IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT No. 1965 Zaterdag 2 December 1922. Acht en dertigste jaargang Eerste Blad. nd H! Firma i. NI. C. POT - Tholen De voormalige stad Reimerswale. door C. H. ■bf*- een ruin RECHTZAKEN. 199 Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,S76, franco per post f 1,05 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Inferc. no. 16. Advertentiëu van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17'V2 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. De Bargemeester van Tholen Bal op Zaterdag» ,en 16 December a.s., des middags te 12 aar, ten ftaadhuize aldaar EEN HOOP COMPOST lubliek rerkoopen. 7 29840 De aanwijzing geschiedt door den karreman. Tholen, 29 November 1922. Nadruk verboden. V. \d^A tS> >\m- Of do godsdienstige gebouwen tijdens de her vorming veel van de zoogenaamde sectarissen naien inzonderheid ook van de beeldenstormers, le lijden hebben gehad, vindt men niet vermeld. Doch blijkens eene aanteekening in een der registers van het oude stadsarchief, hetwelk te iddelburg in bewaring is, wordt daarin toch Ivan troebeleü, inzake de religie, gewag gemaakt, at men in dit opzicht ook voor mogelijke ;ebeurtelijkheden op zijne hoede was, blijkt o.a. iok uit een stuk van 1567, waarin men verhaald 'iudt, dat de reliquien bij verschillende parti- mliere personen waren ondergebracht of ver borgen, uit vrees voor de kerkroovers^1) Doch niettegenstaande de strenge maatregelen ;p.geu de nieuwe leer zoo hier als elders, door overheid en de geestelijken genomen, is deze ilaats toch reed9 vroeg tot de Hervorming over igegaan. Dat deze verandering hier znlk een Ikalm verloop heeft gehad, vindt zijne verklaring hierin, dat gedarende den overgang de bevol king wegens overstroomingen en door de onbe woonbaarheid der stad tengevolge van de ver woestingen door de Geuzen in 1573 aangericht, heeft moeten verlaten en zich heeft moeten ophouden in plaatsen, die reeds de Hervorming r4roo toegedaan. Later, toen de rust was weder gekeerd zochten de meesten hunne oude woon plaats wel weder op, docb ze hadden door an deren daartoe overgehaald reeds hunne oude leer afgelegd. In 1582 vermeld J. W. te Water in zijn werk ge titeld Kort verhaal der Reformatie van Zeeland, reeds Christiaan Joes als predikant, er wordt tevens daarbij gezegd, dat de plaats onder de classis van Zuid-Beveland behoorde, doch na 1583 toen Hermas Pot er vaste predikant werd, behoorde zij onder de classis van Bergen op Zoom en Tholen en is daarvan ook later niet ge scheiden. Na het overlijden van laatstgenoemden leeraar IQ in 1607 werd de gemeente vereenigd met die van het Oudeland van Schakerloo en werd Pit van Molenaarsgraaf in zijne plaats aangesteld. Onder de gestichten van liefdadigheid moet in de eerste plaats gerekend worden het gasthuis. Waar dit ter plaatse gelegen was, is niet met A I juistheid te bepalen, doch waarschijnlijk is het I in de nabijheid der kerk of bij het Zusterklooster te zoeken. In het jaar 1461 zijn door zekeren Godevaert Jansz. eenige landerijen aan die stichting ge- N schonk en. (2) Weinig vindt men echter verder omtrent haar aangeteekend. Volgens het werkje van A. Geluk J.Az. uitgegeven door P. Caland, wordt het na het rampspoedige jaar 1530 niet DE.LEVE.ft5 ZEEP Mf vlaardAigëm. Faörlkanien van*Twïnk 5unlighV Zeep en Lux de 'lini onei htei adei swak egel gemeesters en schepenen der stad in 1567 met Vincent Walravessen, schaliedekker te Bergen op Zoom gesloteD, betreffende het onderhoud der dakbedekkingen, blijkt, dat onder de ge bouwen, die daarvoor in aanmerking kwamen, als de drie poorten met hoektorens, het stadhuis ILE(™ het accijoshuis ook wordt genoemd het gast huis. Het werd dus destijds nog wel degelijk in stand gehouden. Maar niet alleen de zieken, ook de armen had men in de stad nog geenszins aan hun lot overgelaten. Daarvoor zorgden de Heilige geest- armen, waarvoor ook Heilige geestmeesters waren k aangesteld, die de goederen en gelden beheerden, door vrome lieden daarvoor geschonken of ge legateerd. Onder de goederen was ook eenig land hen in 1518 aangekomen van C. Knoppers, weduwe Coelghenens, ook wordt vermeld, dat zekere Pieter Authonisz. van der Schore in 1570 daarvoor de helft zijner goederen heeft bestemd.(3) Ten einde de werkelijke behoeftigen te leeren kennen bij het uitdeelen van lakeneu, volgens den uitersten wil van Heer Marinns Bernartssen,in leven deken en provisor te Reimerswale, moesten deze jaarlijks op St. Simon en Juda's dag zijnde 28 October voor het St. Maartensaltaar ver schijnen teneinde hun deel daarvan te ontvangen. Onder de openbare gebouwen ten dienste van het bestuur en de rechtspraak, moet in de eerste plaats het stadhuis genoemd worden. Men vindt 2 979 daaromtrent vermeld, dat het oudste als zoodanig bestemde gebouw bij eeu brand in het jaar 1450 in de asch is gelegd. Waarschijnlijk is reeds spoedig een tweede stadhuis of eene herbonwing van het eerste daarvoor in de plaats getreden. Dan noch omtrent den juisten tijd der stichting, noch omtrent hare bouwmeesters of bouwtrant is iets hekend. Be» treffende hare inrichting vernemen we slechts, dat er ruimten waren afgezonderd voor de vier schaar, de secretarie en de weeskamer en dat het was voorzien van een torentje met uurwerk en bel. In het eerste gedeelte der XVle eeuw werd er een gevangenis bijgebouwd zijnde „een stercke vierkantige torre met twee welfsele d' een boven d' ander," die daarenboven nog door een hoogen muor omsloten was, opdat men tot de gevan genen .geen toeganck ofte sprake zal moghe hebben', waartoe Karei V op 28 October 1519 de stad vergunning verleend had lijfrenten te verkoopen tot bestrijding der uitgaven.(4) In het benedenste gedeelte van den bouw trof men de halle aan, waarin de wevers hunne lakens uitstaldeD en ook de uederhalle, die be stemd was voor de vleeschhouwers. Waar dit stadhuis ergens binnen de kom der gemeeDte gelegen heeft kan uit de grondteeke- ning van J. van Deventer niet vastgesteld wordeo, doch in den regel stond deze hoizing aan de markt. Op bedoelden plattegrond is daar ook wel een gebouw met torentje aangegeven, doch er komen in de nabijheid nog andere dergelijke figuren voor, zoodat het niet uit te makeu is met welke het stadhuis met zijn aaukleve wordt bedoeld. Verder bezat ook deze plaats evenals zoovele andere in die dagen eene waag, een onderkomen, waarin de te verhandelen goederen of waren gemeten sn afgewogen werden. De daaraan ver bonden inkomsten vloeiden in de stadskas en werden telken jare verpacht volgens eene in 1510 door het stadsbestuur vastgestelde ordon nantie. (5) Aan het onderwijs werd ook de noodige aan dacht gewijd, daarvoor zorgde de stadsschool meester met zijne hem ten dienste staande hulp onderwijzers waarvan reeds vroeg wordt gewag gemaakt. Reeds in 1351 gaf graaf Willem V van Beieren de school en het schrijfambacht na het over lijden van meester Geraerd aan diens zoon Willem. In 1497 verbond de pastoor van Reimerswale bij de opneming van eene vicarie ten behoeve van „officianten of habituanten", het onderhoud van twee schoolmeesters. Het ouderwijs werd echter nog tendecledoor andere corporaties betaald. Het salaris der school- meesters was destijds niet hoog hetgeen blijkt uit de aanstelling van Hendric van Cuyck als zoodanig in 1507 en nit die van zijn opvolger Panlus Verhagen in 1570 aan den laatstge noemden werd behalve zijne huishuur van wege de stad slechts 0 eu van wege den Heiligen Geest 1 10 0 toegezegd, terwijl hij van ieder kind nog 14 stuivers 's jaara aan schoolgeld kon vergen, uitgezonderd vau degenen welker ouders armlastig waren en die kosteloos moesten onderwezen worden.(6) KANTONGERECHT TE THOLEN. 27 November 1922. Door het Kantongerecht alhier zijn heden veoordeeld wegens Overtreding der -politieverordening. P. B. te Tholen tot f2.— boete of 2 dagen heohtenis. Bigden zonder licht. A. D. te Tholen tot f2.— boete of 2 dagen hechtenis. M. L. v. d. H. te St-Maartensdijk tot f3.— boete of 3 dagen heohtenis M. J. te Ood-Vossemeer tot f 4.boele of 4 dagen hechtenis. Overtreding der motor- en rijwielverordening. C. V. te Steenbergen tot f2 boete of 2 dagen hechtenis. Bigden zonder licht. A. d. W. te St-Maartensdijk en A. A. F. te St-Philipsland ieder tot f 4.— boete of 4 dagen hechtenis. Visschen zonder Consent. J. S. Dz. te Zeebrogge (België) tot f 10. boete of 10 dagen hechtenis. Overtreding reglement op de Zeeuwsche Stroomen. C. V. H. te Ierseke tot f20.— boele of 20 dagen hechtenis. Zoopen over een verboden weg. K. W. V. D. te Steenbergeu tot f 5.boete of 5 dagen hechtenis. Openbare dronhenschap big herhaling. M. J. 0. te Tholen tot vier dagen principale hechtenis. Overtreding der leerplichtwet. W. P., J. M., W. P. en J. P. allen te Stavenisse, ieder tot een boete van f20.— of 10 dagen hechtenis voor ieder hunner. T. v. G. wednwe A. d. G. te Stavenisse en P. R. te St-Annaland ieder tot een boete van f 5.of 5 dagen hechtenis voor ieder hunner. J. B. te Tholen tot drie boeten elk van f 10of 10 dagen heohtenis voor iedere boete. A. v. B. te Stavenisse tot f 10.— boete of 10 dagen hech- t&ois, M. D. te Stavenisse tot f5.boete of 5 dagen hechtenis. A. H. te Scherpenisee tot f3.boete of 3 dagen hechtenis. ONDERWIJS. Aan de bijz. school te A.J.Polder is benoemd tot onderwijzeres in de handwerken Mej. J. Vissergeb, Aarnoudse. Op de voordracht voor hoofd aan de openbare lagere school teSt-Maartensdijk werden geplaatstno. 1 F. A. Rozendaal, onderwijzer aan de u. 1. o. school Middelburg, no, 2 P. J. Noorn, onderwijzer Barendrecht, no. 3 A. Blok, onderwijzer Kloetinge. Het Hof te 'a-Gravenhage heeft bevestigd het vonnis der Arr.-Rechthank te Zierikzee waarbij A. Padmos, oud 18 jaar, arbeider te Anna-Jacobapolder, werd veroordeeld wegens mishandeliug van N. v. d. Beest lot een maand gevangenisstraf. Den 2en December e.k. moet hij drze straf reeds ondergaan. allerlei advertenties beloofde de prijzen le zullen drukken. De „VolksverbruikeravereenigiDg" uam leden aan tegen f 5, f 3 en f 2 en leverde melk, steenkolen en kruidenierswaren. Reeds thans echter is de zaak misgeloopen. Dezer dagen bleven de directeur en de boek houder afwezig. Achteraf bleek, dat hel bedrijfs kapitaal werd bijeengespaard door de contributies van een 1500 meuschen en door de loopers, die hun baantje pas kregen als ze van f 150 tot f 1000 borg stelden. Een brandstoffenhandelaar, die voor f 0000 aan brandstoffen had geleverd en geen betaling kreeg, heeft het faillissement der vereeniging aangevraagd. Toen de eene patroon verdwenen was de zaak liep toen nog al weigerden de loopers hun ontvangsten af te dragen. De politie heeft de zaak nu in handen en de winkel is gesloten. De vergoeding aan Kamerleden. De regeering acht f 5000 voor een lid der Tweede Kamer niet te veel. De meerder heid der Tweede Kamer acht dit ook niet. Nu, ik wel, schrijft mr. R. A. Fockema in de N.R.Gt. De regeering motiveert: „Wat de schade loosstelling van f5000 voor de leden der Tweede Kamer betreft, wordt opgemerkt, dat een Kamerlid slechts op uiterst be scheiden wijze van deze schadeloosstelling zal kunnen leven, terwijl het ook niet aan gaat te speculeeren op de omstandigheid dat nevens het Kamerlidmaatschap nog andere werkzaamheden kunnen verricht worden." Hier verschillen we van opvatting, zegt mr. F. En een Zwitsersch regeeringsper- soon deelt mijn gevoelen. We moeten geen Kamerleden hebben, die niets anders doen dan Kamerlid zijn. Dergelijke personen vervreemden meer en meer van het eigen lijke leven. We moeten de Kamerleden uit het volle menschenleven weghalen, of liever, ze moeten daarin blijven leven en werk zaam zijn en zich tevens voor de publieke zaak ambieeren. Dan pas krijgen we Ka merleden van de goede soort. En dan be hoeft de tegemoetkoming geen f5000 te zijn. f 3000 of f5000 is niet in de voornaamste plaats een geldkwestie. Men staat tegenover een principieele beslissing ten aanzien van den aard der volksvertegenwoordiging. Zal deze zijn een soort bureaucratie, waaraan men een onjuisten naam geeft? Of zal zij zijn een vergadering van hen, die op ver schillend gebied onafgebroken in en met het volk leven en werken en daardoor in staat zijn van alle zijden de kennis en het inzicht aan te dragen, waaraan staat en volk behoefte hebben? LANDBOUW. Men schrijft ons: De bietencampagne, wat betreft het vervoer van de akkers naar de havens, kan wel als geëindigt beschouwd worden. Over het algemeen zon de opbrengst niet erg tegen vallen, al is deze veel minder dan bij de vorige campagne. Uit den Westhoek van Noord-Brabant werden de volgende cijfers gegeven35.000 K G. per H.A. en een gehalte van 10'/2 natuurlijk gemiddeld. GEMENGD NIEUWS. (1) Het Recht der «lad Reimerswaal uitgegeven door Mr. R. Fruin, pag. 194. (2; J. P. van Visvliet. Inventaris van het ood- archief der Provincie Zeeland Deel II, 2e Aflevering pag. 196. (3) Ibid 3e Aflevering, pag. 444. (4) Ibid AfleveriDg 2 pag. 301. (5) Eenige Zeeuwsche oudheden uit echle Btukken opgehelderd en in het licht gebracht door J. Ertne- rins. Deel IV pag. 52. Zie noot 1 pag. 204 en 217. (Wordt vervolgd.) DE CLASSIFICATIE. Zou het niet beter zijn in de classificatiecom missie een aantal leden, woonachtig in gemeenten der eerste klasje, te vervangen door personen, die in de laagste gemeenteklassen verblijf houden Dat was een der vragen, die de heer Braat aan de regeering heeft gesteld betreffende de classi ficatie. De minister van financiën heeft nn geant woord. Hoewel de classificatie-commissie niet op voordracht van dezen minister is ingesteld en hij zich dos van een oordeel omtrent de ge schiktheid der ledeu zou kannen onthouden, wil hij toeh wel zeggen, dat hij inzake de in- deeliog der gemeenteu gerust is. Waar mede de vakbonden, die hun vertakkingen in alle deelea des lands hebben, in de commissie ver tegenwoordigd zijn en ook andere leden met de toestanden in 't geheele land op de hoogte zijn, acht de minister toevoeging van leden niet noodig. EEN VOLKSVERBRUIKERSVEREENIGING Te Rotterdam werd een half jaar geleden met veel fanfare een winkelzaak geopend, die in DE Z. L. M. hield deze week een alg. vergadering, die o. m. werd bijgewoond door den commis saris der Koningin in Zeeland. Met het oog op de tegenwoordige tijden had het H. B. gemeend eens den econo- mischen toestand te moeten doen onder oogen zien en had hiertoe jhr. J. van Vre- denburch, oud-Voorzitter, en dhr. Kielstra, secretaris, bereid gevonden. Er werd tevens een regeling getroffen inzake de contributiewijziging. EEN OUDE MOORDZAAK. Eind December 1918 had een geheim zinnige moord te Scheveningen plaats, welke gepleegd werd op den 60-jarigen visscher G. v. d. Oever. De man werd dood in zijn bed gevonden met verwondingen aan het gezicht en bloedvlekken op het beddegoed. Een portefeuille met geld bleek geroofd, zoodat de moord dus hoogstwaar schijnlijk uit roofzucht was begaan. De politie slaagde er destijds niet in het raad sel te ontsluieren en de dader (daders) bleven op vrije voeten. Tot eensklaps nieuw licht op deze zaak is geworpen len ge volge van een ruzie tusschen buren in de Vloedstraat te Scheveningen. Daarbij wer den van weerszijden zware verwijten ge daan omtrent dezen moord, wat voor de omstanders aanleiding was de politie hier mede in kennis te stellen. Het gevolg is geweest, dat een vijftal personen is aan gehouden, die verdacht worden medeplich tig te zijn aan de misdaad of in ieder geval er mede bekend geweest te zijn. De politie meent in elk geval thans den moordenaar op het spoor te zijn. De Sche- veningsche visschersbevolking, in wier midden dit drama zich afspeelde, is be grijpelijkerwijs door de nieuwe ontdekking in rep en roer gebracht. (Tel-)

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1