IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT 1 PUROL 2078 Vrijdag 30 Januari 1925. Een en veertigste jaargang Eerste Blad. di ng I lav en E.eeipijn j Firma J. KI. C. POT - Tholen Telef. Interc. 110. 16. GEMEENTERAAD. ano' Vbor Ruwe en Schrale huid Handen en Gelaai Jl Mijnhardt op de Verpakking 0-- Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. ,j, per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,876, franco jont f 1,65 -f- 10 ct. diep. kosten. 306r UITGAVE Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIÈN. ^chtingen die gevaar, schade of hinder kunnen veroorzaken. rgemeester en Wethouder# der GemeenteTholeu n bekend, dat ter Gemeente-Secretarie ter inzage aen verzoek met bijlagen van de Maatschappij IZGÉAutomaat" te '-Gravenhage om vergunning tot ating eener ondergrondsche benzinebewaarplaats, araal bekend Sectie F, Ne. 1594. Zaterdag, den 7 Februari 1925, des voormid- 855 te 11 oren, zal op het gemeentehuis gelegen- 127 5bestaan om bezwaren tegen dit verzoek in te m-fcn ©n deze mondeling en lobrittelijk toe te >lyo' m. '820$Wel de verzoekers als zy die bezwaren hebben, )65l)en gedurende drie dagen vóór het bovengemelde .py.jp, op de Secretarie der Gemeente kennis nemen Ie ter zake ingekomen stokken. r285»ekondigd en aangeplakt te Tholen, den 24 Janu- 925. 21 3224! Bargemeester van Tholen zal op Zaterdag /2 °/7 Februari a.s. des middags te 12 uur, ten huize aldaar, EEN HOOP COMPOST linoick verkoopen 8 32305 i aanwijzing geschiedt door den karreman. olen, 26 Januari 1925. Alphabetische lijst van de deze Gemeente metterwoon gevestigde SP fijgenaars of Beheerders van Paarden, der irgemeester en Weihouders der Gemeente Tholen 'P ;en ter elgemeene kenni9, dat de, ingevolge BV0Ö17 van het Koninklijk beslnit van 10 November ids 1 (Staatsblad No. 253) opgemaakte alphabetische J. Ebevallende de namen der in deze Gemeente meiter- Jlen gevestigde eigenaars of beheerders van één of ter vordering aan te bieden paarden, gedurende "^and Februari, voor een ieder op de Secreiarie n n Gemeente ter inzage is nedergelegd. «d.olen, den 30 Jan. 1925. 15 HOLEN, 28 Jan. nam. 2.30 uur. oorz. de heer Mr. A. J. van der Hoeven, ge meester. tgenwoordig alle leden en de Secretaris; e vacature. e Voorzitter wilde de traditie getrouw ■^ren om bij den aanvang van het jaar BBkort overzicht te geven van wat in het BRioopene voorviel. EN le algemeene toestand is verbeterd, i. Gafvan ook de gemeente in zekere mate dezevruchten plukte. De landbouw maakte sel v» goede prijzen, de oester- en mossel uur leefde op, alleen de visscherij ont- it eetim nog niet aan de malaise die nog lat tf geheel verdwenen is. De raad onder- it ej in zijne samenstelling herhaalde wijzi- de heer Ridderhof kon wegens zijn ie hirek uit de gemeente geen zitting blijven ng vjien, terwijl de heer Geluk op het eind swakt jaars zijn ontslag nam. veneens - is door het vertrek van den r sterlgemeester in April, na eene langdurige d elksture, die door wethouder Goossen op □ino'temende wijze is vervuld, een niepw laaltijtêentehoofd benoemd in den persoon :ost p" Spr. Gememoreerd mocht eveneens i f 2.^den, dat Hare Majesteit bij Haarzegetocht 21.-r Zeeland voor het eerstop Zeeuwschen meeiem den voet op Thoolsch grondge- ogistef zette. iaak. let plan tot overbrugging van de Een- o., !ht is na tweemalen eene belangrijke :iging te hebben ondergaan, thans bij i Has minister van Waterstaat ingediend y 2,^iet verkrijgen van de noodige concessie, toom ?n de gasfabriek heeft eene belangrijke te inging plaats gehad. Tot de belangrijke lgtee slatieve werkzaamheden behoort in de ^_jte plaats de vaststelling der bouwver- BB lening. uwe belangrijke beslissingen zullen moeten worden genomen, waarvan hoopt, dat zij in goede harmonie en topt 'eerbiediging van ieders overtuiging ol jer de oogen zullen worden gezien. 'ot het nazien der geloofsbrieven van etend nieuw benoemd raadslid de heer Hubr. IAN,nelisse wordt een commissie benoemd ïT ltaande uit de heeren Moelker, Goede DM. hure en Aertssen, tijdens welk onderzoek fitting werdt geschorst. heropening verklaart de commissie A"w,monde van den heer Moelker dat alle ,t hetiken in orde zijn bevonden en tot toe- .n°g concludeert, waartoe zonder hoofde- 1 01 e stemming wordt besloten. Na aflegging der belofte wenscht de voorzitter den heer Cornelisse geluk met zijne benoeming en hoopt dat hij in de beste harmonie met de overige leden en het college van Burg. en \Vetb. in het belang der gemeente zal werkzaam zijn. De heer Cornelisse heeft beloofd de hem opgelegde taak naar behooren te zullen vervullen, 'hoewel niet van ééne richting zijnde met de overige leden; hij zal dan ook, niet lettende op geloof of wat ook, doen wat zijn plicht hem voorschrijft. Zijne fractie is in den raad altijd stiefmoederlijk bedeeldmet zulke mooie voorstellen kon den zij niet komen, of ze werden verwor pen. Ook is zij geweerd uit de commissies. Nu is er veel aan den dag gekomen, dat dan niet zou zijn gebeurd. Eindelijk heeft partijgenoot Goedegebuure zitting gekregen in de veercommissie, maar daar is hij niet op zijn plaats, want dat is een zaak van inkomsten, doch in de gascommissie, waar het over uitgaven loopt, had hij moeten zitten. Verder vraagt hij onder welke categorie de zaken Diepenhorst van het bruggetje en de petroleum, en waar wethouder I Goossen wel meer van zal weten, moeten gerangschikt worden Werkverschaffing door de gemeente is een dringende eisch, daar de raad niet voor een deel der in gezetenen zit, maar voor allen en dus ook voor die, welke gebrek hebben en welker leniging de plicht van den raad is. II. Ingekomen stukken a. Schrijven van den heer J. Geluk, dat hij ontslag neemt als lid van den gemeente raad. De voorzitter wil wijzen op het verlies dat de raad door dit ontslag lijdt; de heer Geluk had een heldere en practische blik op de zaken en de belangen der gemeente en ongetwijfeld zal men zijn deugdelijke adviezen missen. Wanneer we hem dank zeggen voor hetgeen hij ten bate der ge meente heeft gedaan, dan hopen we tevens dat God hem een rijk gezegenden levens avond zal schenken. De vergadering geeft blijken van instem ming met deze woorden. b. Missives vari Ged. Staten tot goed keuring der leening van f38.000, tot verkoop van bouwterrein aan J. Vercou- teren, ter verdaging der beslissing over de gemeentebegrooting voor 1925 en tot toezending van een afschrift van een brief aan den minister van Waterstaat in zake liet plan van den brugbouw, waarmede het college zich kan vereenigen. van gebruik ik altijd 12 32302 ze dan toch aan den Brabantschen wal worden verteerd, dan vindt hij het beter ze hier te houden. De heer Goedegebuure zegt dat het god- onteerende niet zit in het rijden in een bakje van een caroussel op de kermis, maar men onteert zich zelf door de gevolgen van het drankmisbruik. De kermis is een onschuldig vermaak en spr. is er dan ook niet tegen, maar wel voor een tapverbod ge durende die dagen en stelt mitsdien voor de kermis droog te leggen van Vrijdagavond 6 uur tot Dinsdagavond aan het sluitings uur, mits voor de beide zaken op den Zaterdag waar de markt wordt gehouden het verbod wordt opgeheven tot Zaterdag middag 1 uur. De heer Baaij kan noch met den heer Moelker noch met den heer Goedegebuure meegaan, temeer omdat hij weet wat de kermis oplevert, daar hij deze meer dan genoeg heeft nageloopen. Men zegt zijn kinderen er vandaan te houden, maar welk ouder heeft nog voldoende gezag over zijn kinderen om ze thuis te houden. Dat de kermis niet Godonteerend zou zijn, betwist hij ten slerkste, daar de vloeken niet meer werden uitgesproken, maar gezongen. We hebben een vloekverbod ingesteld, maar tegenover dit groote euvel op die dagen is het als het ware overbodig. Blijft de kermis gehandhaafd, dan is de raad ook verantwoordelijk voor de gevolgen, ook zooals laatst toen er bijna een moord is gebeurd. Legt men de kennis droog, zooals de heer Goedegebuure wil, dan wordt het nog erger, want dan loopt men met de flesschen jenever in den zak en vecht men met de flesschen, zooals hij wel heeft gezien. De heer Braai zegt dat men er op wijst dat de ouders de macht over de kinderen moeten hebben om ze van de kermis te houden. Maar aan die macht ontbreekt het. De macht is ontvallen aan de regee ring, aan den raad en ook aan de ouders. De kermis is een groot kwaad en hij wil de vermaning doen hooren, dat men voor het behoud er van na dezen dag verantwoor ding zal moeten doen. De raad zit niet alleen voor het financieel belang der in gezetenen, De heer Aertssen merkt op, dat niet alleen katholieke, maar ook andere boeren Burg. en Weth. stellen voor, afwijzend hierop te beschikken. De heer Goedegebuure verklaart zich tegenstander van elk subsidie, maar kan zich niet vereenigen met de formuleering van het voorstel van Burg en Weth., dat de aanvraag strekt om subsidie te ver- leenen aan een concurrent van een door de gemeente gesubsidieerden dienst. Het verleenen van zulk een subsidie is toch geen erfgoed? Van St-Annaland rijden ook twee diensten op Bergen op Zoom via Tholen, zonder dat ze hier om subsidie hebben gevraagd. Het denkbeeld van in- 407 en c. Verzoeken van de besturen der Staat kundig Gereformeerde Staatspartij.de Chr. Hist. en de Anti-Rev. Kiesvereeniging tot afschaffing van de kermis. De Voorzitter zegt dat Burg. en Weth. over deze verzoeken geen prae-advies heb ben uitgebracht, omdat geacht wordt dat de raad in ongeveer twee gelijke helften ten aanzien van dit vraagstuk is verdeeld en het college veronderstelt dat het niet noodig is door zijn advies de richting van ieder individueel te beinvloeden. De heer Moelker heeft als oud raadslid reeds menigmaal de behandeling van zoo'n verzoek meegemaakt. Het is een overbodig verzoek, want niemand wordt toch ge dwongen naar de kermis te gaan, zoodat het geheel vrije wil is. Het is waar dat ten opzichte van dit punt de gemeente vrijwel in twee gelijke helften is verdeeld, maar ouders die geen lust hebben om er hunne kinderen te doen heengaan, moeten ze thuis houden, indien ze er althans voldoende macht overhebben. Kon er een andere vermakelijkheid voor in de plaats gesteld worden, het zeu te probeeren zijn, maar of dat het resultaat geven zou, dat men zijn geld kon bewaren tot winterdag, betwijfelt hij. Bovendien als Tholen geen gelegenheid heeft om het geld te besteden, dan zorgt i Bergen op Zoom er ruimschoots voor, dat j men daar z'n centen wel kwijt kan, en als Hoesttab letten en Keelpijntab letten of a een flacon Borstsiroop met den naam K Hiermede heeft men altijd iets dat goed kj is en spoedig helpt. Prijs 60 cent.U 404 9 82305 schrijving is niet zoq onaardig, want in het Goesche iand genoot Krijger een sub sidie van f3000, dat bij inschrijving'tot f200 is gedaald. Zonder hoofdei, stemming wordt het voorstel van B. en W. aangenomen. e. Verzoek van P. M. van den Broek om eervol ontslag als onderwijzer aan de Openb. Lagere School mei ingang van 1 Febr. a.s. De Voorzitter zegt, dat na een conferentie met den heer Van den Broek zijne aan vrage is gewijzigd en gesteld met ingang van 1 April a.s. De heer Goedegebuure vraagt wat er waar van is, dat adressant zich heeft moeten laten alkeuren, niet vanwege het Gemeente bestuur maar door het feit dat zijn taak te zwaar is. In school A had hij ééne klasse voor zijnerekening, maardoor zijne overplaatsing naar B zijn hem twee klassen toegewezen, hetgeen naar zijn oordeel beter aan eene jonge kracht als de heer Van Elsacker was toevertrouwd. Had de heer Van den Broek ééne klasse behouden, dan zou hij nog lang bij het onderwijs hebben kunnen werkzaam zijn. - Nu zal hij vertrekken en zijne plaats maar ook voor hun geestelijk. WQrden vervuld omdat het Rijk geen morkt mi iJtti met v oe(jing geeft Voor eene nieuwe leer kracht, terwijl de raad er op rekening van de gemeente geen zal aanstellen, zoodat dit weer ten nadeele van het onderwijs komt. De Voorzitter merkt op dat de toewijzing eener klasse geschiedt door en ter be oordeeling is van het hoofd der School. De aanvraag wordt zonder hoofdelijke stemming ingewilligd. f. Het verzoek van de Landarbeiders- vereenigingom land in pacht te verstrekken wordt aangenomen. er. Schrijven van den Ambtenaar van het O. M. bij het Kantongerecht dat op het verzoek van den heer Diepenhorst om gratie van de vonnissen arbeidswet-over treding afwijzend is beschikt. De heer Goedegebuure verwondert zich niet over deze afwijzing omdat, hangende het verzoek, de boete is betaald. Hij vraagt den eersten Wethouder waarom deze zoo vlug de boete heeft betaald, waardoor de afwijzing- zoo goed als zeker was, terwijl de betaling niet noodig was, zoolang er over het verzoek niet was beslist, gelijk afspannen op de markt, en waar dit ook geschiedt voor hun handel, is het niet goed dat de zaken op de kaai geen, en die op de markt wel een tapverbod hebben op dien Zaterdagvoormiddag. De heer Goedegebuure zegt met het hiernamaals van den heer Braai geen reke ning te kunnen houden. De opmerking van den heer Aertssen is niet bedoeld als ge richt tegen de katholieken, want daar gaat het niet over, maar over de zaken waar uitsluitend negotie wordt gedreven. Nu zou men kunnen zeggen, dat als iemand op dien morgen bij een ander een borrel, komt drinken, dat dit in verband staat met zijn handel. Daarom is het beter een algeheel verbod op te leggen, waartoe hij zijn voorstel wijzigt. De heer Wagemaker zegt dat in het naburige Oud-Vossemeer de kermis ook is drooggelegd en naar men hoort met gunstig resultaat. De voorzitter wil zijn persoonlijke mee ning ook doen kennen, door er op te wijzen dat de jaarmarkt eene instelling is de Ambtenaar bem zelf heeft verklaard, uit de oudheid, toen er in de kleine plaat- De hger Goossen zegt dat de betaling sen weinig of niets te koop was. Allengs berustte eene Uugpraak van den Raad. is dat anders geworden en heeft de jaar Togn (,e besloot niet ;n hooger be- markt als zoodanig haar karakter verloren, te sloQt dit in zich, dat de boete waaraan langzamerhand tal van feestelijk- di(/de 'emeente voor hare rekening had heden zijn verbonden, zoodat het idee van m moest worden betaald, onathan- jaarmarkt is verloren gegaan en de kermis v£m de mededeeling die toentertijd doel is geworden De anti-revolutionair q da(. w een laatste poging kon ie Izrophiono 7iin hptnnQpl Dlfit Ift£f6n IGGS~ 1 1 i:ü, nnnlio. is krachtens zijn beginsel niet tegen fees telijkheden, maar wel tegen de kermis met hare brasserijen en vechtpartijen. Persoon lijk is hij dus voor de afschaffing van de kermis. De adressen tot afschaffing worden ver worpen met 6 tegen 4 stemmen, die der heeren Braai, Goossen, Deurloo en Baaij, terwijl het voorstel tot finale drooglegging voor alcoholische dranken, waaronder ook te verstaan bier en wijn, met algemeene stemmen wordt aangenomen. d. Verzoek van M. J- Mallekoote te Stavenisse om in aanmerking te mogen komen voor zijn autobusdier.st Stavenisse— Bergen op Zoom v. v. voor een subsidie of anders het subsidie te doen bepalen bij inschrijving door de ondernemers. aangewend worden, namelijk eene gratie- aanvrage; voor het betalen eener boete is een datum gesteld. Laat men die verloopen dan is betaling onherroepelijk. De heer Goedegebuure herhaalt dat da uitvoering van een vonnis stop gezet wordt als er een verzoek om gratie aanhangig is. Het was dus niet noodig geweest zoo haastig de gelden weg te brengen. Het schrijven wordt voor kennisgeving aangenomen. h. Een verzoek van de bewoners van de Boschstraat tot het wegnemen van het houtgewas voor hunne woningen wordt aangehouden tot een volgende vergadering. i. Een schrijven van M. G. van Loon te Rotterdam, houdende aanbeveling tot plaatsing aan de waterleiding, wordt ter

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1