IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT 1092 Zaterdag 9 Juni 1923. Negen en dertigste jaargang De Tentoonstelling. p Firma J. M. C. POT Tholen til Ier Het schieten van postduiven. el. ia, u >74 A .t. r> K Annfa 1 ofl OM Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, riji per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,875, franco er post f 1,65 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 centsiedere regel meer 171/, oents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. tijden zijn er wel is waar niet naar om festijnen aan te leggen en zoo dat onver- lelijk sou zijn, dan is toch soberheid geboden. 5n wat ligt er al niet in het verschiet, de Ibouwteutoonstelling, de waterleiding, het eeringsjubileum van de Koningin, t Inwillekeurig zegt men, wel aan den gang bunnen blijven. En moge daarin een glimp waarheid gelegen zijn, toch kan men zich aan alles onttrekken. 'e zullen voorshands de eerste beschouwen, Slfldat we nu reeds ds maand zijn ingetreden, „in ze zal plaats hebben en dus tal van rbercidingen staan getroffen te worden. Deze tentoonstelling valt samen met het 80- bestaan der Zeeuwsche Landbouw-Maat- keerig erkentelijk toouen voor de onderscheiding dat een uitgelezen gezelschap zich binnen zijne poorten beweegt. Een landelijk muziekfeest zal zelfs de ge- wenschte afleiding bezorgen als men, van hst terrein teruggekeerd, onthaald wordt op de lustige loonen uit de koperen keelen der fanfaren. Zoodat de landbouwweek heel wat belooft, als gelijk we reeds zeiden, moeder Natuur zich zal willen ontfermen, en door een gouden zonnetje hare gewenschte medewerking tot een welslagen zal verleenen. appij. Dat zij een lustrum viert, geeft aan de expositie bijzonder karakter. _r staat dan ook in dat verband heel wat ciëel bezoek te wachten. Nu kunnen autoriteiten van de Maatschappij die van onze gemeenten zich toch niet odI- kken aan een behoorlijke on vangst van de .Jrtegenwoordigers van diverse regeerings- en lAjstunrsorganen, o.a. de Fransche gezant Benoist, 9 miuister van binnenlandsche zaken en de Jjimmissaris der Koningin in deze provincie, die tentoonstelling zal openen. Men kan dat sober aanleggen, maar niettemin engt de wellevendheid mede, dat die menschen irden tegemoet getreden naar den eisch hunner silie. Nu ligt het in de bedoeling om de traditioneele toer te maken en de gasten alle plaatseu van s eiland te laten zien. Het Bestuur der Waterleiding zal zelfs de elnemers aan dien tocht ontvangen in den nstertoren te Scherpenisse, een attractie, die Gil ker op prijs zal worden gesteld. Natuurlijk gaat dat niet met gewone rijtuigen, ao zou men zich moeten bepalen tot slechts ft kele gemeenten en zou men zijn doel niet reiken, om aan zijn bezoekers het gansche kand te laten zien en hen te toonen dat het cb meer waard ia dan eeu „vergeten eiland zijn. Er zal dan bij die gelegenheid gebruik worden smaakt van bet moderne middel van vervoer k vi aarvan men inderdaad zeggen kan De auto, de auto, Je stapt maar io en je bent er zoo Zeker, een rijtoer naar den ouden trant met d vurig paard voor een fraai vehikel, het is erkelijk traditioneel en volkomen passend in et bestek van een landbouwweek, maar aange- ien bet in de bedoeling ligt den autoriteiten uit igen aanschouwen tot de overtuiging te brengen at ons mooie land minstens evenveel recht heeft p de autoritaire belangstelling als zoovele ndere deelen onzer verspreide Provincie, moest sen wel zijn toevlucht nemen tot een hulp- ïiddel waarmede men zich vlug verplaatsen kan. Deze onafscheidelijk verbonden rondrit aan ene tentooastelling van de Zeeuwsche Landbouw stelt des Woensdags plaats nadat de algemeene ergadering is gehoudeD, teiwijl na afloop den 801 emeenscbappelijken maaltijd wordt genuttigd, -g-» laarvan we durven voorspellen dat deze ditmaal ft, eker zal gekruid worden met menige toast als reerklank van de feiten der landbouwweek. rjj Dat er vurige hoop naar gunstig weder zal 1(9 ijn, behoeft nauwelijks gezegd. Maar voor den volgenden dag, de clou van - iet gansche repertoire, zal dat verlangen nog '™o sterker zijn. hi onzen geest kunnen we ons de geestdriftige itemming reeda voorstellen. Uit vele deelen der provincie en uit de naaste imgeving wil men wel eens getuige zijn tot eetken trap van ontwikkeling de fokkerij van I leoogappel des landmana, het paard,is geklommen. Tot welke hoogte men het heeft gebracht net den rundveestapel en andere tweehoevige Wij ontvingen van bevriende zijde een lezens waardig schrijven over bovenstaand onderwerp, dat we gaarne hier, hoewel eenigssina bekort, een plaats willen geven. Do geachte schrijver wijst er op, dat nu bet vlnchtseizoen in volle actie is en de postduiven al verderen verder worden gezonden, men binnen korten tijd deze diertjes op de velden zal zien neerstrijken. Deze meestal verdwaalde vogels die bun hok niet hebben kunnen wedervinden trachten hun honger te ïtillen op het veld, alwaar ze uitgeput zich laten vallen. In den regel zijn dit duiven die jongen hebben en zoeken tevens voedsel daarvoor op, dat ze op het hok niet hebben. Tijdens die vluchteu keeren velen terug met schotwouden, anderen blijven weg eu de ver onderstelling ligt voor de hand dat ze gevallen zijn als slachtoffer van kwaadgeziudheid of voor oordeel van schade-veroorzaking. Staat de postduif nog niet onder voldoende bescherming, toch zijn verleden jaar enkelen tot zware geldboeten, schadevergoeding ja zelfs tot hechtenis veroordeeld. Desondanks is nog geeu einde gemaakt aan dit rnwe optreden. Of het gemotiveerd is Neen, want het ver meende nadeel weegt gansch niet op tegen het werkelijk, wellicht onbekende, voordeel. Tot staving hiervan diene, dat eenige gedoode duiven ziin onderzocht waarbij bleek, dat in den krop dér vogel» 60% onkruidenden, 10 h 15% steen kalkdeeltjes eu dergelijke en 25% groen en voederzaden aanwezig waren. Die onkruinzaden vinden ze niet op hun bok en zijn langs dezen weg eerder de vriend dan de vijand van den landbouwer, waarom we honne toegevelijkbeid inroepen voor deze diertjes en hunne diensten in geen geval zullen beloond worden door het moordend lood. BUITENLAND. trek iet. een ge- re». 40 rante dieren der boerderij. Men vergelijkt wel een* gaarne en men leert nog wel graag. Zoo hebben die expositie* een nuttige leerzame zijde. Nn wordt die tentoonstelling gehouden op eeoe weide in Schakerloo, wel is waar op eenigen afstaud van de stad, maar ook derwaarts zal de auto U in minder dan geen tijd breugeö, Q-f want ook aan deze gelegenheden past het mon daine verkeer zich zeer gemakkelijk aan. Vernamen we reeds dat het in het voornemen ligt om een etalage-wedstrijd van den winkelstand te organiseeren dan ligt daaraan ten grondslag dat men ook de stad een aanzien wil geven waarop het oog met welgevallen wil rusten. En als nn buurtcommiasies zich gaan beijveren om door een passende versiering de stad een feesttlijk aanzien te geven, waaraan de nationale driekleur hare bekoring kracht zal bijzetten, dan is er geen twijfel aan of Tholen zal zijne gasten vaardig kunnen ontvangen en het zal zich weder- Op hetzelfde moment dat men ontegenspre kelijk zou meenen, dat de staking iu België een' scherper verhouding zou aannemeD, komt de tijding, dat ze integendeel is opgeheven. Nadat de regeering een dienstorder had uit gevaardigd, waarin zij verklaarde dat de schor singen en ontslag-verleeningen niet zonden toe gepast worden op hen die op 1 Juni het werk zoudeu hervat hebben, is door het Nationaal Syn dicaat te Brussel deze gelegenheid met gretigheid aangegrepen om de staking te beëindigen. Met groote vreugde is het einde van dezen strijd vernomen, die om een weinig beduidende kleinigheid was begonnen. Een veertigtal arbei ders werk?aam bij den telefoon- en telegraaf- j dienst werd opgedragen buiten AntwerpeD eenig werk te verrichten. Zij eischten daartoe eene Tergooding van 2.50 franc daags voor reis- en verblijfkosten. Toen dit verzoek niet het ge wenschte gevolg had, legden ze den arbeid neder, anderen volgden en al* een lawine ia deze ata- king over België gekomen, die een enorme schade heeft veroorzaakt. Nauwelijks is deze kwestie opgeloit, of het toch al uit zoovele oorlogswonden nabloedende Duitschland heeft weder te kampen met eene staking in het electriciteitsbedrijf, waarvan enkele arbeiders een voorschot van 50.000 mark eischten. Toen de eisch niet werd ingewilligd, volgde onmiddellijk de Dederlegging van het werk. Het zuidoostelijk deel van Berlijn was ter stond afgesloten van stroomtoevoer, de trams konden niet rijden en de arbeiders werden in hnn houding gestijfd door die van andere be drijven, die eveneens in staking gingen. De communisten die al dergelijke gevallen gretig aangrijpen om in troebel water te visschen, houden tal van vergaderingen om, naast de politieke problemeD, ook de eisch der arbeiders tot uitbetaling op goudbasis, te behandelen. De vrees ligt voor de hand dat deze eisch van verstrekkende gevolgen kan zijn, ook met het oog op te voorziene conflicten iu de parti culiere nijverheid. Bij de Betlijnsche bladen was deze stemming onder bet technisch personeel reed* merkbaar en werd al eene obstructie ge voerd die gevaar opleverde voor de verschijning der couranten. De nienwe nota der Duitsche regeering in zake de schadevergoeding heeft het licht nog niet gezien, in weerwil van de verwachting, dat ze na den wenk uit Engeland, zon worden overhandigd. Cnno steekt naar verschilleude zijden zijne voelhorens nit, om de voorstellen zoodanig in te richten, dat ze nn niet zoo maar voetstoots van de hand worden gewezen. Maar de moeilijkheden stapelen zich metter daad tot eene bedenkelijke hoogte op. De waarborgen voor de betaling der schade vergoeding wil de regeering doen garandeeren, gelijk we vorige week reeds meldden, door de nijverheid, de landbouw en de bankinstellingen. Dit consortium is wel bereid de schadever goeding te waarborgen, maar uiet tot eiken prijs. Er zijn grenzen die zij niet kunnen over schrijden. En iu een memorie, waarin de gedachtengaDg van deze drie uitgebreide groepen is weerge geven, heeft de rijksbond der Duitsche nijver heid den rijkskanselier zijne opinie over deze zaak blootgelegd. In de eerste plaats wordt geconstateerd dat, krachtens het verdrag van Versailles uitsluitend het vermogen en de bronnen van inkomsten van het rijk en de bondstaten aansprakelijk zijn voor de schadevergoeding, zoodat elke iu breuk der geallieerden op het Duitsche particuliere eigendom uit volkenrechtelijk oogpunt ongeoor loofd is. Zoodat het een zuiver binnenlandsche aange legenheid is op welke wijze de regeeriDg het bijzondere eigendom zijner burgers voor de in lossing dezer kwestie wil aanspreken. Zon dit onvoldoende ziju, dan behoort op het geheele volk, naar de mate zijner krachten, een beroep te worden gedaan, voordat bepaalde kringen daarvoor werden aangesproken. De nijverheid kan er slechts dan toe overgaan groote lasten op zich te nemen, als het geheele vraagstuk der schadevergoeding, üiet alleen binnen, maar ook buiten de grenzen van het rijk eene werkelijke oplossing vindt en alzoo met de definitieve bepaling der aan de gealli eerden te betalen vergoeding een aantal econo mische hervormingen binnenslands gepaard gaat. Daaronder worden verstaan eene reorganisatie der rijks- en staatsbedrijven naar de grondslagen van het particuliere bedrijfsleven, eene herziening der belastingwetgeving en meer dergelijke heid belemmerende ontwikkeliug van de nijver heid in zijn geheelen omvang. Onder deze voorwaarden zouden de groote groepen, met inspanning van alle krachten ge durende 30 jaren 500 millioeu goud mark voor de schadevergoeding kunnen opbrengen, waarvan de nijverheid bereid is 200 millioen voor hare rekening te nemen. En wat doet zich nu voor Dat de garantie dezer regeling den strijd tusschen de burgerlijke en socialistische arbeidersgemeenschap opnieuw doet opvlammen. Als de eerstbedoelde wereldbeschouwing op zoo milde wijze het zijne wil doen om de be vrijding des lands te bevorderen, dan mag van de andere minateus eveneens verwacht worden dat ook zij het hare daartoe bijdraagt door hare werkkracht, lotegeudeel acht zij de voorwaarden die er aan verbonden zijn ten cenenmale oüge- schikt, omdat zij er een geduchte bedreiging in ziet van de practische toepassing harer be ginselen. Blijven ze daaraan vasthouden dan ligt het voor de hand dat het geheele volk ten ondergaug is gedoemd als niet ieder zijn plicht beseft en het zijne bijdraagt zijn land daarvoor te behoedeu. wereldoorlog, evenals het onze, neutraal gebleven, maar ze hebben er niet minder om te lijden En nn kannen de wederzijdsche goede betrekkingen er toe bijdragen om het handeli- verkeer nit te breiden, dat met den verichnit- kelijken oorlog een alleszins gednohte ichade heelt gekregen. Het bezoek was verder gewijd aan diverse bezienswaardige inrichtingen, ook Dan Haag als residentie der vorstin. H. M. de Koningin-Moeder te Soestdijk en Utrecht, werden bezocht. De welbekende weesiorichling te Neerbosch, opgericht door den heer Joh. van 't Lindenhout, vierde deze week haar zestigjarig bestaan. Met ingang van 1 September a.s. is benoemd tot directeur der rijks hoogere burgerschool te Bergen op Zoom de hoor G. L. Breodveli, thsns leeraar aan die school. De toestand van do duinen op Schouwen verkeert in een stadium dat daaraan meer aan dacht wordt gewijd dan tol dusverre daadwer kelijk geschiedt. In October van het vorige jaar wees de directie van de Heidemaatschappij op een rapport dat ze reeds 13 jaren geleden had uitgebracht, waaruit bleek dat deze duinen op vele plaatsen toen reeds in erge mate in verstuiving waren geraakt, terwijl de gesteldheid van het duinzand een zoodanige is, dat dit dnÏDgebied zeer goed voor een blijvende vastleggiog, door middel van be- bossching in aanmerking kan komen. Thans is het der Maatschappij gebleken dat tengevolge van verwaarloozing en van het op treden van wilde konijnen de verstuifing in hooge mate is toegenomen en ook verschillende omliggende lauderijen reeds ten zeerste worden bedreigd. Wel is waar zijn op de begrooting van het Staatsboschbedrijf gelden uitgetrokken om met de bebossching van deze duinen aan te vangen, en het is te betreuren dat hiermede nog niet begonnen is, omdat het departement van finan ciën de duinen tot nn toe niet overdroeg aan het departement van landbouw, waaronder Staats boschbedrijf resorteert. Waar men had kannen volstaan met enkile duizenden guldens per jaar bij een oordeelkundig ingrijpen, zullen thans tonnen noodig zijn om de toestand te kannen verbeteren. Zeker geen schitterend voorbeeld van de bezuiuigiogsmanie. Het lid der Tweede Kamer, de heer Kersten heeft den minister van justitie gevraagd of het juist is, dat ditmaal in alle gemeenten van oua laod tegen de kiezers voor de leden van den gemeenteraad, die niet hoo stemplicht hebben vervuld en geen geldige reden van verhindering kunnen opgeven, eene verrolging zal worden ingesteld, terwijl alleen in Amsterdam van ver volging zal worden afgezien. Zoo dit waar is, vraagt hij of de minister deze onevenredige toepassing toelastbsar acht met het oog op het rechtsgevoel dos volks en den eerbied voor de Wet. Tenslotte, of gewetensbezwaar een geldige reden is in den zin der wet. VAN ONZE BERICHTGEVERS. BINNENLAND. Nederland heeft weer de eer genoten van een Koninklijk bezoek. Koniog Haakoo van Noor wegen legde zijn coutra-visite af aan de Koningin. Dinsdagochtend is het Noorsche pantserschip begroet door twee torpedobooten van de Marine, die het schip naar Amsterdam begeleidden, al waar Z. M. aan het Dokkummersteiger van de Kuijterkade door H. M. de Koningin en Prins Hendrik verwelkomd werd, terwijl in het opge richte Paviljoen door den burgemeester van Amsterdam eene begroetingsrede werd uitge sproken en waarin werd herinnerd aan de nauwe betrekkingen die ons land steeds met het Noorsche volk heeft onderhonden, ontstaan door een leven dig handelsverkeer tusschen beide landen. Amsterdam was bij voortduring daarvan een belangrijk centrum tengevolge waarvan het in 1440 door de Koningeu van Noorwegen en Denemarken privilegiën en handelsvrijheden werden geschonken. Dat deze betrekkingen zich niet uitsluitend tot het commerciëele beperkten, doch de Am sterdammers in het algemeen met de Noren meeleefden en hoogachtten, blijkt wel uit het feit, dat een der oudste kerkeu daar ter stede, de Oude Zijds Kapel, gewijd werd aan Koning Olaf den Heilige, onder wien het christendom in Noorwegen vasten voet kreeg. Zoo'n bezoek is niet maar zoo willekeurig. De drie Scandinavische landen zijn in den grooten THOLEN. Een jougen die per fiets Woens dagmorgen in groote vaart de Walstraat inreed, geraakte onder een kar, die uiet was uitgeweken, doordat de jongen geeu sein had gegeven. Het ongeval liep goed af, maar het moge weer een les zijn om toch even te bellen. Io de op 4 Juni jl. gehouden vergadering van den Raad van Beheer der Waterleiding maatschappij werd allereerst overgegaan tot de aanbesteding bij onderhandsche aauvraag dor filtergebouwen op het terrein te Halsteren. Ingekomen waren 7 biljetten, n.1. van Bredasche Betonmr. (voorh. Vriens) ;f 81780. Kon, Rott. Betonijzermr. (v/b. Waning f 28535.— L. van der Valk f24850. N. V. Internat. Gew. Beton mr. (Breda) f 23308.— Wernink's Betoofabr. (Leiden) f31550,— Holl. Mr. voor Gew. Beton ('s Hagf) f 33980.— N.V. Zuid-Ned. Betonijzer ('s Bosch) f 26495.— Aan denlaagsten inschrijver werd behouden», goedkeuring door den Minister het werk gegund. Tot machinist werd benoemd om met 1 Juli a.". io dienst te treden de heer J. van Driel te West-IJselmonde, terwijl tot fitter werd aan gesteld, eveneens tegen 1 Juli, de heer C. Hazen te Tholen. Ingekomen waren van de volgende Heeren eene aanvraag om toegelaten te worden als in stallateur voor binnenleidingen Tholen, O. J. Contant, M. Geuze, A. P. Jochems eu W. L. Gebraad en Zoon. Poortvliet D. W. Keateloo. Sch;rpeoisse J. P. Kerpestein. Stavenisse J. C. Leenhouts, Gebrs. Kesteloo en A. C. Gebraad. St-Annaland J. Verhoole en M. van Beek. Üud-Vossemeer A. J. Gelok. Bergen op Zoom Adr. Asselbergs—Simoos,

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1923 | | pagina 1