feeg Ni a. Een reglement, waaraan de installateurs zich ■tipt te houden hebben, wordt gedrukt en zal hun worden toegezonden. Als waarborg moeten ■ij ten kantore der Maatichappij f 50, storten. Allen weden toegelaten. Onder de door de Provinciale Staten in de zomerzitting te behandelen Zaken, komt o m. een voorstel tot het verlceneü van vergunning aan de gerechtigden van het heffen van een veerrecht tusschen Oud- en Nieuw-Vosmeer, nu ook de Prov. Staten van Noord-Brabant het reëds eerder aangeboden tarief voor dat veer hebben goedgekeurd. Op een verzoek van de Politieschool te Hilver sum tot het verleenen van een subsidie stellen Ged. Staten voor afwijzend te beschikken om dat het hier niet een specifiek provinciaal, maar meer een gemeentelijk of rijksbelang is. Waterleiding. Zseuwsch-Vlaanderen, waar reeds enkele jaren de plannen vooreen waterleiding aanhangig zijn, doch telkenmale op moeilijkheden afstuitten, li thans weer een stap nader aan de verwezen lijking vau dit doel. Er is een diepgaand onderzoek ingesteld, dat heeft geleid tot de conclusie, dat de stichting van een centrale drinkwatervoorziening, waarvoor eeo voldoende hoeveelheid water van goede hoedanigheid in dat gewest gewonnen zal kanneu worden, technisch zeer goed mogelijk is. De meest gewenschte vorm, waarin de onder- nemiog tot stand zal kunnen komen, is ook de oprichting van een naamlooze vennootschap van wegede betrokken gemeenten als aandeelhoudsters. Het maatschappelijk kapitaal zal moeten be dragen f5.635.000 waarvan in het 13e bed rij fs- jaar een bedrag van f 235.000 zal vereischt zijn voor een nieuwe waterwiuplaats. Bovendien zal een reservefonds moeten ge vormd worden om de schier onvermijdelijke tekorten gedurende de eerste 9 of 10 jaren te kunnen dekken. Ten behoeve van de stortingen op de aandee- len van het grondkapitaal en in het reservefonds zulleu de deelnemende gemeenten leeningen moeten sluiten ten bedrage vaa ongeveer f70 per hoofd der bevolking. Het ligt in de oorspronkelijke bedoeling om voor het eventueele watergebruik een kamer- tarief in toepassing te brengen. Voor een burger die, alles iubegrepen een zestal vertrekken in zijn woning heeft, zou een tarief geldon vau f42 'sjaars. En dit cijfer wordt tamelijk hoog geacht, zoodat men inderdaad te dien aanzien co- cessies zal moeten doen wil het plan kans van slagen hebben. Zoo ontmoet hier, het oppervlak-systeem en daar het kamer- of vertrekken-9ysteem zijn be zwaren, die inderdaad wel niet te ontveinzen Bijn, maar niettemin, als men eenmaal de zege ning van het leidingwater kau genieten, tot zeer minieme proportien worden teruggebracht. Gedurende de maand Mei zijn deze ge meente ingekomen uit: Job Schot en gezin Rotterdam, P. Bout Gorinchein, B. P, de Koek Steenbergen, E. van Doezelaar Poortvliet, J. vau Overbeeke Ermelo, P. A. Fierona Stavenisse, A. E. J. Robbregte Bergen op Zoom, H. Lindlioudt Oud Tussemeer, Chr. Dieleman en gezin St-Maartensdijk. En vertrokken naar: J. Nieuwdorp en gezin Puronereud, A. C. van Reijen Oud-Vosseuieer, P. A. van der Valk Purmerend, Jobs. J. Geluk en geziu Vliasingen Joh». Kopp.nhol Kerkerade, M. Hoogerwerl Rotlerdaui, Jac. Sehot Ritterdam, Jan J. Geluk en gezin Rotterdam, N. J. v. d. Velde Sl- Maartensiijk, C. W. de Heer Biggekerke, A. A Schipper II. en L. Zwaluwe, A. M. Kaat Mid delburg. We kannen ons best voorstellen datonze lezers, «aarvan wellicht een belsogrijk deel nu al gedureude geruimtn tijd in een verkieziugs- sfeer heelt vertoefd, blij zullen zijn, dat deze drukte achter den rug is. Vte willen hen dan ook niet meer vermoeien met een bloemlezing uit de lectuur of de ge- beurteniaaen die van de actie in zijo geheelen omvang gegeven is of heeft plaats gegrepen. Maar toch vragen we voor één enkele curiositeit nog even honne aandacht. Men boort zoo vaak de stelling verkondigen dat men zich voor eene stemming maar niet druk zal maken, omdat bet op dat eene stem metje toch wel niet z,l aankomen. En toch heeft de praktijk de stemming ten onzent aangetoond, dat éene stem wel ter dege van invloed kau zijn, ja, dat zelfs een gedeelte daarvan beslissend is geweest voor een tweetal partijen. Niet alle zetels konden terstond worden toe gekend er moesten dus nog restzetels worden toegewezen, ten getale van drie, die achtereen volgens aan de lijsten ten deel vielen van de Vrijzinnige groep. Van de Chrisl. Hist. en van de S. D. A.P De resten der Cbrist.-Hist. en Anti-Rev. waren verbonden en leverden een totaal op 12'/,,4- /n ^7/n, terwijl de S.D.A.P. een overschot hadaJoofi/33-U®5/" (lle,geen de kiesdeeler was)2( /u zoodat het verschil tusscheo die twee rosten of minder dan één slem was In- dieu nu bijv. op de a.-r. «f op de Christ.'-Hist lijst eene slem meer of op de S O A P één minder ware uitgebracht, dan had d'eze partij slechts een zetel bezet en was de heer Oai.t nerbeuoeaid geweest. De hilve ci.it moge uit de administratie verdwijnen, bij de stembus kan een breukcijfer zel.s nog overheerscbeod wezen. Duur drukwerk. rholen. Vorig jaar namende ingelanden van het waterschip „De Vrije Polders onder Tholen" het besluit om het drukwerk, dat bij firma Pot zoo duur was, te doen vervaardigen bij een commissionair in aardappelen. Nu, het wordt thans wel erg goedkoop. 1 Januari daalden de.ioooen in bet drukkersbe- drijf en de ingelanden van dien polder betalen nn in 1923 denzellden prijs als in 1922. De dure firma Pot had dit jaar ditzelfde drukwerk TW1N HG PROCENT goedkooper geleverd. Men moet zonder onderzoek alle schreeuwers maar geloovcu Gistermiddag kwamen twee auto's aan den oprit van de Kerkstraat met el kander in botsing, waarbij beide wagens eenigszins zijn beschadigd. Overigens had het geen ernstige gevolgen. Voor het bewaarschoolfonds kwam deze week binnen f 22.725, bijna alles na gekomen giften. Met het bedrag van de vorige week, groot f 612.65, wordt het f 035.375. Nog steeds zijn 5 lijsten niet geheel afgewerkt. Met bet innen van maandelijksehe bijdra gen is begonnen. In een drietal Provinciale bladen worden regelingen getroffen ten aanzien der jaarwedden van de burgemeesters en ontvangers in Zeeland. Eerstens wordt aangegeven eene korting voor burgemeesters en secretarissen bij vervulling van meer dan eene betrekking. Bepaald wordt een aftrek voor iedere betrekking van 25 bij vervulling van twee, 30% bij drie, 35% bij vier, 40% "0 V1jf| 45% bij zes en 50 bij zeven of meer betrekkingen. In zeer bijzondere gevallen kan, ter be oordeeling van Ged. Staten, verlaging met meer dan 50% plaats vinden. Deze wijzi gingen zyn niet van toepassing op de op '1 Januari 1923 in functie zijnde titularissen voor de betrekkingen welke zij op dien datum bekleedden. Een tweede blad bevat de nieuwe rege ling der jaarwedden voor de burgemees ters, die met ingang van 1 Jan. 1923 of later zijn benoemd. Terwijl een derde blad de jaarwedden der gemeente-ontvangers regelt. Met afwijking van het in die regeling bepaalde wordt voor de in dienst zijnde ontvangers in enkele gemeenten uit onze omgeving vastgesteld als volgl St-Maar- tensdijk f800, Scherpenisse f700, Stave nisse f775 en Tholen f1250. Onbestelbare brieeen en briofkaarleu, van welke de afzenders onbekend zijn: I Binnenland, brieven Moj. Marie Broor, Rotterdam. J. Ij. Meershoek, 'a-Gravonhage. Binnenland, briefkaarten. Mevrouw Nijcnhuis—Weber, den Haag. Aanbevolon wordt om het adros van den afzender op de stukken to vermelden, opdat deze bij onbe- stelbaarheid kunnen worden teruggegeven. Voorla is het gewenseht alle per post te verzendon stukken steeds van een volledig adres straatnaam en huisnummer te voorzien. St. Annaland. Aan P. G. Mol alhier is, tengevolge zijner militaire voorgeoefend heid, den rang van korporaal verleent. ST-MAARTENSDIJK. De voordracht ter be noeming van een onderwijzeres aan de openbare lagere school alhier, luidt alsvolgt: 1 mej. J. J de Visser alhier, 2 mej. P. M. Snijders te Oud- Vossemeer en 3 mej. A. J. A. Harteg te Burg. SI-MAARTENSDIJK. In verband met aanstaand 25-jarig Regeeringsjubileum van ld. M. de Koningin, werd alhier voor eenige weken op initiatief van den Heer Burge meester dezer gemeente een feestcommissie samengesteld, waarvan bet Bestuur bestaat uit de heeren J. Polderman Burgemeester, Eere-voor- zitterC. G. Hage, Voorzitter. F. A.Rosen- daal ïce-Voorzitter, W. G. Bastiaanse Secretaris en P. J. Noom, Penningmeester. Op de 7 Juni gehouden paarden markt waren aangevoerd 71 paarden en 12 veulens Prijzen werden besteed als voM- Veulens f 100 tot f 130, 1-jarige paarden f tf™ o 2 iari-"e paarden f 400 tot 1 o50, 3 jarige paarden f 090 tot 1700, W erkpaarden vanaf f 300 tot f 050. SCHERPENISSE. Op de lijst voor het Zeeuwsche huldeblijk voor H. M. de Konin gin, bij gelegenheid van Haar 25-jarig re- geenngsjubileumwerd gezamelijkgeteekend voor 1 -40.25 en de gehouden collecte voor het nationale bracht op f9.— STAVENISSE. Met ingang van heden - Vrijdag wordt, om bezuiniging, de middagpost niet meer besteld. Een en ander kan evenwel afgehaald worden. ST-PHfLIPSLAND. Dezer dagen reed een open rijtuig met 4, inzittenden over den z.g. Oosidijk. Het paard was wat schichtig en verschrok van den molen daar ter plaaise, week onverwachts uit en kwam het rijtuig zoodoeude met een der wieleD tegen een paal aan. Dit veroorzaakte een Uovigen schok, zoodat de twee aohterop zittendeu er af vielen en een onvrij willige buiteling maakten. De twee voorsten konden zich nog op het rijtuig zittende houden. 6 Alles liep nogal goed af. Bij de op Dinsdag j.1. gehouden aanbesteding van chili van de I.andbouwvereeniging alhier waren inschrijvers fli'av" h va,gB T' fU'69' Z' V' e° K.handel i n l'. Kooman f H,50. Centraal Bureau f 11,42 J. P. Mast f 14,53, Timniors f 14,50, Mij. tot ver koop van HulpmesIstoffen f 14,53. Allen per 100 K G ie gunning geschiedde aan het Centr. bureau atn M. Smits f0,76. Op do op VYoonsdag jl. gehouden geitenkeu ring van de geitenfokkerjj „Onderneming" alhier, w, S»l|eü aangevoerd, waarvan 4 in het plaatselijk stamboek werden ingeschreven, t. w. 1 van J. Verhage, 2 van M. Smils en I van P. Hoog lander. Vervolgens werd bij loting nog een premie voor trouwe opkomst toegekend aan P. Kunst f 1,25 en als laagste inschrijver. Dinsdag j.1. heeft een watervliegtuig in de nabijheid van ons dorp een noodlan ding moeten doen, wegens defect aan den motor. De bemanning bestond uit twee vlieg- oöicieren. Het vaartuig der visscherij politie sde Reigers: van hier, nam de bemanning aan boord, terwijl vanaf het vliegtuig draad loos om hulp werd geseind, waarna ze door een in de nabijheid zich bevinden den mijnenlegger werden afgehaald. Ook liet de bemanning nog een paar postduiven op. Vergadering van Ingelanden van het Water schap POORTVLIET, op Dinsdag 29 Mei 1923 des voormiddags te 10 nnr in bet gemeente huis te Poortvliet. Bij het aflezen der presentielijst blijkt dat tegenwoordig zijn 54 ingelanden, die gerechtigd zijn tot het uitbrengen vau 85 stemmen. Daarop werden de Dotolen van de verige vergadering na voorlezing onveranderd goedgekeurd. De voorzitter deelt mede, dat ingekomen zijn de volgende stukken: a. een missive van Ged. Staten ran Zeeland, inhoudende goedkeuring van het besluit om geen pensioensbijdragen op de ambtenaren te verhalen. b. een schrijven van het bestuur der Water- keering van het Calamiteuze Waterschap Scher penisse, d.d. 18 April 1923, houdende medeeliug dat er van de daarbij betrokken polders over het dienstjaar 1923/24 geen bijdrage zal worden geheven c. eeo proces-verbaal van kasopueming bij den ontvanger-griffier waaruit blijkt, dat er op 8 Me: 1923 in kas was en moest zijn een be drag van f 10291.095; d. het verslag van den toestand eD de be- hoefteu der polders over hot afgeloopen dienstj Deze stukken worden voor kennisgeving aan genomen. Vervolgens stelt de voorzitter aan de orde de vaststelling der rekeningen van de. verschillende polders over het dienstjaar 19221923, Na voorlezing vau bet rapport van de commissie, belast is geweest met bet nazien van deze rekeningen en daarbij behoorende bescheiden worden de rekeningen vastgesteld als volgt a. polders, Malhnd, Priestermeet, Bartelmcet, Nieuw-Strijeo en Klaas van Steenlaud, Ontvangsten f42098,29, uitgaveu f 385-37,5] gced slot f 3560.78. b. Exploitatie stoomgemaal. Ontvangsten f 12892.19, uitgaven f 10308,335 goed slot 25S3.855. c. Waterschap Poortvliet. Ontvangsten f 2523.6S uitgaven f2500.125 goed slot 1 23.55 d. de polders Smaalzij, Baarsdijk eo Plnim- pot, respectievelijk met een goed slot van f 42 f26.015 en f42.22 Thans brengt de voorzitter ter tafel de door het^ Bestuur opgemaakte begrootingen der ver schillende polders voor het dienstjaar 19231924 met de daarbij behooreode memoriën van toe lichting eD zegt dat zooals de logelaoden uit de hen toegezouden uittreksels hebben kunDeu zien de geraamde ontvangsten en uitgaven weinig verandering hebben ondergaan tegenover de ont vangsten eD uitgaveD van den afgeloopen dienst. Alleen de pacht van dijken en tanden zullen door de nieuwe verpachting van de zeedijken en karrevelden in het vervolg in totaal meer bedragen f 140. Het dijkgeschot der zes groote polders alsmede de gemiddelde bijdrage voor stoombemaling wor den weder op dezelfde bijdragen geraamd n.l. f20 en f4.20 per H.A. Het dijkgeschot der polders Smaalzij, Baarsdijk en Piuimpot worden teruggebracht respectievelijk van 15, f3, en f 2 op f 2 en f 1.— Daar door niemand voorlezing of inlichtingen verl&Dd wordt omtreDt eenige posten van ont vang of uitgaaf, worden de begrootiDgen vast gesteld in ontvang en uitgaaf als volgt a. Van de zes groote polders op f 41384,955 h. van het Waterschap op f 34.41.275. c. van de polder Smaalzij op f 122.55. d. van de polder Baarsdijk op f 7.3.675. e. van de polder Piuimpot op f89.455. f. van de exploitatie van het stoomgemaal op f 11147 605. Daarna wordt de heer J. van Gorsel met 75 stemmen herbenoemd tot lid van den Dijkgraad van bet Calamiteuze waterschap Scherpenisse. Aan de orde is thans de benoeming van een waterbouwkundig ambtenaar. De voorzitter zegt, dat de voordracht tooals zij op de agenda is vermeld bestaat uit de volgende personen J. L. Dekker te VeereD. Ornee te Scharendijke en N. M. Steur te Kerk- werve. De roordracht is door het Bestnur alpbabetisch opgemaakt omdat naar hun meeuing genoemde heeren evengeschikl zijn voor deze betrekking. De omtreot hen ingewonnen inlichtingen zijn zeer gunstig. De beer Dekker is in het bezit van het diplo ma van waterbouwkundig opzichter. Uit de overgelegde geneeskundige verklaringen blijkt dat de voorgedragenen lichamelijk ge- geschikt zijn. Nog werden voorgelezen eenige gnnstige aan bevelingsbrieven omtrent den sollicitant Steur; mede een schrijven van den sollicitant Dekker waarom hij geen bezoek aan de ingelanden heeft kannen brengen. Tot ztemopnemerz ingevolge art. 60 van het algemeen reglemeDt worden aangewezen de heeren J. Tazelaar en D. van de Velde. Bij de daarop gehouden ztemming blijl uitgebracht op deu heer Stenr 46 stemmen, 30 stemmen en Ornee 9 stemmen, zooi waterbouwkundig ambtenaar is benoemd N. W. Steur. Daarna wordt overgegaan tot hejEnt loten eener obligatie groot f500 va in 1906 gesloten leening, groot fli Bij trekking blijkt dat is uitgeloot gatie no. 29; van deze handeling i proces-verbaal opgemaakt. Voorts vraagt de voorzitter aan de gadering machtiging om, wanneer dit no mocht blijken, kasgeld op te nemei an een bedrag van ten hoogste f15000,- te lossen binnen een jaar. Deze machliging wordt verleend. Ve deelt de voorzitter mede dat bij Kon. I PJ van 10 Januari 1921 no. 53, aan het w,™ schap verleende concessie tot heffing haven- en kaaigeld te Strijenham me Maart 1924 komt te eindigen. Hij daarom voor het Bestuur te willen ma gen om pogingen aan te wenden tot verkrijgen van verlenging dier conc weder voor den tijd van 3 jaar- De machtiging wordt door de vergi ring verleend. Ten slotte werden ingevolge de Pensii grondslagen voor de ambtenaren in dii van het YVatarschap. Bij de rondvraag of nog door een ingelanden het woord wordt verlat vestigt dhr. Nico van der Maas de a dacht van het Bestuur op de hooge dr kosten van de Firma Pot te Tholen. zou bet Bestuur in overweging willen ge in het vervolg over te gaan tot aan steding der te bedrukken stukken, d naar zijn meening andere firma's go kooper zullen leveren. De voorzitter zegt dat er heel wei voor het waterschap te drukken valt, bui de begrootingen en rekeningen die ove in Zeeland in den handel te verkrijgen z en die slechts tot het juiste getal word betrokken. De heer D. van de Velde is niet vo aanbesteding van drukwerken, hij w niet hoe dit voor waterschappen te rege valt, daar de polderstaat te laat gereed re^' om nog aanbesteding te kunnen houd f- De voorzitter zegt dhr. N. van der Ma I toe dat hij aan deze aangelegenheid zi aandacht schenken zal. hu Niemand meer het woord verlangeni Ove sluit de voorzitter de vergadering waar B. de presentiegelden worden uitgekeerd. (Wij verzoeken H.H. Correspondenl beleefd bij de inzending van dergelij berichten, eer.e aanmerkelijke beknopthe die aan het verslag niet zal schaden, betrachten.) jjy OU D-VOSSEMEER. De herige tegenval den laatsteu tijd veroorzaakte natuurlijk een i hoogen waterstand in de polders; daar ths d( H in{ rer: aki mij id lili ni. na zit d-" rwi 'ai d Tol 'Uk loei K Mi ted 10 ir lft H. 5 er. oeg slechts gebrnik gemaakt kan worden holpgeoiaal, daar de stoomketel in het stoutn gemaal „De drie groote polders" wordt vernieuv is men niet zoo vlug van het water af. De p ders Broek en Rooland ouder Tholen sueei ook door middel van dit stoomgemaal, ma ouder beperkende bepalingoD, zoodat hier water nog veel langer zon blijven staan. U Bestuur van deze beide polders heeft zich I het Bestuur van het Watersohap Poortvliet g ■R wend, om hulp te verleenen in dezen moeilijk d tijd en dat is welwillend toegestaaD. Zaterdagmorgen werd de sluis aan de hoe Nattenbok, die afgesloten is, opnieuw geopetw en is de nieuwe afwateriog met goed gevo h aan het fuoctioneeren gegaan. De afwatering van deze polders is voortdurei Da een treurige geschiedenis geweest. Bij de bi faas dijkmg van Rooland in 1411 loste men bi s V water over de buitengronden vin den tegeD som woordigen Broekpolder op het Krsbbegat; ee Bou sluis wss daarvoor gemaakt in den Bieslandsche dijk, de bestaande scheiding lusschen Roolat Ba' en Broek, ter plaatse waar nu de Slnishoek ligl D( bij de bedijking van Broek kwam de sluis ii de nabijheid van de hoeve De Crabbe' en gin jè ij wa*or 0?e^ buitengronden, waar later d we< lie "firwuuvu, "BK JBICr U WC! polders van Vrijberghe kwamen, weer Daar d el o Mossel- of Krabbekreek de afvloeiïog wss zo 1 ni gebrekkig omstreeks de jaren 1660—1670, di f,re meD genoopt wss den doiker te brengen op d 1 dl Vijftienhonderd Gemeten onder Tholenzo kreeg men evenwel een nieuwe iijdensgeschie denis en de sluis of duiker kwam in den dljl .B-U tusschen Broek en Hikke, ter plaatse «aar m weer gesneerd wordt. Dit had reeds plaats ii ,op 1684 tegen f50 uitwateringsgelden per jaar aai mi Vosaemeer. M eer voortzetting van slechte afws istai tering, alles ten gevolge van de lage liggin| [elsc der beide polders, waardoor het water Dist we; kon en de gronden steeds in slechten staal 0I.'® bleven voor den landbouw. Nn wondde mei Mld zich lot Poortvliet, nadat een voorstel voor he bon wen van een watermolen was verworpen eo de duiker bij de hoeve „Nattenbek' kwam tol ,,e, stand, waardoor de polders twee eenwen lan; niet sneerden, ook evenwel niet tot genoegen val a gelanden, maar 't kon eenmaal niet anders. Eindelijk na het stichten van 't stoomgemaal lle te Vosaemeer kwam verbetering; eerst heeft iooI men het nog met een centrifugaal pompgemaal >4dk beproefd, maar dit werd opgeruimd en sedert 0,06 1902 loozen de polders weer over de Hikke. ;lt Dezer dagen werd door de genoemde herstelling miD san dit gemaal «eer roet io 't eten gegooid, smii gelukkig evenwel maar tijdelijk en nn kan Oei Poortvliet met zijn gemaal, zooale vermeld, hulp verschaffen. ver Na afloop der staking is door de 1861 boeren en de veldarbeiders o vereeneekomen *D' b< age de lard te 1«V( V. lag* Dg I

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1923 | | pagina 2