belastingen, indion zulks niet hoogst noodzakelijk is te weren. Mijne Heeren, ik zeg u dank voor de on vangen goede wenschen van eenigen uwer ontvangen eu spreek ik wederkeerig de hoop uit, dat de onder linge verstandhouding, die tot op heden uitstekend was steeds onder Gods onmisbaren zegen zal mogen voortduren, voor n persoonlijk, maar ook als leden van den Raad en dat gij mgne Heeren en Uwe ge zinnen een heilzaam en vooispoedig jaar tegemoet zult gaan een jaar waarin ge met het grootste ge noegen en in het genot eener goede gezondheid n zult kunnen wijden aan de belangen van St-Philips land en met vrucht werkzaam zult zijn !u Daarna verzoekt de voorzitter den secretaris de notulen van de vorige vergadering te willen lezen, welke onveranderd worden goodgekeurd. Vervolgens worden de iugekocnen stukken voor gelezen. Allereerst een adres van Gebr. de Roog uit Dinteloord, waarin dez-i den Raad vriendelijk verzoeken hon een jaarlijksche subsidie te verstrekkeu van f500 voor de door hen geopende autodienst Bergen op ZoomAnna Jacobapolder. Op voorstel van Burg. eu Weth. wordt hierop met algemeene stemmen afwijzend beschikt. Een adres van raej. J. M. Verhoeven, onderwij zeres aan de o. 1. school 1 alhier, waarin zg ver zoekt haar met ingang van 1 Februari e k. een eervol ontslag als zoodanig tc willen verleenen. Op voorstel van B. en W. wordt dit ontslag op de meest eervolle wijze verleend Naar aanleiding van het heengaan van mej. Verhoeven, als onderwijzeres, stelt de voorzitter namens B. en VV. voor om uit de gemeentekas een som van i 15 disponibel te stellen om haar in vereenigtng met het ondorwijzend personeel en de schoolkinderen oen cadeau aan te bieden, waar zij gedurende ruim 33 jaar, waarvan 28 jaar in deze gemeente hare beste krachten heeft gewijd. De heer L. J. van Nieuwenhugzen vroeg hierover het woord en zei zich beslist niot te kunnen ver- eonigen met het voorstel van B. en W. z. i. was het hier niet uoodig om een cadeau ;e geven. Ook voor den heer Minderhoud was hij niet voor ge weest en thans weer niet. „In dezen tijd vau ma laise M. d. V., mogen wij waarlijk wel zuiuigzgn. Laat ons toch niet onnoorlig de golden uitgeven". De voorzitter verdedigde met klem en ook de wethooders, het voorstel, doch de raad besloot met 5 tegen 2 stemmen (die der wethouders) geon sub sidie van f 15 bg to dragon in het cadeau aan mej. Verhoeven te geven. (Burgemeester en Wethoudars hebben thans per- loonlijk een gift afgedragen aan het hoofd der school als bijdrage voor een cadeau, te geven aan mej. Verhoeven). Ook de gewone jaarlijksche gratificatie voor de politie, welke B. en VV. voorstelden te verleonen, werd op voorstel van dhr. L. J. v. Nieuweuhuijzeu aangehouden tol een volgende vergadering, daar dhr. L. J. v. Nieuwenhuijzen gaarne had dat eens geïnformeerd werd bij de gemeenten op Schouwen- Duiveland en Tholen, alsmode in enkele Brabantsohe gemeenten, hoeveel gratificatie aldaar aan de politie werd verstrekt. Tot lantaarnopsteker aan de Lage weg werd be noemd J. v. Boek, torwijl aan de Sluis werd be noemd A. Wesdorp mot 4 stemmen, terwgl Johs. Overbeeke die tijdelijk hiervoor door B. en W. waa aangewezen, drie stemmen k-eeg Tenslotte stelt de voorzitter voor, het adres van Ir. A. A. Dobbe te's-Gravenbage voor kennisgeving aan te nemen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1