11 Meubelmagazijn TAFELZILVER -ftheumah'ek- i Een gedecoreerd trommel cadeau Albert Heijn I A. TERHORST Antoine Andriessen D.Cz., C. Laban, Tholen Rooktabak Klaverblad. STOOMWASSCHEEIJ „DÉ^SOOIj CGEERSiZOOn BUWVZOOTI TENTOONSTELLING Jac. de Groot-v. d. Borght ;uwe„ ZILVEREN BLOEMVAZEN PORTRETLIJSTEN Gr. Markt 25 - Telef. 264. BERGEN OP ZOOM. Winter- dienstregeling 51. INSULAIRE 9 7 100 N. V. Coronae. ADVIES-BUREAU PU ROL Verlaagde Prijzen Hoest toch zoo niet. En gros: J. BEUKELAAR, Tholen. VAN HEEL Co., QTEGTEI, BAHEZAKEH, COUPOK THOLEÏ. BEZOEKT Heeren- en Dames-Kleedingmagazijnen Enorme keuze. KREMERSTRAAT Bergen op Zoom. Mooie modellen. REGENJASSEN Kleeding naar maat VULK ACH EL5 en LUXE 1 VULHAARPEMiriSTYL J van 45 diverse modellen MODERNE HAARDEN, STEENBERGSCHESTRAAT 24. in uitgebreidste keuze aan concurreerende prijzen. in verschillende modellen en grootte. in alle gewenschte vormen. Beleefd aanbevelend, JUWELIER. Sierlijke So-Easy goud, doublé of nikkel. Q Van derOuderaa, SAMAPERSM 1 Lh tabletten seshkseJ Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, Boschstraat 27, Bergen op Zoom Behangerij - Stoffeerderij Bedgoederen geven van orgelles en het stemmen van piano's. Abdijsiroop. 35 cent per half pond. TABAKSFABRIEK „DE AMERIKAAN" GOES. EEN BON. Dames-handwerken Gez. BAGGERMAN, u Firma P. J. ASSELBERGS C.Hz. Bergen op Zoom. e Wij brengen het nieuwste tegen billijken prijs. Demi Saisons Winterjassen Kinderjasjes Costumes Kinderpakjes Jekkers Bezichtig onze etalages en vergelijkt de prijzen. Damesmantels Kindermantels Japonnen Blousen Rokken Mode Artikelen in alle prijzen in onze monsterkamer aan de fabriek. Geopend alle werkdagen van 812 v.m. en 1 '/26 n m. Des Zaterdag9 van 8—12 uur. 40 29612 Catalogus niet prijzen op aanvrage. N. V. HAARDENFABRIEK EN IJZERGIETERIJ „DE SCHELDE", v.h. C. GEERS ZOON. Voorheen STORIMANS. De oudste en nieuwste zaak op gebied van Meubelen: Ruime keuze in alle soorten Stoelen, Slaapkamermeubelen vanaf de goedkoopste soorten, zooals 2 persoons Ledikant 14 GULDEN, Salon- eu Huiskamer vanaf 165 GULDEN, bestaande uit eiken Butlet, 4 Stoelen, 2 Fauteuils met Tafel, Hang- eu Legkasten, moderne Spiegels en Schilderijen. Clubfauteuils geheel bekleed vanaf 40 GULDEN. Kapokmatrassen en Bedden vanaf 36 GUL DEN, gevuld met prima Java Kapok. Steeds voorradig mooie sorteering Weeoerstoeleu geschikt voor Café s. Verder pracht- sorteeriug Wollen- en Gewatteerde Dekens. Engelsche Ledikanten wit en zwart gelakt, alom bekend mei Gezondheidematrassen lu alle maten. Reparatiën aan alle soorten meubelen spoedig en billijk. 58 Aanbevelend, 27616 Steenbergschestr 17 en 24- Telefoon 190 - BERGEN OP ZOOM BEHANGERIJ EN STOFFEERDERS 64 29535 Vervangt uw BRIL door eeu Vakkundige monteering en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 10 Gebruikt VOORHANDEN de heden verschenen der 12 29661 Nederlandsche Spoorwegen. FIRMA J. M. C. POT, THOLEN. Hypotheekbank te Zierikzee. Vermeerdering Ie halfj. 1922 ruim 750 duizend gulden Totaal in omloop: sa 30197 ruim II millioen gulden. Verkrijgbaar te Tboleu bij de Nationale Bankvereeniging. Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM, 8493 over het Postkant or. 12 Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegingsartikelen. Homöopatische Geneesmiddelen van l)r. Wjllmar Schwabe. VOOR BELASTINGZAKEN. Invullen van Belastingbiljetten, Reclames, enz. F. I. A KEUCHENIUS. Gewezen Inspecteur der Directe 10 Belastingen. 29401 Kerkstraat 16, Bergen op Zoom. s schrale, öespron- Ba 111 gen of gebarsten 9 6U isja n^eri handen tengevolge ©ude en ruwe weder. Gebruik 29720 MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN zoor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT Stationstraat Bergen op Zoom 12 9198 beveelt zich aan tot het 7 89 1 Daaruit ontstaan de meest gevreesde ziekten zooals Asthma, Griep, Bronchitis, enz. Deslij ui- oplossende, hoeststil- leude, verzachtende Abdijsiroop kau U ver lichten en een rustigen nacht bezorgen. Gebruikt de Beproefd middel bii ver- kou heid, bronchitis, influenza, catarrh, kinkhoest, asthma en borstziekten Overal per flesch f 1,90,1 8.60 en f 6.—. L. I. AKKER, Rot terdam. 50 26713 I I II Bij inlevering van 25 ledige zakken wordt gratis een houten pijp gegeven. 80 29678 Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden A DEPOSITO tegen overeen te komen conditie». Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met cheq en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen grati» betaalbaa Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORKC MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlaodsche Maatscha pijen al» op Beorspolis. Verburen LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer. Kantoor geopend 912'/, en 15 nt Fes Zaterdag» van 9 2 uur (iets bijzonder») GEVULD MET ONS HEERLIJK GE KRUID SPECULAAS GEVEN WIJ TOT 11 NOVEMBER A.S. ONTVANGT MEN BIJ AANKOOP VAN: 1 POND KOFFIE A 54-65-80-100-120 ot 1/2 THEE A 45 50-60-721/, cent 1/2 SPECULAAS A 30 cent 1 EXCELSIOR ONTBIJTKOEK A 40 ct. 1 GEMBERKOEK A 55 cent. 1 PAK BAKMEEL A 24 ceit. 1 POND MARGARINE A 40-46-56-60 ct 1 VERSCH GEBR. PIN DAS A 23 1 POT HONING A 70-100 cent. „1 STEMQEMBER A 1.25- 10 DEZER BONS GEVEN RECHT OP EEN MOOI GEDECOREERDE JA- PANSCHE TROMMEL GEVULD MET SPECULAAS. GEDURENDE 4 WE KEN KUNT GE DEZE BONS DUS GEMAKKELIJK BEKOMEN. PROFITEERT VAN DEZE RECLAME. BERGEN OP ZOOM Tel. 382 GR00TE MARKT 6 84 WINKELS DOOR GEHEEL NEDERLAND. R. 1462. 100 29672 ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevronwestraat B 29. BERGEN OP ZOOM iers m srei aal 6ve MO a< rog lire O 'ge! aar m eho H au ord In omi ina ui bi D ie i ïo edo U8C old er ebr au au >t raai roo T. ue n Ondi ïers U: lioldt CU 1882 OPGERICHT 1 Voortreffelijk ingericht volgen» veeljarige practische ervaring. Eigen waterreinigings-inslallatie tot algeheele zuivering van bedrijfswa iete met eene capiciteit van 150 M3. per dag. !er Eigen electrische centrale voor licht, kracht en electrische chloorkalk» bleek methode. Desinfecteeriug aller goederen. Speciale inrichting voor oitstoomeo en opmaken van FIJN STR.11 LINNEN, alle voorkomende DAMES- en HEEREN ZOMERKLEEDI1 nd WOLLEN- en andere DEKENS enz. eoz. lJl Zendingen door geheel Nederland en daar buiten. Billijke tarieven, onberispelijk en vlogge afleveriog aller goederen 19627 Agent: de heer VOORDIJK, eer 1 erd ngi 150 29702 Ui udt alt en»i et ingf :rst Be :t jgc en irm idu raij| tbr hrij 8cb lart rmi in i m i P irkc ibre ,oge Dc 03t< jam och at zeg rgi

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 4