BEKENDMAKING. SSSi.divi het plaatsen van tenten, palen en boxen en verdere werkzaamheden De Kring Tholen en St-Philips land der Z. L. M. wenscht aan te besteden: op het Tentoonstellingsterrein te Tholen. Het Bestuur der Veilingsvereeniging te Tholen maakt bekend dat er a.s.|Woensdag 13 Juni, des'vóórmiddags ten II uur w.t. eene VEILING VAN KRUISBESSEN zal plaats hebben. Grootte der partij tusschen 3000 en 4000 K.G. ■ewerkt zal worden gedurende de 'den April, Mei, Juni en Juli tegen Augustus, September en October 25 et. en de rest van bet jaar tegen ent uurloon. Voor de staking werd hejnt betaald, terwijl vervolgens 22 cent jegeven worden. Naar wordt medegedeeld zou over acht dagen het stoomgemaal de groote polders" weer normaal in ine kunnen gesteld worden. de :ni nei 0,- Ve II. W! *g me lij ma tot LANDBOUW. and Tholèn. Deze week hadden op erschillende plaatsen in het eiland ikeuringen plaats, althans daar waar «nigingen bestaan. Te Poortvliet en rpenisse werd 4 Juni gekeurd teSta- se en op het Diepe gat en te St-An- id op 5 Juni en te Oud-Vossemeer, ïilipsland en Anna Jacobapolder op ni. Gekeurd werd door de heeren na en Rottierde heer Versluijs was ziekte verhinderd. ONDERWIJS. Staat het voldoende wai om gevaarlijke proefnemin gen (men denke byv. aan Rijntollen) te beletten. Overeenkomstig de wenich der overwinnende partijen, de geallieerden das, is thans in de plaats getreden eene regeling, welke feitelijk aauvanke'yk neerkwam op eene eenzijdige wyzigingvan die Rtfn- vaartacte. De wyze van uitvoering daarvan was voor ons land stellig niet geheel zonder bedenking. Als bij wijze van gunst hebben de overwinnende mogend heden alzoo zich voorbehouden met ons land hier over een accoord te treffen, waarby Duitschland een voudig gedwongen is zich neder te leggen. Nederland r.ou natuurlijk niets liever gezien hebben dan handhaving van vorenbedoelde Rynvaart-acte van 1868, waarin het principe van eenparigheid van stemmeu was nedergelegd. Maar het kan zich kwalyk aan de nieuwe regeliug onttrekken. Minister van Karnebeek zal heel wat overredings kracht noodig hebben om het ontwerp in veilige haven te brengen. Nadat de heer Troelstra namens de S.D.A.P. fractie verklaard had zich niet legen de toetreding te verzetten en de Rynvaaitacte van 1868 komt er niet door te vervallen, waar integedeel zal kunnen worden uitgegaan van een apart Ryntractaat. Het ontwerp werd aangenomen met enkel de stem van den heer Dresselhuis in den vorm van protest tegen. r8 id-Vossemeer. De heer A. van Tooren, rwijzer aan de O. L. school alhier, I als no. '1 op de voordracht voor "'fl der O. L. school te Duivendijke. Tot onderwyzer aan een bijzondere sckool te rjjk is benoemd de heer L. Hage te 3t-Anna- leerling der R N.L. alhier. wei bui ove en fordl ege 'eed eud Ma GEMENGD NIEUWS. nant, die gedood. een gelegenheidsrlucht meemaakte, zijn KANTONGERECHT TE THOLEN. Mei. Door het Kantongerecht te Tholen heden veroordeeld: Straatschendrij. S. en C. M. B. beiden te Tholen ieder 10 boete of 2 weken tuchtschool voor ieder er en f 3.40 schadevergoeding ieder voor lilt aan de beleedigde partij. Jachlovertrcding. H. en L. v. I. beiden tc Sl-Annaland ieder 5 boete of 5 dagen hechteni» voor ieder Ier. I Strooperij. J A. E. te St-Philipsland tot f20 boete of agen hechteni.. reding Zeeuwsche Stroomen Fmcheri/reglemeut F. de K„ P. B., J. J. S., L. A. Jz. La. en L. J. D. allen te Tholen ieder d jSne boete van f 1 of 1 dag hechtenis voor hunner. Overtreding motoren rijwielregh ment. L. te St-Maartensdijk tot f 3 boete of 3 hechtenis. Op 4 Juni 1923: Jachlovertrcding. d, B. te St-Philip.laud tot f 20 boete of agen hechtenis en voor het tweede feit de heer Ksntonrechter zich onberoegd aard en de zaak verwezen naar de recht te Zieriktee. E. E. te Bonchaute (België), eze zaak heeft de heer Kantonrechter zich oegd verklaard. Trijgciprokcn. B. Bz. te Tholen. 'aar rd lenl ?elij )the en, Rf ival en i - thi in stool ieuw De pi ueer ma luren ie n tegei ische oolan ligl k uis ngio iter kar op ïschie dij! SPORT EN SPEL. ■Vosemeer. De wedstryd van de voetbalclub V. tegen T. V. V. van Tholen eindigde agavond in het voordeel van de eerste ver eg met 41. Tengevolge der staking in België syn de in- K de postduiven te laat te Mons aangekomen n de wedvlocht te kannen deelnemen. ler i, ich iet iilijk hoeklag vekoopingen en aanbestedingen. nopei gevo ir het bestuur van het waterschap Oud-Vosse- ia aanbesteed de levering van 7 a 8 honderd usaltalag. Ingeleverd zijn 12 biljetten: H. A. mn te Amsterdam f5, .5, Venn. H. H. Schröder laag f 5,45, A. Prins Sliedrocbt f5,25, H. v. ht e Venlo f 4,6 A. van Dyck-Petit te Bergen oom f4,10, T. H. Wolters te Venlo f4,25, Bouwmaterialen „De Hoop" te Neuzen f 4,18 Basalt en Bouwmaterialen Den Haag 14,10, Bassalt My Den Haag f4,00, Firma Jonkers Den Haag i 3,70. Laagste inschrijving gegund. TWEEDE KAMER, do snppletoire begrooting voor binnen landsche wegens overbrenging van eenige diensttakken opgeheven departement van landbonw, han- as zol' oyverheid naar het ressort van minister Ruys q dg eerenbroeck, moest ook de minister van arbeid o dergelijke begrooting de functionneeriDg van 2o( i eD nijverheid zien belichaamd worden. liep evenwel vry vlug van stapel en slechts punten werden nader onder de aandacht van >)inister gebracht. kar di opzichte van de toepassing van de Arbeids- ttt i >or het winkelpersoneel, antwoordde de minister ar aai ids een ontwerp van een algemeenen maatregel afwa iggioj |otsonlwerp op de winkelsluiting in zooverre t wei staa met >r hel '8. emazl heeft euoaal sedert [ikke. elling »ooid, kan hulp r de >men istuur ten aanzien van het winkelpersoneel en dat moet worden nagegaan of ze bij elkan insluiten. Middenstandsraad moet daarna zyne ciens- nog kenbaar maken, waarna ten slotte de aan de beurt komt. Er is dus nog een larae- 10 eB|nge weg te bewandelen. steun aan de Holland-Zuid-Afrika-lyn bleek langmiet meer op zooveel sympathie te kunnen va: D als weleer, toen minister Van Ysselsteyn oet zooveel pathos verdedigde en deze lyn als de verbinding met zijne voorschotten tot grooten hoopte te brengen. De kamer, die de begroo- oedkeurde, zal op deze zaak te zynertyd wel omen. ontwerp van breedere beteekenis hield de langeren tyd bezig, minister van buitenlandsche zaken vroeg de ttming tot toetreding tot het Vredesverdrag van Hos voor wat betreit de regeling van de art. verduidelijking het navolgende: 1868 kwam de acte van Mannheim tot stand, tui welke de einduitspraak van één enkelen Verdronken. Zaterdagmiddag zouden een viertal personen uit Leeuwarden uit spelevaren gaan en teveni pogen een vischje te bemachtigen. In het motorbootje had men de noodige kampeerarti- kelen dekens, proviand en vischnetten meege nomen, zoodat het vrij zwaar beladen was en slechts weinig boven water stak. Het opspattende water werd gretig door de opgestapelde kussens en dekens opgezogen, die ateedi zwaarder werden zoodat het bootje in hetLangdeel bij deLaogemeer in de diepte schoot. De inzittenden geraakten te water, waarvan de eenige die zwemmen kou, onder de nelten terecht kwam, die hem alt 't ware beklemd hielden. De anderen konden zich spartelende boven water houden tot dat zij door een ander bootje konden worden opge pikt, maar de vierde heeft het zoo hoopvol aan gevaDgen watertochtje met den dood moeten bekoopen. Hij laat een treurende weduwe en j een kindje van twee jaar achter. Auto- Ongeluk Een auto vaD baron van Pallandt, luitenant bij de huzaren te Deventer, die van Arnhem derwaarts reed, is, over een noodbrug rijdende tegen de leuuiug terechtgekomen en naar beneden in de rivier gestort. Een in de nabijheid wonende landboawer, die des nachts een ongewoon leven had gehoord, was opgestaan, doch niets bespeurende, weder te bed gegaan. Toen hij 's morgens opstond en naar buiten ging bemerkte hij het ongeluk dat bad plaats gegrepen. Met behulp van eenige anderen werd de auto op zij getrokken en bleek dat Jhr. van Boreel was overleden, doch baron van Pallandt nog kreunde, die ia allerijl op het droge werd ge bracht en naar een ziekenhuis vervoerd. Hij is thans herstellende. In den vinger gebeten. Te Rotterdam werd bij eeo volksoploop een jongen gearresteerd, die zich zeer woest aanstelde en bij wijze van tegenweer don agent van politie in den viDger beet, dat deze naar het ziekenhuis moest worden gebracht. Smokkelen van vee. Bij Zevenaar worden nog tal van jonge big gen naar Duitscblaod gesmokkeld. Een ontploffing. Bij de lossing van overgeschoten oorlogstuig te Genua vond eene ontploffing plaats waardoor tier arbeiders cn een douanebeambte doodelyk gewond werden. Hooge waterstand. In den Achterhoek van Gelderland is de water stand. tengevolge vau de vele regens zoo hoog. dat langs den Ouden Rijn vele landerijen geheel blank staan. Ook staan sommige weilanden onder water, waardoor hel hooigras begint te rotten. Verschillende riviertjes, zooals de Schipbeek, Bol derbeek, Dinkel, Regge en Berkel konden de ga- vallen watermassa's niet afvoereu en werden de oevers overstroomd zoodat de boeren genoodzaakt waren hun vee te stallen of naar hooger gelegen weilanden over te brengen. De boontjes in de bouwakkers verrotten in den grond, hoewol al tweemaal is overgeplant. Rogge- akkers liggen geheel plat. Aan tuingewassen wordt onnoemelijk veel schade geleden. Schip gestrand. Een Noorsche motorboot met oen lading verscho markteieren is Woensdagochtend te Scheveningen gestrand. De lading kon aan land worden gebracht. Men hoopt het schip bij hoog water vlot te krijgen. Schrikbewind in het bouwvak. Aan een complex woningen in de Zaagmolen straat te Amsterdam werken reeds eenige weken een 35 metselaars en opperlieden, die iu overeenge komen accoord f 60 a f65 per week verdienen. Het bestuur der federatie dier vaklieden kwam de vorige week daar op het werk en deelde den patroon mede,- dat de loonen, door hem betaald, te laag waren en gebracht moesten worden op het peil door de organisatie in haar ledenvergadering bepaald. De patroon verklaarde in de onmogelijkheid te zijn deze buitensporige loonoischen in te willigeD en wees op de tot volkomen wederzijdsche tevreden heid getroffeo tarievenregeling met zijne werklieden. Het bestuur dreigde niettemin met werkloozen te zulleD terugkomen om iederen verderen arbeid on mogelijk te maken. Eu den volgenden dag vorschenen inderdaad eenige honderden werkloozen, sleuntrek- kenden, en noodzaakten de op het werk aanwezige werklieden den arbeid neder te leggen en hel ter rein te verlaten. Patroon en werklieden staan hier tegenover machteloos. Vliegongeluk. Een vliegtuig vau den Italiaanschen militairen dienst is van een hoogte van slechts 30 M., tenge volge van een defect aan den motor, naar beneden gestort, Twee luitenants, een sergeant en eeu luite- Lage aanval. De aartsbisschop van Saragossa in Sp.nje ton tich per auto naar tijn landgoed buiten de atad begeaen, toen plotaeling eeoige als arbeiders gc- Meede personen tich vóór de anto plaatsten. Onmiddellijk weerklonken enkele rerolrerscb.ten die op den aartsbisschop waren gerioht en hem doodelijk troffen. Eeu kapelaan werd eseneens door een kogel getroffen doch niet levensge vaarlijk gewond. De chauffeur werd licht ge kwetst. Deze aanslag wekte groot optien. Men weet neg niet of men te doen beeft met een wraakoefening van eeDige der werklieden van tijn buitengoed. Aangevaren. Op de Iersche kust is de postboot Qraphic, die tevens 200 passagiers aan boord had, door een Amerikaanscbe boot geramd, waardoor een groote scheur in de voorsteven ontstond en het schip spoedig vol water liep. De passagiers konden worden gered, terwijl de bemanning door de Balsam kon worden overgenomen. Doordal het stanrtoestel dezer boot onklaar was ge worden, was een aaDraring onvermijdelijk en liep op de Qraphic in. De boot zonk binneD korten tijd. Ondergang van „De Triton". Gistnrmorgen is te Amsterdam aange komen het stoomschip «Rijnlander, dat de geredden ran boord had van het op de Slavenkust gezonken stoomschip sTritoni. Een der geredden vertelde aan de »Tel.« dat er 's nachts om 12 uur alarm werd gemaakt. Hij sprong uit zijn kooi en zag dat ze in de branding zaten. Het schip was op een zandvlakte, de Filterbank, op de Westkust van Afrika, geloopen. Een vuurpijl werd afgeschoten, nadat de eerste hogingen om weer vlot te komen, mislukt waren. Daarop kwamen Engelsche booten, doch hulp bleek niet terstond noodig. Telkenmale leden de hernieuwde po gingen om vlot te geraken, schipbreuk, zoodat men ten slotte genoodzaakt was het schip te verlaten. Van de sloepen die ter redding werden uitgezet, sloeg er een twertal om, waarbij 5 negers in de bran ding verdrooken. Aan boord van »de Rijnland* moet de verzorging van de geredden nog al een en ander te wenschen hebben overgelaten. Hittegolf. Er is over het oosten van Amerika een hittegolf gestreken, die reeds tallooze slacht offers heeft gemaakt. Verscheidene perso nen moesten in het ziekenhuis worden opgenomen. Massa-diefstal. Uit de rijksdrukkerij te Berlijn is een aantal pakjes bankbiljetten van 50.000 mark tot een gezamelijk bedrag van 500 millioen gestolen. Wel wat roerig. Vorige week zou in de bewaarschool te Monster eene vergadering worden gehouden van de anti-revolutionaire kiesvereeniging aldaar. De gemoederen bleker, wat ge spannen te zijn, hetgeen duidelijk tot uiting kwam toen de secretaris voorstelde om van de agenda af te wijken. De storm brak zoo geweldig los dat de voorzitter het geraden achtte zijn heil te zoeken in de vlucht. De secretaris die daarop de vergadering wilde voortzetten zag zich de voorzittershamer ontrukken, hetwelk het sein was voor een formeele vechtpartij, waarbij een der leden een bloedneus opliep en de predikant der Ger. kerk onder den voet werd geloopen. De politie moest er bij te pas komen ter ontruiming van de zaal, waarna het in optocht achter den secretaris ging, die luide werd uitgejouwd en eerst nadat de straat was afgezet, zijne woning kon be reiken. Men vermoedt dat de voortvluchtige reeds gedurende een zevental jaren de fraude die nu pas ontdekt is, moet heb ben toegepast, waarvan de verduistering op een h lve ton wordt geschat. De in leggers zullen geen schade lijden, maar de leden der bank zijn statuair verplicht dit tekort te dekken. KERKNIEUWS. Zondag 10 Juni PREDIKBEURTEN. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorin. 10 uur di. Datema, nam. 2.30 uur di. Van Griathuizen. Geref. Kerk roorm. 10 uur en nam. 8.30 uur d». Baay te Veere. Oud Geref. Gem. roorm. 10.30 uur na«. 3 avonds 7 uur leeskerk. Poortvliet. Ned. Herr. Kerk voorm. 10,30 leeskerk aam. 3 uur d«. Verschoor. Geref. kerk, roorm. 10,30, nam. 3 en arenèi 7 uur ds. De Graaff te Rilland-Bath. Scherpeniste. Ned. Herr. Kerk, roorm. 10.30 en nam. 3 uur ds. Keiler. Oud Ger. Gem. roorm. 10.30 nam. 3 en 'f trends 6,30 uur leeskerk. St-Maartensdijk. Ned. Herr. Kerk, voorm. 10.30 ds. Verschoor nam. 3 uur leeskerk. Oud Geref. Gem. voorm 10,30 nam. 3 en 't avende 6,30 aar leeskerk. Stavenieee. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 en 'e avonds 7 uur Ds. Moerman. Oud Geref. Gem. roorm. 10,30 nam. 3 uur tu '•avonds 6.30 uur leeskerk. Oud-Vossemetr. Ned. Herr. Kerk voorm. 10,30 dl. Van Griet* hujjsen en nam. 3 uur leeskerk. Geref. Kerk roorm. 10.30 eo nam. 3 uur da. Stasi, avonds 6,30 uur leeskerk. St-Annaland. Ned. Herr. Kerk voorm. 10.30 ds. Vorschoov, Doopsbeditning, nam. 3 nnr leeskerk. Oud Geref. Gem. roorm. 10 nam. 3 uur 7 ■ir leeskerk, St-Philipsland. Ned. Herr. Kerk, ro.rm, 10.30 en nam. 3 uur ds. Los. Chr. Ger. kerk, voorm. 10 nam. 3 uur e. 's avonds 6.30 uur leeskerk. BURGERLIJKE STAND Gemeente THOLEN van 18 Juni. Geboren Hendrik, zv. T. Dijkslag en M. J. Baal. Marinus, zv. H. Jansen en W. Baaij. Gehuwd H. Lindhout jm. en N. W. van Dijk jd. LAATSTE NIEUWS. Voor f 50 000 opgelicht. Sinds eenige dagen is het hoofd eener openbare school, J. Huyzer te Hillegers- berg spoorloos verdwenen. Tevens kassier der boerenleenbank te Ter Bregge zijnde, brengt men deze verdwijning in verband met aan het licht getreden frauduleuze handelingen ten nadeele van die bank ge pleegd. Vorige week ontdekten een paar inspec teurs bij het opnemem>der hoeken, toe valligerwijze, dat een post van een der deposanten niet in het daarvoor bestemde register was verantwoord. Het onderzoek werd daarop gestaakt, doch een paar dagen daarn hervat en de inspecteurs vroegen toen, in tegenwoor digheid van den voorzitter der bank, an dermaal inzage van de boeken. De heer Huyzer voldeed aan dit verzoek, doch onraad vermoedende, maakte hij van een enkel oogenblik gebruik om zich even te verwijderen. Hij nam de tram, begaf zich naar Rotterdam en trots alle naspo ringen derpolitie, h eeft men niets meer van hem gehord. THOLEN. De tegen hedenmiddag aangekondigde bijeenkomst in de raadzaal van hot stadhuis alhier ter bespreking van de spoorwegplannen op ons eiland was vrij druk bezocht. Behalve Jhr. van Vredenburch en dr. J. Weilnj Weijerman, merkten we o.a. op de commissaris dor Koningin en het lid van het Gedeputeerd college de heer Van ftompu, van de Prov. Staten de heer Jac. Welleman, die Ie voren een bezook hadden gebracht aan de Prise d'eau te Halsleren. Verder de burgameoaters en Seeretarisson benevens leden van Polderbesturen uit het eiland, de voor zitter en de leden van de kamer van koophandel van W.-Brabant de heeren H. P. M. Veilinden en G. Amsing Jr. Het Slatenlid de heer W. Moelker had bericht van verhindering gezonden. De conclussie van de gehouden besprekingen waarop we nader hopen terug te komen, ia dat over het algemeen eene bereidsverklaring werd af- gelogd om nader overleg te plegen en te overvregeen wal in dezen mogelijk is. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 9 Juni 1928. Boerenboter f 0.85 per pond. Roomboter f 0.90 Eieren 41/, cent per atuk. Ondertrouwd J. J. ELENBAAS en E. VAN HAAFTEN Gd. Voorwaarden zijn Dinsdag 12 Joni te verkrijgen bij den opzichter S. GUL1KER te Tholen. 80515 22 HET BESTUUR. 30514 24 HET BESTUUR.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1923 | | pagina 3