IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT No. 1964 Zaterdag 25 November 1922. Acht en dertigste jaargang Eerste Blad. Firma J. M. C. POT Tholen Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Priji per kwartaal f0,80; met Geïllustreerd Zondagsblad fl,87s, franco per post f 1,65 -)- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Ad?erteutiëu van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17cents. Qrootte der letters naar plaatsrnimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Gemeenteraad van St-Annaland. int, Zitting van Zaterdag 18 Nor. 1922, voorm. 11 nar. Voorzitter de heer C. P. M. W. Hansaens. Tegenwoordig rjjf leden en de Secretaria. Afwezig de heer J. W. Elenbaea, ééne vacature. De notulen der vorige zitting worden gelezen en onveranderd goedgekeurd. Aan de orde ie: I. Ingekomen «tukken, als: a. Scbryven van den Miniater van arbeid ter ont heffing der verplichtingen tot aanschaffing van een reetroctor voor de vernietiging van afgekeard vleescb. b. missive van Ged. Staten tot afschaffing van vee-, jaar- en paardemarkten te Cortgene eu Clinge, Zaamslag en Axel, waartegen dezerzijds geen be zwaren bestaan c. idem als voren tot goedkeuring der gemeente- rekening over 1921. d. idem alsvoren tot goedkeuring van het raads besluit waarby aan de bijzondere school de benoo- digde leermiddelen in bruikleen worden afgestaan. e. Schrijven van het Weezen-Armbestuar tot toe kenning aan de gemeente eene bydrage van f 300 in de kosten van ziekenverpleging van onvermo- genden. De voorzitter zegt, dat dit ongetwijfeld een aan genaam bericht is. waarvoor Burg. en Weth. eeoe schriftelijke dankbetuiging aan het bestuur zallen richten, waarmee de vergadering wel zal instemmen. Buitendien getuigt dit besluit van de wyze hoe zeer ook dit bestuur meeleeft met het belang der ge meente. Den heer Heijboer zegt hij dank voor den steun in dezen \erleend, terwijl ook de heer Goede- geboure een woord van dank toekomt, die op de goede gedachte is gekomen om deze aangelegenheid onder de aandacht van het Weezen-Armbestuur te brengen. f. Missive van Ged. 3taten houdende verzoek om nadere toelichting van eenige posten op de begroo- 1923. Aangaande het goed slot der rekening 1921 deelt de voorzitter mede, dat dit is gereserveerd voor buitengewone uitgaven en waarvan reeds ruim f 1100 in de begrooiiDg 1923 is verwerkt. Het bedrag van f 30 voor verpachte grond aan den Wocnderweg is nu niet geraamd omdat bedoelde grond is verkocht. Het cyfer der inkomstenbelasting is gesplist in 4/l0 o in verband met de gewijzigde heffiogs- terinyn. De bijdragen van f295 van het Weezen-Armbe- sfnur is niet op de begrooting kunnen gebracht wor den omdat aan Ged. Staten nog niet het verzoek om machtiging daartoe was ingekomen. Ten opzichte der uitgaven werd gevraagd naar de jtrekkiDg van een post van f 25 als gratificatie aan de politie, waarop de voorz. zegt, dat deze bestemd is voor surveillance aan den jachtopziener De Wit voor diensten door de rijkspolitie. De vergadering ging accoord met deze aan Ged. Staten te verstrekken inlichtingen. g. Aangaande de circulaire van Ged. Stalen tot nadere regeling van de jaarwedde van de burge meesters, zegt de voorzitter dat die van den titularis te dezer plaatse op f1575 zoo komen. <tBurg. en Weth. vinden het onbillijke in deze cir culaire, dat de jaarwedde van den burgemeester wordt verminderd en die van den secretaris onaangetast blylt, terwyl deze altyd, volgens het beginsel van Ged. Staten, gelijk moesten zyn. De heer Heyboer merkt op, dat er bezuinigd moet worden, ook op de traktementen en is daarom vóór deze regeling. De voorz, zegt, dat blijkens eene uitlating van den Minister diens bedoeling door Ged. Staten ver keerd is begrepen. De heer Heijboer meent, dat de bezuiniging daar om toch niet minder neodig is. De voort, herneemt, dat sinds 1851 de gelijkheid is betracht met de jaarwedden van burgemeester en secretaris, en nu wordt dat op eens verbroken. In '9elderland zQn in Augustus van dit jaar de jaar wedden van de bergemeeeters gebra&ht op het mini mum van f2400 en nu zou det op* eens naar be neden moeten. De heer HeijboerMet Gelderla nd hebben we niets te maken. En voor de verlagiiog van de uit gaven is bet noodzakelijk. De voorzitterDe vraag ia, mijnhoer Heyboer, of het billijk is, dat alleeo de Burgemeester wordt getroffen En is het billijk, dat een burgemeester gelijk wordt gesteld met een veldwachter? De heer Heijboer: De veldwachter komt wel aan f2500—f2600. De voorzitter: Als veldwachter heeft hij f1575. De heer Goedegebuure In de vergadering van 20 Octobor 1920 werd den gemeenteraden advies gevraagd over de verhooging van die salarissen, die toen te laag werden geacht en Daar boven moesten. Nu moeten ze naar beneden, maar dat betreft alleen den burgemeester. Hij stelt zich voor, dat Ged. Stalen kandige mannen zijn, die de traktementen toen te laag achtten. Nu ze weer naar beneden tonden moeten en de heeren getroffen worden, is er een storm opgegaan. Maar we leven werkelijk in een anderen tyd. Wie begint er met verlaging? Het rijk heeft het nog niet gedaan, de gemeenten ook niet. De schatkist is uitgeput en met de gemeentekas zal het ook zoo gaan. Het Burgemeesterschap is een eerebaantje, dat tegenwoordig zelfs door geen ontwikkelde boer meer kan worden waargenomen. We hebben nu een bur gemeester en ik zeg dat om hem naar boven te Heken die werkelijk ontwikkeld is, zelfs de acte staatsinrichting bezit. Nochthans kan hy niet beoor- deelen, of het billyk is het traktement voor deze gemeente zoo laag te stellen. Het is nog 3 jaar eer de burgemeester moet aftreden en misschien zal het dan wel moeten. De voorzitter: vergeet niet dat de verlaging 30 0/q betreft. Werkelijk, het college gaat te ver. De heer Quakkelaar verklaart het eens te zyn met de uiteenzetting van den voorzitter. De circulaire is heel onbillyk. Het zou consequenter geweest zyu om de verschillende ambtenaren te verlagen, inplaats van alleen het koofd van de gemeente. De heer Polderman merkt op. dat de burgemeester bij zijn komst in de gemeente een huis heeft gekocht ▼an 110.000, dat niet boven zyn stand was, maar waardoor hij toch f 800 verwoont, zoodat hy van het voorgestelde traktement als bargemeester niet kan leren. De heer Van Hout gaat accoord met het voorstel van Borg. eu Weth. Als men wil bezuinigen, dan moet men het algemeen doen, en niet één uitschakelen. De heer Goedegebuure vraagt of de minister van binnenlandsche taken niet kan bedoelen dat de se cretaris meer werk heeft dan de burgemeester. De voorzitterMaar hy heeft veel meer verant woording. U hebt gezegd, dat het een eerebaantje is, maar dat „eereu kan er wel af. Vroeger heeft hij nooit kunnen beseffen, hoewel bij toch ook nog al kyk had in de zaken, dat de verantwoordelijkheid zoo groot was, maar sedert de taak een paar jaren op zijne schouders rust, voelt hy die verantwoorde lijkheid geducht. Tot 's avonds laat krijgt hij inenschen aan de deur. de een met dit, de ander met dat, een derde om een requestje op te maken en dat gaat zoo maar voort. Dat hoeft bij niet te doen, maar waarom zoa hij de menschen niet helpeD. Men kan komeu zoolang hij niet te bed is. De heer Polderman zal niet zeggen, dat de secre taris niet wat uieer bnreanwerk heeft, maar overigens staat hel bij den bargemeester niet stil. Hy heeft het ambt ook wel eens waargenomen, en weet dus bij ervaring dat de dagolijksche klachten vele zyD. Men zegt wel eens met de bezuiniging van bovenaf te moeten beginnen, maar dan toch zeker niet eerst met den burgemeester. Nadat de beide wethouders zich vóór de conclusie van Burg. en Weth. hebben verklaard, vraagt de heer Quakkelaar den heer Goedegebuure, wat diens mee ning is. waarop deze zegt het moeilyk te weten. De heer Heyboer Als ge het na nog niet weet, en dat zoolang moet duron, dan kunnen we wel 's morgens om 9 uur beginnen. De heer Goedegebunre zal zich dan vereenigen met het voorstel van Bnrg. en Wet., waarmede zich ook de heer Van Hout vereenigt, terwijl de heer Heijboer aanteekeoing verzoekt, dat hy tegen is. Ten aanzien der jaarwedde-regeling voor de ge meente-ontvangers, stellen Bnrg. en Weth. voor, zich te vereenigen met de circulaire, daar voor deze ge meente die wodde, thans f 850 bedragende, het maximum beloopt van f 1200. De heer HeijboerDos dat traktement gaat nog met f350 naar boven, bij minder werk. De voorz.: onze gemeente komt met zyn gewone cijlers van nitgaaf in de 5e klasse, waarvan het mini mam f700 is 5 jaarlyksche verhoogingen van f 100. De heer Heyboer: We znllen alzoo nu nog meer te betalen hebben, hoewel de hoofdelijke omslag er niet meer is. Een protest zal wel niet baten, maar hy is er beslist tegen. De heer Polderman als er niet minder werk ge komen was dan zou het maximum f1500 geweest zyn, zoodat het nu toch nog f 300 minder is. De heer Goedegebuure kan nu zijn stem aan dit voorstel niet geven. Kunnen we niet in een klas minder komen. De voorz.: schipperen gaat niethet hangt af van de ontvangsten en uitgaven. De heeren Polderman en Quakkelaar zijn vóór de regelingde overige heeren tegen. II. Wijziging begrooting 1922. Ingekomen is een schrijven van Ged. Staten tol terugbetaling van een bedrag van f771 als te veel genoten rijksbijdrage. De voorzitter zegt dat overeenkomstig de wet van 24 Mei 1897 de gemeente eene rijksuitkeering ge niet, die volgens de wet van 12 Nov. 1921 is ver hoogd. Nu is daartoe ontvangen f 1212.12, terwijl het moest zyn f 441.12, tengevolge de toepassing eener verkeerde basis. Aanvankelijk begrepen we het niet, omdat onze berekening het bedrag te hoog was maar nu ontvingen we dit schrijven tot restitutie waartoe de begrooting moet gewijzigd worden. Aldus goedgekeurd. III. Hoewel niet op de agenda voorkomend, vindt de vergadering goed een ingekomen schrijven van het Weezen-Armbestuur te behandelen, betreffende de benoeming van twee regenten van genoemd be stuur, wegens periodieke aftreding der heeren Job. Boogaard en N. Bruijnzeel, met wie worden voor gedragen de heeren J. N. Geluk en Iz. Overbeeke. Beide aftredenden werden met algemeene stemmen herbenoemd. En als geneeskundige voor dat bestaur voor 1923 wordt herbenoemd de heer D. Quakkelaar met 4 stemmen tegen 1 blanco. De heer Goedegebuure vindt het vreemd, dat dit elk jaar moet gebeuren. De VoorzitterDat is volgens de Verordening. De voorzitter en de overige leden wenschen den beer Quakkelaar geluk met zijne herbenoeming, waarvoor deze hen dank 2egt, alsmede voor het hernieuwde blijk van vertrouwen, dat hem een spoorslag zal zijn, deze functie weer naar behooreu te vervullen. Goedkeuring wordt voorts verleend aan het voor nomen van Burg. en Weth. om voor zoover aan wezig, grond beschikbaar te stellen tot dempingen van een sloot aan den Hoenderwcg. De heer Goedegebuure had gedacht op de agenda aan te treffen het aangehouden voorstel inzake de pensioenspremie der gemeente-ambtenaren. De voorzitter zegt dat dit wel is uitgesteld tot eene volgende vergadering, maar niet tot de volgende. Intusschen is het voorstel van wethouder Polderman ingotrokken, omdat er verschillende geruchten gaan dat ons weldra wel iets dienaangaande zal bereiken dat dan den raad ter goedkeuring zal worden aan geboden. Daarna sluiting der zitting. Openbare Raadsvergadering gehouden te Oud-Vostemeer den 21 November 1922. Voorzitter de Burgemeester. Afwezig met kennisgeving de heer M. A. Vermet. Na opening der vergadering worden de notulen gelezen en vastgesteld. Voorlezing geschiedt van een schrijven van Gedeputeerde Staten, houdende be richt dat het gewenscht is om in het Raadsbesluit tot den verkoop van grond aan M. van Poortvliet een bepaling op te nemen nopens het gereed zijn van de te bouwen woning ten einde te voorkomen dat de grond met speculatieve doeleinden wordt gekocht. De Voorzitter licht toe dat zoo'n bepa ling geen zin heeft, omdat met den bouw reeds was begonnen, na den verkoop de bouw is voortgezet en de woning spoedig gereed zal zijn. Besloten wordt den brief voor kennis geving aan te nemen. Voorlezing geschiedt van een circulaire van Gedeputeerde Staten houdende mede- deeling dat de taak der Secretarissen om vangrijker is dan die van Burgemeesters, zoodat als er sprake is van jaarwedde- vermindering deze meer laatstgenoemden dient te treffen. In verband daarmede wordt aangeboden een concept-regeling openende jaarwedde- £ërwedden tër'hand'te nemen. daarom had hij liever dat de heer Ooms niet persoonlijk sprak. De heer Ooms merkt op dat hij de Burge meesters in het algemeen bedoelt. Met 4 tegen 2 stemmen wordt besloten zich met de circulaire te vereenigen, met de opmerking de onbillijkheid weg tenemen zooals door den heer Ooms is voorgesteld. Tegen de heeren De Rijke en Den Engelsman Voorlezing geschiedt van een circulaire nopens de jaarwedde van de Gemeente- Ontvangers. Toegelicht wordt dat de Gemeente-Ont vanger dezer gemeente vermoedelijk in dezelfde klasse zal blijven en daarom niets verminderd zal worden. De heer de Wilde merkt op dat Ged. Staten toegeven dat de werkzaamheden verminderd zijn, en om die vermindering de nieuwe regeling, juist de jaarwedde verminderen zij niet waarom hij vraagt of vermindering buiten de circulaire om mogelijk is. De Voorzitter zegt dat de Raad wordt gehoord, men kan zijn meening zeggen, hetgeen wordt medegedeeld. De heer Ooms meent dat deze circu laire voor deze gemeente van geen be- teekenis is, de werkzaamheden zij n met 40 verminderd en hetzelfde salaris houden gaat niet aan, daarom stelt hij voor de circulaire af te stemmen, en Gedeputeerde Staten in overweging te geven het salaris van de ontvanger met 20 te vermin deren. De Wethouders hebben volgens zijn meening ook te veel, waarom hij tevens aan Gedeputeerde Staten wil ver zoeken een herziening der Wethouders vermindering voor Burgemeesters De heer De Rijke vraagt of het juist is dat een dit jaar nog benoemd Burgemees ter gedurende zes jaren de jaarwedde zal genieten volgens de oude regeling en een herbenoemd Burgemeester in 1923 met 20 of meer dienstjaren een verminderde jaarwedde. De Voorzitter deelt mede dat de rege ling tot deze veronderstelling aanleiding geeft. De heer De Rijke vindt zoo iets onbillijk, hetgeen de heeren Van Tilbeurgh en Den Engelsman beamen. De heer Ooms zegt dat hij er immer tegen is geweest om in den abnormalen lijd welke achter ons ligt tot vaste ver hooging over te gaan, we hadden een gouden tijd en we zijn gedrongen de ver hoogingen toe te passen, daarom vertrouwt hij dat zij die toen tegen waren, thans vóór de vermindering zullen stemmen. Hij ziet evenwel ook de onbillijkheid in die bij herbenoeming plaats heeft en daar tegen wenscht hij te protesteeren, daarom stelt hij voor, vóór de circulaire te stem men met deze restrictie dat aan Gedepu teerde Staten tevens zal worden medege deeld een vermindering te bevorderen van de jaarwedden van alle Burgemeesters, zonder onderscheid, en wel met ingang van 1 Januari 1923. De heer De Wilde merkt op dat Ged. Staten na een jaar reeds tot de concluse zijn gekomen met de verhoogingen te ver zijn gegaan. De heer Van Tilbeurg zegt dat in den gouden tijd de Regeering het geld weg smeet, men heeft weinig beleid getoond wij minder ontwikkelde landbouwers voelden reeds dat men te ver ging, nu komt men weer met vermindering, hij kan het beleid weinig schitterend noemen. De heer Den Engelsman zegt in een vorige vergadering gesproken te hebben voor de loonen der arbeiders hij spreekt even goed voor de loonen van ambtenaren 5 goede jaren liggen minstens achter ons 1922 is het eerste minder goed jaar, misschien ook slecht en reeds dadelijk komt men met ingrijpende voorstellen tot vermindering, dit vindt hij niet billijk en ook niet recht vaardig. Het beleid kan hij daarom evenmin prijzen, hij herinnert zich nog goed de circulaire van Ged. Staten nopens de jaar wedden van de Ambtenaren van den Burger lijken Stand welke circulaire eenigen tijd later weer ingetrokken werd. De heer Ooms merkt op dat de heer den Engelsman over den werkman spreekt, dit is een ander geval, deze mensclien loopen soms zes maanden zonder werk, de Burge meester heeft bij zijn benoeming nooit gedroomd dat hij nog eens f2400 jaar wedde zou genieten, en gelooft dat een vermindering dan ook geen misdeeling is. De Voorzitter zegt dat de heer Ooms hem nog geen woord heeft hooren zeggen, hij legt zich bij de. circulaire neer, en De heer Den Engelsman vraagt hoe de heer Ooms weet dat de werkzaamheden met 40 zijn verminderd, hij gelooft wel dat het werk iets verminderd is, maar 40 betwijfelt hij. Met algemeene stemmen wordt besloten zich niet te vereenigen met de circulaire, terwijl met algemeene stemmen het voor stel van den heer Ooms aangenomen wordt. Aan de orde is het voorstel van Burge meester en Wethouders tot vaststelling van een nieuwe verordening tot heffing van Leges ter Secretarie. Toegelicht wordt dat de Commissie be last met het nazien der Rekening hierop de aandacht gevestigd heeft. Na artikelsgewijze behandeling wordt het voorstel met algemeene stemmen aan genomen. Ter tafel komt een wijziging van de begrooting van het Weezen-Armbestuur. Met algemeene stemmen wordt deze wijziging goedgekeurd. Hierop komt in behandeling het voor stel van Burgemeester en Wethouders om gedurende de kermis het tappen, ten ge schenke geven etc. van sterken drank te verbieden van af des namiddags uur. lil verband met dit voorstel geschiedt voorlezing van een adres van de Kies- vereeniging sNederland en Oranje« hou dende verzoek de kermis af te schaffen, of zoo men daartoe niet wil overgaan de kermis droog te leggen. De heer De Wilde wenscht stemming over het voorstel om de kermis af te schaffen. De heer Van Tilbeurgh verklaart het streven van de Kiesvereeniging op prijs te stellen, doch waar de kermis op Scher- penisse is afgeschaft gaf men dtlar een feest, terwijl de ingezetenen verklaarden dan nog maar liever kermis als zoo'n feest te hebben, er is dan evengoed dansmuziek. Hij vindt het jammer dat er iets gebeurd is, doch onder een kudde vindt men bijna altijd een zwart schaap, en het gaat niet aan anderen daarvoor te doen boeten, al hij is daarom tegen afschaffing. De heer Ooms gaat accoord met den heer Van Tilbeurgh. Te Sint-Maartensdijk geen kermis, maar Paardenmarkt met muziek voor den dans, te Scherpenisse viert men feest voor een vlaggetje en hoe ging het te Sint-Philipsland is de kermis buiten het dorp, te Sint-Annaland geen kermis, maar daar viert men Paschen drie, Pinksteren drie, en Biggenmarkt, straks heeft men te Poortvliet misschien feest als de brandspuit geprobeerd wordt, wat geeft nu het afschaffen als men er andere dingen voor in de plaats krijgt die het zelfde beoogen n.1. feestvieren. De heer Den Engelsman is tegen af schaffing, zoo erg loopt het niet, wordt de kermis afgeschaft dan krijgen we toch ieder jaar een feestje met dansmuziek in de herbergen, hetgeen hetzelfde is, er wordt

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1