O L D O TABAK Le nader geïnformeerd inzake de vernieuwing der stalen gewichtsdraden, terwijl hij daarenboven nog eens een nieuwe aanvraag zou willen doen. De heer Quakkelaar vindt dat alles niet noodigwaarom naar een vreemde te gaan als een ingezetene, iu dit geval Noordhoek, het kan doen, die alleen uurloon berekent en de benoodigde materialen tegen kostprijs wil leveren. Meent men dat men het kan doen met touwen, dan neme men geen staaldraad. De heer Koopman merkt op, dat meu veel tijds wel kan nagaan, wat een verkoop tegen kostprijs zeggen wil. Als men in een fietswinkel komt, dan kau men ook alles tegen vastgestelde prijzen koopen. De -heer Hage wil dit heele hoofdstuk, ge raamd op f 2700 terugbrengen tot f2000. Nu kan men wel zeggen, dat kan niet, maar er zal een tijd komen dat het moet, even als iu de huishouding waar ook alles verminderen moet. Met algemeene stemmen wordt dit denkbeeld aanvaard. De heer Koopman wil het subsidie aan de vakteekensehool te Tholen ad f 75 doen ver vallen, omdat daarvan uit deze gemeente zoo goed als geen gebruik wordt gemaakt. De voorzitter bepleit handhaving van den post, omdat deze inrichting van belang is voor onze toekomstige vaklieden. Wil men niet het volle bedrag voteeren, dan desnoods de helft of f 35. De heer Koopman doet in den geest van dezen gedachteugang het voorstel tot bepaling van bet subsidie op f 35, waar^er de stemmen stakeo, daar de heeren Quakkelaar en Hage voor het behoud van f75 zijn. De voorzitter zegt dat het zoontje vaa P. Poot wegeDS zijn oogenkwaal naar Rotterdam is ge weest, waar men de weinig verblijdende mede- deeling deed dat er uicts meer aan te doen zou zijn. Hij heeft in overweging gegeven naar een kliniek in Utrecht te gaau om daar een oadtr ouderzoek te doen instellen, alwaar men misschien de Staar kan wegnemen. De kosten te Rotterdam bedroegen voor de gemeente slechts f5.daar Poot zelf de reis betaalde, terwijl dat naar Utrecht ook wel niet zooveel zal bedrageD, waar mede de vergadering accoord gaat. Als subsidie voor de auto-onderneming wordt noodig geacht f 600, waarvoor de voorzitter wel te vinden zou zijn. Een exploitatie-rekening is nog niet overgelegd omdat de heer Krijger dit eerst doen wil als het eerste dienstjaar verstre- ben is en eeu juist overzicht kan gegev. n worden. Inmiddels verklaart de vergadering zich voor f 500, als uit die rekeuiug blijken zal dat met minder Diet kan worden volstaan. Nu een dieust Tholen8cke veer Bergen op Zoom in uitzicht wordt gesteld, waarvoor geen subsidie zal worden gevraagd en dus verwacht wordt winst te zullen afwerpen, komt men met die f 500 zeker toe, misschien nog met minder. Bij den post subsidie van f 250 aan de Rott. Trainwegmaalschappij voor de tramboot Zijpe, stelt de heer Hage voor, deze te schrappen, omdat deze dienst vau zoo goed als geen belang is voor onze gemeente. De voorzitter zou zeer gesteld zijn op het behoud vau deze boot, voor de correspondentie naar Zierikzee, vooral voor hen die voor recht- baukzaken naar de overzijde moeten en zich znlleu moeten laten overzetten naar Viauen. De heer Hage zegt dat de oorspronkelijke gedachte om deze dienst te laten fungeeren als schakel naar Rotterdam, zeker niet is bereikt, want dat de Zierikzeesche en de Middelburgsche booten feitelijk langs dien weg de middelen zijn. Mei algemeene stemmen wordt dit voorstel aangenomen. Op den post bijdrage op de premie der pen sioenen voor de gemeente-ambtenaren, bedra gende f 2800, stelt de heer Hage voor, deze voor zoover de wet toelaat te verhalen op de ambtenareo. Het is wel waar, dat deze nog slechts kort geleden door de gemeente geheel zijn overgenomen, maar dat is dan geschied onder het motief dat de ambtenaren wat mis deeld waren, even goed als hunne traktemeuteD toen voetstoots de hoogte zijn ingegaan. Als een wettelijk voorschrift ons dwong om de wedden met 10% te verhoogen, dan zonden we dat ook moeten doen, nu geeft de wei aan dat we tot 3 en 5kunnen verhalen, welnu dan wenscht hij daarvau ook gebruik te maken. Hij weet we!, dat dit nn niet zoo bijzonder aangenaam voor de ambtenaren is, maar de ver mindering die overal en bij iedereen iutrcedt, is dit ook met voor zoovelec, die met tekorten zullen te kampen hebben. De voorzitter zou dat liever niet toegepast zien, waar geen enkele gemeente in het eiland dit nog heeft gedaan. De heer Ilage merkt op, dat St-Philipslaod het deed, juist op voorstel van den voorzitter. De heer Koopman stelt voor om de helft dier perceutages op de ambtenaren te verhalen. De Secretaris zegt dat in geen geval hot ge- heele bedrag kan worden gewonnen, doch slechts een f 800. H«t voorstel Hage al9 zijnde van de verste strekking en rnitsdieu het eerst in stemming komende, wordt aangenomen met 3 tegen 1 stem, die van den heer Koopman. De heer Gaaket r vindt de toelage aan de fairbank wegers ad f50 veel te hoog; f10 was vuldoeude. De heer Hage acht dat ook veel, voor het weinige dat ze maar doen. De heer Koopman zegt dat ze toch steeds, als de havenmeester komt informeeren naar het gewicht der vervoerde goederen, gereed moeten zijn en hun boeken moeten halen, zoodst dit bedrag er wel aan verdiend is. De secretaris merkt op, dat de heer Hage niet aan dc salarissen der ambtenaren wil tornen zoodat ook best deze menschen dat kunnen behouden. De post voor onvoorziene uitgaven wordt be paald op f 2526.71 Yi» waarvan over f300 zal kunnen worden beschikt zonder goedkeuring van Ged. Staten. De inkomsten wil de heer Hage doen aan vangen met de goede sloten der rekening van 1920 en 1921. De voorzitter moest dat ontraden omdat dit tot administratieve moeilijkheden aanleiding zou kunnen geven. Hij meent dat het daarom beter is daarvan 1 8000 op de begrooting te brengen, waarroede de vergadering zich vereeuigt. De opbrengst van het plateau der gedempte kleine kade, ontworpen op f 800 wordt te hoog geacht in verband met de mindere ruimte die nu gevraagd is voor den opslag van suikerbieten en gebracht op f 500. De ontvaDgst vau den hoofdelijken Omslag voor 1922 geraamd op f26000 wordt door den heer Hage voorgesteld te begrooten op f 20.000 waaruit dau kau blijken dat gelet wordt op den erast der tijdsomstandigheden en de belastingdruk wordt verminderd. Ook hiermede vereenigt de vergadering zicb eeDparig evenals met het geheele ontwerp der begrooting tot een eindcijfer vau f 77.045.45 of zooveel minder als na de aangebrachte wijzigingen zal blijken het resaltaat te wezeD. De heer Hage vraagt aan elk lid een exem plaar der begrooting nit te reiken en hoewel dit een heel werk vereischt, zal de secretaris er zorg voor dragen. tII. De begrootLg van het woningbedrijf wordt goedgekeurd in ontvang en uitgaaf op f 11395.82. De heer Koopman wijst op de groote ver- 29652 De heer Quakkelaar zou het wel goed vinden dat de inspecteur er ook bij was. De voorzitter zegt dat do inspecteur daarvoor niet speciaal zal komen. De heer Hage zal aan de oitnoodiging geen gevolg geveD, omdat hij van boawen geen verstand heeft. De heer Koopman meent dat men daarom toch wel kan zien hoe slechts ze ziju opgezet. Ten slotte zou hij er voor ziju dat in de openbare zitting voorlezing werd gedaan van den uitslag vau het onderzoek van de kaaimuur. De voorzitter vindt dit uitstekend opdat dan ook de pers die mededeeÜDg zal kunnen ver spreiden. De secretaris leest daarop het rapport voor, waaraan we konden ontleenen dat de gemiddelde hoogte over de lengte van 150 M. 3.54 M. was over die van 25 M. lengte 3.74 iVf, waaruit te coucludeeren was dat de afwerking aan het bestek voldeed, terwijl het verdere verloop dezer zaak in extenso reeds particulier in dit blad is vermeld, waarvan de belangstellende lezer kennis heeft kannen nemen. Was de raad blijkbaar dankbaar en voldaan, dit laatste was de heer Koopmao niet ten aan zien van de uitgegraven grond die in de haven was terechtgekomen en die de aannemer er bad moeteD uithalen, doch wat nu door de gemeente is geschied. De heer Gaakeer wijst op de reëele handel wijze van den aannemer, die het gebruik van de boot door de gemeente zoo billijk mogelijk regelde, dat deze grond niet in aanmerking kan komen. Daarna giog de openbare zitting over in comité-generaal ter behandeling eener reclame op den aanslag in den hoofdelijken omslag. schillen ia de huren der woniugon van het Boschje en de Boschstraat. Het zou billijk zijn dat die van het Boschje wat verlaagd eu die vau de Boschstraat wat verhoogd worden. Dat zijn meDschen zoo wat van gelijke inkomsten, die er toch niets aan kunnen 'doen dat de woningen in de Boschstraat iu veel goedkooper tijd zijn gebouwd dan de andere. Dat zal bij eene categorie wel niet erg meevallen, maar daar is niets aan te doen. De voorz. zegt ook dat het beter is dat de eene niet schreeuwt en de andere niet lacht. Maar zelve kau de raad dat niet bepalen, dat geschiedt door den Minister. De heer K< opmau stelt dan voor, den Minister te verzoeken zulk eene regeling te treffen, waar toe wordt besloten. IV. ld. Weezeu-Armbestuur. De ontvangsten en uitgaven wijzen een eindcijfer aan van f i5.234.985. Na voorlezing van de verschilleude posten vraagt de heer llage naar dien van het subsidie aan het Groene Kruis ad f 500. De voorz. zegt dat die begrepen is in de on voorziene uitgaven ad ruim f 2500, doch dat het bestuur dat wenscht te bepalen op f 300. De heer Hage spreekt er zijne verwondering over uit dat dit subsidie nu niet als een afzon- lijke post op de begrooting voorkomt eu tevens over de vermindering van het bedrag. Dat subsidie is eeue tegemoetkoming in bet salaris van de wijkverpleegster, die thans zoo'u belangrijk deel overneemt van de taak die anders dat bestuor zou moeten bekostigen, dat het zeer veel meer zou beloopen dau f 500. Verminderd men nn dat bedrag dan zou dat op den duur een kwestie worden Tan staan of vallen van de wijkverpleging. In bet groot» belang dier zaak geeft hij in overweging de goedkeuring dier be grooting aan te huudeu en aan den voorzitter, die secretaris van dat bestuur is, te willen verzoe ken dat bestuur op dit belang le wijzen en het te verzoeken het bediag van f 500 te handhaven. De voorz. wil dat gaarne op zich nemen, maar men mag niet uit het oog verliezen dat de goede sloten der rekening steeds kleiner worden en ook die instelling voor groote uit gaven komt te staan. De heer Koopman kan toch niet aannemen, dat het de bedoeling zal zijn om de begrooting niet goed te kenren als het bestuur het sub sidie niet zou haodhaveD Want dan wil hij wel dit zeggen, dat, als bij bestuurslid van de Weezen-Armen was, hij zich daaraan in het minst niet zon storen, omdat de raad die be voegdheid niet heeft. De beer Hage zegt dat het niet onredelijk is om het bestuur te verzoeken op dat besluit terug te komen daar ligt toch geen bedreiging in om de begrooting niet goed te keuren. Het voorstel tot aanhouding wordt aaogenomen. Na afhandeling der agenda vraagt de heer Quakkelaar of de buizen-motie door de Graaf is ingedieud. De voorzitter zegt niets ontvangen te hebben. De beer Koopman vraagt naar de van den rit over verpacht land van Poot De voorzitter antwoordt dat hiervan een no- tariëele acte wordt opgemaakt en het dus vast staat dat de uitweg over die perceeleu laods verzekerd i9. Verder vraagt de heer Koopman dat Burg. en Weth. een onderzoek zullen instellen naar de huizen in het Boschje. De voorzitter heeft daartegen geen bezwaar, maar zou alle leden willen uitnoodigen opdat ze zicb kunncu overtuigen. DE TWEEDE KAMER heeft in haar zittingen van Donderdag en Vrijdag der vorige week een interpellatie van den heer van Braambeek (Soc.-Dem.) over het tekort op de spoor wegen behandeld. Spreker stelde den minister een zestal vragen van welke de beteekonis bleek uit de motie die hij bij de bespreking instelde en die aldus luidde: „De Kamer van oordeel, dat het niet wenschelijk is de arbeidsvoorwaarden in een voor 't personeel onganstigen zin te wijzigon alvorens een onderzoek is ingesteld naar de organisatie en de gestie (bekeervoering) van 't bedryf, aan welk onder- zook ook de vakbonden deelnemen, gaat over lot de orde van den dag." Korter gezegd geen loonsvermindering voor 't personeel vóórdat alle andere middelen om het te kort op de spoorwegen te dekken, zijn beproefd. De minister gaf uitvoerig antwoord: „Men kan het te kort dekken, zei hij bf door vermindering van uitgaven £>f door verhooging der ontvangsten Dit laatste heeft men beproefd door tariefverlaging maar met een negatieve uitkomst, andere maat regelen zijn in overweging, bijv. wederinvoering van kilometerboekjes en het buurtverkeermaar daar kan niei op gewacht worden. Dus moet er bezuinigd worden. In 1921 bedroegen de exploitatiekosten 194millioen waarvan alleen voor personeel uitgaven 129 millioen. Overwogen zijn bezuiningen tot een bedrag van 32 a 34 millioen, maar het tekort is veel grooter". „Mag er nu niet aan de loonen worden geraakt?" vroeg de minisier. Hij meende van wel, maar er moet gezorgd worden dat zij niet beneden een rede lijk peil dalen". Over die loonsverlaging van 't personeel liep nu het tweedhagsck debat. Er ziju zeer belangwekkende redevoeringen voor en togen gehouden, die we moeten voorbijgaan. De lieer Oud was tegen de motie-van Braambeek en stelde zelf een motie in, waarin wordt uitge sproken le. dat de loonregeling bij de spoorwegen op denzelfden voet moet worden bepaald als die voor 't persoueel bij de staatsbedrijven, 2e. dat zij niet afhankelijk mag zijn van de bedrijfsuitkomsten en 3e. dat zij niet incidenteel mag gewijzigd worden. De uitslag dor interpellatie bleef zonder gevolgen, want Dinsdag werden beide moties verworpen. Dinsdag kwamen enkele kleine wetsontwerpen in behandeling, o. a. een stoomwetswyziging, dat beoogt de kosten der rijksinspectie door de gebruikers der stoommachines (dus niet door 't rijk) te doen be talen. Daar kwamen welen tegen op, omdat de be drijven al door zooveel belastingen gedrukt worden. De minister deelde mee, dat die kosten 1/4 cent per week en per machine zullen bedragen, dus een bagatel. Dit redde het voorstel, maar het kreeg toch nog 34 van de 79 stemmen tegen. Denzelfden dag begon de Kamer nog aan een wet om de vreedzame bijlegging en voorkoming van arbeidsconflicten te bevorderen en een gezaghebbend staatsorgaan daarvoor in 't leven te roepen. Zo kwam Woensdag nog niet klaar, door dat de behandeling onderbroken werd door die van een voorstel tot heffing van een invoerrecht op sigaren. De strekking is prijsverlaging van sigaren en dientengevolge ver ruiming van arbeid voor de sigarenindustrie. De wet werd met 57 tegen 23 st. aangenomen. SPORT EN SPEL Oud-Vossemeer. Zondagmiddag speelde O. V.V. tegen D.E.V.O, vau Steenbergen. De uitslag was 60 in het voordeel van O.V.V. alhier. ONDERWIJS. Benoemd tot Hoofd der Bijzondere School op Gereformeerden grondslag te St-Aonaland, de heer C. Hage Qzn. geboren alhier en thans onderwijzer aan een bijzondere school te Borsele. VAN ONZE BERICHTGEVERS. IER8EKE. Woensdag is hier een man, die op een hilt in een boerenschuur wilde klimmen, ▼an een hoogte van ruim 2 meter neergestort. Hij bekwam een Dog al ernstige hoofdwonde, waarvoor geneeskundige hulp moest ingeroepen worden, en kneuzingen aan een been, die veel pijn veroorzaken. ST-PHILIPSLAND. Zaterdagmiddag 12 uur had de teraardebestelling plaats van wijlen den heer Johs. van Dijke, in leven wethouder dezer gemeente. Aan het graf sprak ds. Boone de lijkrede t iedi Daarna sprak de beer L. Nilant Burgemees 0 welke in het kort schelste wat de overledj0* als wethouder had behartigd en voorgestaan. Uit naam van den Raad en het College Borg. eu Weth. dankte hij hem daarvoor hartelijk. Vervolgens sprak ds. A. van Dyke van Niei Beijerland als broeder. Deze bedankte allen hartelijk, in de eer jjDg, plaats de Burgemeester en ds. Boone voor belangstelling in dezen betoond. Er was zeer veel belangstelliug. Zaterdag a.s. zal het Centraal stembure zitting houden ter benoeming van eeu raads in de plaats van wijlen den heer J. van Dijl De opvolger zal zijn dhr. A. W. Benrkens. Woensdagnamiddag had M. G. doorc een kar met bieten op een zijner beenen terec kwam, het ongeluk zijn been te brekeD. OUD-VOSSEMEER. Bij het vervoeren bieten had de veldarbeider G. M. alhier Maand het b orsj den blij op; elot ezei jl. het ongeluk een zijner beenen te brekei pi geneeskundige hulp werd ingeroepen. Aan den heer P. Hage alhier, aannem het bouwen van eeu loods voor de hu! in de „Drie groote Polders" is opgedragen de uilvoering van bijkomende werk voor deze tijdelijke bemaling. 8TAVENISSE. Met den aardappel- en uienoogst is men alhier nog volop bezig. Daa door gaat de aanvoer vau suikerbieten nog ni druk. De opbrengst van de beide eerstgenoem gewassen is zeer bevredigend. Jammer voor verbouwers, dat de prijzeu zoo laag zijn. In halte zijn de suikerbieten ook tamelijk goe Men hoort spreken van ongeveer 16 tot 19.5 De opbrengst is gemiddeld thans 16000 K. per geroet. "Je d I pé. THOLEN. Donderdagmorgen werd door di ''e gemeentekeurmeester tegen een bewooer van Veukelstraat procesverbaal opgemaakt, wege het in strijd met de vleeschkeuringswet zond aaugifte voor huisslachting, slachten van ei varken. We maken onsen lezers er opmerkzaam dat overtreding als deze kan worden gestra met boete van hoogstens f 50 of 8 dagen heel tenis, terwijl meerdere overtredingen tengevoljS' kan hebben dat voor een gemeente de verplich keuring voor huisslachting wordt ingevoer Reden temeer om aangifte voor huisslachtii te doen bij den gemeentekeurmeester, de he |r\ B. Krijger, Moleuvlietsche straat alhier. Aa gifteu kosten voor huisalachtiug niets. Maandagavond werd alhier een vergaderii gehouden van hel departement Tholen der M tot Nut van 't Algemeen. Als Bestuurslid werd gekozen de heer G. van Overbeeke. Er zulleu dit seizoen 3 lezinge wordeu gehouden en getracht om door bijdragi aa' van leden van het departement, een gezelligf8 avoud te doen geven. Besloten werd mee te gaau met het voorst van het Departement Ierseke om te trachten nauwer samenwerking met de overige Zeenwsc!feg departementen te komen. Opmerkzaam werd gemaakt dat de W< bini waarbij vereenigingen buitengewoon lid knnni cr^' zijn, sedert 1915 was veranderd, zoodat D. O. Ten als hebbende geen rechtspersoonlijkheid, ni zal kunnen blijven ingeschreven. Dezi winter zullen echter de leden van deze vereen ging geïntroduceerd worden. GEMENGD NIEUWS. aw 1 el ijl ntu ing vai U 1 oen di tel |j 1 ege dr ul urdi wd Je 1 1 ■at 1 bdel dri fde ron en in," bi nF ts Hjk öboi Th. Vestiging van „De Rotterdamsche" in Zwitserland. Naar men ons mededeelt, zal de Rotterdan gt sche Handels- en Landbouwbank kantoren open 1741 te Montreux en Genève, Het systeem van Rotterdamsche past zich volkomen aan bij Zwitsersche wetteD. Het vergaan van de „Cornelis". Er zijn nog meer lijken aangespoeld van opiN0 renden van het stoomschip Cornelis dat in Oostzee is vergaan. Maar toch zyn niet alle led van de bemanning verdronken. Te Haarlem is by familie van den stoker W. Walbrecht bericht ing kolei komen, dat deze nog leeft en bytyds van het scb er J is afgekomen. Volgens later bericht is hy echi reeds van boord gegaan vóór het schip van Uleabc vertrok, zoodat hy de stranding niet heeft mee| maakt. Een der lijken is herkend als van den 16-jarig koksmaat Jan Maas nit Hoek. By een duikond. zoek is gebleken, dat geen lijken meer in het scb aanwezig zijn. Het schip is op verschillende plaats gebrokeu. De lading en de inventaris zijn wegg slagen. Te Terneuzen, waar 't grootste deel d bemanning thuis behoort, heerscht algemeene n slagenheid. De kapitein van een Duitsche houtboot, ongeveer tegelijkertijd dezelfde route had gemaal had nabij de Zweedsche kust een groote houtbon U gezien, blijkbaar de „Cornelis", die tusschen rotsen verdwaald scheen en zeker trachtte Noordoostelijke richting ruimer vaarwater te bereik' Het vaartuig lag stil, maar de schoorsteen root hevig. Gevaar was er op dat oogenblik niet stond weinig zee. Later ging de wind om en st er een stevige bries op. De hooge zeeën moet toen de „Cornelis" op de rotsen te pletter bebb geworpen. Als vermoedelijke oorzaak van het verdwaald g raken neemt de Duitsche kapitein het feit, dat seinen van het Zweedsche lichtschip dit jaar z gewijzigd en nu bijna gelyk zyn aan die van 1 Finsche, zoodat tal van schippers ze wel met elks hebben verward. Moordaanslag. Zondagavond meldde zich een man by de op d Haagdyk te Breda surveilleerende agenten aan, ond J. Nol Go Dg nau ne s. rkoc nre: One laar cei Dad Ier 725

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 2