IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT So. 1960 Zaterdag 28 October 1922. Acht en dertigste jaargang I", '8 Firma J. M. C. POT - Tholen De voormalige stad Reimerswale. door C. H. TI 18 Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,876, franco per post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Tolef. Intero. no. 16. Advertentiëaran 1 tot 4 regel» 75 cent»; iedere regel meer 17'/» cents. Grootte der letter» naar plaatsraimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIÈN. Burgemeester en Wethouders van Tholen maken jekend, dat voor hen, die het gewoon of buitenge- i/iroon lager ondetwijs hebben genoten en niet meer inder de verplichting vallen dit onderwijs te volgen, de gelegenheid bestaat tot het genieten van VERVOLGONDERWIJS. Dit vervolgonderwys wordt gegeven voor de JONGENS, iederen Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag, gedurende de maanden November tot en met Februari des avonds van 43/4 Vj lot 7 uren. Het strekt zich uit over de volgende vakken Lezen, Rekenen, Ned. Taal, Aardrijkskunde, Vad. Geschiedenis. voor de MEISJE3, iederen Maandag, Dinsdag, Donderdag en Vrydag. gedurende de maanden November tot en met Februari, des avonds van 4 tot 6I/4 uren. liet strekt zich uit over de volgende vakken Lezen, Rekenen, Ned. Taal, Aardrijkskunde en Handwerken. Ouders of verzorgers, die hun kinderen het ver- p' volgonderwijs wenschen te laten volgen, worden verzocht daarvan vóór 29 October 1922 aangifie te doen by den heer G. A. van Overbeeke, hoofd der tchool A. Tholen, 27 October 1922. 29 eene kolk door overstorting van water over een dam ontstaan. De ouderdom eener plaats is soms ook af te leiden uit de omstandigheid of ze al dan niet op opgeworpen hoogten of terpen is gebouwd. De ondste sleden en dorpeu werden toch alle op verhoogde grondslagen gesticht. Doch noch op den bestaanden plattegrond van de hierbe- doelde stad, omstreeks 1550 door den landmeter Jacob van Deventervoor keizer Karei V ver vaardigd, noch op het torrein waar de plaats eenmaal heeft gelegen, is zulks meer na te gaan.(a) Wel is iu oude bescheiden van eau «oprei of oprit* bij de Vischmarkt binnen de kom der gemeente sprake, doch deze kan ook slechts eeu klimmende toegang zijn geweest tot het haven- Reeds de eerste maal datU LIFEBUOy gebruikt....VOELT U dat het Uw huid zacht, frisch en rein maakt In een week tijd ZIET U reeds het weldadig resultaat. tiet beroemde ROODS' v tablet in de roode doos, De plaats, tot onderwerp van dit opstel ge kozen, behoorde eenmaal tot eene der aanzien lijkste van ons gewest, doch is thans sinds lang geheel ten onder gegaan. Haar begin of oudste geschiedenis verliest zich ia den donkeren nacht der middeleeuwen en eerst later, tot eenig aanzien gekomen zijnde, bereiken ons van haar eeuige meer bepaalde berichten. Menig gedicht en opstel is aan hare historie gewijd en bij het doorlezeu daarvau welt iets tragisch bij ons op, wijl ze in hoofdzaak de verdwijning bevatten van eene stad en eene bevolkte landstreek daar om heen, waarvan ze als het ware de hoofdgedachte was. Schier alles wat de schrijvers ons omtrent haar berichten berust op aanteekeuingen io ge- schrifte, slechts enkelen is het gelukt nog eenige grondslagen vau vroegere gebouwen en straten te ontdekken op het terrein waar dit alles een maal bestonddoch thaus slechts deel uitmaakt van het zoogenaamde Verdronken land van Zuid- Beveland in hoofdzaak gelegen, waar tegen woordig de zoogenaamde Speelmansplateu worden aangetroffen. Reimerswale's ontslaan hangt samen met den tijd der inpoldering van deszelfa gebied met het gedeelte vau oostelijk Zuid-Beveland hetwelk in zijn geheel onder den naam van Breede Wate ring beoosten Yerseke was bekend, zijude aldus genoemd in tegenstelling van de Breede Wate ring bewesten Yerseke, welke nog bestaat. De grens tusschen de beide wateringeu liep in het midden van een stroompje de Yerseke-Ee, dat in verbinding stond met de Hinkelinge, doch later door den Yer9ekendam is afgesloten. Er is veel gezocht en gegist naar de afleiding of de beteekenis van de benaming der plaats. Sommige schrijvers zijn van meening als zou zij zyn ontleend aan de vroeger aldaar bestaan hebbende sterkte der Romeinen; doch ik acht Mézalks minder waarschijnlijk daar de landstreek, waarin de stad bestond ten tijde der Romeinen nog niets omvatte dan onbedijkt land als water eo moeras. Wel had dit het geval kunnen zijn, vanneer de plaats gegrondvest ware geweest op het diluvie of het vaste land van Noord-Brabant, doch dit was niet het geval. Ook de naam in verband te brengen met het gedeelte der Schelde, bekend als Roompot (Romanus portum), is m. i. niet aannemelijk, daar deze op te verren afstand ran den stad aldus hekend staat. Meer waarschijnlijk is het, dat zeker persoon Reymer geheeten de aanvankelijke bezitter of bedijker van de grondea is geweest, waarop de stad later is verrezen, te meer ligt zulks voor de hand, daar de naam van Reymer of Reytnaer in de oude grafelijke rekeningen in betrekking tot de stad en hare omgeving vele malen voor komt. (a). Reeds in een ond historisch werk wordt deze meening verkondigd eu hiermede is ook in overeenstemming het tweeregelig versje van A., Hofferos „Een Reymer, die weleer dit drassig land bezat, Heeft, zoo de fabel luidt, getimmerd deze stad." Meer zekerheid heeft men omtrent den uit gang wale, waarvan in enkele plaatsnamen nog voorbeelden zijn te vinden als in Klaaswaal Zwartewaal, Waalwijk en Beverswale bij Axel, van welke enkele zijn afgeleid oit de benaming der rivierarmen, die den naam van Waal droegen. Het woord zelf komt voor in de beteekenis van wiel of weel, betgeen zooveel beduidt als Wij kunnen dus weioig uit de bestaande overleveringen en oude kaarten omtrent haar oudste bestaan te weten komen en moeten daarom van zelf ouze toevlucht nemen tot oude charters Het eerst vindt men den naam van Reimerswala genoemd iu eene oorkonde van 1214. In dit stuk wordt' g-zegd, dat Wouter van Cruiningen tot heil der zielen zijner overleden echtgenooten aan de abdij van Ter Does eenige moeren schenkt. welke gezegd worden ten oosten te greuzen aan Everrodskrike, ten noorden aan Reimerswala, ten westen aan Botmelosakine en ten zuiden aan Everswaard en Schoudee. Bij vergelijking van deze nameu en begren zingen met die voorkomende op oude kaarten vau het verdrouken land van Zuid-Beveland, naar welke eeuige jaren geledeu ook door mij eene kaart werd vervaardigd en bij de firma J. M. C. Pot verkrijgbaar gesteld, komt men tot het besluit, dat de hierboven bedoelde gron den of moeren gelegen zijn geweest in de zooge naamde Wilde Moer, eene aitgeatrekte en schier nog onbeheerde vlakte ten zuiden van het land van Ikeymerawale. De meeste schrijvers melden geeue vroegere aanteekeuingen omtrent haar te bezitten dan 1230. Doch afgaande op hace beteekenis als plaats en er op lettende, dat eene stad in de middeleeuwen slechts uiterst langzaam tot aan zien kwam, moet hare stichting werkelijk mer kelijk vroeger hebben plaats gehad. In een charter van 1253 vindt men haar als Reymerswal vermeld. Zij wordt daarin genoemd inzake de oneenigheden of de Punten van Ver schil tusschen Vlaanderen en Holland, over de uitlegging en nakoming van het verdrag van 1250, regelende de geschillen tusscben graaf Willem II van Holland en Margaretha van Vlaanderen omtrent Zeeland, (c) OE LEVERS ZE. EP M* viMROinGtn fabrikanten vanSunlight Zeep enTv/mh. (a) Het werk is getiteld: Marten Vaernewyck, Die Historie van Belgis, die men anders noemen mach de Spieghel der Nederlandsche Oudheyt. IVe afdeeling pag. 105. Gedrukt te Gent in 1574. bMr. L. Ph. G. van den Bergh, Oorkondenboek van Holland en Zeeland. Deel 1 pag. 141. (c) Ibid Deel I pag. 279 en 309. Gemeenteraad van St-Maartensdijk. Zitting van Vrijdag 20 October 1922, nam. 3 uur. Voorzitter de heer J. Polderman. Tegenwoordig de heeren M. L. Koopman, C. M. Quakkelaar, P. Gaakeer, A. L. Hage, leden, en de Secretaris. Afwezig de heeren M. P. Groenewege, A. C. de Graaf en A. Vroegop. Na lezing en onveranderde goedkeuring der notulen van de vorige zitting, komt aan de orde I. Iugekomen stukken, als a. missive van Ged. Staten inzake de ver ordening op de heffing van keuringsloocen in den kring St-Maartensdijk, overeenkomstig de vleeschkeuringswet. b. idem alsvoren aangaande het raadsbesluit tot het ongerestaureerd ophangen der schilde rijen in de raadzaal en het ter beschikking 9tellen van de zilveren bekers aan Ged. Staten tot plaatsing in een der zalen van de Abdij. Ged. Staten kunnen hunne goedkeuring niet hechten aan het eerste deel van het besluit, tenzij de raad alsnog de schilderijen zou laten restaureereR en bijaldien daartoe geene neiging mocht bestaan, zullen zij beveleu een post op de begrooting te brengen, op grond van ver- waarloozing van gemeente-eigendommen. Wil daarentegen de raad de schilderijen ter beschik king van Ged. Staten in bruikleen stellen, dan willen zij gaarne bevorderen, dat zij eene waar dige plaats erlangen in de Statenzaal. En ten opzichte van de zilveren bekers zag het college liever, dat deze ter beschikking werden gesteld van den Commissaris der Koningin als hoofd der provincie, die ze dan zal doen plaatsen in het Zeeawsch museum van Kunsten en Weten schappen. De voorzitter kan zich ten volle met deze voorstellen vereeuigen, dan is de gemeente en hij van een groote zorg ontheven. De heer Koopman kan dit eveneens voor wat betreft de bestemming van de bekers. Maar ten opzichte van de schilderijen heeft bij liever dat ze hier blijven en dan gerestaureerd worden met vier tegelijk, waartoe hij een voorstel doet. De voorzitter vindt ook dit een uitnemend idee, dan blijven deze figuren uit de grijze oudheid ook voor het nageslacht bewaard, dat den raad dankbaar zal zijn voor de goede be waring dezer historische gedenkstukken. De h^er Hage komt op tegen de clausule iu den brief van Ged. Staten, dat de gemeeute deze eigendommen zou verwaarloozeo. Dat is niet waar, want tot voor verleden jaar dacht niemand aan deze dingeD, tot ze op eens groote waarde kregen en later bleken slechts copiën te zijn en dus weer geen waarde hadden. Het restaureeren zal een hoop geld kosten, hetgeen niet overeenstemt met de bezuiniging, die ons van hoogerhands wordt voorgehouden. De voorzitter zegt, dat het toch niet alle copiëa zijn en dat de eerste deskundige die deze schilderij aan de school van Mierevelt, een ander aan die van Ravestein enz. toeschreef, het inderdaad bij het goede eind had. Dat andere gemeentebesturen wel prïjsstellen op schilderstukken in hunne gemeente ziet men meermalen dat ze die laten restaureeren, terwijl zelfs St-Annaland laatst een schilderij liet onder zoeken dat evenwel een schild van een rederijkers kamer bleek te zijn, maar waardoor men toch blijk gaf het te willen weten. Mocht de raad tot de restauratie willeu be- sluiteo, wat hij van harte hoopte, dan zal ge tracht worden de helft der kosten, ongeveer een duizend gulden geraamd, terug te krijgen van de commissie voor de monumentenzorg. De heer Koopman is zeer blij met den brief van Ged. Staten er blijkt uit dat we moeten doen restaureeren, zoodat er geen kans overblijft. Diens voorstel iu zake de bekers wordt aan genomen met algemeene stemmen, doch over dat tot restauratie der schilderijen staken de stemmen voor de heeren Koopman en Gaakeer tegen de heeren Quakkelaar en Hage. II. Gemeenlebegrooting 1923. Van de gelegenheid tot het houden van al gemeene beschouwingen, wenscht de heer Hage in zoover gebruik te maken, dat hij die te schrift heeft gesteld, opdat zijn geheugen hem niet iu den steek zou laten of parten zou spelen. Bij het vóór onderzoek vau het ontwerp der begroeting is hij niet tegenwoordig geweest en weet dus niet of daarbij reeds op wijzigingen is aangedrongen. Maar hij ineeut dat het goed is om met het oog op het feit dat het de laatste keer is dat deze raad de begrootiug vaststelt, de cijfers goed onder de oogen te zien, vooral omdat ongetwijfeld menigeen onder een te zware belastingdruk gebukt gaat en ter verlichting daarvan, voor zoover dat mogelijk is, het mes er ter dege in te zetteD. Tal van puuten die daartoe in aanmerking komen worden opgesomd die bij de artikela— gewijze behandeling aan een nadere bespreking worden onderworpen. Over de salarissen wil hij geen voorstellen tot verlaging doen, maar acht het noodzakelijk dat in de toekomst, dus de raad die er het volgend jaar zal zetelen, daaraau de noodige aandacht zal schenken. Bij voorbaat wil hij gaarne een mogelijk voorstel steunen om adhaesie te betuigen aan de motie die de raad van Axel heeft aangenomen om Ged. Staten uit te noodigen de herziening vau de regeling der jaarwedden van de burgemeesters, Secretarissen en Wet houders in Zeeland in eene dalende richting te herzien, opdat, als ook andere gemeenten zich daarbij zouden aansluiten, dit voor Ged. Staten een wenk zou zijn dat daarmede aan een al gemeen verlangen zou worden voldaan. Bij de artikels gewijze behandeling der posten van uitgaaf, stelt de heer Quakkelaar voor, om de jaarwedden van burgemeester, Secretaris, enz. van het eerste hoofdstuk met 18% tc ver minderen. De voorzitter meent dat, zelfs als dit voorstel mocht worden aangenomen, daaraan zeer weinig te veranderen zal zijn, omdat deze salarissen door de Kroon worden vastgesteld. De heer Hage wil na ook niet aan de jaar wedden tomen, maar geeft den heer Quakkelaar in overweging dit voorstel in te trekken en te vervangen door eeDe adhaesie-betuiging aan de motie-Axel. De heer Quakkelaar handhaaft zijn voorstel, dat wordt verworpen met 3 tegen 1 stem, die van den voorsteller. Aanschaffingen onderhoud meubilair gemeente huis is geraamd op f 500 en de reiniging daar van op f 20. Nu wordt zegt de voorzitter het gemeeutehuis tweemaal 'sjaars schoongemaakt, waarvoor de bode hulp noodig heeft, die hem meer kost dan die f 20, zoodat Burg. en Weth. het billijk oordeeleu dit te breugen op f 50. Hiertegen blijkt geen bezwaar te bestaan, mits dit verhoogde bedrag wordt gehaald uit de f 500. De heer Hage vraagt of de telefoon teu ge- meeutehuize gerechtvaardigd is, hetgeen de voorz. met voorbeelden bevestigend beantwoordt. De post gratificatie aan de rijkspolitie ontmoet bedenkiug bij den heer Koopman, voor wat be treft de f 25 aau den majoor der rijksveldwacht Rietveld te Tholen, omdat dit als 't ware gege ven wordt, om bij zekere gelegenheden wat meer te kuDnen profiteeren van Klootwijk's diensten. Dat vindt hij niet goed. De voorz. bepleit deze kleine uitgave, omdat de majoor inderdaad de dien9twijzer zoo kan inrichten, dat bijv. bij sommige gelegenheden Klootwijk hier niet aanwezig zou zijn. De heer Koopman gelooft niet dat dit zoo maar kan; de majoor heeft toch ook nog supe rieuren boven zich. Eo als we Rietveld het geven, moeten we 't van den Berg ook doen. De voorz. merkt op dat Van den Berg zich nog nimmer bg hem heeft gepresenteerd. Over het voorstel-Kooproau staken de stem men; tegen de heeren Quakkelaar en Gaakeer. Het subsidie vau f 25 aan de Politieschool te Hilversnm kan evenmin genade vinden bij deu heer Koopman, die voorstelt het te schrappen. De voorz. zou dit zeer jammer vinden omdat dit een zeer goede instelling is voor de vorming van politiepersoneel, waartoe zelfs de Minister van Justitie de medewerking van zijn ambtgo- uoot van Binnenl. Zaken heeft ingeroepen om bij de gemeentebesturen op steun aan te dringen. De heer Hage meent, dat, als de minister dit dan zoo'n goede instelling acht, het rijk die school maar voor zijne rekening moet nemen. Het voorstel wordt aangenomen met 3 tegen 1 stem, die vau den heer Quakkelaar. Het subsidie ad f350 aan bet Groene Kruis ten behoeve van de jaarwedde aan de wijkver pleegster lokt eenige bespreking uit. De heer Koopman zou deze functie willen doen combineeren met Scherpenisse, zooals dit iu het land van Goes door verschillende ge meenten plaats vindt. De heer Hage merkt op, dat als er van com binatie sprake zon zijn, Scherpeoisse met Poort vliet kan sameDgaan. Maar een uitgestrekte ge meente als de onze is op zich zelf aangewezen. Als penningmeester dier instelling wil hij wel inededeelen, dat het Groene Kruis dit subsidie, ook niet in mindere mate, kan missen. De heer Koopman zou er zich dan bij neer leggen als bet blijkt dat het Groene Kruis het noodig heeft. De volgende poet klokluider zou de voor zitter gaarne willen hersteld zien. Hij betreurt nog altijd dat dit oude gebruik is afgeschaft. Als kind ging men af op het luiden der klok. Hij is er van overtuigd dat men voor f 100 een goede klokluider kan krijgen. De Zondag kan worden uitgeschakeld omdat er dan toch wordt geluid. De heer Hage zegt, dat het vorige jaar dit luiden is afgeschaft en men thans al bijna niet beter weet of het heeft nooit bestaan. Eerst was het f 100, toen werd het f 150 en nauwe lijks was dat toegestaao of het moest weer meer zijn. Voor minder dan f 150 zal het niet gaan, zoodat we die kunnen uitsparen. De heer Quakkelaar merkt op, dat we dit toch niet kunnen afhandelen, omdat het niet op de agenda staat. Voor een bouwmeester, zijnde de ambtenaar krachtens krachtens art. 9 der woningwet, ia uitgetrokken f 200. De heer Quakkelaar stelt voor, dit terug te brengen tot f 150 het wordt verworpen met 3 tegen 1 stem, die van den voorsteller. De voorzitter zegt, dat het torenuurwerk noodzakelijk moet worden nagezien eu dat hier voor prijs is opgevraagd. Buitendien ia nog

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1