IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT No. 1966 Zaterdag 9 December 1922. Acht en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen De overbrugging der Eendracht. De voermalige stad Reimerswale. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,376, per post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. franco UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17'/i cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. Inschrijving voor den Dienstplicht. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat in JaDaari a.s. voor den dienstplicht moeten worden ingeschreven personen, die geboren zyn in 1904. Voor de aangifte ter inschrijving zal in het bij zonder gelegenheid worden gegeven ter gemeente secretarie op Zaterdag 6 Januari 1923 des voormiddags van 9—12 uur. Behoudens de bepaling van het tweede lid wordt voor den dienstplicht ingeschreven a. de Nederlander, die op 1 Januari van het jaar waarin hij 19 jaar oud wordt, in Europa woonplaats heeft of wiens wettige vertegenwoordiger op genoemd tijdstip in Earopa woonplaats heelt b. de niet-Nederlander, die op genoemd tijdstip ingezetene is. 2. Voor den dienstplicht wordt niet ingeschreven de ingezetene, niet Nederlander, die blijkt te be- hooren tot een Staat, waar de Nederlanders niet aan verplichten krijgsdienst zijn ouderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen. Hy, die een jaar eerder wenscht te worden inge schreven dan naar zijn leeftyd zou moeten geschieden, vraagt daartoe met opgaaf van redenen toestemming bij een verzoekschrift, dat hy aan den Minister van Oorlog zendt vóór 10 Januari van het jaar, waarin hij 18 jaar oud wordt. Hy legt daarbij over een bewij9 van instemming van zijn wettigen vertegen woordiger De Minister stelt den belanghebbende in de ge legenheid een onderzoek te ondergaan ter zake van lichamelyke geschiktheid en lichamelijke geoefend heid, een en ander voor zoover niet bij bet verzoek schrift verklaringen zijn overgelegd, waaruit de geschiktheid en de mate van geoefendheid voldoende blijken. Bij de aangifte ter inschrijving bestaat gelegenheid om op te geven de reden van vrijstelling, die de in te schryven persoon vermoedelijk zal kunnen doen gelden. 45 Tholen, 5 December 1922. Zooals we eenigen tijd geleden schreven, 'cie zaak der ovemrugging is in een nieuw stadium getreden. Kamerleden hebben in verband met deze plannen persoonlijk den toestand opgenomen en deze week is de zaak der overbrugging in de Kamer be sproken door een lid van den vrijheids bond, mr. Dresselhuijs, die den minister wees op het belang der overbrugging voor de streek en op de schade voor de oester cultuur en verzanding van havens die door afdamming zal ontstaan. De minister verklaarde niet onwelwil lend tegenover deze plannen, die hem echter nog niet geheel bekend waren, te staan en meende dat steun wel zou kunnen worden verleend, den vorm van een sub sidie, indien ook de provincie en de streek, zelf, bij willen dragen. We gaan dus vooruitDe hoogere auto riteiten gaan ook belang stellen in de over brugging en zien het nut van een verbin ding in, als zijnde een groot belang voor de ontwikkeling van onze omgeving. We hooren echter dat sommige water staatsautoriteiten zonderlinge eischen stel len. Dit schijnt in verband te staan met bet verkeer en worden toegangswegen voor den brug geëischt die het plau veel duur der zullen maken. Meer zullen we er voorloopig maar niet van zeggen. Beter en meer urgent achten we den bouw van een brug met een goeden toegangsweg. De grootere verkeerswegen kunnen dan later wel worden aangelegd. De voorloopige kosten worden dan aan merkelijk minder en de kans op een spoedige verbetering is grooter. Wil men van zekere zijde ruimte voor doorgaand verkeer, goed, dat men dan aan het plan de voorwaarde verbindt dat 10 jaar na de totstandkoming van de brug, gezorgd moet worden dat de verbreeding van de straten voor het doorgaand verkeer een feit is. Voor onze omgeving is de totstandko ming van de brug hoofdzaak, dit eerst en daarna het andere. door C. H. Nadruk verboden. VI. De ligging van het schoolgeboow is niet be kend en ook op den plattegrond van de stad van J. v. Deventer niet te vinden. Wellicht was er geen bepaald gebouw voor aangewezen en bestond hier evenals te St, Maartensdijk, de bepaling, dat de hoofdonderwijzer zelve voor een school moest zorgen. Evenals elders bestonden ook hier verscheidene ambachten of gilden, die wij moeten verdeelen in kerkelijke en wereldlijke. Tot de kerkelijke dienen gerekend te worden het sacraments-gilde en het gilde der brood- of cellezusters. Het eerstgenoemde, dat door de geestelijken werd beheerd en waarvan een hunner Deken was, had tot oogmerk het bevorderen vaD godsdienstzin en het nauwer in aanraking brengen van het volk met de geestelijkheid. Door verschillende schenkingen van milddadige lieden was deze vereenigiög in staat om op gezette tijden brood en andere bepaalde levens behoeften aan de armen te verstrekken. Voor enkele afgestorvenen, waarvoor jaarge tijden in de kerk gevestigd waren, verrichtten de geestelijken ook diensten ten laste van het gilde, doch voor alle overleden leden werden requiem-missen opgedragen. Wat het andere, het gilde der brood- of cellezosters betreft, dit mocht volgens de be palingen deswege gemaakt uit niet meer dan 15 leden bestaan, waarvan een hunner moest optreden als maler. Deze vereeniging had ten doel den zieken hulp te verleenen, te bezoeken en te vertroosten. Voor het geval de zusters niet bezet wareD, konden zij hun brood verdienen met het weven van lakeoeo, waarvoor zij vergunning hadden van het stadsbestuur tot het opzetten van twee weefgetouwen. Voor de waarneming hnnner godsdienstplichten was voor hen in de kerk eene bijzondere plaats afgezonderd. Men vindt de statufen van dit gilde omschre ven in eene keur of ambachtsbrief door burge meesters en schepeueu vastgesteld op 4 Decem ber 1501A1) Van de wereldlijke gilden, die op schutterijen, ambachten, neringen en wetenschappen betrek king hadden zijn bekend le. het ambacht der handboogschutters of het St. Sebastiaausgilde; 2e. het ambacht der voetboogschutters of het St. Jorisgilde 3e. het ambacht der kloveniers of kolveniera of het Sc. Hubertusgilde, ook genaamd „de jonge blom me j 4e. het ambacht van de Drapeniers of het St. Severusgildewaarvan de oudste keure is gegeven door de Heeren van Reimerswale in 1363, doch welke door baljuw, burgemeesters en schepenen op 5 Mei 1497 werd vernieuwd; 5e. het ambacht van de Schoenmakers of der cordonüiers, waarvan de oudste keure door baljuw, burgemeesters en schepenen is samengesteld op 6 Maart 1473 dit gilde werd volgens eene aanteekening in 1562 met het smidsgilde ver- eenigd 6e. het ambacht van de Vischbrug, waarvoor door laatstgenoemd college eene keure werd ge maakt op 4 Januari 1482 7e. het ambacht van de Rethorieken, waarvan eene keure is bewaard gebleven van 9 Januari 1483; 8e. het ambacht van de wevers waarvan nog een statuut bestaat van 4 December 1486 9e. het ambacht van de Timmerlieden, waarbij ook gerekend werden de metselaars, de stroo- dekkers, de wagenmakers, de schilders en de glazeumakers, waarvoor eene keure bestond van 5 Januari 1490; 10e. het ambacht der Smeden, waarvoor op 9 Januari 1490 een reglement werd gegeven 11e. het ambacht van de Pannelieden of der zoutbereiders of het St. Laurensgilde, waarvan eene keure is bewaard gebleven van 9 Juni 1491 12e. het ambacht van de Vleeschbouwers of het St. Anthoniusgilde, waarvan nog eeue ver ordening bestaat van 20 Januari 1502 13e. het ambacht van de Kleermakers of der naaiers, waarvan de nog bestaande keur dag- teekend van 26 Januari 1502 14e. het ambacht van de Lediggangers of van de Reuteniers of het St. Michielsgilde, waarvoor burgemeesters en schepenen eene ordon nantie samenstelden op 15 Februari 1505 15e. het ambacht van de Schippers of het St. Jacobsgilde, waarvoor op 18 April 1508 door bovengenoemd college eene keure werd verstrekt 16e. het ambacht van de Coomans of koop lieden of het St. Nicolaasgilde, waarvan de oodste bekende ordonnantie dateert van 6 Eebruari 1511; en 17e. het ambacht van de Bakkers of het St. Oudebarts of St. Adeloertusgilde, met een ambachtsbrief van 20 Eebruari 1513. Uit bovenstaande opsomming kan men met gerustheid vaststellen, dat binnen de veste bijna geen poorter van eenige beteekenis of welstand gevonden werd, die niet tot de een of andere dier corporaties behoorde. Elk ambacht had zijn beschermheilige, waar van enkele hiervoren zijn genoemd. Dejaarlijk- sche rekeningen moesten op de daarmede over eenstemmende heilige dagen worden opgemaakt en De ^QezondheidsQeup Fvan ÜFF.BU OY verdwijn!^ na het gebruik', .doch. laat een weldadige frfschhéid achten Dit is een van de won derlijkste eigenschappen J van LIFE.BUOY ^Het beroemde ROODS labiet. t)E LEVERS ZEEP VLA ARDlttGE.fi. fabrikanten van Lux enTwink Telken jare traden de dekens af en werden nieuwe aangesteld daarvoor moesten de aftre denden hunne eereteekenen iu de kerk inleveren en aan de nieuw benoemden of aangestelden worden overgegeven. Elk gilde was gehouden een geheel jaar door eene waskaars voor het sacrament en 'eene voor Onze Lieve Vrouwe altaar in de kerk te stellen. Ouder aan den voet van den kandelaar moest een houten bord worden gehecht., waarop het wapen van hun gilde werd voorgesteld. Later werden de schippers en de lediggangers van die verplichting vrijgesteld. De leden der verschillende corporaties waren ook verplicht op sommige heilige dagen dien sten voor de kerk te helpen verrichten, doch'op den eersten Meidag was hei den grooteu dag der processie, waarhij het sacrament moest worden omgedragen, waarvoor de vereeoigingen bij beurt werden aangewezen, en daarvoor twee toortsen beschikbaar moesten stelleD. Uitgezonderd de Schutters, de Lediggangers en de Rethorieken, hadden alle ambachten op bedrijven en neringen betrekking. Wat de eerstbedoelden betreft deze hadden hun doel of oefeningsplaats bij de Zuidpoort op een stuk groqd, dat ouder den naam van schutters hoven bekend stond. De Rethorieken waren de mannen, welke kunsten en wetenschappen beoefenden. Vooral werden door hen de comedic, de dichtkuust en redekunst in eere gehouden. Hun devies was „In minnen verzacu^". In later dagen kwamen deze echter vaak met de kerkbesturen iu conflict. Tot de Lediggangers behoorden de lieden, die zoo gezegd hunne schaapjes op het droge hadden, het waren de renteniers, welke echter nog gaarne de een of andere functie wonschten te vervullen, en die op de bijeenkomsteu niet licht ontbraken. (1) Het Recht der stad Reimerswaal, uitgegeven door Mr. R. Fruiri, pag. 67. (Wordt vervolgd.) Gemeenteraad van St-Maartensdijk. Zitting van Woensdag 6 Dëc. 1922. nam. 2.30 uur. Voorzitter de heer J. Polderman. Tegenwoordig alle leden en de Secretaris. Na lezing en onveranderde goedkeuring der notulen van de vorige zitting, wordt mede- deeling gedaan van de navolgeude iugekomen stokken, als a. missive van Ged. Staten tot afschaffing van jaar- en veemarkten te Haamstede, Krui- ningen, Driewegen en Zuiddorpe, waartegen dezerzijds geen bezwaar staat b. verzoek va» bet gemeentebestuur van Lith tot betuigiDg van adhaesie aan een adres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal tot in trekking van de wet van 25 Maart 1918 inzake de instelling van den zomertijd. Met algemeene stemmen wordt instemming betuigd. c. missive van Ged. Staten tot aanhouding hunner beslissing op het raadsbesluit waarbij in de premies der pensioenen voor de gemeente ambtenaren 8V2 °P dezen te verhalen d. idem alsvoren tot begeleiding van een schrijven van den miuister van binnenlandsche zaken, te keoneu gevende dat de aanmoediging tot bezuiniging in de uitgaven der gemeente niet bedoelt eeue verlaging vaD de jaarwedden der gemeeute-ambtenaren e. idem als voren tot goedkeuring van de instructie en de jaarwedde van den keorings- veearts, worden alle voor kennisgeving aangenomen. f. Verzoek van den heer Wielemaker Damens de vereeniging tot bevordering van landkolonisatie om gebruik te mogen maken van het lokaal der Bewaarschool tot het houden eener lezing met lichtbeelden over de arme Friesche beide. De voorzitter beveelt bet verleenen van toe stemming met warmte aan en zou zelfs nog een stap verder willen gaan en voortaan de machtiging daartoe over te dragen aan Burg. en Weth. omdat dit college toch nimmer toestemming zal geven voor bespottelijke doeleinden, terwijl het in voorkomende gevallen dan niet noodig is eene raadsvergadering af te wachten. Met 5 tegen 2 stemmen wordt dit verzoek eu die doorloopende machtiging verleendtegen de heeren Gaakeer en Vroegop. g. een soortgelijk verzoek der Zangvereeniging tot het geven van eene zanguitvoering werd thans verwezen naar Burg. en Weth. h. een nota van C. M. Geluk ad f 12.27 voor behang- en schilderwerk in eene gemeentewouing werd goedgekeurd. i. een schrijven van Burg. en Weth. van Bergen op Zoom houdende mededeeling dat pogingen worden aangewend om dr. Lemana te Bergen op Zoom te behouden, die als specialist voor neus, oor- en keelaandoeningen ook voor de gemeenten van het eiland Tholen vau belang zijn, door hem een jaarwedde te garandeeren waarin deze gemeenten en andere in de om geving 2 ecu's per inwoner en per jaar behooren bij te dragen terwijl dit voor Bergeu op Zoom en Roozendaal 4 cents per in woöer, mede ouder voorwaarde dat alsdan armlastige patiënten gratis worden behandeld. De voorzitter zegt dat Burg. en Weth. met dit plan meegaan en mitsdien voorstellen tot inwilliging van het verzoek. Het voordeel dat armlastigen gratis geholpen wordeü, weegt nogal Men vindt dit ook terug in het subsidie van f 10 dat wij geven aan het ooglijdersgesticht te Rotterdam, waar dergelijke lijders daardoor zeer billijk behandeld wordeD. De heer Hage meent dat dergelijke gevallen ook door onzen dokter kunnen behandeld worden, terwijl gevallen als hier bedoeld toch niet veel voorkomeD. Bovendien vordert het toch weer een f 60.— Iu stemming gebracht wordt het voorstel ver- worpen met 4 tegen 3 stemmen, vóór de heeren Koopman, Quakkelaar en^ Vroegop. j. mededeeling van den heer Buijze te Stave- nisse dat de cursus voor bed rij fsco.pt rol e a.s. Zaterdagmiddag te dezer plaatse wordt geopend, waarbij hij het Dag. Bestuur uitnoodigt tegéu- woordig te willen zijn. De voorzitter zou het zelfs op prijs stellen, dat ook do raadsleden aanwezig warén, waartoe hij tot hen het verzoek richt. II. Benoeming hoofd der openbare lagere school. Uit.de reeds in het vorig nummer ver melde voordracht worden uitgebracht op den heer F. A. Rosendaal te Middelburg 4 en op den heer A. Blok te Kloetinge 3 stemmen, zoodat eerstgenoemde is benoemd tegen 1' Febr. a.s. Te voren sprak de voorzitter de hoop uit, dat de te doene benoeming zou zijn in het belang, der gemeente niet alleen, maar ook vooral iu die der jeugd. III. Benoeming lid Weezen-Armbestuur. De voorzitter zegt dat door het bestbur wor den aanbevoieu de aftredende J. P. Hage en M. Zeedijk, waarvan eerstgenoemde wordt her benoemd met 5 stemmen tegen 1 op J. C. van Haaften en 1 op C. Scherpenisse Cz. Na afhandeling der agenda zegt de voorzitter dat hunne aandacht is gevallen op eenë aau- bieding van 30.000 strautkeien. Namens Burg. en Weth. is Jac. Kuulst (die op zijn besluit tot ontslagname is teruggekomen) naar Vianen in Utrecht geweest en heeft bevonden dat deze keien met vierkanten kop en 15 cM, diepte, waarvan er 40 op een vierkante meter gaan, tegen f 70 per 1000, zeer goedkoop en zeer aanbevelenswaardig zijn. De Schoolstraat moet noodwendig verbeterd worden waarvan de klinkers weer aan het Boschje kunnen gebruikt worden, terwijl hier en daar de bestrating herziening behoeft. Ter verzending zal zoo mogelijk, de plaatse lijke schipperij in de gelegenheid gesteld worden. Op de vraag van den heer Koopman naar de voorwaarden waarop Knuist weer voor de ge meente werkzaam is, zegt de voorzitter dat dit tegen een dagloon is van f 4, f 3 voor de eene en f 2 voor de andere jongen. Hij zou wel liever een vast jaarloon willen hebben, maar daarover kunDen we later spreken. Aangaande de woning van Iz. Lindhout hebben Burg. en Welh. de Viet ontboden om te vernemen wat er waar was van de geruchten dat deze de huur te hoog vond en liever van de woning afzag. Maar de Viet heeft integen deel verklaard geen afstand van de woning te doen en haar hoe eer hoe liever te betrekken, omdat ziju eigenaar Sonke na maar zoo spoedig mogelijk zelve de beschikking over de woning wilde hebben.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1