IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT 2076 Vrijdag 16 Januari 1925. Een en v eertigste jaargang Eg 10. linc Firma i. M. C. POT - Tholen era 0 )ni 1 HOEST /ei Afschaffing van de Staatloterij. ve®v Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond, steeds Prija per kwartaal (0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,876, franco he S tn. 10 - TH post (1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17 Mits. Grootte der letters naar plaatsruimte. BIJ abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. BEKENDMAKING. De Burgemeester der Gemeente Tholen brengt ter 'emeene kennis dat op onderstaande data en uren t scherpe munitie geschoten xal worden vanaf het intjesterrein by Hildernisse ongeveer 1200 M. Noorden van het station Woensdrecht inj Westelijke hting, waardoor een terrein onveilig wordt ge- Jukt van 3200 M. diepte en 1000 M. breedte. Gedurende de schietoefeningen zullen waar- uwingsborden met het opschrift „Verboden toegang ietoefeningen" worden geplaatst, tevens blauwe «en. 1. Op den landweg, gaande van het snijpunt zoo we okendreef en spoorweg Bergen op ZoomWoens- efd, scht in N. richting naar Hildernisse en wel 150 M. penmaj zuiden van Hildernisse. Aan de spoorbaan Bergen op ZoomWoens- K/d l,C^ or)£®veer &09 M. ten zuiden van paal 16. lompei )opt d Telel Zoo 5rima raid. B3. 1 12. ON. lei. 3. Aan genoemden spoorweg op het snypunt van >orweg en Beukendreef. 4. Aan den spoorweg ongeveer 400 M. ten iden van de Beukendreef. Na afloop der schietoefeningen worden bedoelde rden en vlaggen weer ingetrokken. Er zal geschoten worden op Januari 1925 van 9 uur tot 4 uur nam. n »d. n id- 27 id. 28 id. 29 id. 80 id. 9n tnnai MAR! ;on,81 5N1N 12 S, OM, toor Tholen, den 15 Jan. 1925. 35 PAARDENFOKKERIJ. Dit neemt iotusschen niet weg, dat wanneer het ontwerp als wet volledig zal hebben door gewerkt, de Staat een jaarlijksch bedrag van ongeveer zes ton zal missen, wat zeker geen onbelangrijk bedrag is. Eu ware daarvan na het gevolg een groote geestelijke bate voor ons volk, of althans het weren van een ernstig euvel, meu zoa zulk een finaucieel offer ervoor moeten over hebbeD. Maar dat de Staatsloterij een zoodanig envel beteekent, wordt verre van algemeen erkend. En het zal ons dan ook geenszins verwonderen, indien het ontwerp de vereischte meerderheid in het parlement niet zal vermogen te behalen." 390 6 32265 BUITENLAND. De Burgemeester van Tholen herinrert, dat vol- i artikel 23 der Paarden wet 19.8 (Staatsblad 419), ieder, die eigenaar of boude- is van een •ejarigen of ouderen hengst, verplictt is hiervan den Burgemeester der gemeente zyier inwoning >|ifte te doen binnen een maand, nalat de hengst w jaar is geworden of in zyn bezit is gekomen, mede vóór den eersteo Februari van elk jaar. De Burgemeester geeft van deze aanjifte kosteloos bewjja af, rolgena een door den Minister van odbouw, Nyverheid en Handel vastg>steld model. Overtreding wordt gestraft met geldbiete van ten ogtte tien gulden. Ingevolge artikel 24 der wet ia di eigenaar of oder van een merrie, welke oen veuen heeft ge- ÏK-P T>en, verplicht, zoolang het veula niet is ge tond, om op vordering, onmiddellijk kt betreffende ibewijs (waarmede een verklaring, gewaarmerkt or het bevoegde gezag eener buitenandsche ge- lente, dat de merrie in die gemeeite i« gedekt, irdt gelykgesteld) te vertoonen aan d in het eerste van artikel 37 bedoelde ambienareL Het is dus noodzakelijk, dat bedoele eigenaars houders bij de dekking van de merie een dek- 'ijs van de houdera der hengsten vigen. Overtreding wordt gestraft met een pld boete van hoogsie f 100, Tholen, 13 Januari 1925. 31 esi gsatfi smiid ihwaio /e en Nadat reeds in 1905 het aanlegen van een erij hier te lande bij de wet vcnoden is, is door zekere zijde meermalen een aanstoot weest, dat de staat zelve ouvercccderd voort- velei ig met haar eigen loterij te santioneeren. Bij Je desbetreffende wet werdevenwel be- AT k*ld» dat zij niet van toepassing zoa zijn op OM. Ncderlandscbe Staatzloterij. In bt tegenover- wielde geval zoo men het in wrking treden /D die wet deze lotery vanzelf zó afgeschaft. 1 werd echter alleen gehandhaafd oit overwe- ot htog, dat deze afschaffing een eijen regeling t 0l*d®fd® cn anders dan bij eentafzonderlijke kan plaats hebben. De wetgevr van 1905 °P het standpunt geateld dat het be- jelen van den speel hartstocht sen openbaar Iksbelang is en dat de exploittie van dien druk ltstocht ran overheidswege verordeeling ver- I Dt, Toch is een door de regeerig van 1903 arcfcdiend °Btwerp tot afschalfin dier loterij, Cl ar het opvolgend kabinet ingefokkeo. Het tegenwoordig kabinet dat htse.lfde stand- inneemt, acht het noodig, en einde aan ,1 lotery wet van 1905 hare volle toepassing te dat de staatsloterij wordt geschaft. 6 ^Pat!r dadelijke afschaffing i hooge mate >e 2i-billijk zoude zija tegenover dieobreedea kring i personen, die in de inkomsten,/oortvlouiende post den verkoop van loten een liddel van be- istwisan vinden, zal de afschsffiag gleidelijk plaats porti*»-, 28 In do Katholieke peti ia he ontwerp niet iteeff'erk 8nDstig on,TaDgen. Reeds a aankondiging Thnlt voorstel lekte daar scbmpere opmer- ïgen nit, waarbij het voorstel erd bestempeld een poging om de eigen parj te bcrredigen, Ie Cotar zonder uitzicht. sameeioronder volgt het oordeel an het Centrum hoektor het voorstel zelf: enoe[j,pe afschaffing zal, naar de bdoeiing van den naatstaister, geleidelijk geschieden,jo Z Exc, be rt* dat de Rijksschatkist dienengevolge wooir- 'tg zlechu een geringe bate tal derven. Men moge zich vermeid hebbeo, dat de inter nationale toestand zich bij de intrede van den nieuwen jaarkring wat gunstiger liet aanzien, de werkelijkheid leert, dat zich heel wat nete lige kwesties aau de oppervlakte vertoonen. De verdeeling van de betalingen door Duitsch- land tusschen de gealliëerden maakt daarvan de voornaamste uit. Ter regeling van het aandeel van elk der gealliëerdeu zijn de ministers van financiën dier landen in conferentie te Parijs bijeen. De onkosteu der Roerbezetting spelen in dezen een belangrijke rol. Tegelijkertijd opent zich daarmede eene bron van verwikkelingen. De omvang der kosten welke zijn uitgegeven voor de bezettingslegers, zal een vraagpunt van uiterste kieschheid zijn. Men voorziet weer tal van andere conferenties in het verschiet, die nit de fioauciëele bijeenkomst zullen geboren worden. Duitschland schijnt op dit gebied een elas tisch vermogen te bezitten, die het bij elke gelegenheid te baat neemt om muDt te slaan uit lang gerekte besprekingen eu onderhande lingen. Het le «luiten handelsverdrag tusschen dit land en Frankrijk kan daarvoor als een door slaand bewijs dienen. In hoofdzaak is het onzen oostelijkeu nabuur te doen om daardoor betere voorwaarden te bereiken, terwij] als tweede reden kan aangemerkt worden, het oefenen vau iuvloed op Frankrijk ten aanzien van de bezetting van de Keuische zóne. Duitschland heeft een sterker uithoudings vermogen aan den dag kunnen leggen dan Frankrijk, omdat het zich iuderdaad in een aanmerkelijk betere positie bevindt dan Frankrijk, doordat het Duitsche betaalmiddel een besten digheid vertoont, waarop de Franscbe franc zich op verre na niet kau beroemen niet alleen, doch zich zelfs pas in het eerste stadium van de moeilijkheden bevindt. Voegt men daarbij de noodzakelijkheid van uitvoer vau producten vaB de Frausche ijzer- en staalnijverheid, waarbij Duitschland vrijwel bet heft in handen heef», dan vloeit daaruit voort dat er eenig verbaud bestaat tusscben de onderhandelingen der over eenkomst en de thans plaats hebbende finan- cieele conferentie. De Spanjaarden behalen met hun expeditie in Marokko weinig succes. Al weken laDg voeren ze een feilen strijd tegeu den onlangs opgestanen stam der Ansjeras. Deze volksstam, die langen tijd troow was gebleven aan het Spaansche gezag, heeft de partij van Abd-el-Krim gekozen en bedreigt nn de Spaansche verbindingslijnen aan de kust. Het gevechtsterrein is vol moeilijkheden en als geknipt voor eeu gnerilla-oorlog. De voorspelling van Primo de Rivera van een maaud geleden, dat de opstand van de Ansjeras spoedig onderdrukt zou zijn, is dan ook niet uitgekomen. Hoewel de Ansjeras ner gens verder dan 15 mijl vau de Spanjaarden afstaan, rukten deze niet op, daar zij zeker moetea kunnen zijn van hun verbindingen. Ecd 10.000 geweren van de Aosjeras bedreigen den straatweg Ceata—Tetoean—Tanger en, zoolang dat het geval is, blijft de linie van de Rivera, welke zich, van blokhaizen voorzien uitstrekt van de monding van de Rio Martin aan de Middellandsche Zee tot ettelijke mijleo ten Z.O. van Alcazar, in gevaar verkeeren. Uit Tanger wordt gemeld, dat de vertegen woordiger van Abd el Krim het dreigement beeft gericht tot de autoriteiten van Tanger, dat bij bet drinkwater van deze stad vergiftigen zal, als de Spanjaarden doorgaan met bet werpen van traanwekkende bommen. BINNENLAND. Bij de Tweede Kamer is in behandeling, en zelfs iu een vergevorderd stadium, een serie wetsontwerpen, strekkende tot ophetfing van een groot aantal kantongerechten, door welken maat regel men een bezuiniging van ruim 2 ton 's jaars hoopt te bereiken. Hoezeer de meeste bezuinigings-maatregelen de medewerking van de Kamer ontmoeten, toch zijn deze ontwerpen met zeer weinig enthousi asme ontvangen, schrijft de juridische medewerker van de H. PM en het zal nog te bezien staan, welk lot hun bij de openbare behandeling ten deel zal vallen. De 33 kantongerechten, welke inen wil opheffen (ongeveer één derde van het thans bestaande aantal) zijn alle ten plattelande gelegen, en een van de vooroaamste grieven die men tegen de ontwerpen heeft, is gericht tegen het ontrieven van de plattelanders, die zich vootl de berechting van hun zaken naar de stad zonden hebben te begeven, hetgeen tijd- en geldverlies beteekent, doch bovendien en dit acht men nog wel zoo ernstig tengevolge heeft, dat het contact tusschen den magistraat en de be volking verloren gaat. Op dit contact blijkt men van velerlei zijden prijs te stellen. Ten plattelande is een kanton rechter nog veelal de belangelooze en deskondige raadsman van een groot deel der bevolking. Wanneer het tot procedeeren komt, is hij, die vaak reeds vele jaren onder de bevolking werk zaam is, beter dan een bnitenstaaoder in staat de gewoonten en begrippen der procedeerenden te begrijpen en een vonnis te wijzen dat het rechtsgevoel bevredigt. Vooral ook moet aan de aanwezigheid van een behoorlijk aantal kantonrechters ten platte lande gehecht wordeD, omdat hun werkkring zich uitstrekt tot familieaangelegenheden, waarbij zooveel mogelijk bekendheid met de meDscben persoonlijk zooveel nnt heeft. In bepaalde ge vallen moet de kantonrechter beslissen over de toestemming lot een huwelijk. Hij heeft bij het begin der voogdij over verwaarloosde kinderen te beslissen, hoeveel jaarlijks door den voogd mag worden besteed voor de opvoeding. De be noeming van voogden en toeziende voogden ligt in de meeste gevallen in zijn band. Hy beeft te beslissen over de benoeming van bijzondere vertegenwoordigers ten behoeve van onwettige, niet-erkende kinderen. Op geheel ander gebied strekken zijn werk zaamheden zich nit, wanneer hij te beslissen krijgt over geschillen ter zake vao arbeidsover eenkomsten alsmede over ontruiming van huur woningen. Bij beide categorieën van processen speelt het plaatselijk gebruik een groote rol, en ook hierom stelt men prijs op de aanwezigheid van een rechter, die met de gebruiken der land streek waar de prodcdeerendeu wonen, grondig bekend is. Wanneer echter de rechtspraak, ge lijk van invoering der aanhangige ontwerpen het gevolg zou ziju, veel meer naar de steden verplaatst wordt, zal zij zeer vermoedelijk aan waarde verliezen. Weliswaar stelt de Minister van Justitie iu het vooruitzicht het iustituut van den iromgaanden kantonrechter*', waarmee bedoeld wordt, dat de rechter ook in andere gemeenten van zijn kauton enkele zitdagen zal kunnen houden, doch daarmee is het hoofdbe zwaar tegen de gedachte wijziging geenszing ondervangen. Men voert aan, dat verschillende plattelands- kantonrechters te weinig te doen hebben. Dat Zil waar zijn, doch er is hun immers wel meer werk te geven. Ze mogen thans bij geldvorde ringen alleen procedures behandelen als het gaat over niet meer dan f 200. Dat is in 1827 zoo bepaald. Maar na zijn we honderd jaar verder en in 1827 was f 200 heel iets anders dan het tegenwoordig is. Men had destijds blijkbaar ook heel weinig vertrouwen in de rechtspraak van éën man. Sinds is in de meening te dezer zake een kentering gekomen. Arbeidscontract-geschillen, zelfs al loopen ze over millioenen, heeft men in eerste instantie aan den kantonrechter opgedragen. Doch voor een eenvoudig zaakje als de ver nietiging van den koop eener koe ter waarde van f 300 wegens eeu verborgen ziekte heeft uien nog steeds een Rechtbank-vonuis Doodig. Herhaaldelijk is reeds aangedrongen op ver ruiming van den werkkring van den kanton rechter. Zelfs al zon meu in beginsel ziju bevoegdheid willen beperken tot kleinere zaken, dan nog is er aanleiding om niet langer vast te honden aan de grens van f 200. Waarom de behandeling van de eerste instantie van een zaak b.v. beneden de f1000,niet aan den kantonrechter zon kuunen worden op gedragen, valt moeilijk in te zien. Op deze wijze zullen de Rechtbanken en ook de Gerechts hoven minder te doen krijgen en zoo het mogelijk zijn bij die colleges eenige inkrimping van personen te bereiken, terwijl de kantonrechters wat meer werk zouden krijgen. Deze wijze van bezuiniging zon wellicht te verkiezen zijn boven het ontnemen van een groot aantal kantonrechters aan het platteland. Ter bescherming van gebouwen tegen brand gevaar is een nienwe algemeen® maatregel van bestuur verschenen, waarbij in art. 1 wordft bepaald Het is verboden ten behoeve van loodgieters- werkzaamheden op torens, daken, goten of zalingeo van gehouwen, daaronder begrepen getimmerten. a. een open of gesloten vuur aan te makea of aanwezig te hebben elders dan in de open lacht, op den beganen groüd, buiten het gebjgw. b. toestellen, gevold met spiritus, bensine of andere vluchtige oliën, of eenige open vlam aldaar aanwezig te hebben c. de voor de werkzaamheden vereischte vuur potten anders dau in de open lacht, op den beganen grond, buiten het gebouw te gebruiken; zij mogen alleen worden gebrnikt door of onder leiding van een vakman; d. de soldeerbooten anders dan in de open lucht, op den beganen grond, buiten het gebouw te verwarmen en anders dan in een aan de binnenzifde met asbest bekleedde, gesloten metalen koker naar de plaats van bestemming te brengen; het naar boven brengen mag alleen geschieden bniten het gebonw. Het in het vorige lid bepaalde is niet vao toepassing ten aanzien van in aanbouw sijnde gebonwen. RECHTZAKEN. Door het Kantongerecht le Bergen op Zoom is o. m. veroordeeld C. M. te Poortvliet wegens het berijden van een weg anders dan met een gewoon rijtuig, tot f I boete subs. I dag hecht. THOLEN, 16 Januari 1925. Bij de op 12 Jao. j.I. gehouden aanbe steding van de verbouwing van het kantoorge bouw Waterleidingmaatschappij werd ingeschre ven door W. J. Walpot voor f 1091.—, Jac. Deurloo voor f 1019.Jac. Vos f 999.—. alles van Tholen. Behoudens goedkeuring van den Minister van Arbeid is het werk geguud aan den laagsten inschrijver. In de vergadering dien dag gehouden werd tot tijdelijk opzichter benoemd de beer L. J. Elen- baas te Poortvliet. Eervol ontslag met ingang van 1 Januari 1925 werd verleend aan den heer J. W. Goossen, als tijdelijk opzichter by den techoisehen dienst der maatschappij. MIJNHARDT'a 1 Staal-Tabletten 90 - Maag-Tabletten. .75 Zenuw-Tabletten .75- Laxeer-Tabletten .60" Hoofdpijn-Tabletten 60- QiJ Apotli cn Drogist** 291 9 82263 Door het hoofdstembureau ter be noeming van leden van den gemeenteraad is in de vacature ontstaan door het bedanken van den heer Jac. Geluk gekozen verklaard de heer Jac. Quist Chrz., oud-lid van den Gemeenteraad. Door het uittreden uit den Gemeenteraad van den heer Geluk, verliest de gemeente een goed vertegenwoordiger, die vooral door zijn practische kennis belangrijke wenken en adviezen heeft verstrekt die op hoogen prijs werden gesteld. De heer Geluk kan hoogstvoldaan zijn over de wijze waarop hij zijn taak vervulde. Ons eiland wordt letterlijk overstroomd door autobussen. Van uit Stavenisse naar Tholen en om gekeerd heeft men door middel van een viertal bussen gelegenheid zich tot vier maal daags te verplaatsen, tegen prijzen die aanmerkelijk gedaald zijn tengevolge van de concurrentie die is ontstaan door die meerdere ondernemingen. Van St-Annaland rijden tweemaal per dag twee bussen via Th.len naar Bergen op Zoom en omgekeerd, terwijl tusschen- tijds voor een ruime communicatie wordt gezegd. Vanuit Nieuw-Vossemeer via Oud-Vos- semeer onderhoudt eveneens een bus als middel van vervoer de gemeenschap zoodat er nu inderdaad geen gebrek is aan com municatiemiddelen. Alleen vraagt men zich wel eens af, hoe lang dat alles duren zal. Want als men toch de verzuchting hoort,datzulke diensten zonder steun uit openbare kassen niet te exploiteeren zijn, dan vraagt men zich onwillekeurig af, hoe anderen het houden die tegen lager tarief en zonder subsidie rijden. Evengoed als men zich stelt voor de vraag hoe lang het zal uit te houden zijn, zonder dat de eene of andere het opgeeft. De gesubsidiéerde diensten hebben een

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1