IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Vrijdag 23 Januari 1925. Een en veertigste jaargang O. 2077 Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,875, franco f post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Firma J. M. C. POT - Tholen Telef. Interc. no. 16. Advertentiëo van 1 tot i regels 75 cents; iedere regel meer 171/, oent». Grootte der letters naar plaatsroimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. DRANKWET. Burgemeester en Wethouders van Tholen brengen i openbare kennis, dat op 13 Januari 1925 bij D is ingekomen een verzoekschrift van H. W. van |k, van beroep kleermaker, wonende te Tholen, j vergunning voor den verkoop van sterken drank het klein in het navolgende localiieitin het orlokaal van het perceel, kadastraal bekend ge- ïente Tholen, sectie F, no. 811, plaaiselyk gemerkt 5 en gelegen aan de Vischstraat aldaar. Binnen twee weken na de dagteekening dezer kendmaking kan ieder tegen het verleenen van Ee vergunning schriftelijke bezwaren bij Burge- «9ter en Wethouders inbrengen. Tholen, 16 Janoari 1925. 17 BUITENLAND. iet buitenland geeft voor het oogenblik weinig jf tot beschouwing. De Duitsche republiek heeft, eindeloos geconfereer tusschen de partijhoofden kabinet-Luther gekregen, dat wel in naam maar inig iu daad van dat van Marx afwijkt. Volgens het programma dat iu den Rijksdag is ijorgelezen, blijft de buitenlandsche staaikunde in etzelfde spoor, ook ten opzichte van den Volkenbond. In Parijs is men het bijzonder spoedig eeus ge- rorden over de resultaten van de financieele confe- entie, waarmede ieder der deelnemers tevreden is. kltbans voor liet oogeublik, want later zullen de jremiades weer wel loskomen. Amerika, de zaken- laat bij uitnemendheid, heeft een bevoorrechte jositie ingenomen, die andere haar niet" kunnen letwislen. 1 Het lijkt wat vreemd, dat Amerika de meest istbare voordeelen va» deze bijeenkoms geniet, erwijl het veel minder van den oorlog geleden leeft dan Frankrijk en er bovendien nog een aan- sienlijk profijt uit heeft getrokken. Toch mag niet uit het oog worden verloren, dat Amerika feitelijk de overwinnaar van den oorlog is jeweest, meer uit middellijk dan onmiddellijke deel name, daar het met al zijn macht en al zijn mid- lelen achter de geallieerden stond. Uit dit feit zal het de rechten putten op eene ruime vergoeding. Het rechtsgevoel van Amerika dat in de oorlogsjaren sich zoo sterk deed govoelen, wordt nu omgezet in goud. België is tevreden omdat het niet minder veeren heeft laten vallen, dan het aanvankelijk had gevreesd. Do hoofdzaak der tevredenheid kan gezocht worden in het feit dat de voornaamste vraagstukken onaan- 582 geroerd zÜn gebleven. Het was wel niet builen den gQi vorm want de conferentie had wel is waar uitslui tend plaats over de verdeeling van de baten voort- [vloeiende uit de Roerbezettiug, maar toch heeft de Fransche minister van financiën beproefd het netelige ^^Arraagstuk der schulden van de geallieerden onder- ing even te berde te brengen. Zijn Britsche collega imzeilde echter met groote handigheid (le moeilijk heid door te wijzen naar de noodzakelijkheid van ruggespraak met het kabinet alvorens hierover nader :e kunnen beraadslagen, terwijl reeds door vorige ministers verklaringen waren afgelegd dat door Engeland niets meer zou worden geëischt dan dit land zelve aan de Vereenigde Staten zal moeten betalen. Te Berlijn heeft een opzienbarende arrestatie plaats gehad wegeDs diefstal uit verschillende archie ven, waarbij ook Nederlandsche documenten blijken te zijn ontvreemd- Dr. Hauck, een der grootste kenners van de geschiedenis van de vorming van het Duitsche rijk in de middeleeuwen en een erkend autoriteit op dit gebied, heeft sedert jaren onderzoekingen verricht in de staats- en huisarchieven van Duitsche eu buitenlandsche vorstenhuizen, hij heeft daarbij dui- zenden documenten, aatographieën, prenten, enz. verduisterd, tezameD met zijn vriend, den 34-jarigen voormaligen coupeur K. M. Hohenlocher, die een groot deel der gestolen goederen weer verkocht. Daardoor kreeg het staatsarchief kennis van de diefstallen, en toen het spoor naar Berlijn leidde, verzocht hot archief de Berlijnsche politie hem te arresteeren, die daarop Hauck en Hohenlooher in hechtenis nam. Hauck heeft een volledige bekente nis afgelegd. Reeds in het begin van den oorlog heeft hij ook in het Nederlandsche staatsarchief en het huisarchief der Koninklijke familie een onder zoek ingesteld en ook daarbij gowichtige documenten ontvreemd. Bij een huiszoeking in zijn woning in de Halle- sche strasse, waar hij met zijn vriend woont, vond men de geheele kamer van boven tot beneden vol met gestolen goederen. In het jaar 1918 1919 stelde Hauck een onderzoek in in het rijks-, staats- en huisarchief der Habsburgers te Weenen. Van 19201924 had hij toegang tot het huisarchief der Hohenzollerns te Charlottenburg. Verder heeft hij in het huis- en staatsarchief te Karlsruhe gewerkt van 18941897, in 1899 in het rijksarchief te Munchen alsook in het Vaticaan te Rome, in 1903 in het staatsarchief to Hanover, een jaar later in het staatsarchief te Detmold. Verscheidene jaren voor den oorlog werkte hij ook in de staatsarchieven te Londen. Voorts in België en zooals reeds gezegd in Nederland. Overal heeft Hauck, zonder dat iemand het ooit merkte, zich documenten en waardvolle stukkeu toegeëigend. Aanvankelijk beperkte hij zich tot autografieën. Later werd hij minder kieskeurig. Tijdens den oorlog toen Hohenlocher was gevangen genomen stelde Hauck zich in verbinding met het Vati- caan, en het gelukte hem Hohenlocher uit de krijgsge vangenschap te doen bevrijden. Bij een van zijn bezoeken op het Vaticaan om voor de invrijheids telling van zijn medeplichtige te werken, stal hij een zeer waardevol gouden horloge, dat in zijn bezit is gevonden. Bij zijn arrestatie verklaarde hij, door een bijzondere drijfveer tot de diefstallen te zijn aangezet. O.a. trachtte hij de handteekeningen van de koningen en vorsten na te maken, terwijl hij zich daarbij suggereerde met de schrijvers verwant te zijn. BINNENLAND. De Eerste Kamer heeft het initiatief voor- stel-Rutgers tot invoering van de Plaatselijke Keuze verworpen met 28 tegen 20 stemmen. GEMENGD NIEUWS. WIE EEN KUIL GRAAFT VOOR EEN ANDER Iemand die de politie waarschuwde, bereikte daarmee het gevolg, dat hij zelf aangeklaagd werd. Een Amsterdamsche jongeman was getrouwd, doch gelukkig was het huwelijk niet. Zijn vrouw, het leven als hond en kat moede, verliet de echtelijke woning eu nam eenig huisraad mede, o.a. een aantal gramophoonplaten. Hij was boos, liep naar de politie, en vertelde, dat zijn vrouw hein bestolen had. Em onderzoek volgde Resul taat: ee'1 valsche aangifte; de vrouw had slechts medegenomen dat, waarop zij recht had. Toch bleek diefstal gepleegd, echter niet door de vrouw, maar door den aangever zelf. De aan gifte leidde, daar de politie de zaak al dadelijk Diet vertrouwde, tot een huiszoeking. Er werden toen voorwerpen gevonden, afkomstig uit het magazijn van huishoudelijke artikelen, waar de jonge echtgenoot werkzaam was. Het onderzoek werd voortgezet in het maga zijn, gelegen aan de Prins Hendrikkade, Daar een onderneming, die er een zeepfabriek wilde vestigen, welke er echter nooit gekomen is. Daar de administratie van Van M. vao dien tijd niet meer bestaat, konden door middel daarvan de werklieden die het werk hebben uitgevoerd, niet meer gevoDden worden. Ook het onderzoek naar hen laugs een andereD weg, n.1. door middel van de loouiijsteD, die bij de Rijksverzekeringsbank moeten worden ingeleverd, bleek onmogelijk, daar deze loonlijsten reeds vernietigd waren. Deson danks is het der politie gelukt, de betrokken werklieden op te sporen, en uit hun verklaringen moet gebleken zijn, dat het maken van de beton plaat en den zinkput behoorde tot het plan van inrichting van de vroegere garage tot zeepfabriek, waarmede dan zou komen te vervallen het ver moeden dat dit werk is uitgevoerd met de be doeling, een lijk te verbergen. Van de toevallige omstandigheid, dat liet gat in den vloer er was, heeft degeen, die het lijk er verborgen beeft, gebruik gemaakt. Doordat eer9t boven de krat, welke het lijk bevatte, groud is gestort, hebben de betonwerkers, die er daarna beton gestort bebbeu, niets bijzonders opgemerkt. OVERTREDING DOOR AUTORIT Al REN. Bij het bezoek van den Franschen mi ister Justin Godart aan ons land is hem door'mi- uister Aalberve een diner aangeboden te Den Haag. Daarna is een „likeurtje" gedronken. Maar dit geschiedde iu een perceel, waar géén vergun ning is. De- Tel. schrijft hierover het volgende aardige stukje Wie zal de geweldige roerselen doorvoelen welke op dat historische oogenblik moeten hebben gebruist iu des Haagschen burgemeester's ziel. Wie kan zich deu tweestrijd indenk-n, die moet zélf niet doen, de Raad moet daarover beslissen. (Tot Karnebeek)Excellentie, kan ik voor deze gelegenheid wel zonder den Raad een speciale vergunning verleenen (Kappen bij elkaar, twee ministers, één burgemeester, ernstig beraad) Dan klinkt de historische /^Vergunning h la minute". „Gegeven Maar ik heb niets in huis, zegt de heer Roozen, zonder vergunning mag ik zelfs niets in huis hebben U wilt mij toch niet wijs maken, meneer Roozen, dat u niets in hui* heeft, vraagt de heer Van Karnebeek met een ongeloovigen glimlach over de onwaarschijnlijke gehoorzaam heid van Neerland» onderdanen. De heer Roozen moet tot zijn spijt bezweren, dat hij de wetten nakomt. Dan laat u het dadelijk halen, zegt nerveus de gastheer, maar dadelijk 1 Een taxi wordt gerekwireerd, jaagt naar Hotel Wittebrug, is binnen 20 minuten (historische minuten om een bijaa mislukt diplomatiek diner) ermee terug, terwijl onderwijl de gasten en gastheer deu Franschen minister beminnelijk „aan den praai" houden. Dan staan de likeureu op tafel. Op tafel van een huis, waar officieel geen verguDuing is De hoogste autoriteiten van den lande zondigen tegen de wetteD. Maar de eer is gered. Er wordt pousse- café geschonken. Aan de heiligste wetten vau den laode, die zijner gastvrijheid, is voldaan Men heeft een Fransch minister niet zonder pousse-café van een Hollandsche tafel laten gaan. OPSTOOTJES. Op het eind vac bet oude jaar zijn in het Rijksopvoedingsgesticht voor meisjes te Zeist ero- Tegen Slapeloosheid, Overspanning, Gejaagdheid, Prikkelbaarheid en Examenvrees, gebruikt men de Zenuwstillends en Zenuwsterkende Mijnhardt's Zenuwtabletten. 32283 bleek, dat er meer dieven waren onder bet per- I soneel. Hoeveel? De politie heeft er een tien a twaalf ontdekt en gehoord. Van grooten omvang waren de diefstallen niet, er werd uitsluitend gestolen „voor eigen gebrnik" blijkbaar met bet doel op goedkoope wijze iü het huishouden te komen, ofschoon de firma haar personeel alle artikelen tegen inkoopsprijs leverde. Alle verdachten zijn na verhoor en nadat proces verbaal tegen hen was opgemaakt, weder op vrije voeten gesteld. Alleen de jongeman, die met zijn valsche aan gifte de zaak aan het rollen bracht, is vastge houden en ter beschikking van de justitie gesteld. EEN ONTDEKKING. Aan de nadere bijzonderheden omtrent het vinden van het geraamte van den sinds 1915 vermasten koopmau Busch te Amsterdam, waaromtrent we in ons vorig nummer de voor geschiedenis vermeldden, is ontleend, dat de compagnon M. als. vermoedelijke dader is gear resteerd, die thans eene volledige bekentenis heeft afgelegd. Daardoor is de sluier van het geheimzinnig verdwijnen van B. opgeheveD. Hij heeft mede bekend in den avond vau Vrijdag 22 Oct. 1915 tusschen 6 en 7 unr, Busch te hebben vermoord Na den moord heeft bij zijn slachtoffer beroofd en vervolgens het lijk in een pakkist begraven, waartoe twee werklieden zijn behulpzaam geweest, boven den kist een betonvloer te leggen. Ze wisten evenwel van den moord niets af. Druppelsgewijze is deze zaak uitgelokt. Het is begonnen met een vage aanduiding. Ougeveer vier maanden geleden kreeg de Haagsche recherche een ongeteekend schrijven, dat de moordenaar van mr. Wijsman (op Oude jaarsdag in den trein, eenige jaren geleden) de zelfde was als degeen, die schuldig stond aan verdwijning van den Amsterdamschen koopman Busch. Meer stoud er niet in. De Haagsche recherche zood het schrijven aan de recherche te Amsterdam, die er echter ook niets mee kon beginnen. Maar drie weken geleden ontving ook een ingezetene van Amsterdam een ongeteekenden brief, klaarblijkelijk van denzelfden persoon, die aan de Haagsche recherche geschrevèn had. Iu dien brief werd de plaats aangeduid, waar men het lijk van Busch zou kunneD vinden, en waar het ook inderdaad gevouden is, en werd v. Moyl- wijk als de dader aangewezen. De recherche trachtte du contact te krijgen met den schrijver van den brief, die allicht be langrijke aanwijzingen zon kunnen doen. Hij liet zich echter niet vinden. Waarschijnlijk zyn er meer, die van de zaak afweten, doch bij allen scheen 'u zekere schuw heid te bestaan, om de justitie iu te lichteu. Van groot belang was de vraag, of de beton plaat naast het zinkputje, waar het lijk van Busch verstopt gevonden is, daar opzettelijk is aange bracht. Gebleken is, dat v. Muylwijk, die des tijds eigenaar van het perceel was, dit werk in eigen beheer heeft doen nitvoeren, in deu tijd dat hij doende was de garage te verhoren aan hebben gewoed in des burgemeesters'» boezem, op '1 oogeublik, dat hij zich moreel gedwongen voelde, (om het populair uit te drukken) er „eentje-te-pakken' in een lokaal, waar geen „vergunniug" was. Nooit hebben staatslieden, ministers van een land zwaarwichtiger de koppen bij elkaar ge stoken om overleg te plegen of ze „eentje pakken" mozhten, kóiden, zouden, dan op «'ut historisch ódgenblik in Huize Voorhout, te 's-Graveohage. Stel u voor de situatie De Fransche minister Justin Godart bezoekt ons land, en Nederland wil deu goeden ouden naam van gastvrijheid hooghouden. Eu hem 'êieeren. Zelfs minister Aalberse gaat daarin persoonlijk voor, geeft een diner in de eenige gelegenheid in Den Haag, waar zulks (als gesloteu huis genre Couturier) mogelijk is, het pas geopende Huize Voorhout. En hij fnoodigt daarbij, om het meer illustre te maken, den minister Buileulandsche Zaken, Van Karnebeek, bur gemeester Patijn, de uoodige andere autoriteiten en huDne dames. Er worden schittereude wijnen geschonken, de Fransche champagne (want er is verlof) schiet bruisend uit de flesch, er wordeu redevoeringen afgestoken die scbuimeü van sympathie, er wordt een band van vriendschap gelegd als nooit te voren, eu ineeus.... kouit er een kink in den kabel. Den gastheer stijgt het bloed Daar de slapen. De burgemeester ziet bleek, kijkt zenuwachtig naar Justin Godart. De miuister van Buiten landsche Zaken voelt den diplomatieken grond onder zich begeven.... Men is aan de koffie toe, en er is géén „Vergunning". Men zal een Franschen minister, een „Fran sche" nog wel, van tafel moeten laten opstaan.... zonder pousse-café, zonder één enkel likeurtje, dat toch zoozeer de digestie bevordert. Doods bleek wendt de gastheer zich haastig tot den heer Roozen, den directeur, die bij zoo'n offi cieel diner uatuurlijk aanwezig is. Want den miuister Alberse zijn ineens in de gedachten gekomen, de aan ieder bekende moei lijkheden tot het geven van „vergunning" aan Huize Voorhout, welke vergunning niet kon worden toegestaan, omdat het maximum aantal vergunningen in Den Haag reeds was bereikt. Meneer Roosen, U U heeft toch gezorgd voor likeuren??!! Pardoo, Excellentie, ik heb geen ver gunning. Wat zegt U Maar er moeten likearen zijn dan moet den vergunning als uit zondering even worden gegeven. Meneer Patijn (dit haastig achter de tafeldame om raar deD burgemeester) kunt u voor dit speciale geval üiet snel vergunning verleeneD aan Huize Voorhout, tot 't scheuken van likeuren Burgemeester Patijn Zijn er geeu likeuren? Bon Dieo, geen likeuren? Voor de poosse café? (Tweestrijd, heftige roerselen.) Ja, kan ik dat stige onlusten uitgebroken, die zóó hoog liepen, dat de directrice geen raad meer wist en de hulp der politie moest iuroepen. De commissie van toezicht lichtte verontrust den minister in, die daarop zelf de zaken in oogerschouw ging nemeu. Voor het eerst bezocht Z. Exc. de inrichting. De oproerige meisjes sloegen rameu en deuren stuk om bij elkaar in de zaal te komen... Alle gehoorzaamheid was zoek. De ontevredenheid kwam lot uitbarsting omdat de meisjes bekort waren in hun vrijheid in verband met niet nader te noemen handelingen. Vier dagen is de politie iu het gebouw geweest. Het gesticht te Zeist werd volgestopt met allerlei elementen, welke door de samenleving in het verband aldaar ongeschikt zijn. Het is met de verzorging van het verwaarloosde kind niet in orde tegenwoordig, meent het blad. Van andere zijde wordt de juistheid van dit bericht ten deele tegengesproken; aan het Hbl. wordt gemeld, dat het niet vrij van overdrijving is. Wat er gebeurd is, komt vrijwel op 't vol gende neer. Eenige meisjes, die zich op sexueel gebied misdroegen en daarom bijzondere maatregelen op zich zagen toegepast, meenden zich te kun nen wreken op het meisje, dat een eu ander aan de directrice bekend had gemaakt, door haar een geducht pak slaag toe te dienen. Het tumult dat hierbij ontstond, bracht de betrokkenen in zeer opgewonden toestand, waarna de schuldigen werden opgesloten in daarvoor bestemde cham- brettes, strafkamertjes met een glazeu denr, opdat op bet doen en laten kan worden gelet. De ge moederen bekoelden echter niet spoedig. De ar restanten bleven razen en tieren en toen een der meisj e met eenig voorwerp de ruitjes van de deur harer chambrette verbrijzelde, vond haar voorbeeld algemeen Davolging, waarbij het rin kelen van al die ingeslagen ruiten natuurlijk de consternatie niet weinig vergrootte. Hoewel de directie zich kan laten bijstaan door den portier, den ouderportier en déu tuin baas van het gesticht, meende zij, toen na het inslaan der ruiten geen kalmte intrad en de opgesloteneu gingen probeeren uit te breken, waar het een 20-tal meisjes in den leeftijd van een jaar of 17, 18 betrof, goed te doen met de hulp der politie iu te roepen. Toen deze verscheen, werdeu de meisjes kal mer, behoudens enkelen, die in overspanning niet tot kalmte waren te brengen en bleven to keer gaan en daardoor natuurlijk krachtiger maat regelen noodzakelijk maakten. Teoeiude een even- tueele wederuitbarsting te voorkomen, is toen, op verzoek van de directrice, een enkele politie man nog eenige dagen in het gesticht op post gebleveD, maar tot een herhalingis het niet gekomen. Dat de directrice van het gesticht geen. raad meer wist, is onjuist. In kalua overleg werd toen juist de achteraf uitstekend gebleken maatregel geuomen om de politie op te bellen. Ten slotte wordt opgemerkt, dat er van d pl. m. 70 meisjes in bet gesticht niet meer ds^

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1