IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT No. 2075 Woensdag 9 Januari 1925. Een en veertigste jaargang Firma J. NI. C. POT - Tholen Bronchitis, Vastzittend Slijm, Verouderde Hoest Dit blad verschijnt eiken Vrijdagavond. Prijs per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,87s, franco per post f 1,65 -|- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. interc. no. 16. Adverteutiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17'/} cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. Do Burgemeester der gemeente Tholen brengt ter algemeene keonis dat op onderstaande data en oren met scherpe monitie geschoten zal worden, vanaf het doiDtjesterrein bij Hildernisse, ongeveer 1200 M. ten N. vaD het station IVoensdrecht, in Westelijke richting, waardoor een terrein onveilig wordt gemaakt van 3200 M. diepte en 1000 M. breedte. Gedurende de schietoefeningen zullen waarschu wingsborden met het opschrift: „Verboden Toegang •chietoefeningen" worden geplaatst, tevens blauwe vlaggen lo. Op den landweg gaande van het snijpunt Beu kendroef en spoorweg Bergen-op-ZoomWoens- drecht in N. richting naar Hildernisse en wel 150 M. Z. van Hildernisse. 2o. Aan genoemden spoorweg op het snijpunt van spoorweg en Beukendreef. 3o. Aau den spoorweg Bergen-op-ZoomWoens- drecht ongeveer 500 M. ten Z. van paal 16. 4o. Aan den spoorweg ongeveer 400 M. ten Z. van de Beukendreef. Na afloop der schietoefeningen worden bedoelde borden en vlaggen weer ingetrokken. Er zal geschoten worden op 12 Januari 1925 van 10 uur v.m. tot 3 uur nam. 13 Januari 1925 „10„ 3 14 Januari .1925 „10- „3 - Tholen, 2 Jan. 1925. 29 Zitting centraal stembureau verkiezing Gemeenteraad. De Voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van den Gemeenteraad maakt bekend, dat hel centraal stembureau een zitting zal houden in het gemeentehuis op Maandag 12 Januari a.s. des voormiddags Hl/2 uur, ten einde een candidaat benoemd te verklaren, die voorkomt op de Ijjst, waarop het uitvallend lid van den Raad J. Geluk gekozen wa9. Tholen, 2 Januari 1925. 13 BUITENLAND. De tiende Januari dezes jaars is de fatale datum, waarop eeu belangrijke inkrimping van de gealliëerde bezetting der Kuulsche zone kan plaats vindeD, mits door Duitschland aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dat schijnt nu wel iets te wenscben over te laten voor wat betreft de ontwapening, daar door de militaire controle-commissie op sommige plaatsen wapeu- dépóts zijn ontdekt en voor Frankrijk de vrees levendig houdt van een onverhoeds Duitscbe aanval. Door den mioister van rijksweer is evenwel verklaard dal het gevondene niet anders was dan oud-roest en grootendeels bestemd voor het ver vaardigen vao jachtgeweren en geweerloopen met medeweten of ten behoeve van de militaire con trole-commissies. De rijksweer-minister noemde het een fantas tisch denkbeeld, dat bij Krupp in Essen, waar het wemelt van Franscbe posten heimelijk oorlogs materiaal vervaardigd zou worden. En een New- Yorksche baukiersfirroa, die eeu leening van 10 millioen dollar voor de firma Krupp heeft aangeboden, heeft dit alleen willen doen, na er van overtuigd te zijn, dat Krnpp sinds 1919 uitsluitend indnstrieele producten vervaardigd heeft. Verder zeide minister Gessier niet te begrijpen hoe de Fransche bladen over geheime wapen- fabricage kunnen praten, want de militaire con trole-commissie kent elke fabriek in Dnitschland, ja bijna #elke draaibank eu bankschroef". Dat er geen obstructie van Duitschers heelt plaats gevonden, is volgens Gessier gebleken uit het feit, dat 1800 controlebezoeken meerendeels zonder wrijving zijn afgelegd. Wie heeft gelijk? De Gezantenraad gelooft de rapporten der controle-commissie, althans hij besloot eenstemmig de bezetting der Kenlsche zone na 10 Januari te handhaven. De Raad zal in een nota aan de Duitsche regeering uiteen zetten waarom hij dit besluit heeft genomen. Natuurlijk heeft dit besluit in Duitschland veel ontevredenheid veroorzaakt. Rechts ziet er al een terugkeer in tot de Poincaristische politiek eu links beschuldigt Herriot den Dnitschen natio nalist een gevaarlijk propagandawapen in handen te hebben gegeven. De kwestie der ontwapening trekt in Amerika zeer de aandacht. Weliswaar zijo de Ameri- kaansche belangen niet bij dit vraagstuk be trokken, maar toch is de opvatting iu politieke kringen dat Amerika ziju invloed op de ge allieerden wil doen gelden om deze kwestie nit den weg te ruimen. Zoowel in politieke als in financieele kringen wijst men op het verband dat er tusschen Rijn en Roervraagstuk en het Dawesplan bestaat. Verschillende berichten spreken over ongerust heid van houders van obligaties der Fransche leeningen over de uit Europa ontvangen berichten. De Fransche leening liep Zaterdag 1.4 punt in koers achteruit, de Dnitsche leening 0,5 punt. Verschillende bladen brengen reeds uitvoerige hoofdartikelen over het vraagstuk der ontruiming, dat een der belangrijkste van alle Europeesche vraagstukken wordt genoemd. De *New York Times" zegt, dat niemand in ernst kan aannemen, dat Duitschland binnen afzitnbaren tijd iu staat zal zijn Erankrijk in militairen zin aan te vallen, eo zelfs indien de controle-commissie niet langer toezicht uitoefent, zal Duitschlaud tot een der- gelijken aanval in langen tijd niet in staat blijken. BINNENLAND. Moet eene onderwijzeres als ze gaat trouwen, worden ontslagen, ook als ze er niet om vraagt Over het antwoord op deze vraag was men bet in de afdeelingen der Tweede Kamer verre van eens. Er waren leden, die in het algemeen aan een huwende ambtenares ontslag wilden zien geven, maar niettemin een uitzondering wilden zien gemaakt voor onderwijzeressen. Een gehuwde onderwijzeres, zoo oordeelden ze, is als opvoed ster der jeugd bijzonder op bare plaats. jAnderen konden 't iu geen geval goedkeuren dat het aan de gemeentebesturen zou worden overgelaten, oen een huwende onderwijzeres al of niet te ontslaan. Daardoor zou voor onder wijzeressen bij het openbaar onderwijs iu de verschillende, gemeenten ongelijkheid van rechts positie ontstaan en zouden worden overgeleverd aan de willekeur van niet steeds ruime opvat tingen blijk gevende gemeentebesturen. Het geldt hier ambtenaressen, in hel algemeen door het Overtreding politieverordening. A. K. te St-Annaland tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Overtreding der Jachtwet. P. A. F. te St-Annaland tot f20 boete of 20 dagen hechtenis. Overtreding der Keuringsverordeuing, F. P. E. te St-Annaland tot f 30 boete of 30 dagen hechtenis. Overtrediug van het Wegenreglement. M. W. P. te Poortvliet, D. V. te Poortvliet en J. v. B. te Poortvliet ieder tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis voor ieder hunner. Overtreding der Jachtwet. C. E. te Poortvliet tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. Overtreding der Vleeschkeuringswet. P. J. F. te Oud-Vossemeer tot f25 boete of 25 dagen hechtenis. Overtreding der Bouwverordening. M. A. te Scherpenisse tot f 25 boete of 25 dageu hechtenis. Overtreding Motorreglement. P. B. te Poortvliet, A. G. te Oud-Vossemeer eu A. d. G. te Poortvliet ieder tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis voor ieder hunner. Overtrediug dor Jachtwet. G. G. D. F. A. te Oud-Vossemeer tot f 15 boete of 15 dagen hechtenis. Gebruik hiertegen Mijnhardt's Anga-Siroop f 1.75. Bij Apoth. en Drogisten. 32237 rijk betaald en die das ook aanspraak hebben op gelijke behandeliug. Ook onder de voorstanders van het verleenen van ontslag van de in het huwelijk tredende onderwijzeres waren er, die deze zaak niet aan de gemeenteraden zouden willen zien overge laten. Huns inziens is hier behoefte aan een uniforme regeling en behoort de wet te bepaleD, dat aaD de onderwijzeres die in het huwelijk treedt, steeds ontslag wordt verleend. En boe dan bij het bijzonder onderwijs Daar olijven de schoolbesturen vrij om aaD een onderwijzeres wegens het aaogaan van een hu welijk al of niet ontslag te geveD. Doch het recbt van beroep, hetwelk de belanghebbende tot dosver tegen zulk een ontslag lnd, zal ver vallen. Dit achtten vele leden kwalijk te ver dedigen. Het recht van beroep, thans een waarborg tegen achterstelling, wordt door het wetsontwerp weggenomen. Hierin kon men alleen een achteruitgang zieD. Verscheidene andere leden daarentegeu wareD het met de regeering eens en zagen in het wetsontwerp voordeel voor de betrokkenen. Naar uit betrouwbare bron verluidt, zal de heer D. A. P. N. Kooien, president van de Tweede Kamer zich niet meer voor deze functie beschikbaar stellen. Tegelijkertijd schrijft men aau minister de Visser het voornemen toe om wel eene Kamercandidatuur te aanvaarden doch niet meer de portefeuille voor ouderwijs. KANTONGERECHT TE THOLEN. 29 December 1924. Door het Kantongerecht alhier zijn heden veroordeeld wegens: Jachtovertreding. D. C. U. te Poortvliet tot f 15 boete of een maand tuchtschool. H, U. te Poortvliet tot f75 boete of 2 maanden hechtenis. Straatschenderij. C. J. B. te Tholen tot f 5 boete of een week tuchtschool. J. B. te Tholeu tot teruggave aan de ouders zonder toepassing vao straf. Overtreding der Woningwet. J. L. H. te Si-Maartensdijk tot 2 boeten elk van f 25 of 10 dagen hechtenis voor iedere boete. Overtreding wegenreglement. J. L. te St-Maartensdijk tot f 10 boete of 10 dagen hechtenis. Overtreding der Jachtwet. G. G. D. F. A. te, Oud-Vossemeer tot f 15 boete of 15 dagen hechtenis met bevel het ge weer uit te leveren of te betalen f 10 subs. 10 dagen hechtenis. Overtreding van het motorreglement. D. d. G. te Poortvliet tot f 8 boete of 8 dagen hechtenis. Overtreding der arbeidswet. Ij. C. C. te St-Philipsland tot f 10 boete of 10 dagen hechteuis. Overtreding der arbeidswet. P. J. S. te Tholen tot 5 boeten elk van f 3 of 3 dagen hechtenis voor iedere boete. Overtreding Motor- en rijwielwet. C. v. d. K. te Oud-Vossemeer tot 2 boeten elk van f 2 of 2 dagen hechtenis voor elke boete. Overtreding van bet motorreglement. J. W. M. te Scherpenisse en J. C. D. te Tbolen ieder tot f5 boete of 5 dagen hechtenis voor ieder hunner. Overtreding der Jachtwet. C. V. te Rotterdam tot f2 boete of 2 dageu hech tenis. Overtrediug van het Motorreglement. P. J. te Oud-Vossemeer tot f2 boete of 2 dagen hechtenis. Overtreding der Wapenwet. J. A. D. te Oud-Vossemeer tot f 2 boete of 2 dagen hechtenis. Overtreding van de Motor- en rijwielwet en van bet Motorreglement. C. v. d. K. te Oud-Vossemeer tot f 25 boete of 25 dagen hechtenis, met ontzegging een motor te mogen besturen gedureude den tijd van zes maanden. Overtreding der Politieverordening. A. v. R. te Oud-Vossemeer en J. S. te St- Philipsland ieder tot f 4? boete of 4? dagen hech tenis voor ieder hnnuer. Overtrediug van het motorreglement. P. G. te St-Maartensdijk tot f 5 boete of 5 dagen hechtenis. Overtreding der IJkwet. L. H. v. A. te St-Maartensdijk tot f 2 boete of 2 dagen hechtenis. Overtreding der Politieverordening. M. v. O. te Poortvliet tot fO.50 boete of een dag. hechtenis. Het vonnis tegen R. R. te Bonchante (België), waarvan deze in verzet was gekomen, werd be vestigd f 100 boete of 6 maanden hechtenis. J. O. Ie Bruinisse was in verzet gekomen van het tegen hem uitgesproken vonnis, doch door zijn niet-verscbijniDg is het verzet vervallen verklaard. RECHTZAKEN. Het Gerechtshof te Amsterdam heeft uit spraak gedaan iu de bekende zaak van mevrouw de Smet te Valkeoswaard, beklaagd van mede plichtigheid aan de poging tot moord op haren echtgenoot de heer de Smet. Beklaagde werd vrijgesproken. De eisch was drie jaren gevangenisstraf met aftrek van een jaar preventieve hechtenis. THOLEN, 9 Januari 1924. De k*e« ie der orug over de Eendracht is ook in de Tweede Kamer ter sprake gekomen. Bij de verdediging van de Staatshegrooting heeft de minister van Waterstaat o. a. gezegd: In de eerste plaats vroeg de geachte afge vaardigde de Heer van Sasse van Ysselt, hoe het stond met de brug over de Eendracht. Aanvankelijk was door de gemeente Tholen een plan voor de overbrugging van de Eendracht opgemaakt, waarbij gerekend was op financieelen steun van Rijk en provincie. Maar daarbij deed zich de moeilijkheid voor, hoe het dan moest gaan met de heffing der bruggelden, die in de plaats zouden komen van de veergelden en om die moeilijkheid te ontgaan heeft die gemeente later een nienw plan ont worpen, dat zou kunnen worden uitgevoerd zonder steun van het Rijk of de provincie, echter met behoud van de bedoeling, dat de gemeente Tholen brnggeld zon mogen heffen ter vervanging vaB het op te heffen veergeld. Dit plan was zoodanig ontworpen, dat de pijlers waren geprojecteerd voor het dragen te zijner tijd van een spoorbrug, te leggen naast de ontworpen brag voor gewoon verkeer; daarna is door de gemeente Tholen wederom een nieuw plan ontworpen, eveneens zonder steun van Rijk of provincie en met de bedoeling, brnggeld te mogen heffen. Omtrent beide laatste plannen heeft de pro vincie Zeeland zich tegenover het Departement nog niet uitgesproken. ,Met ingang van 16 Januari wordt de kommies 2e klasse H. van der Wiel overge plaatst van Ter Neuzen naar Tholen. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee. Uit den Staat der Bank per 31 December 1924 blijkt, dat in 1924 hypotheken werden gesloten tot eeD bedrag van i 3.245350. Afge lost werd voor f 1.696659. Het saldo der uit staande leeningen bedraagt f 13.181313. Aan Pandbrieven werd verkocht voor f 2.591800 en teruggekocht voor f 943300, zoodat de vermeer dering f 1.648500 bedraagt. In omloop was op 31 Dec. f 13.172850. Vijf executies hebben plaats gehad verliezen werden niet geleden. OUD-VOSSEMEER. Het wordt eeu lust de communicatiemiddelen die wij krijgeu waar te nemen; voorheen van de gansche wereld afge sloten, is sedert 1 Jan. jl. naast de reeds twee beslaande autobusdiensten, een derde ingevoerd Nieuw-Vosmeer— Oud-VossemeerTholeD. ST-PHILIPSLAND. De loop der bevolking over 1924 was als volgt: Zij bestond op 1 Jan. uit 1117 m. en 1070 vr., samen 2187zij vermeerderde door geboorte met 32 m. en 20 vr. en door vestiging met 25 m. eu 30 vrsamen 57 ro. en 50 vr. Zij verminderde door overlijden met 13 ro. en 11 vr. en door vertrek met 61 ro. en 60 vr., samen 74 m. en 71 vr., zoodat tij in totaal verminderde met 17 m. en 21 vr. en alzoo op 31 Dec. bestond uit 1100 m. en 1049 vr., samen 2149. Er werden 19 hawelijken gesloten als levenloos geboreo werd eene aan gifte gedaan. ST-ANNALAND. De bevolking bestond op 1 Januari 1924 uit 1277 ro. en 1315 v.totaal 2592 inwoners. Vermeerdering door geboorte en vestiging in totaal 49 m. en 43 v. Vermin dering door overlijden en vertrek 39 m. en 53 v. De werkelijke bevolking vermeerderde met 10 m. en verminderde met 10 v. De bevol king bestond op 1 Januari 1925 nit 1287 m. en 1305 v.; totaal 2592 inwoners. Ten overstaan van notaris A. J. Bie- rens zijn op Dinsdag 6 dezer alhier ver kocht ten verzoeke van G. S. Duijzer en erven van wijlen K. Ridderhof de volgende onroerende goederen Een huis, schuur en erf aan den Molen dijk, groot 3 A. 4 cA. voor f 4075 aan Abr. van Luijk Pz. Bouwland met watergang in den Oude- landpolder, groot -26 A. 40 cA voor f 1930 aan xVlaris den Engelsman Mz. Een tuin in den Tienhoven zijnde Erf- pachtsgrond, groot 8 A. 40 cA voor f1375 aan W. Scherpenisse Hz. Bouwland met watergang in den Bree- denvlietpolder, groot 1 H.A. 49 A. 20 cA. voor f1820 aan Anth. J. Geluk Fz. Alles direct te aanvaarden. De prijzen van het Bouwland zijn per 39 A. 24 cA. Alle koopers wonen te St-Annaland. Door den kolenbond »Ons Belang" te St-Annaland, werd op 7 dezer aanbe steed de levering franco vóór den wal van a. 115 ton Duitsche Stukkolen.ra^ De hoogste inschrijver hiervo^58 vereenigde kolenhandëlaars te f 15.50 per ton. De laagste Mas te Dordrecht voor f 11.75 pe b. Grove Anthraciet (W-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1925 | | pagina 1