1< IERSEKSCHE EU THOOLSCHE COURANT O L D O ïo. 1963 Zaterdag 18 November 1922. Acht en dertigste jaargang TABAK! Firma J. M. C. POT - Tholen leid Voor Ake oni De voormalige stad Reimerswale. door C. H. De werkloosheid. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco per post f 1,65 -f- 10 et. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 171/l cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. De Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag, n 25 November a.s., des middags te 12 uor, ten tadhoize aldaar EEN HOOP COMPOST ibliek verkoopen. 7 29787 De aanwijzing geschiedt door den karreman. Tholen, 16 November 1922. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat *en Dinsdag den 21 November des namiddags I2 uur 0000 openbare vergadering van den Baad belegd. Pinten van behandeling e. Ingekomen stikken. !e. Benoeming van het personeel voor het vervolg onderwijs. !e. Benoeming van leden der commissie tot wering schoolverzuim, ie. Benoeming der leden van de veercommissie. ie. Benoeming van leden der gascommissie, Ie. Benoeming van een lid der commissie van toe zicht op het lager ouderwijs. ?e. Vaststelling van het suppletoir kohier van de hondenbelasting voor 1922. Ie. WyzigiDg van en af- en overschrijving in de be grooting voor 1922. e. Instructie van het personeel, belast met her keuring van vee en vleesch. )e. Verkoop van bouwterrein. Tholen, den 16 November 1922. 23 uw- den; San- ij en ;wak voor l zij 1 f 2 kers 650 aag. 5alt-| bij aeke Nadruk verbodeD. IV. De inwoners hadden hunne vaste marktdagen, weudien vergunde graaf Willem V beu in 155 nog twee vrije jaarmarkten. Later werden Bie op eiken Dinsdag, uitgezonderd als zij op lilige dagen vielen, voor vreemdelingen open- isteld. Wat de openbare gebouwen en gestichten streft, onder deze moeten in de eerste plaats orden gesteld de kerken en de kloosters, welke cb binnen den kring der vesting bevonden. De hoofdkerk stond aan het westeinde der raat van dien naam en is op den plattegrond mgeduid door letter f. Omtrent haar bouwstijl lodt men niets vermeld, en alles wat wij aan- laode haar bouwtrant te weten zijn gekomen uit afbeeldingen der stad uit vroeger dagen geleid; inzonderheid zooals die in de meer alen hier aangehaalde kroniek van M. Smalle- mge en bij anderen voorkomen. Afgaande op ze teekeniDgen kan men het er voor houden, at zij geen grooten toren op het westeinde had, ach wel, evenals dit bij dien te Goes het geval een tamelijk zwaren angelustoren bezat, die het middeu der kerk rustte. Haar stijl zal et haar ouderdom rekeniDg houdende wel itbisch zijn geweest, ook al zou meu uit som- ige gravures meenen te moeten opmaken, dat op haar bouw ook nog rondbogenstijl is toe- >past geweest. De schrijver der Zeeuwsche oudheden uit ihte stukken J. Ermerius, die op het laatste XVIIIe eeuw de bouwvallen nauwkeurig >eft onderzocht, heeft nog aan hare fundamenten inuen meteu, dat zij bionenwerks groot is weest 85 bij 42 voet of aannemende dat dit Blooische maat is uitgedrukt eene afmeting •O 26,35 M. bij 13 M. moet hebben gehad, ich met de grootte van de plaats, waarvoor gediend heeft, rekening houdende is het wrechijnlijk, dat hy slechts een der zijbenken het koor gemeten heeft. Het godshois w&s oudtijds eeas gewone paro- liekerk aan welks hoofd oog slechts eso ge et- lij ke, of esn pastoor stond; zij was kerkelijk gtdeeld bij het bisdom van Utrecht en be- torendc tot het dekenaat van Zuid-Bevelaod, sar van haar priester gewoonlijk landsdeken was. In gravin Jacoba van Beieren'# tijd werd zij t eene kapittelkerk verheven, waarvan de io- rporatie door haar zelve in 1431 was rc- geld. (i) De kerk was gewijd aan de H.H. Petras en sulus en stond eertijds in hoog aanzien. Zij izat verscheidene altaren, waarvan de voor- lamste waren dat der H. Maagd Maria, van !t Heilige Krais, van H. Jan den Evangelist H. Catharina. In het koor en aan de achterzijde of het istelijke einde der kerk had men nog onder- heidene kapellen, die door de gilden werden kostigd en onderhouden en waarin ook bij- indere diensten werden verricht. Zoo moesten jvoorbeeld zij die tot de „Panneluyden" of het 1de van de zoutbereiders behoorden op 22 April lken jare eene mis daarin laten doen voor het Laurens altaar. Zij, die tot het schuttersgilde hoorden, vergaderden op bepaalde tijden en ortten hnnne gebeden uit voor het St. Sebas- sars altaar. Zulks geschiedde ook door de ippera voor het St. Jacobs altaar. De geur» von LIFEBUOY- is de geur» van het beste gezondheidspreparaat datl ooit in een Zeep wordt gedaan J Het geeft gezondheid en schoonheia aan de huid. Geen andere Zeep die het heeft. .Zuivere. onqehJeekte palmoJie 1 geeft cfe ROODS kleur aan^ LIFEBUOY ft lfVER'5 ZEtOH». I viAARDtnctn fabrikanten van lux enSunhghl Zeep Maar niet alleen de gilden ook de aanzienlijke lieden bedachten voor het heil bnnner zielen de ricariën en de te verrichten jaardieusten in de kerk. Zoo vindt men aangeteekend, dat reeds in 1381 Bartholomeus Laurens, cureit van West- kerke in de kerk eene vicarie stichtte met een altaar gewijd aan de H. Jan Baptist, datJacob Stogge Willemsz. er op 20 Juli 1443 er een jaargetijde aan besprak, dat W. CoelgeeDes er in 1483 namens Catharina Knoppers zijn vrouw er een geestelijke officie in vestigde eu evenzoo Comelis Nicolaesz. er op 4 September 1484 een jaargetijde aau besprak.(2) In 1495 wordt ook Pauwels Jacobszoou van Couwerve als bezitter van eene kapellerie in bovengenoemd godshois met eeu altaar gewijd aan H. Barbara genoemd,(3) en in 1529 stichtte er Herman Jansz. van Everswaerd eene vicarie in met een altaar, ge wijd aan St. SebastiaaD.(4) Ook was er eene kapellerie van de familie Oliphant in gevestigd.(5) Behalve de hierboven omschreven geestelijke stichtingen moeten ook nog worden vermeld de kloosters, waarvan er eene, dat der zwarte zus ters, gelegen was ten zuiden van de kerk aan de overzijde van de straat van dien naam. Waarschijnlijk wa3 hieronder ook begrepen het huis van Heer Willem Hollander van Reimers wale, dat hij gehouden was in 1387 aan de zusters te verkoopen. Verder dient ook hier nog vermeld te worden het Regulierenklooster genaamd *Paradisus Mariae", hetwelk volgens zeker schrijver het eenige Windesheimer klooster was, dat in Zee land bestond.(6) Met dit laatste is men ook eenigszins nader bekend geraakt door een ma nuscript door den Heer G. J. Gerard te Brussel in een der abdijen der jesuiten aldaar gevonden en waaruit blijkt, dat het in 1405 was gesticht en gebouwd in de nabijheid van den molen. Doch daar deze plaats binnen de veste te nauw was en bovendien open lag voor het gezicht voor mogelijke vijandige bespieders van af de wallen en den molen, werd het verplaatst buiten de stad niet ver van de Waterpoort, die later, naar dit klooster meestal ook Vrouwepoorl wordt genoemd. Men kan evenwel nog op den platte grond der stad van J. v. Deventer, noch op de aanzichten voorkomende in de kroniek van Zee land door M. Smallegange iets omtrent deeaelfs ligging bespeuren. Het was door den Raad en bet volk der stad met medewerking van den invloedrijken burger Jobannes Baers gesticht. Inzonderheid door den ijver en de toewijding van Johannes Grnterius, die in 1414 tot aan zijn einde in 1539 aan het hoofd der stichting atond, nam deze in bloei toe. Zijn naam wordt zelfs bij latere schrijvers nog met eere vermeld. Doch na hem worden nog andere bekwame man nen, welke de leiding over de inrichting hadden genoemd, waaronder ook Aegidius van Bochereel, Doctor in de Rechten, en Comelis van Cromp- vliet voornamelijk te rekenen zijn. Het klooster was door de Heeren van Rei merswale met eenige goederen begiftigd, waar onder ook gerekend moeten worden het Hof van Heer Wolfert, waarin het gebouw gelegen was. Ia 1425 was het in 't bezit vau 50 gemeten land, waarvan Jan IV van Brabant den prior van 't convent der stichting vrijdom van schot en beden verleende.(7) Ook vrouwe Jacoba van Beieren droeg het klooster een goed hart toe. Zij vernieuwde 12 April 1435 de voorrechten en vermeerderde dezelve.(8) Voor verdere bijzonderheden neem ik de vrijheid den lezer te verwijzen naar de in het werk getiteld „Zeeuwsche oudheden uit echte stukken" door J. Ermerins, waarin een afzon derlijk hoofdstuk aan dit klooster is gewijd. Inventaris van het oud-archief der Provincie Zeeland, Deel II, Aflevering 2 pag. 166. (2) Inventaris van liet oad-archief der Provincie Zeeland door J. P. van Visvliet, Deel II, Aflevering 1 pag. 134, idein 2e Aflevering pag. 182, 233 en 235. {3j Rgks archief depot in Zeeland. De stukken in 1607 van de Hollandsche naar de Zeoawsche reken kamer overgebracht door Mr. R. Fruin pag. 270. (4) Jac. Anspach, Reimerswaal, geput uit de Na- vorscher XXXVIII, 1888, pag. 70. (5) Deze familie komt later ook te Tholen voor. (6) Dr. R. C. H. Romer, Geschiedkundig overzicht van de Kloosters en Abdyen in de voormalige graaf schappen van Holland en Zeeland pag. 553. (7) Groot Charterboek der Graven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland door Mr. R. Fruin, Deel II pag. 772. (8) Boergoensche charters verzameld door Mr. P. A. 3. vau Limburg Brouwer, pag. 26. (Wordt vervolgd.) ONDERWIJS. Oud-Vossemeer. Voor het vervolgonderwijs meldden zich dit seizoen aau voor de O. L. schooi 6 meisjes en 6 jongens. St-Maartensdijk. De cnrsus voor vervolgonder wijs in deze gemeente is aangedrongen met een getal van 36 leerlingen, nl. 20 meisjes en 16 jongens. Tholen. Door de vacatore, ontstaan door de ongesteldheid van den heer J. Geluk, is als tijdelijk onderwijzeres aan de Christelijke school alhier benoemd mej. G. A. Ribbeas te Bergen op Zoom. GEMENGD NIEUWS. Een slecht vader. Herhaaldelijk kwamen den laatsten tijd te Utrecht gevallen voor van diefstal uit bode wagens. Meestal verdwenen doozen met chocolade, suikergoed en andere snoeperijen, en niet terwijl de wagens op bun standplaats stonden, maar gedurende deu rit. De politie was er tot heden niet iu geslaagd de daders te ontdekken. Maar thans is het raadsel opgelost. Een Utrechtenaar was voor den Voogdijraad op een ochtend op bezoek bij een gezin op het Prinsenhofje (Nieuwe Gracht.) Daar trok het zijn aandacht, dat de kinderen doorloopend chocolade en bonbons zaten te eten, iets wat hem tamelijk onverklaarbaar voorkwam. Hij waarschuwde daarom de politie, en eeu recher cheur giug op onderzoek uit. Deze ontdekte in het bewuste huis een groot aantal kisten en doozeD, deels ledig en deels gevuld met allerlei snoeperijen. De bergplaats van de gestolen goederen uit de bodewagens was ontdekt. Maar er werden Dog méér ontdekkingen gedaan. Het bleek na melijk, dat de diefstallen werden verricht door een 11-jarig jongetje! Niet echter nit eigen initiatief, maar daartoe aangezet door zijn vader een bekende van de politie die hem eiken dag de deur uitjoeg met de bedreiging, dat hij een flink pak slaag kon krijgen, als hij 's avonds niet het noodige meebracht 1 Vader en zoon zijn door de politie gehoord. De jongen is weer op vrije voeten gesteld, maar de vader is in verzekerde bewaring gehoudeD. Minister Aalberse heeft in een nota aan de Kamer een overzicht gegeven van betgeen door de regeering gedurende 1921 en 1922 gedaan is ter bestrijding van de werkloosheid. Uit deze nota blijkt o.a., dat de werkloosheid in den aanvang van 1922 belangrijk hooger was dan in andere jaren. Zij liep terng met de zomermaanden, doch bleef tot dusverre, over alle kassen tezamen genomen, nog hooger dan in 1921, zoodat vaststaat, dat het gemiddeld cijfer over 1922 belangrijk hooger zal zijn dan over 1921. De werkloosheid in de diamantindustrie is in den loop van 1922 voortdnrend verminderd. Daarentegen is o.a. ia de typographie en in de metaalnijverheid de werkloosheid opgeloopen ook gedarende de zomermaanden. Groote werkloos heid hadden voorts zeer veel andere bedrijfs takken. Het aantal verzekerden verminderde voorna melijk door daling van ledental der vakorgani saties, en doordien verschillende organisaties hare werkloozenkassen hebben opgeheven. Het lotaal bedrag aan uitkeeringen (bij veel grootere werkloosheid dan in 1921) kan worden getaxeerd op 12 millioen gulden. Een moordaanslag. Een 26-jarige gehuwde vrouw te Rotterdam, wier man een poos van huis is, werd in de laatste weken voortdoreud lastig gevallen door zekeren K. Steeds weigerde zij hem te woord te staan. Zij ia de vorige week om die reden nog door hem mishandeld, onder verschillende bedreigingen. Ten einde aan de vervolging van dezen man te ontkomen, nam de vrouw haar toevlucht in de woning van haar oaders. Daar zag haar ver volger haar in de keuken staan, terwijl zij bezig was zich te wasschen. De straatdeur stond open. Hij liep de trap op, trad de keuken binneD, haalde eeD browning te voorschijn eu loste dadelijk een paar schoten, tengevolge waarvan de vrouw ineenzakte. Daarna richtte hij achter eenvolgens het wapeu op twee broers van de vrouw, die op het hooren van de schoten waren toegesneld. Ten slotte zette hij het wapen tegen zijn hoofd, trók het af en zakte bewnsteloos ineen. De juffrouw heeft eeu kogel in de linkerzijde gekregen, die het lichaam aan de rechterzijde weer heeft verlaten, en eeu schot in de rechter borst. Haar eene broer kreeg een schot in de linkerschouder, de andere broer een schot in bet linkerbeen. Zij zijn alle drie naar het zie kenhuis overgebracht, eveneens de nog steeds bewustelooze dader. De toestand zoowel van de getroffen juffrouw als van den dader is ernstig. Een nieuwe meststof? Eenige jaren geleden stouden er in de buurt van Mook enkele groote loodseD, waarin, hoofd zakelijk uit straatvuil en Maasslib, een meststof bereid werd, die onder den naam „normaalmest" in den handel werd gebracht. De kracht van deze mest lag volgens de samenstellers niet zoozeer aan het plantenvoedsel, dat daarmee in den bodem werd gebracht, doch ze was hoofd zakelijk toe te schrijven aan een sterke werking van bacteriën, die de gewassen tot forscbe ont wikkeling aanzetten. Tegenover argelooze boeren, die in de werking van kunstmest graag iets geheimzinnigs zien, aardig gevonden, zegt het Hbl., maar in de praktijk faalde de nor- maalmesl ten eenen male. Het resultaat was overal even poover en na den oorlog, toen men weer volop kunstmeststoffen kon krijgen, stierf 't met veel bombarie aangeprezen artikel een roemloozen dood. Thans echter schijnt men het in 't buiten land met iets dergelijks te zullen probeeren volgens een landbouwblad zou er in Tsjecho- Slowakije een vennootschap zijn opgericht die zich ten doel stelt radioaktieve kunstmest te fabriceeren. Deze vennootschap zal haar grond stoffen betrekken, nit de aan den staat toebe- hoorende radiummijnen, eD door de radio-actievo werking op planten verwacht men schitterende uitkomsten van deze uieuwe halpmeststof. Radium en radio-activiteit 't zijn goochel- woorden, met behulp waarvan sommigen ge makkelijk een rad voor oogen is te draaien. Laten daarom onze landbouwkundigen wakker zijn en zoodra de nieuwe meststof haar weg over onze grenzen vindt, ernstige proeven er mee nemen, opdat ze de boeren op degelijke cn zakelijke wijze erover kunnen ialichten. 29652 De mist van de laatste dagen heeft heel «at itagn&tie veroorzaakt. In onze provincie waa het verkeer te water Dinsdag geheel atopgezet. Er ia zelfa sprake geweest dat dientengevolge de Suiker fabriek Zeeland,wegens het ontbreken van peeën eenige dagen stil zon moeten liggen. Gelukkig dat de mist niet bleef hangen. Diefstal in het groot ia gepleegd bij een expediteur,firma te Den Haag. Er werden telkens groote zendingen vermist, die door een expediteur met zijn motorbooten vervoerd werden. Het heette dat de goederen over boord raakten. Zoo ineeng 6000 sigaren, pakken met kleeding enz. De politie die de zaak in onderzoek kreeg, kwam tot de ontdek king dat eeu vijftal opvarenden der motorbooten aan diefstal schuldig is. Een aaotal huiszoekingen bij verdachten gehouden, bracht veel gestoten waar aan het licht. Vliegmachines zonder bestuurder. De vliegkunst, beter gezegd de vliegtechniek kan zich, dank zij wetenschappelijke onderzoe kingen, hoe langer hoe meer uitbreiden. Uit Amerika komt bericht dat het Ameri- kaansche legerbestuur welgeslaagde proeven heeft genomen met vliegtuigen, die automatisch, dus zonder menschen, hebben gevlogen en vluchten van 90 Engelsche mijl hebben gedaan.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1