SPEKI Advertentièn. Vendutie te Tholen. Verkooping opjte Scherpenisse. oerende goederen Eene schuur met erf Roomboter l1|2 jarige vaars VOORRADIG C. A. v. Splunter, RECLAMEPRIJS f 32.75 Fijne Vleeschwaren PUROL De winter komt! MALAGAWIJN. M. M. van Rijssel modelboeken Verkade's Biscuits DE SWAN- VULPENHOUDERS Gas-en Petroleum Ganglantaarns Jachtongeluk. Snel recht. Spoorwegongelukken. ®fgl 1 Vliegen zonder motor. St-Philipsland. Faillissementen in Nederland. Temperatuur van het Scheldewater te Tholen Ducaat Melange Hollandia Melange De Burgemeester van Oud-Vossemeer maakt bekend dat in de gemeente aanwezig is een M. M. C. HAAIJER, THOLEN. EN SPECULAAS steeds de baste. Fa. i. C. v. d. STEL. zijn wereldberoemd, onver slijtbaar, sierlijk en gemakkelijk. Steeds voorhanden in prijzen vanaf f8.50 gewone soort, f 10.de bekende Safety, zelfvuller f 10.en f 11.50. Allen met gouden pen. VULPENHOUDERINKTEN VULPENHOUDERCLIPS. Firma i M. C. POT, 29728 87 THOLEN. Ie u ledeeling dat hg zijn vrouw had vermoord. Da werd naar het politiebureau geleid, waar hg ledi te zÜn de 24-jarige J. 6. uit Prinaenhage. d vond in een aangeduide woning zijn 21-jarige ow vreeselgk verminkt. had zijn vrouw uit wanhoop door haar minder elijk levensgedrag doodelgk gewond. De vrouw intuischen overleden. fier ee' 5nge)and heeft zijn duu'sten tijd gehad. In 1920 s de Jevenstandaard in de Novembernfaand 176 0/q en dien van voor den oorlog. Thans is de prgs- ing zoodanig dat het cijfer thans nog 75 0/q boven van 1914 staat. Een goede daliDg aldus. ure ads Dij ,i aor< i) and eke nea bul I erk rege ,onJ esln ilich voer ihtii j he Het goedkoopere leven. Geen zomertijd meer? g de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingo ten van de hh. Braat en de Boer tot intrekking de wet waarbg tgdelgke afwgking van den ere4telgken tgd is opgenomen. Brand. 'e Bergen op Zoom is het fouragemagazijn van J. eger gem.-veldwacbter te Halsteren) afgebrand, paard kwam eveueens in de vlammen om. Dank het spoedige optreden van de Bergsche brand- r beperkte het vuur zich tot de bergplaats. Was niet in het bezit geweest van een goed werkende orspuit, dan waren zonder twgfel de omliggende den niet te behouden geweest. )e horlogeroakor-jager uit Velp, die gearresteerd ia verband met het doodelgk schot op een ibouwer nabg Duiven, is weer in vrgheid gesteld, blijft volhouden, dat er bg dit noodlottig schot opzet geen sprake is geweest, maar dat het een slak was. En het schijnt, dat het tegendeel niet ezen is. de Kampioen meldt iemand het volgende ltje van snel recht. Duitschland zat een rooker in eeu niet-rook- De conducteur komt binnen, scbrgf in een r ije een kwitantie, die met blauw papier wordt drukt, biedt zonder iets te zeggen de uitge- orde kwitantie aan den overtreder van 't rook- lod aan en deze betaalt meteen de daarop ge le boete. 1885 bestond dit systeem reeds in Saksen, at al te luidruchtige studenten betaalden, daartoe Ddelijk aangemaand, 's nachts op straat de boete drie mark, en in den foyer van den schouwburg heel rde 'k zoo'n gemoedelijken, dikken agent, ook evolj Srond van 't rookverbod, iemand heel vriendelijk - ^en „Ich möchte freundiichst urn (ünfzeha Mark n," (mag ik vriendelijk om 15 mark vragen), r bedrag met de verzuchting: „nah das war aber teuere Cigarre" (nu, dat was wel een dure ir), direct aan den agent werd betaald. Aa er navolging q Frankrijk beeft een erustig spoorwegongeluk its gehad. Te St. Denis kwamen twee treinen lijk het station binnen op evenwijdig loo- ~..gt *e lijuea« Doordat een machinist een onveilig }rag( aal niet opmerkte reeds de eene trein in goederentreinen op elkander geloopen, waardoor veel materieele schade is aangericht. Weder is het record in het vliegen zonder motor geslagen. Bij de vorige week in Engeland gehouden vliegproeven, bleef de Franschman Manejrolle drie uur en 21 mionten in de lucht. Hij sloeg daarmede het wereldrecord met 15 minnten langer in do lucht te blijven dan de Dnitsche vlieger bij de wedstrijden dezen zomer gehouden. Zeeroovers hebben op de Elbe bun slag willen slaan. Een motorschoener de „Bertha" werd op de beneden Elbe aangehouden door een roeiboot met 4 ge wapende mannen die het schip enterden en do bemanning aanvielen, overmeesterden en in het ruim opsloten. De zeeroovers maakten zich daarop meester van alles wat er aan waarde aan boord was en presten toen een lid van de bemanning om naar een bepaald punt te varen. Deze bracht de roovers op een dwaalspoor, zette koers naar zeker punt waar het schip strandde en zwaar beschadigd werd. De kapitein slaagde er in zijn boeien te verbreken en met de bemanning iu een reddingsboot te komeD. De in de mast geklommen roovers vunrden op hen, doch de bemanning wist aan land te komen. De politie autoriteiten begaven zich naar het gestrande schip en de zeeroovers, die vermoedelijk nit de gevangenis te Hambnrg ontsnapte boeven zijn, waren weldra gevangen genomen. KERKNIEUWS. )orst iten vaart in de flank van den anderen trein )e «chok was verschrikkelijk. Een locomotief 1 letterlijk vermorzeld, terwijl tal van per- nwagens geheel versplinterd zijn. Wonder iwsc|PeS zÜn er hechts negen dooden en een tal gewonden, waaronder 7 ernstig. De \y( binist die het waarschnwend signaal niet erkte is dood. ren over de grens bij Venlo, zijn twee nnm O. i BI Dezi sreen Oad-Vossemeer. Dinsdag 31 October, des avonds 6.30 uar zal Ds. Van Griethuijsen in de Ned. Herv. Kerk een Godsdienstoefening leiden, waarbij de Gedenkdag der Hervorming het onderwerp van be handeling zal zgn. Anna-Jacobapoldcr. Ds. R. van der Kamp, thans predikant bij de Geref. Kerk te Barendrecht herdacht deze week den dag waarop hij voor 25 jaren in de Geref. Kerk te Anna-Jacobapolder voor het eerst het predikambt aanvaardde. Bedankt voor het beroep naar de Ned. Herv. gemeente St-Annaland door Ds. J. Enkelaar te Bleskensgraaf. PREDIKBEURTEN. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 uur da. Dateuna en nam. 2 uur ds. Verschoor. (Voorm. Herdenking Hervormingsdag). Geref. Kork voorm. 9.30 uur en nam. 2.30 uur leeskerk. Oud Geref. Gera. voorm. 9.80 uur nam. 2 en avonds 6 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond afd. Tholen. GEEN DIENST. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voor». 9,30 da. Verschoor en nam. 2 uur leeskerk. Geref. kerk, voorm. 9,30, nam. 2 en avonds 6 uur leeskerk. Woensdag 1 November Dankdag Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Verschoor. Geref. Kerk voorm. 9.30 nam. 2 en 's avonds 6 uur ds. Zglstra te Delfshaven. Scherpenlsse. Ned. Herv. Kerk, voorm. 9.30 leeskerk, nam. 2 uur Ds. W. J. Keiler. Oud Geref. Gero. voorm 9,30 nam. 2 en 's avonds 5.30 uur leeskerk. St-Maartensdijk. Ned. Herv. Kerk, voorm. 9.30 en nam. 2 uur Ds. J. Keiler. Oud Geref. Gem. voorm. 9,30 nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Stayenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur Ds. Moerman. Oud Geref. Gem. voorm. 9,30 nam. 2 uur en 's avonds 5.30 uur leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 Ds. Keiler, van Scherpenisse. (H. Avondmaal) nam. 2 uur leeskerk. Oud Geref. Gem. voorm. 9,30 nam. 2 en 's avonds 6 uur leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm 9,30 en nam. 2 uur ds. Van Griethugsen. Geref. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Staal *8 avonds 5.30 uur leeskerk. Ned. Herv. Kerk, voorm. 9.30 en nam. 2 uur ds. Los. Chr. Ger. kerk, voorm. 9 nam. 2 uur en 's avonds 5 uur leeskerk. lerseke. Ned. Herv. Kerk voorm. lezen nam Ds. Waarden burg te Hausweerd. Ger. Kerk voorm. en nam. ds. Meijer. Chr. Ev. Gem. voorm., nam. en s avonds ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en 's avonds ds. Kersten. LANDBOUW-VEETEELT. Keuring van Hengsten gehouden te Tholen op Vrijdag 27 October 1922. Tholen. Bij de houden hengstenkeuring werden de volgende hengsten goedgekeurd Fils de Monstiguaire van E. J. Kosten Tholen. Komiek van P. v. d. Riet Oud-Vossomeer. Georges van J. A. Akkermans St-Annaland. Artist de Heen van C. W. Hage Steenbergen tevens voor Stamboek B. Pays de Landelies van Gobr. Uijl Poortvliet. Majeur Mecht van H. V. „Nooit gedacht" St-l'hilips- land fvoor 3 jaar). Max de Knocke van G. J. de Wilde St-Maartensdijk. Mon Rêve de Teluij van Gebr. Uijl Poortvliet. Vital de Knocke van H.V. „Tholen" Tholen. Prins Hendrik van M. C. Steendijk Stavenisse. Dagon van C. J. M. Hage e.a. Poortvliet ("voor 3 jaar^ en Lodewijk van P. v. d. Riet Oud- Vossemeer. Afgekeurd werden Albert van Reigersburg en Arthur van Reigersburg beiden van Anth. L. Hage en Co. St-Maartensdijk, Robert van A. Gaakeor St-Maartensdijk en Bienfait II van Jsc. Fr. Brooijmans te St-Annaland. wenhuis en van M. A. Anneveldt. Kornelis, zv. J. C. Schot eu van T. Bout. Ondertrouwd J. Vos jro. en S. J. do Barck jd. Gehuwd F. K. Baaij jm. en M. J. de Heer jd. Volgens mededeehng van het Handelsinfor matiebureau van Van der Graaf Co's Bureaux voor den Handel zijn over de afgeloopen week, eindigende 20 Oct in Nederland uitgesproken 69 faillissementen tegen 46 faillissementen in dezelfde week van bet vorige jaar. Van 1 Januari tot en met 20 Oct. 1922 2461 faillissementen tegenover 1694 over het zelfde tijdperk van het vorige jaar. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 28 Oct. 1922. Boerenboter f 1.85 per pond. Roomboter f 1.35 Eieren 11 cent per stuk. ROTTERDAM, 24 Oct. 1922. EIEREN. Op de beden in ons veilingslokaal Raam poortstraat 24 gehouden veiling werden navol gende prijzen besteed: Gegar. versche hoendereieren van f 12.— tot f 14.50 Kleine kipeieren f 8.— tot f 9 50 Eendeneieren f8.40 tot f 9.75 Hongaarsche eieren f 8.30 tot f 8.50. Koelhuis eieren f 10,50 tot f 11,50. Aanvoer 175.000 stuks BURGERLIJKE STAND Gem. 1ERSEKE van 20—26 Oct. 1922. Geboren: Jan, z. v. Jacobus Kosten en Koosje Daaoe. Lenntje, d. v. Jan Jacobus van der Endt en Maatje Marteijn. Karei, z. v. Jacob de Wee en Jannetje Maria Maghielse. Overleden: Jacomina Koster 72 j., echtgenoote van Jacob Glerum. Gemeente THOLEN van 20—27 October. GeborenJohanna, dv. J. Bogers en van A. Baaij. Joau Adam M&rius, zv. H. M. Nieu- Oct. Graden C. Zaterdag 21 8,2 Zondag 22 7,2 Maandag 23 8, Dinsdag 24 7,8 Woensdag 25 7, Donderdag 26 6,8 Vrijdap 27 6, Uitslag der gehouden fruitveiling te Tholen op 25 October 1922. Grauwzoet 16 ct. Huismanssoet 12 ct. Zoete Bellefleur 12 ct. Zure Bellefleur le 710 ct. id. 2e 56 ct. Goudreinetten le 913. id. 2o 5—7 ct. Lauwtjespeer le 911 ct. id. 2e 6 ct. Ermgaard le 14 ct. id. 2e 8 ct. Bentheimzoet le 13 ct. id. 2e 9 ct. Grauwzuur 3 ct. Pondspeer le 1011 ct. id. 2e 78 ct. Reinette 'd Or le 8 ct. id. 2e 5 ct. Zure mispels 1114 ct. Zoete mispels 15 ct. Comtesse de Paris 11 ct. Blenheim peppin le 7 ct. id. 2e. 3 ct. Present van Lanteren le 9 ct. id. 2e 6 ct. Jacquet Lebel 67 ct. Ananas Reinette 7 ct. Brederode 9 ct. Dacbeise 'd Augoulême 26 ct. Campagner Zoet 1116 ct. Paradijszuur 9 ct. Gieser Wildeman le 1112 id. 2e 8 ct. Jodenpeer le 11 ct. id. 2e 7 ct. Soldat Laboureur le 1519 ct. Williams Duchesse 1222 ct. Cox Pornona 12 ct. Sterappel le711 ct. id. 2e 6 ct. Beuré Clairgeau le 16 ct. id. 2el2ct. Signi Filisch le 7 ct. id. 2e 9 ct. Groniger Kroon 5 ct. Remboar Montier 7 ct. Dogenne de Comice 21 ct. Beuré Diel 17 ct. Cox Oranje peppin 912 ct. Stoofperen 7 ct. Nouveau Poiteau le 1113 id. 2e 910 ct. Bisraarckappel le 7 ct. id. 2e 5 ct. Alles per K.G. eboren J0AN ADAM on van MARIUS NIEUWENHUIS srdai a ope"f716 ran OD bij MARIUS NIEUWENHUIS Anneveldt. Tholen, 28 October 1922. 9 t in i led s bij Notaris D. VAN DE VELDE te tt ing lolen zal, ten verzoeke van den t scb er J. VAN AS Pzn., koopman "~L Goes, Donderdag 2 November 1922, namiddags 2 uur precies, vóór ■i*r'g De schuur aldaar, in het openbaar kond< rtoopen t scb plaats wegg echt leabo meeg ine vi eolaal outbon tien itte sreikc rook liet en st moet heb ald g dal aar TUD t elk» op 0, OM i 200 graan- en aardappelzakken, eselsteeo, riek, ijzeren maten, snren, varkenshok, tolhouten enz. Onmiddellijk daarna in de herberg L. J. Groenewege laar aan de haven groot 1 are centiaren. 33 29717 b Dadelijk te aanvaarden. ®|ior Rijkscontrole f 1.40 per pond. per rol 82'/, cent. 725 per rol 87 '/i cent. 10 J. C. v. d. STEL - Tholen. Deurwaarder M. C. van Elsacker te Tholen zal, op WOENSDAG 8 NOVEMBER 1922 eene vendutie houden. Zindelijke goederen kunnen worden bijgebracht, daarvan opgave te doeo vddr 1 November 1922 aan J. Q. van Dijk. 13 29722 (zwartboüt) waarvan de eigenaar onbe kend is. De vermoedelijke eigenaar(s) wor den bij deze opgeroepen en kunnen inlichtingen bekomen ter Gemeente secretarie. 18 29715 Oud-Vossemeer, 27 October 1922. Zwarte en gekleurde peluche DAMES- en KINDERH0EDEN. Bontkragen vanaf f7.50. Bonthoedjes - Moffen Witte Krulbonfjes en Mofjes Witte Wollen Manteltjes - Jurkjes Doeken - Capes - Mutsen en Sjaals Wit Wollen bébé-pakjes en Truipakjes Jaeger-onderjurken in alle maten. Flanel Heeren- en Jongensover hemden enz. 29721 26 Aanbevelend, v/h J. C. Gelderblom Kerkstraat - THOLEN. voor de BESTE IERSGHE VUL KACHELS 103 cM. hoog, prachtig donkerbruin geëmailleerd, rijk ver nikkeld met echt porcelein handvat met 10 jaar garantie. Wij hebben de grootste keuze in IERSCHE VULKACHELS en zijn de prijzen het laagst. Koopt niet alvorens onze modellen en prijzen gehoord te hebben. Groote kenze in SALA MANDERS in alle maten voor Kerken en Scholen. 21 29724 Sleekachels - Kolenbakken enz. Ie SOORT GEROOKT VLEESCH p. o. 34 ct. GEKOOKTE HAM 50 BOTERHAM WORST 15 PLOCK WORST 20 ROOKWORST 24 ONTBIJTSPEK 22 LEVERPASTEI per blik 40 Alle» machinaal gesneden. 29726 17 Aanbevelend, Fa. J. C. VAN DER STEL. Het is nn tijd om Uw VLEESCH- en SPEKKUIPEN te laten nazien, of eeD nieowe aan te schaffen. 15 29701 Deze worden vakkundig gerepa reerd eD vertrouwd geleverd door P. C. HAGENAARS—NELIS, Kuiperij en Fusthandel Tel. 258. Bergen op Zoom. in de handen tengevolge i der koude. Ruwe, schrale huid, Springende lippen. Gebruik'! 9 29718 Ouden van dageo, zieken en zwak ken, maakt een begin met geregeld gebruik van de echte Aanbevolen door H.H. doctoren. Deze Malagawijo voldoet aan de hoogste eischeu der Pharmacopoea Ed. IV van den Nederlandschen Staat. (w. get.) Dr. W. van Rijn. Aanbevelend, 20 23681 Telef. 20. Stoofstraat, THOLEN. Bij dvn ondergeteekende, Agent van de firuia J. M. C. POT te Tholen liggen ter inzage de van VISITE- en ONDERTROUW, KAARTEN en ENVELOPPEN, Rouwwerk wordt met den meesten spoed geleverd, alsmede ANDER DRUKWERK. Beleefd aanbevelend, A. J. Dt GRAAF, St Maartensdijk Verkrijgbaar in de meest gewilde soorten vanaf 15 tot 19 cent per ons. Aanbevelend, 12 29727 lampen in staal en broin brons, vierkant en rond model in rijke keuze. in moderne en antieke stijl. Koper en vernikkelde Luxe artikelen, Rook tafels, Koperen Vogelkooien en Standaards, Luxe Eiken Meubelen. Echte schilderijen met vergulde lijst. Rijke sorteering in Rieten Stoelen en Ziekenstoelen. 17 29728 M. M. C. HAAIJER - THOLEN

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 3