?UR0/ DAMES ftssl Ontvangen DRUKWERKEN, OPRUIMING DAMES H90FDPSJI wamtuu uïmunnnnnmznnnnunnnmmrsxn INSULAIRE^: het hooi en nagras b. het kantgras Woonhuis Tholen. degelijk kosthuis WIJNHANDEL N. V. Coronae. alle soorten Rex Glazen en Rex Steraliseer Ketels. O. J. CONTANT, Wij leveren in den korst mogelijken tijd al uw henoodigde Nota's, Kwitanties, Enveloppen, Brief hoofden, Briefkaarten, enz. 30533 Firma J. IV!. C. POT - THOLEN Stoomwasscherij Chsmischewasscherij Vertegen woordigersfsters} Kinderwagens, Klapwagens, en Vouwwagens. Alles niet lO°j0 korting. Firma J. M. C. POT - THOLEN 5H 98' ÏOO C. Laban, Thof?> Hooi, na- en kantgras te Oud-Vossemeer. op Woensdag 13 Juni 1923, BLOED ARMOEDE MIJNHARDT^ Te koop het WOONHUIS met ERF te Tholen DRINKT IJzendijk's Koffie en Thee. Joh. Beukelaar, 30511 VftÊEST GEEN exafien voor den tijd van I jaar en alleen voor den teelt van koolzaadde STAATSGRQNDEN in den ten vorige jare be dijkten polder in het Kreekrak bezuiden den Oosterschelde- dam onder de gemeente Rilland-Bath, LANDBOUW- TENTOONSTELLING. met vrije slaapkamer voor twee monteurs. PÜT" Twee nette Heeren vragen twee nette Dames om de kermisdagen te Oud Vos- semeer genoeglijk door te brengen. J. C. VAN DER KUIL Sierlijke So-Easy goud, doublé of nikkel. Van derOuderaa, Verlaagde Prijzen. werkmeisjes, TENTOONSTELLING. Te Koop of te huur TENT met t fels, banken en toebehooren. KERKSTRAAT, THOLEN. Telef. 37 de groote schoonmaak nadert, zendt thans Uwe gordijnen en andere artikelen ter behandeling. Onberispelijke en spoedige aflevering billijke prijzen. Wij be handelen thans een heerencostume voor slechts f4.— „DE ZOÖi" Firma P. J. ASSELBERGS C.Hz. Bergen op Zoom. Oude gevestigde Financieele Instelling vraagt flinke Billijke voorwaarden. Ruime provisie en emolumenten. Brieven onder no. 50503 bureau dezer courant. 20 LUISTER EENS! Telef. 37 KERKSTRAAT, THOLEN. Alle MODETIJDSCHRIFTEN, Binnenlandsche, zoowel als Buitenlandsche, kunnen we U spoedig leveren zonder as verhooging van prijs. 80484 Dames-handwerkl Gez. BAGGER»!"' Holland-Amerika™ Fa. J. C. VAN DER STf'« Lijn. van de NederlandschejjÉ Spoor- en Tramwegen? Dienstregeling|pz geven van orgelles en|e®*o°D stemmen van piano'»xüt°" Grafmonumenten en «en, a meren Schoorsteennu 18'dig Geluk's Landbouwer Zakboek. |(Mjk MIJMHAöDt MAAQ-TABLETTE? Ondertrouwd J. B. DEKKER 80504 en J. J. VAN OOST Tholen, St-Maartensdijk,) 7 Judï 1923. Op 14 Jani a.s. hopen onze geliefde Ouders 18 30508 MARINUS JACOBUS DE GRAAF en CORNELIA VAN DUIVEN huDne 40-jarige Echtvereeui- giDg te gedenken. Banne dankbare, Kinderen, Behowd- en Kleinkinderen. Tholen. 8 Juni 1923. Ondergeteekende betuigen hier mede hunnen hartelijken dank voor de vele blijken van belangstelling ondervonden bij hun 50-jarige echt vereniging. 8 30507 H. SCHOT en Echtgenoote. Tholen, Juni 1923. Notaris D. VAN DB VELDE te Tholen zal, des avonds 7 uur (zomertijd) in de herberg van M. J. Arnpt, in het openbaar verkoopen I. Ten verzoeke van den heer A. M. DE RIJKE, landbouwer te Oud-Vossemeer van de perceelen weiland aan den lsten Kruisweg eu aan den Roolaudscben weg, in den Roo- landpolder onder Tholen en van een perceel weiland in den Oud- Vossemeerschen polder (Zandput) onder Oud-Vossemeer. vau verschillende perceelen. Een en ander behoorende bij de hofstede #de Wouter" 45 30492 II. Ten verzoeke van den heer W. VAN DER WEELE, land bouwer te Poortvliet, het HOOI- en NAGRAS van een perceel wei- laud gelegen onder Oud-Vossemeer grenzende aan deu Moerdijk. Betaaldag 1 October 1923. STAAL-TAB LETTEN Per/i'zcxm 90cJ bi/Apofh D 30500 op den hoek Groole MarktOude- landschestraat bevatteude beneden kamer en suite, kantoor met vrijen ingang, achterkamer, keuken, berg plaats, ruime droge kelder. Boven 4 slaapkamers, berg- en droogzolder. 21 80512 Thans bewoond door den heer J. K. van Nieuwenhuijzen, te aan vaarden 1 Augustus 1293. Te bevragen bij den eigenaar J. C. DALEBOUT, Notaris, Resesse. THEE Extra kwaiileit 4*0 cent per ods. Goudmerk 35 80 Java Thee in schuine zakjes 27 cent. KOFFIE Roodmerk 65 cent per half pond. Groen 62'/, Blauw 57Vj Geel 47'/j Bruin 42'/j T e-m371/2 Losse kcitne in verschillende soorten. 22 Brugstraat 20 THOLEN. [MIJHHARDT'5 Zenuw-tablettenJ smaken U kalm en houden ÏU rusHd .terwijl Uw dee-sM ^>chelder blÜFh J^5c'6.jApothen0ro4^ J 239 10 30506 De ONTVANGER der REGI STRATIE eu DOMEINEN te GOES zal OP DONDERDAG 14 JUNI 1923, des morgens 111/4 uur, in de zaal van „den Hollandschen Tuin" te BERGEN OP ZOOM, ten overstaan van den Notaris W. J. VAN GRU TING, aldaar in het openbaar verpachten in 19 kavels, ter grootte van circa 6 H.A. tot circa 13 H.A. De voorwaarden en perceelsbe schrijving der verpachting liggen ter inzage ten kantore vau den Outvanger der Registratie en Domeinen te Goes alwaar tegen betaling van 50 cent boekjes, een en ander bevattende, verkrijgbaar zijn. 88 30480 Voor de wesk van 25 tot 30 Jun1 vragen wij te Tholen Offerten aan A. GELUK, Giu- nekenweg 85bis, Breda, Chef der Kon. Handeling. Bueke Hoide- koper19 30495 Verkoopkantoor Breda. Geheimhouding verzekerd. Brievenen portret onder no. 30496 aan 't bureau vau dit blad. 11 van 10 30498 Opgericht in 1876. Kleine Kerkstraat 2 BERGEN OP ZOOM Men vrage de prijscourant. Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM, 8493 over het Postkantoor. 12 Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegingsartikelen Homöopatische Geneesmiddelen. van Dr. Willmar Schwabe. Vervangt uw BRIL door eeo Vakkundige inonteeriDg en ge- reuomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE 10 BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12. Boschstraat 27, Bergen op Zoom Behangerij - Stoffeerderij Bedgoederen 12 9198 A de beate „-'V KINDERZALF .i-J y/'igr 'tecjeia. lèere, roode, onhloken.rd, pijnlijke huid bij zuigelingen lü 30501 Mevrouw WILTON //Huize Eenwijk" VOQRBURG vraagt tegen half JULI of begin AUGUSTUS, twee flinke van goede getuigen voorzien. 30947 Te bevragen bij J. DEURLQ0, 30505 Plantagegezicht, Tholen. 40 30509 42 19627 Wanneer gij lusteloos of moedeloos zijtwanneer gij lijdt aan alge- mpene zwakte; geen eetlust; dadelijk vermoeid; slecht slapenwakker wordeu met hoofdpijn duizelig of benauwd. Neem dan eens des morgens, na uw ontbijt, en des middags, een uur vóór den maaltijd, een eetlepel 8ANGUINOSE; en gij zult heel spoedig de goede gevolgen ondervinden. De Sanguinose wordt door de zwakste gestellen verdragen. Zij versterkt uw bloed en maakt het rijk; voedt daardoor uw zwakke zenuwstelsel en verschaft U een algemeene levensopgewektheid. Houderden en duizeudeu in ons land hebben er de goede gevolgen van ondervonden. WACHT U VOOR NAMAAK! VAN DAM Co., De Rieraerstraat 2/4. Den Haag. SANGUINOSE kost per flesch f2,— 6 fl. f 31,12 fl. f21.— Te verkrijgen bij de meeste Apothekers en goede Drogisten. 17650 Te Tholen bij L. G. v. Zaltbommel, te Bergen op Zoom bij H. G. vau Kroon Apoth., te Ierseke bij A. M. Steketee. 52 Xfxfxfxfxfx|x|xixfx^x|xfxfxfxixixfxfx van alle soorten 44 80508 O. J. CONTANT, is A ^wijn» spoedi9 door oher 6Qct bijApolh enïro^6 J IVraag vooral de echle voorzien I vaneen naam MIJN HARDT, f 244 17 30| ONTVANGEN een NIEUwJ - MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 2929 11 Aanbevelend, Lievevrowestraat B 29. I ,u BERGEN OP zolhtd taal I 4 Tarieven en inlichtingen bij Lek( Agenten rani Tholen. 11 3 Verschenen de nieuwe astc rwij Jere Verkrijgbaar bij12 11 ua FIRMA J. M. C. POT - THl De n 1 van Ol apoon [Oroor 1 et ri Hypotheekbank te Zierikztf"®™ pet n pbbeli Bove borstel Vermeerdering 1e halfj. 19|0r d ruim 750 duizend gultfirdoc Totaal in omloop u J,n 9 ruim II millioen gulden^8™"8. Verkrijgbaar te Tholen biji"1"1" nagstn Nationale Bankvereenigingï ifvraC n te ai beveelt zich aan tot hetjg nog MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MA fUl "ut HARDSTEEN/oor Bruggen,) l°te be' Gebouwen, SLIJPSTEENF 6«"P'ok STRAATKEIEN. 12 plan s AUG. VAN DYCK-Un de e Stationstraat Bergen o|f sterke Ler echt jwerkt. toch he betreft VERSCHENEN: de zesde verbeterde druk Vooral thans, nn de Landbo.it konn de hoogte van de financieele tSn inde sten van zijn bedrijf moet zifvoer va misbaar. j' der be Prijs f 1.25, franco per pos"B gediet na ontvangst per postwisf01 Aanbevolen door df^"g missie voor het ontwerpen en e®|.. stellen van een model lanl kj' boekhouding in eenvoudigen K benoemd door de Zeeuwsche bouw-maatschappij. Stevigingebonden met port overslag. ;,ng ge I. Doch als land ikt. Texe telt 26)niveland Verkrijgbaar bij de nitplus eilaat FIRMA J. M. C. P O T, ïaarvan a en bij den Boekhandel. j> gelijk i intens» 'erwacht prooven, «d. Hebb iog tegei ehoort da reedt ee uwers aat ambacht dat alies naagzuu Slechte Sptisvertenr Gebrek aan eetlust, na; jjjnen.Oprisping.Gebri no«en73ChbüApoth.en D 233 12

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1923 | | pagina 4