IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT SUNLSGHT CADEAUX! No. 1967 Zaterdag 16 December 1922. Acht en dertigste jaargang Eerste Blad. BLIJFT DUS SPAREN! Firma J. M. C. POT - Tholen De voormalige stad Reimerswale. Uitknipsels van SUNLIGHT en LUX doozen, welke ons na 15 December te onzen kantore bereiken, zullen niet meer voor groote prijzen als auto, piano etc. in aanmerking komen. De wedstrijd voor de groote premiën sluit op Vrijdag 15 dezer, des namiddags om 5 uur. De uitknipsels BLIJVEN GELDIG voor het verkrijgen van de geschenken, welke in den catalogus vermeld staan, doch voor de uitknipsels, die ons na 15 December bereiken, gelden weder de hoeveelheden van den catalogus, dus weder 15, 25 en 50 uitknipsels en niet meer 8, 15 en 25 uitknipsels. Ons plan is om in 1923 een nieuwen, belangrijk uitgebreide» catalogus uit te geven met hoogst aantrekkelijke prijzen. DE LEVER'S ZEEP MAATSCHAPPIJ, Vlaardingen. Fabrikanten van TWINK en LIFEBU0Y. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post f 1,65 -f- 10 ct. disp, kosten. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Adïerteutiënvan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17'/, cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Tbolen maken bekend, dat de gasprijs met f 0,01 per kub. meter wordt verlaagd met ingang van de eerstvolgende meierop name dat overeenkomstig de verordening op de gasle vering de muntgasverbruikers over 1923 voor een minder verbrnik dan 200 kub. meter voor elke kub. meter beneden de 200 moeten bijbetalen 6 cent en dat de verbruikers van gowoon gas bij een minder verbruik dan 200 kub. meter zullen moeten bijbe talen 4 cent. Tbolen, den 11 December 1922. 14 De Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag, 16 December en op Zaterdag, den 30 December a.s. telkens des middags te 12 uur, ten Raadhoize aldaar EEN HOOP COMPOST publiek verkoopen. 8 298S5 De aanwijzing geschiedt door den karreraan. Tholen, 15 December 1922. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat eene openbare vergadering van den Raad is belegd tegen Dinsdag 19 Decomber 1922, des namiddags te 21/2 ore. Punten van behandeling 1. Ingekomen slakken. 2. Benoeming van een onderwijzer. 3. Benoeming lid werkman in de commissie van toezicht op het correspondentschap op arbeids bemiddeling. 4. Wijziging begrooting van de gemeente en van het grondbedrijf. 5. Verlenging kasgeldleening. 6. Toekenning van gratificatie. 7. Afschaffing paardenmarkt. 8. Wijziging der verordening regelesde de voor waarden waarop gas geleverd wordt. Tholen, den 15 December 1922. 20 UUVI Om II. Nadruk verboden. VIL Evenals in vele andere streken van ons gewest werd er op de lauderijen om de stad heen ge legen ook veel meekrap geteeld. Dit gewas werd, wanneer het op geploegde aardrnggen of bedden geplant was, en haar wasdom had bereikt in daar voor ingerichte gebouwen ten onder gebracht ge droogd, van aarddeelen gezuiverd en gestampt en wanneer de werkzaamheden daarmede afge- loopeu waren in groote vaten gekuipt en aan de afnemers verzouden. De aldus bereide mee diende tot kleurstof, bij verschillende zaken, doch deze industrie is verloren gegaan, tengevolge van de uitvinding der aniline verven. De gebouwen of fabrieken welke daarvoor opgericht werden heetten meestoven, soms ook kortweg stoven genoemd, waarvan er een binnen de muren der stad moet zijn gelegen geweest, waaraan een dor straten *de Stoofstraat'' haar naam had ontleend. Op 19 September 1480 werd door burge meesters en schepenen der stad eene keure van 37 artikelen voor de meekrap bereiding, samen gesteld. Ook de zontnering verkeerde in die dageo in grooten bloeihet 2out van Reimerswale had zelfs eenige vermaardheid verkregen. De keeten, waarin dit artikel werd bereid waren aan den zeekant buiten de waterpoort en aan de oostzijde van de haven opgericht. Voor de zoatbereiding bezigde men ruw- of klipzout, dat met schepen uit het buitenland werd aangevoerd en in loodsen ondergebracht. Daar werd het in kuipen gezuiverd van de vreemde en schadelijke bestanddeelen door het in aarden pannen boven sterke vuren en onder toevoeging van zont water te zieden te stellen. Hiertoe werd veel brandstof vereischt, waar voor men in Zeeland derrie of laagveen bezigde. En het is, behalve aan de aanwezigheid van zout water, wellicht daaraan te danken, dat de stad zooveel zoutkeeten bezat, dat dit materiaal in zoo groote hoeveelheid werd aangetroffen in don zoogenaamden Wilde Moer, in deszelfs na bijheid gelegen. Het zont werd naar gelang van den graad van zuiverheid of d8n toestand waarin het zich bevond, onderscheiden in braad-, zied- en witzout. De asch der brandstoffen vermengd met het afgeschepte schuim noemde men zelkasch, die men wegwierp en welke nog heden op plaatsen, waar vroeger keeten aanwezig waren wordt aan getroffen. Naar de pannen, die bij de bereiding gebruikt werden, heette het bedrijf pannenering, de per sonen die zich daarmede bezig hielden, noemde men pannelieden, vandaar ook het hiervoren genoemde „Panneluyden ambacht'».. 27435 74 bacteriën wel. Weet, dat bacteriën en gelatine dezelfdt klenr hebben. Onder 't microscoop zonden wij die gauwdieven zonder ze een gekleurd pakje aan te trekken, niet zien. Nu wel. De lamp er op laten schynen. Gekeken. En jawel. Daar zien we ze kronkelen in 't zwem bassin. Hebt U weieens donderpadden in 't water zien zwemmen. Nu deze bewegelyke lichaampjes lijken er veel op. 't Zijn geen diertjes hoor 't Zijn plantjes. Gek hé Nu gauw een raampje verdeeld in vierkante cM. er over en aan 't tellen. Onder elke c.M2 tellen we er gemiddeld 8. We hebben het zaakje millioen keer verdund, dos zaten er per c.M3 S millioen in. Bent U nu overtuigd. Ja In de sernminrichting te Rotterdam is dit alles prachtig te zien. Verder dienen tot deze catagorie van gebouwen ook nog gerekend te worden de molens tot breking van bet graan. Op de plattegrondteekening der stad vervaar digd door J. van Deventer, vindt men alleen twee molens, den Noord- en den Watermolen aangeduid blijkens de rekeningen der rentmees ters van bewesten Scheld, bestonden er in 1330, behalve deze, nog een Zuid- eu Westmolent1), doch waarschijnlijk lagen deze niet biuuen maar buiten de omwalling der stad. Van d62(» .r>«cï;u.n;L»J.,5c« —o ue watermolen de oudste, die alsnog gedreveu werd door een rad of tuimelaar, dat in beweging werd gebracht door het afvloeiende water, dat bij het opkomend getij was opgevangen in een boezem, roolenkom geheeten, en bij eb weder werd afgelaten. Inzonderheid zijn ook de windmolens te Rei merswale vroeg aanwezig geweest, hetgeen blijkt uit de rekening van den reutmee9ter van Zee land Vrederic van het dienstjaar 1318—1319. Daarin komt reeds eene post voor wegens het herstellen der wieken van dusdanige inrichting onder de volgende bewoordingen iriut eirst om een zeylroede in te doene an enen wintmolen 3 sc'.(2) De windmolens hadden den vorm van stand- aardmoleus, zooaH men deze op enkele plaatsen in ons gewest alsnog aantreft. Zij waren zelf nog niet beweegbaar en daarom hunne wieken tegenover de meest heerschende, dat zijn de westelijke winden aangebracht. Verder bestonden er in sommige plaatsen ook nog ros- en runder molens, aldus genaamd naar de paarden of ossen die men bezigde om deze in beweging te brengen. Hun bedt maakte aanvankelijk deel uit van de ambachteu of leeneu der grafelijkheid en werden voor zoover zij daartoe nog behoorden en het leen niet »as verleid door de rentmees ters verpacht of beheerd. In 1387 heeft hertog Albrecht van Beiereu daarin voor deze plaats verandering gebracht door de molens tegelijk met zekere accijnzen voor een aanzienlijke som aan het stadsbestuur over te dragen.(3) De opbrengst daaruit voortvloeiende kwam na dien tijd du wel in de stadskas, doch er bleef daarop ook Dog eene rente van wege den graaf gevestigd van 100 groote 's jaar». De stad wordt in de geschiedenis vroegtijdig vermeld. Bekend is zij reeds uit den slag io de uabijheid der Vernouds-Ee in -1263, waar omtrent men ook eeuige bijzonderhedeu viüdt vermeld in do rijmkroniek van Melis Stoke en bij enkele andere geschiedschrijvers. Om tot de aanleidende oorzaak van dezen strijd af te dalen, dient te worden vermeld, dal er geschil gerezen was tusschen de voogden van den jongen Floris V, die Da het sneuvelen van zijn vader Willem II tegen de Friezen in 1256 Dog minderjarig was. De joDge Floris kwam eerst onder voogdij van zijn oom Floris, broeder van wijlen zijn vadt r. Doch deze ruwaard werd na eeu kortstondig bewind op een steekspel te Antwerpen in 1258 zwaar gewond als gevolg waarvau hij 24 Maart 1258 kwam te sterven. Na zijn overlijden verviel de voogdijschap aan zijne zuster Aleida van Holland, weduwe van Jan van Avennes, doch daar men in Hol land niet gaarne het bewind aan eene vrouw overliet, werd Hendrik III van Brabant als mede of toeziende voogd aangesteld. Deze laatste kwam echter in 1261 ook te over lijden, waarna door de Hollaodsche edelen aan Aleida den hertog van Gelderland Otto II werd toegevoegd. Dit was echter niet naar den zin van de gravin-regentes, daar deze zich te veel macht aanmatigde. Zij toch wenschte zelf het hoogste gezag in handen te hebben, hetgeen haar ook rechtens toekwam en vele edelen, vooral de Zeeuwicbe, waren het in dit opzicht met TV naijver tusschen beide hoogwaar- digheidbekleeders ging zoover, dat de tweespalt ontbrandde en heiden naar de wapens grepen. De hertog Otto van Gelre verzamelde een leger en vloot te Dordrecht eu stak daarmede naar Zeeland over, waar zich de hoofdmacht van Gravin Aleida bevond. In het oostelijke gedeelte vau dit gewest ont moetten de beide machten elkander eu er ont wikkelde zich tusschen beide legers een geveeht nabij de Vernouds-Ee, waarbij aaQ heide zijden dapper werd gestreden, doch Aleida's macht het onderspit moest delven. (1) De Rekeningen der grafelijkheid van Zeeland onder het Henegonwsche Huis, uitgegeven door Dr. H. G. Hamaker, Deel I pag. 217. (2) lbid pag. 146. (3J Groot charterboek der Graven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland, door F. van Mieris, Deel III pag. 461. (Wordt vervolgd.) LANDBOUW-VEETEELT. Bacteriën in de melk. Eersl een kleine verbetering. Io den laatsten regel van mijn vorig fchrijven stond „ruimer" melk winnen, dit moet zijn „zuiver" melk winnen. De middelen om de melk zuiver te winnen gaan we na bespreken. De lastigste klanten, die ons hel hardst tegenwerken zijn de bacteriën. Bacteriën zijn veel lastiger dan het vuil in de melk. Vuil kan men door zeven er uit krygen. Bacteriën evenwel niet. Ze ziju zoo glad als een aal. Ze kruipen door de naawste openingen. Hoe komt dal Wel omdat ze oneindig, oneindig klein zijn. Van de kleinheid der bacteriën hebben weinig raenschen een goede voorstelling. Eerst onder 't microscoop, dat 700 a 800 maal vergroot, begint men de slangvormige lichaampjes te zien. U weet wat een c.M3 is? Het tiende deel van een vingerhoed, nietwaar. Welnu, in dat kleine ruimtelje zitten er millioenen. Geloof je het, hoor ik al achter my zeggen, ik niet. Hoe ii hel nu ter wereld mogolijk, dat een mensch millioenen van die lichaampjes kan tellen, gezeten in 't tiende deel van een vingerhoed. En toch is het waar. Luister maar, op welke vernuftige wijze ze dat bedacht hebben. Men wil 't aantal bacteriën weten in 1 cM3. melk. De melk in de melkbus wordt eerlijkheidshalve eerst goed omgeroerd, dan een monster genomen. Van dit monster 1 c.M3 afgemeten. De cM. melk gegoten in 1 L. gedistilleerd water. Nu is de melk 1000 maal verdund. Vervolgens 1 cM3. van deze echte water melk genomen en weer gedaan by 1 L. gedistilleerd water. Dat is weer 1000 maal donner, niet waar. In 't geheel wordt dat 1000.000 keer. Van deze sterke verdunning nemen we een mon stertje en planten het in op een gelatine plaat. In gelatine leven de bacteriën gaarne. Ze gevoelen zich hierin lekker. Na enkele uren doet men op de plaat een kleurstof eu wel een verfje, dat gelatine niet kleurt, maar de VAN ONZE BERICHTGEVERS. OUD-VOSSEMEER. De olifanten van Hagenbeek met de karaeelen moesten Zondag naar Nieuw-Vos- meer, maar de veerman durfde do olifanten de grootste weegt 3500 K.G. niet per pont over zetten en de reuzen moesten dan over Tholen. Behalve de olifanten en kameelen was er ook nog een kleine hit een een der olifanten is daaraan zoo gehecht, dat hij geen voet voort wil, als het paardje niet aanwezig is. Wat wilde nu het geval Het paardje was Zaterdagnacht losgeraakt en was naar buiten gewandeld. De olifant gaf reeds spoedig kennis van de afwezigheid, maar eerst Zondagmorgen om negen uur was de hit een half uur buiten het dorp by een landbouwer opgevangen, zoodra het paardje weer aanwezig was, werd de olifant rustig, maar ter wille van zijn reuzen vriend moest het deo grooten omweg over Tholen naar Nieuw-Vosmeer maken. Voor de verpachting van 60 gemeten bouwland tegen getaxeerde prijzen f 40 f 60 per gemet, toe- behoorende aan het Weezen-Armbestuur alhier, heb ben zich 150 gegadigden aangemeld. Volgende week Woensdag zal een vergadering worden gehouden van de oude vryzinnige kiesver- eeniging die aangesloten was by de Liberale Unie, deze vereeniging zal dan ontbonden worden en on- middelyk zal worden getracht een nieuwe linksche vereeniging op te richten. ST-PHILIPSLAND. Tot waarnemend burgemees ter is benoemd dhr. A. M. van Dyke, wethouder. ST-MAARTENSDIJK. Met Ingang van 16 dezer wordt verplaatst van St-Maarlensdyk naar Rotterdam (postkantoor) de besteller C. P. Byl alhier. ZE DURVEN!li THOLEN. Blijkens een in ons blal voorko mende bekendmaking wordt de gasprijs iö onz# gemeente verlaagd, schrik niet lezers, met één cent tegelijk. Het is te hopeu dat ons eiland spoedig van electriciteit wordt voorzien, want een commissie die gasprijzen met zegge 1 cent tegelijk verlaagd geeft niet veel blijk van koopmausinzicht. Maandagavond sprak io „Nou Semper" alhier de heer Van Gaasbeek over het werk van ds. Visscher op de arme Friescbe heide. Nadat de samenkomst met gebed wai geopend, liet do heer Gaasbeek met lichtbeelden tien hoe do toestand op de Friescbe heide te Rottevalle en omgeving was. Hij vertelde erbij dat vroeger do menschen om zich en de bannen in het leven te houden, alleen van roof leefden waarbij zo in troepjes vau vier eo vijf, gemaskerd op weg togen en de omgeving als het ware brandschatten. Ds. Visscher meende dat die toestand niet mocht voortduren, doch zag geen uitweg. Eens op eeD morgen kwam, zoo verhaalde dhr. Van Gaasbeek, een der heide bewoners bij duminé binnen en zegde, Visscher, al dat preeken geeft niets, ik heb vanuacht met God gerprokeD en je moet ontginnen, dan hebben de menschen te eten en zullen ze naar je preekeu luisteren. Dit bezoek had als gevolg de ontginning. Ds. Visscher ging geld bijeenbedelen eu het werk der ontgiuning en tevens de ophtffi-ig der streek, kon worden ter hand genomen. Door lichtbeelden werd de outgonuen streek in beeld gebracht en waar eeus de dorre heide wa3 met de oubewoou- bare hutten, ziju thaus nette woningen verrezen en een voor afvoer van de veldgewassen met karaleu doorsneden vruchtbare streek ontstaan. Ook voor de vrouwen en meisjes is er werk. Thans is er een landkolonie gesticht waar ont slagen gevangenen weder tot nuttige leden der maatschappij worden gevormd. Veel geld komt er echter nog tekort en hierom stuurde ds. Visscher eenige van zijn helpers naar onze omgeving om zijn werk bekend te maken en steuu te verlangen. De samenkomst werd met dankzegging gesloten. Het bezoek was zeer bevredigend. Ook op andere plaatsen in om eiland is dezelfde zaak besproken. Onze oud-stadgenoot dhr. L. van Dijk 2e secretaris der Z.L.VL komt a.s. Vrijdag alhier in „Hof van Holland'' een lezing honden op landbouwgebied, met lichtbeelden. Zie de in dit no. geplaatste advertentie. Het Departement van de Mij. tot Nut van bet Algemeen hield Donderdag avond een ouderwetsche Nutsavond. Pit

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1