lËRSÜCSCHË THOOLSCHE COURANT SunlightZeep o. 1961 Acht en dertigste jaargang Zaterdag 4 November 1922. Eerste Blad. Firma J. M. C. POT Tholen De voormalige stad Reimerswale. door C. H. n. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,875, franco per post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Reeds kort na het sneuvelen van graaf illeoi II vaardigde zijn broeder Plons, als waard van Holland, wegens de minderjarigheid Floris V op 16 Maart 1256 van uit Rey- lerswale een verbod uit aan zijne outvangers in de beden in Zeeland oin schatting te vor- sren van 60 gemeten laud door den overleden aaf aau de abdij van St. Bernard geschouken. a Uit de aanduidiog der plaats van waaruit dit evel werd uitgevaard, valt op te merken, dat etoen bij of te Reymerswale reeds een burcht adellijk verblijf bestond, in hetwelk lands oogd bij bet uemen van dieu9 besluit zijn itrek nemen kon. Omtreut bare omgeving worden wij eenigszins igelicbt door een charter van 12 Augustus 1292, aarin omtrent de overdracht van 42 gemeten land an de familie Kan?eken tot baar grondgebied ehooreude aau graaf Floris V wordt gehaudeld waarvan de verkoop in een volgende oorkonde m den 13 Augustus door hare schepenen ordt bevestigd. (6) In dit stuk wordt gezegd n Alle dit voerghe- omede lant leghet tusscben Vornezee ende inmendulve ende sutdice ende Nortdike uit mbachte van Reymerswale". Doch men beeft met de naamspellingen in e dagen soms al zonderling omgesprongen eu )o ik mij niet vergis hebbeu wij onder bet sdoelde gebied ook te verstaan bet land, gelegen uschen den Noord- en den Zuiddijk van de olders van Reymerswale en tegelijk de Ver "outsee in bet westen en de Ymoiendulve iü et oosten. Het aangekochte gebied bleef ia het bezit er Hollandscbe graven en werd later zelfs uit- ebreid, hetgeen blijkt uit de rekening van an Heynricszoon, rentmeester der grafelijkheid au Zeeland, bewesten Scheld van 14 Juli 1331 )t 7 April 1333, waarin bet ambacht, dat de raaf in deze heerlijkheid bezat, wordt opgegeven root te zijn 126y2 gemet 10 roeden. c Toch bezat dit land toen ter tijde ook reeds ine eigene Heeren. Als zoodanig worden in in aanvang der XlVe eeuw vermeld Kervinck min daarna Claes Kervinck en diens zonen Hol- Jy mder, Wolfert, Gilles en Boudewijn van Rei- lerswale. Uit de verantwoording der gelden bij de Daldoening hunner beden aau den bovenbedoel en rentmeester blijkt, dat zij bijna 268 ge- »wa ietcn ambacht bezaten in het Ondeland, onge- eer 88 gemeteu in het Oosterland en omtrent 4 Gemeten in Dijckwael bij Vernouts Ee. erder waren zij eigenaars van buitengronden Dgs genoemde lauden eu deelgerecbtigden in RI, 0 meeste ambachten van Oostelijk Zuid Beve- DI|Dd. Uit de benaming van bovengenoemde gedeelteu inds gelegen io het ambacht van Reimerswale dt af te leiden, dat het Oudeiand of het mid- enste gedeelte, waarin de stad gevestigd was it eerst moet zijn bedijkt geweest en de strook Ings de Vernouts Ee vermoedelijk daartegen irst later is ontgonnen. Behalve de bier aangehaalde onderdeelen van :t laad ziju echter daartegen ia lateren tijd ig meerdere aanwassen of schorren aangewonnen, en vindt enkele daarvan op het vroeger melde door mij vervaardigde kaartje aan duid, n.1. de St. Anuapolder eu de Hane- 'aijpolderdoch het zou tot eece te groote tbreidiug van dit opstel voeren, alle bekende i verkregen aanwinsten van laud te be- hrijven. Wij willen daarom overgaan tot de schouwing van de stad zelve, die in een larter van 1336 evenwel nog als dorp wordt rmeld. (d) In een stak toch wordt gezegd, it graaf Willem III haar dezelfde voorrechten :U tolvrijheid te Dordrecht schonk als voordien u de stad Tholen waren verleend. Ook wordt i plaats als zoodanig nog genoemd in een rkonde van 7 November 1359, waarbij hertog Ibrecbt van Beieren haar het recht verleende .t mea bij bare vierschaar misdadigers zou ogen aanklagen en gevangen zetten, (e) Door hare ligging was zij de sleutel der oster-Schelde en zal dns ook wel vroeg tegen jandelijke aanvalleu verdedigd zijn geweest, och men vindt daaromtrent niets vermeld voor it in een charter van 1 April 1374 wordt zegd, dat hertog Albrecht vaü Beieren de stad rgunning gaf bare kom met muren en vesting- Iki werken te mogen omsluiten of zooals men zich daarin uitdrukt zoude mogen //begraven". Hij schonk haar alstoen ook vele voorrech en en vrijheden en gaf haar eene rechtbank. Van dien tijd af kan men Reimerswale dan ook aanmerken als stad, al zal zij aanvankelijk dan ook slechts als eene zoogenaamde smalstad gegolden hebben. Doch al was de plaat9 nu van eenige betee- kenis geworden en waren bianen bare muren reeds voorname gebouweu verrezen, waaronder de waag en het huis van Heer Wolfert, het eigenlijke kasteel, het verblijf der Heeren lag buiten de kom der omwalde gemeente, namelijk te Loodijke, welke plaats men op het vroeger door mij vervaardigde kaartje viudt aangeduid. Reeds in een charter van 1365 wordt van het slot gewag gemaakt. Heer Boudewijn van Reimerswale en zijne echtgenoote Catheline van Wulpen worden daarin gezegd aan hertog Al brecht van Beieren opgedragen te hebben het kasteel met toren en erve en alles wat binnen des3elfs grachten lag met een gemet boomgaard genaamd het Berckenrijs, te samen groot 13 ge meten. Zij ontvingen echter dit goed weder in leen, onder bepaling, dat het na hun over lijden zoude komen aan hun zoon Claas Ker vinck, en iü geval deze zouder kinderen kwam te overlijden, bet zonde overgaan op diens oud sten broeder of zuster en bij gemis of afsterven van deze op den oudsten erfgenaam, mannen voor vrouwen. Niettegenstaande het ambacht aldus een goed of onversterfelijk leen der heeren van Reimers wale was geworden, heeft omstreeks 1310 Willem Hollander van Reimerswale het kasteel met zijne erve aau hertog Albrecht van Beieren verkocht, waardoor ook het belangrijkste deel van het ambacht bezit werd van de grafelijkheid. aMr. L. Ph. C. van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Deel 11, pag. 1. fb) Ibid Deel 11 naar. 380 en 381. (c) Rekeningen der Rentmeesters van Zeeland onder het Henegoawsche Hais door H. G. Hamaker. d*F. van Mieris. Groot charterboek der Graven van Holland, van Zeeland en Heeren van Vriesland Deel II pag. 587. (e) Ibid Deel III pag. 112. Ibid Deel III pag. 177. (Wordt vervolgd.) Verslag van de openbare vergadering van den Raad van Stavenisse, gehouden op Maandag 30 October 1922, voorm. 10 ure. Voorzitterde Burgemeester. Tegenwoordig alle leden. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en goedgekeurd. Als ingekomen stukken komen ter tafel le. een schrijveu van de Gezondheidscom missie, houdende bericht, dat de gemeeoteD, ter besparing van kosten, voortaan, als regel, be zocht zullen worden door eene subcommissie van 2 leden 2e. een goedgekeurd exemplaar van het raads besluit van 6 dezer tot wijziging der begrootiug van 1922 3e. een bericht van den Minister van Arbeid, inzake ontheffing van het verplicht gebruik vau destructor 4e. een schrijven betreffende de koninklijk goedgekeurde heffing vau keurloonen. De mededeeling dier stukken wordt voor noti ficatie aangenomen. In verband met de instelling van een tweeden cursus voor het vervolgonderwijs moet het ouder wijzend personeel worden uitgebreid. Overeenkomstig voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt de heer S. Stoel voor het tijdvak van 1 November 1922Maart 1923 bij dat onderwijs beuoemd. Ten slotte wordt nog eene administratieve wijziging in de gemeentebegrooting van dit jaar aangebracht. Daarna sluitiog. POSTERIJEN EN TELEGRAFIE. THOLEN. Met ingaug van Zondag 5 No vember zal het publiek in de gelegenheid wordeu gesteld zijn correspondentie van het postkantoor le laten afhaleD tusschen 11.30 en 12 uur 's morgens, in plaats 9.451015. VAN ONZE BERICHTGEVERS. SCHERPENISSE. Dinsdag 7 November a.s. zal de gemeente Scherpenisse weer feestvieren. Op last van H. M. de Koningin zal Harer Majesteits kamerheer in buitengewonen dienst Jb mevrouw, aljarenlang nooi ik voorde mcnscken.nrw altijd zeg ik. tyc« mn dames: laaf tadi^ccn blcckpxdcr gebruiken Mv. de Wosel.' "lAwbtvtael langer plezier g von Uw goed ent wolf »tcl klderderolsVt MaScW met" Lcvca'S^cepAAsj. VloortJingen J. W. J. Baron Taets van Amerongen, inteD- dent der Koninklijke Paleizen, zich naar hier begeven om het oude vaandel vau Maria van Nassau, dateerende van 1594, dat Z. M. Koning Willem III bij zijn bezoek aan deze gemeente in 1862 heeft medegenomen, weder in het hezit te stellen vau het Cloveniersgilde. Om streeks half drie in den namiddag zal de uit reiking plaats hebben, daarna zal eeu optocht door de gemeente met de Gildebroeders eu het muziekgezelschap //Eendracht" gehouden worden. In deu avond zal een lichlstoet door de ge meente een wandeling maken, waaraan ook „ÏÏeudracht" mede zal doen. Daarna zal er con cert op het marktplein plaats hebben en tot slot om 10 uur groot vuurwerk. Om vooral het jonge volk een genoegen te doen is er voor gezorgd dat er in alle café'a muziek voor den dans zal zijn. Om de gemeente wat feestelijk aanzien te geven worden de ingezetenen beleefd verzocht dien dag de vlag uit te steken. STAVENI8SE. Als een bijzonderheid kan wel gemeld worden, dat alhier bij A. v. D. een z g. ^Jaapjespee" gegroeid is van 28 pond ge wicht. OUD-YOSSEMEER. Medegedeeld wordt dat onze zustergemeente aan de overzijde der Een dracht, Nieuw-Vosraeer, een erge ongelukweek bad, want op den Hoogendijk werd de 51-jarige Van Gorp door een kar overreden, waarna hij spoedig overleed, een vrouw en vier kiuderen nalateude, terwijl verder eeu zoontje van Bogers onder een beladen duwkar kwam en beide beeuen brak THOLEN. Woensdagavond werd alhier een bijeenkomst gehouden van het Departement z/Tholen der Maatschappij tot Nut van 't Alge meen". Na ingeleid te zijn door den voorzitter, de heer Vau Dijk, begon de heer Ritter ziju lezing, die dezen avond zou zijn een voordrecht over„de Zangen vaü Homerus". Eerst hoeft spreker de zangen verhaald, waarna hij deze in beeld heeft gebracht door lichtbeelden. Na de voordracht bedankte spreker de vergadering vo >r haar belangstelling en ook de heer Kuipers voor zijn medewerking voor het welslagen van de licht beelden. Hierna sloot de voorzitter de vergade- riug. Er was veel belangstelling. Benoemd tot geagreëerd klerk ten kantore van den rijksontvanger alhier de heer W.de Korte. DE TWEEDE KAMER behandelde de vorige week Woensdag en Donderdag de wet op de arbeidsgeschillen. Een der voornaamste artikels was art. 49 en schrijft voor dat hij een geschil de boeken en bescheiden van den werkgever aan de enquete-commissie moeten worden over gelegd, werd met 50 tegen 26 stemmen aangenomen. De heele wet werd aange nomen met 62 tegen 13 stemmen. De Kamer ging daarna uiteen tol 7 Nov. GEMENGD NIEUWS. Doorschijnende rubber. Bij velen is reeds de vraag gerezen, nu men zoo'n overvloed van rubber heeft, wat men nog van dit materiaal zou kunnen maken. In de »Scientific Americancc wordt beweerd dat de Britsche rubberindustrie er in geslaagd is, een zacht transparant rubberproduct te maken en men verwacht bij verdere pogingen ook te komen tot het fabriceeren van de hardere soort. De rubber is elastisch en onbreekbaar en wanneer zij nog de doorschijnendheid van glas krijgt, dan kon zij zeker in dezen tijd van bezuiniging ons goede diensten bewijzen. Gebroken ruiten zouden »tot den goeden ouden tijdcc behooren. Geen misère meer in een trein over een gebroken raampje in de coupé, of hevige ongelukken door het verbrijzelen van de ruiten bij een spoorwegramp. De glasverzekeringmaatschappijen zou den stellig ingenomen zijn met zoo'n uit vinding. Doorschijnende rubber zou ook heel wel kunnen dienen voor transparante badmut sen, overschoenen en regenkleedingstukken. Moordaanslag en zelfmoord. Oo-'er Heerenveen heeft zich een verschrik kelijk drama afgespeeld. Bij den veehouder Van Es diende een meisje dat voorbeen bij de gebr. Vrind te Echten had gediend. Het meisje was na het sterven van de vrouw des huizes vertrokken en werd daarna lastig gevallen door een der broeders, de 33-jarige Jan Vrind. Het meisje wilde niets van den man weten en deze had zelfs den afgeloopen winter het meisje aan gevallen en met een schaat9 een gat in het hoofd geslagen. Hij werd deswege veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2 maanden. Nadien was het nog niet uit en begon hij het 26-jarige meisje te dreigen indien zij hem weder afwees. Maandagavond vervoegde Jan Vrind 2ich weder bij den boer en vroeg de meid te spreken, deze wilde niet komen, terwijl terzelfdertijd de boer uit de stal kwam eu de vrouw mededeelde dat Jaulje niet wilde komen. Wel, riep de ver- stooten minnaar, wil ze niet komen, dan kom ik wel bij haar en vloog pardoes het venster door. De meid kwam ontsteld toevliegen, waarop Jan Vrind met een open scheermes op het meisje aanviel, die de kamer invluchtte. De boer was de stal ingesnell en kwam terug met een hooivork, waarmede hij trachtte de op deu grond liggende dienstbode te ontzetten. Er ontstond een worsteling tusschen den boer en Jan, die zich reeds een ernstige wonde aan den hals had toegebracht, waarop deze, ziende dat hij aan de verliezende hand was, weder het venster uit sprong. Het eerste werd toen de meid geholpen die een groote snede in haar hals bad eu dokters hulp ingeroepen. Gelukkig was geen slagader geraakt eu bleek de woude niet levensgevaarlijk. De marechaussee ging onderwijl op zoek naar den dader, dien men dood op het erf vond. De man was doodgebloed. Een vreedzame omwenteling is de overwinning van de Faccisten, de partij die Italië grooter wil maken, nu niet geheel geweest. Mussolini, de aanvoerder van de Faccisten of beter gezegd, de leider dezer nieuwe politieke partij was vroeger iemand die vrijwel communistische neigingen er op na hield. Langzamerhand veranderde dit een beetje en begon hij aan te sturen op de stichting van een partij, die tot doel heeft Italies aanzien te vergrooten, door dit land meer grondgebied toe te denken, dat vroeger eigenlijk Italiaansch gebied geweest is. De heetbloedige Italianen laten zich spoedig overhalen en toen de leiders den tijd rijp achtten, begonnen zij de ont binding van het Ministerie te eischen en toen dit niet spoedig genoeg ging, begon er een opstand die den val van het Ministerie tengevolge had, de Fascisten vielen de troepen aan, voor zoover deze zich tegen hen verzetten en rukten op Rome aan. De Koning ontving Mussolini en droeg hem de vorming van een nieuw Ministerie op. Op verschillende plaatsen is bloed ge vloeid. De Fascisten bestrijden op een zonderlinge manier de communisten, overal waar zij een leider der communisten in handen krijgen, laten ze den man een glas wonderolie drinken en de werking laat zich begrijpen, het schijnt afdoend te zijn. Een huwelijk Zondag a.s. is het feest op Huize Doorn. De ex-keizer van Duitschland treedt dan opnieuw in het huwelijk. In de familie schijnt hierover oneenig- heid te zijn ontstaan, tenminste er zijn familieleden die niet bij bet huwelijk tegen woordig willen zijn. Ook te Doorn is men niet erg gesticht dat de steeds gedurende den oorlog zoo vroom bekend zijnde keizer

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1