IERSEKSCHE EM THOOLSCHE COURANT So. 1962 ^Zaterdag 11 November 1922. Acht en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen De voormalige stad Reimerswale. door C. H. De Thoolsche Fruitveiling. EEN WEEK Oit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prij» per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,87E, franco per post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Intern, no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17'/, cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Nadruk verboden. III. Het wapen der stad, dat een zwaard van zilver p een schild van keel voorstelde, werd na lien tijd met dat van Beieren vermeerderd. J)ene afbeelding van het laatste zooals het ook aa- oorkomt in de wapenkaart van de Kroniek van Zeeland door Mr. M. Smallegange, is op het door nij vervaardigde kaartje voorgesteld. Of hertog Albrecht door dezen koop de rech- i van den ambachtsheer beeft verkort wordt 3ergens vermeld, waarschijnlijk is dit echter el het geval geweest, doch nit alles schemert oor, dat de Heer zoowel als de stad destijds in nancieele moeilijkheden hebben verkeerd. Zulks ilijkt uit den verkoop van eigendommen en voor rat de stad aangaat onder andere ook uit de wijtschelding en schadeloosstelling door den }raaf van eene schuld van 10.000 oude schilden u 1379. Opmerkelijk is het, dat omtrent dezen tijd en zekere Henric Jansz. van den Oosterlande, tldus genoemd waarschijnlijk naar het oostelijke jedeeite van het land, meer eu meer op den foorgroüd treedt. Deze was op 27 Maart (Don- Ierdag na St. Catharinadag) 1376 gehuwd met (■flargarieta, bastaarddochter van de nicht van 0eu Hertog, waardoor deze van hem belangrijke oordeelen verkreeg. In 1404 bepaalde graaf Albrecht, dat diens joedercn te Reimerswale, bestaande uit twee „achtendeelen" tarwe op den molen, het veer op iergen op Zoom en de waag bij overlijden louden overgaan op de kinderen uit genoemd luwelijk gesproten. Daar de stad weigerachtig bleek de schatting lit deze eigendommen voortvloeiende aan de ovengenoemde eigenaren te voldoen, werd deze laartoe door den Hertog gedwoDgen door in latzelfde jaar nog te gelasten, dat alle schepen der poorters, die met hunne lading de grafelijke lollen passeerden, moesten worden opgehouden otdat de verschuldigde bedragen zouden zijn roldaau. Dat deze familie er zich op heeft weten te verken, blijkt ook later in de benoeming van lan Hendrikszoon van den Oosterlande in 1437 ot baljuw van Reimerswale. Vermoedelijk was lij dezelfde, die in 1426 met zijn broeder Wol- ert, balling was onder Philips van Bourgondië, tijdens zijn kamp om het gezag iu Zeeland met jravin Jacoba van Beieren. Omtrent de stad zelve zijn ons slechts weinig Eaken uit dien tijd bekend. Volgens eene mede deling in de beknopte beschrijving door K, Loosjes Pz. werd zij in 1369 gemeten. Zij serd alstoen bevonden een omtrek te hebben van 664 Roeden, dit is, de Blooische maat tot grondslag nemende, eene lengte van 2501.28 M. feemt men daarbij aan, dat de vorm na dien ijd niet belangrijk is gewijzigd en alstoen nog sas als die op den plattegrond volgens iet kaartje van J. van Deventer is voorgesteld ian verkrijgt men door berekening eene opper vlakte binnen de muren van 109 Gemeten of 13.5 H.A. De vestingwerken waren langs den zeekant loor rondeelen eu blokhuizen en op de hoeken loor torens versterkt, als op de plattegroudtee- leniug eu op de gravure is voorgesteld. Iu de muren waren drie poorteu aangebracht, namelijk de Westpoort, de Zuid- of Koepoort m de Oost- of Waterpoort, ook veelal de Vrou- fsnpoort genoemd. Vergelijkt men echter den plattegrond van van Deventer met het aanzicht ter zijde van le Westpoort op de stad, voorkomende iu de croniek van Zeeland door M. Smallegange dan ralt het ons op, dat op laatst genoemde afbeel- ling gebouwen eo straten zijn voorgesteld, die [>p bovengenoemden plattegrond niet zijn aange- luid. De redenen hiervan moeten m. i. gezocht irorden in de plaats gehad hebbenden geweldigen iraud, die gezegd wordt in 1558 te zijn voor- jevallen. (2) Als openbare pleinen en straten worden binnen Se wallen vermeld: de Markt, de Vischmarkt, le Heerenslraat, de Hoogstraat, de Bennestraat, le Brugstraat, de Smidsstraat, de Nieuwstraat, le Kerkstraat, de Maarstraat, de Stoofstraat, iet Molenslop en de Kade. (3) Uit de benamingen is slechts van enkele met ekerheid te bepalen, waar deze gelegen zijn ;eweest, namelijk de Markt, de Kerkstraat, de Irugstraat, het Molenslop eu de Kade. Ook wordt op den plattegrond nog duidelijk langetoond waar de haven en het Molenwater jelegen^waren. De haven werd steeds druk door schepen in leslag genomen en bood eene veilige liplaats ^ftoowel voor visschers- als handelsvaartuigen aan. ^T)ok was er voor de haven op den stroom eene 'eilige reede, waar de schepen werden gepraaid er voldoening van den grafelij keu tol te Bergen op Zoom, waarvoor ook een kantoor te Reimers- wale was gevestigd. De stad had van hier oit een veerdienst op Bergen op Zoom en een op Vennsdam naar het eiland TholeD, welke laatste echter hoofdzakelijk van uit de overzijde of van uit Tholen werd bedieod. (4) Ook bestood er eeu veer genaamd het Botkensveer op den polder Broodeloos, dat na het verongelukken van dezen polder naar de westelijk daarvan gelegen dijkages is verlegd. De voor deze plaats onontbeerlijke Vischmarkt wordt iu de oude stukken nog als oude Visch markt aangeduid, redenen waarom men zou vermoeden, dat ook eene nieuwe Vischmarkt bestoud. Of evenwel ook verplaatsing daarvan is geschied," is niet met zekerheid na te gaan, alleen vernemen wij dat ze in de XVIe eeuw gelegen was in"wde nabijheid van de brug over de haven. Dank zij de gunstige ligging van de stad aan de Schelde was de neriug er steeds levendig. Vau]haar uit werd inzonderheid veel visch naar het vasteland van Brabaut verzonden. Hoe de verkoop plaats had blijkt uit eene deswege gemaakte kenr van 4 Januari 1482, bestaande uit 40 artikelen door de baljuw en .burgemeesters eu schepenen der stad voor het ^genaamde ambacht van de Vischbrug vast gesteld. (5) Op de groote markt werd ook druk handel gedreveD in audere zaken, waartoe niet weinig had bijgedragen zeker privilegie van graaf Willem III vau het jaar 1315 en bevattende ook eene bepaling, dat alle goederen uitgezon derd versche visch, die uit Zeeland naar Brabant en omgekeerd zouden worden vervoerd, eerst te Reimerswale ter markt moesten worden gebracht (6) (1) Ewoud van Loiijke of de ondergang van Romerswaal en beknopte beschrijving van de stad door A. Loosjes Pz., bladz. 100. (2) Beschrijving der stad Reimerswaal door A. Ge luk J.Az., na zijn overlijden bewerkt door F. Caland. (3) Ibid pag. 18. (4) In 1564 had^echter ook de stad Reimerswale het bedoelde veer voor vier jaren in pacht genomen. (5) Het Recht der stad Reimerswale, uitgegeven door mr. R. Fruin, pag. 37. (6) Zie noot 1. Pag. 101. (Wordt vervolgd.) In deze donkere tijden heeft de Vereeniging de Thoolsche veiling het aangedurfd een eigen gebouw te stichten en een eleotrische afmijnklok aan tevschaffen. Er was geld iu kas, winst en daarmee meende de meerderheid niet beter te kunnen doen, dan het gebouw aan de Oudelandsche poort in eigendom te nemen. Ecu^verstandige daad voor waar. Maar.... Ja, nu komt er een maar, een groote. Als de lui, die fruit ter veiling brengen, zoo voortgaan, als ze in den laatsten tijd gedaan hebben, dan is de fruitveiliog te Tholen on herroepelijk ten doode opgeschreven en wordt dat schoone gebouw straks voor eeu appel en een ei verkocht. Waarom ik dat zeg Niet om het te weDsehen. Dat zij verre. Het tegendeel wil ik juist be reiken. Liquidatie voorkomen. De zaak staat er slecht voor. Het is hard om het te zeggen. Velen zullen het niet ge- looven en toch zal het gebeuren. Zooals er hier gehandeld wordt, kan het met door den beugel. We stonden laatst bij eeu partij, die gesorteerd was. Zoo heette het tenminste. Ze was op monster verkocht eu moest naar Bergen^op Zoom. 'i Was Précoce de Trévoux. We haalden er vrachten vau die misbaksel uit eu vroegen aao een van de sorteerders of dat nu werk was? Nijdig voegde deze ons^toe „Denk je, dat we elke peer in onze hand kunnen nemen". We zeideu niets meer en wandelden verder. Toch is streng sorteeren, alles er uitmikkeu, wat maar een vlekje vertoont de manier om meer geld van je fruit te makeD, om vertrouwen bij je koopers te winnen. Dat er aan de Thoolsche veiling iets rots aankleeft, blijkt al nit het feil, dat heeren koopers spreken van goede en slechte nummers, vertrouwde en niet te vertrouwen leveranciers. Dat moest zoo niet zijn. Elk nummer moest hntzelfde vertrouwen genieten. Dat is wel te bereiken. le. Elk lid van de veiling heeft een borg gestort van b.v. f 200. 2e. Een zware geldboete te stellen bijv. f 50 a f 75 op knoeierij bovenop betere waar te leggen dau onder in. 3e. Bij herhaling zoo'n lid te royeeren. Dan is er nog iets en dat is het verplichte veilen. Och ja, bet^wil er'wel in, goederen buiten de veiling om, volgens veilingsprijs te verkoopen. Laat men het de veiling passeeren, dan kost het je Yj en nu is dat l/2 °°k verdiend. robeer LIFEBUO en zie welk een verbete ping het maakt in Uw huia in dien korten t(/d Zuivere. ongebleekte pölmolïe geeft LIFELBUOX de roode kleup Fabrikanten van T-wtnkenSunligW Zeep mede- En toch dat y2 ontsteel je aan j leden en dat is niet eerlijk. Zoolang het verplicht veilen niet is ingevoerd en alle knoeierijen niet streng worden geweerd, zoolang kau de Thoolsche veiling niet tot bloei komen. Kijk naar St-Maarteusdijk. Daar hebben ze van het voorzomer een eierveiling opgericht en och arme, nauwelijks was bet kindje ter wereld, of het vertoonde reeds alle kenteekeuen van vroeg- tijdigen dood. Wat toch was het geval? Niet allen, die eieren te verkoopen hadden, leverden aan de veiling. Waarom? De opkoopors gaven een half centje meer, slimme vogels, al9 ze waren, ze konden dat gemakkelijk enkele weken volhouden, desnoods gedurende dien tijd met verlies werken, straks als de coöperatieve eierveiling ter ziele was, waren zij immers weer de baas, bepaalden de markt eu haalden hua schade wel weer in door minder te besteden. Onnoozele kalzeu, als die producenten waren, die niet hun eieren over de veiling wilden laten gaan. Wat ze die weken, toen de veiling be stond, meer kregeü, zijn ze al laug ingeboet. Zoo zal het ook gaan met de fruitveiling te Tholen. Is ze eenmaal weg, dan zijn de kooplui de baas en bepalen deu prijs. Hij besteedt dan in een geïsoleerde streek als de onze uet wat hij kwijt wil zijn. Een veiling zorgt voor een uniformen prijs. Daarom bestuurders van de Thoolsche veiling het mes er in en diep ook. Haalt de rotte plekken in uw veilingswezen schoon uit. Laat u een goed operateur zijn. Gij deedt reeds een verstandige daad door ia uw Mei-vergaderiDg in de twee vacaturen uiet te voorzien en zoo het bestuur van negen op zeven te brengen. Hoe grooter het bestuur, hoe moeilijker, hoe laugzamer het werkt. Laat de knoeiers maar eens schreeuwen. Geen neefje of oompje ontzien. Recht door zee. De heeren Verkerke van Bergen op Zoom en M. Groenewege van Tholen hebben jullie gewaarschuwd bij de opening. Een gewaarschuwd man telt voor twee. Laat dat zoo waar zijn. Tenslotte nog dit. Geeft elke week een prijs- uoteering in uw plaatselijk blad. 't Is een stuk reclame tevens. De verbruikers mogen gerust weteo wat de goudreiuetten, bellefleuren enz. laatstleden Woensdag golden op de veiling. Stoort u niet aan het gemopper van de uit venters, die we gaarne eeu behoorlijke winst gunnen, mits niet overdreven. Durft dus, gij bestuurders, uw licht boven op de korenmaat te zetten. 't Is uw zaak. VAN ONZE BERICHTGEVERS. SCHERPENISSE. De 7e November 1922 was een merkwaardige dag voor het aloude Cloveniersgilde, in deu volksmond meer bekend onder den naam van //het Gilde'', te dezer plaatse gevestigd. Zijn vaandel, dat bij het bezoek aan Zeeland in 1862 de aandacht trok van Koning Willem III en toen op zijn verzoek werd geschonken, werd beden aan het Gilde teruggegeven, waartoe de Kamerheer der Kouingio, Baron Taets van Amerongen, naar hier was overgekomen. Te half drie arriveerde ZEd., vergezeld van burgemeester Vau Rees, begroet door de fanfare //Eendracht* met het „Wilhelmus*. Op de vergaderkamer boven het Raadhuis alwaar een groot deel der Gildobroeders was verzameld, werd Baron Taets vau Amerongen aao den opperdeken, de heer Chr. Hartog, de leden van het bestuur en de broeders voorge steld. Na een korte wederzijdsche begroeting pos teerde het Gilde zieh voor de pui van het Raad huis eu sprak de Kamerheer hen aldus toe „Mijuheer de Voorzitter, In opdracht van Hare Majesteit de Koningin heb ik het genoegen het aan Uw Gilde toebe- hoorende vaandel te overhandigen, daar mede voldoende aan uwen gekoesterden weusch. Ik voeg daaraan toe de wensch van Hare Majesteit dat het Gilde van Scherpenisse tot in lengte van dagen moge bloeien.* Een driewerf hoerabezegelde deze woorden. Intusscheu werd het vaandel aan een nieuwen standaard bevestigd en na fier ontplooid te zijn nam burgemeester van Rees het woord in dezer voege z/Gildebroeders, Toen mij bekend werd dat gij er prijs op zoudt stellen om weer in het bezit te korneu van het vaandel van Uw Gilde, heb ik met genoegen pogingen bij Hare Majesteit de Konin gin aangewend om dezen wensch te doen ver wezenlijken. Ik weusch U gelak met het feit dat gij dit vaandel kunt opsteken, waarmede zeker Uwe gehechtheid aan traditie wordt gestreeld. Wat heeft dit vaandel te zeggen? Eigenlijk heel weinig, maar uit dat weinige toch iets. Het herinnert ons uit de geschiedbladen aan den tijd dat de beudeu van Parma zich schuldig maakten aan strooptochten eu brandstichting en voornamelijk de omgeving van Oostburg on veilig maakten. Om zich te waarborgen tegen deze overvallen, vroeg men van uit Scherpeuisse aan Priases vau Nassau, de dochter vau Prins Willem I, om hier een Gilde op te richten, waaraan zij niet alleen hare toestemming verleende, maar het zelfs ten Gemeentehuize vau deze plaats eigenhandig op 17 Juni 1594 een vaandel schonk, waaronder dit Gilde zich scharen zou. In dit feit ligt de oorsprong van het ontstaan van het Gilde en de beteekenis van zijn Vaandel. In 1862 is dit vaandel aan Koning Willem III gegeven, die het een plaats deed erlangen in de vlaggenzaal van hel Huis ten Bosch. En thans hebt gij het, door de welwillende beschikking van Hare Majesteit de Koningin, in uw bezit en onder uwe hoede, waarvan wij vertrouwen dat als Hare Majesteit eens behagen mocht ons eiland te komen bezoeken, en wij hopen dat dit spoedig moge plaats vinden over de brug die ous eiland met den vasten wal zal verbinden, dan uw vaandel een eerbiedige hulde zal brengen aan onze geliefde Vorstin. Ik Doodig U uit een driewerf hoera te wijden aan Hare Majesteit de Koningin, aan ons Vorstenhuis eu aan ons Vaderland I" Het behoeft nauwelijks gezegd, dat dit ver zoek luide weerklank voud, waarmede ook de koperen keelen der fanfare instemden door de melodie van het „Wien Neêrlands Bloed." Daarop werd een kleine stoet geformeerd be staande nit het fanfarecorps, een open rijtuig waarin hadden plaatsgenomeu baron Taets van Amerongen, burgemeester Van Rees en de opper-deken van het Gilde en besloteu door de Gildebroeders geflankeerd door hun Vaandrig met bet vaandel, die een wandeltocht door de gemeente maakten, gevolgd eo omstuwd door zoovelen, die het gure weder en de met eeu ware poel vau slik bedekte straten trotseerden. Op de hpoge markt teruggekeerd werd de stoet ontbonden eu gaf Eendracht* nog enkele nummers ten beste. Kou het olficieele gedeelte van dezen dag hiermede als geëindigd zijn te beschouwen, het officieuse werd uitgedijd tot een ware kermisjool, want als men zich te goed kon doen aan olie bollen en dergelijke snuisterijen, was ook de gelegenheid opengesteld om een offer te breDgen aan Terpsichore, waarvan een zeer druk gebruik werd gemaakt. Te tien ure werd een vuurwerk ontstoken als slot van het programma van den voor het Gilde zoo gedenkwaardigen dag. Schier geen der aanwezigen heeft het vaandel te voren ooit gezien j bet had dus als het ware de beteekenis van een gewoue vaandeluitreikiug, waarbij men denkt aan een nieuw doek. Dat was natuurlijk niet het geval. Integendeel heeft het een eerbiedwaardige ouderdom bereikt en droeg onwillekeurig daarvan de sporen, maar juist daaraan ontleent het zijne groote beteekenis. Boven het gemeentelijk wapen staat met groote letters ,/het Gilde" en onder hetzelve de plaats naam Scherpenisse, met het jaartal 1594. Het sintsdien ongestoord voortbestaan va^het Cloveniersgilde is een zeldzaam feit in de ge schiedenis^ van het dorpsleven, en mag zich tel kenmale, als er zich te zijnen opzichte eene merkwaardigheid voordoet, op veler belangstelling verheugen.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1