IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT No. 1959 Zaterdag 21 October 1922. Acht en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen Onze economische positie. LIFEBUOy Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,876, franco per post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Adverteutiëu van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 171/ï cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. De Bargemeester van Tholen aal op Zaterdag, den 28 October a.s., des middags te 12 uur, ten Raadhuize aldaar EEN HOOP COMPOST publiek verkoopen. 7 29693 De aanwijzing geschiedt door den karreman. Tholen, 18 October 1922. Hachelijk inderdaad, wordt deze geooemd door niemand minder dan de president der Ne derlandsche Bank, op financiëel gebied een man van zeer groot gezag, met een naam die ver buiten de grenzen van ons land den besten klank heeft. Nu heeft het hoofdbestuur van de Broeder schap vau Notarissen in Nederland van mr. Vis sering een zoo goed als afdoend antwoord trachten uit te lokken op de, om hare wijde strekking, hoogst belangrijke vraag of inflatie in Nederland mogelijk of waarschijnlijk is. De mogelijkheid daarvau wordt hier te lande uitdrukkelijk erkend. Ter verduidelijking vau het inflatie-begrip zij het ons vergund een kleine zijsprong te coakeD. De Staat is le beschouwen als eene huishou ding in het groot, waar tot het doen der noodige uitgaven, inkomsten tegenover behooren te staaö. Zijn er nu uitbetalingen te doen tot een hooger bedfag dat hij zelf in contanten beschik baar heeft, dan wordt de Nederlandsche Bank verwittigd van de som die op een bepaalden datum moet worden uitbetaald. De Bank voldoet daaraan en de Staat is haar dan dit bedrag schuldig, onder de benamiDg van vlottei de schold, omdat zij voor bepaalden" tijd is aange gaan en dus op zeker tijdstip moet worden inge lost. Is de terugbetaling op bepaalden termijn niet mogelijk gebleken en heett deze vlottende schuld, ook met te voren aangegane, een aanzienlijken omvaog aangenomen, dan gaat de Staat conso- lideereo, dat wil zeggen, dat hij dao de vlot tende schuld omzet in een vaste, door middel eener leening, waarbij de Bank zijne voorschotten terug krijgt. Slaagt zoo'u leening, dan kan daaruit worden afgeleid, dat de Staat nog credietwaardig is, maar zou ze iütegeudeel niet slagen, dan zou de Nederlandsche Bauk niet meer zoo voetstoots bereid bevonden worden om opnieuw gelden voor te schieten, omdat uit de mislukking of de gedeeltelijke mislukking zou blijken, dat het crediet, de soliditeit van den Staat is vermin derd. Een ordinair mensch zou in zulk een geval failliet gaan, maar als de Bank voor den Staat geen gelden meer zou fourneeren dan gaat hij deswege niet bankroet, omdat voor hem nog wel een middel bestaat om aan geld te koineD, anders dan oit belastingen. Want dan gaat hij zelf aan het uitgeven van geld en drukt schatkistbiljetten waarop de Staat aan toonder zooveel betaalt als het biljet in cijfers uitdrukt. Edoch, in werkelijkheid is dat anders. Die brief:es toch, vertegenwoordigen geenszins de waarde die zij uitdrukken daar ze niet door een goudvoorraad zijn gedekt. Zouden ze du9 inderdaad ter inwisseling worden aangeboden, dao moest de waarde aan merkelijk dalen en dus de gulden die nu hon derd centen waard is, met 75 of met 50 en misschien langzamerzaod met nog minder gelijk te stellen zijn, naarmate de Staat meer papieren- geld in omloop zou brengen. Dat nu zou de inflatie zijn waarvan, gelijk tevoren gezegd, de waarschijnlijkheid niet kan worden weggedoezeld, en derhalve den ernst van het gevaar, hetwelk vooral in financiëele kringen als dreigend wordt gevoeld, de Staat werd aangewezen als de beslissende factor. Op dat gevaar is in menige kiezersvergadering gewezen onder het motief dat bezuiniging een allereerste plicht was van hen, die als gezag voerders ons schip van staat hebben te sturen. Dit behoort allerminst een leuze te zijn, doch een tastbaar besef, dat de Staat zelve het groote gevaar inziet van gelden te blijven uitgeven boven de normale inkomsten, voor zoover het niet betreft productieve uitgaven, die ook thans nog door leeniugen mogen worden gedekt. Want hoewel de Nederlandsche Bank, volgens verklaring van deszelf9 president, er niet voor zou terugsohrikken om te weigeren mede te werken tot verdere disconteering of beleening van Staatsschuldbrieven, zou een dergelijke uiterste middel nochtans den Staat niet kunnen tegenhouden in zijne neiging om voor onpro ductieve doeleinden zijn financiëele krachten te boven te gaan, immers, de burgers kuonen met de stok achter de deur gedwongen worden de schuldbrieven te nemen, Geen r schoonheidsspeciediteit" kart meep voop U doen dan U zelf kunt doen met f De eenvoudige natuurlijke l weg tot een gezonde huid. Zuivere roode palmolie geeft de ROODE kleur* k aan UFE&UQY LANDBOUW. tEVtR'5 ZEEP M? VIA^RDINGÊN fabrikanten van lux en Twink. Maar als het zoover zou komen dat de gulden in zijn waarde zou dalen en ons land dus in denzelfden put terechtkwam als Duitschland en Oostenrijk, dan zon dat eenvoudig schaamte loos zijn. De regeering heeft dus een bijzondere ver antwoordelijkheid op zich genomen, die nu maar niet met een sentimenteele zinsnede is goed te praten, door het wachtwoord van dözen tijd als shibboleth in top te voeren, maar door daad werkelijk te toonen dat het ernst is met eene practische bezuiniging, die ods land moet terug houden van het bellend vlak der valuta-ellende waardoor toestanden worden geschapen als bij onze oostelijke bureD, die ons dagelijks als ai- schrikwekkend voorbeeld voor oogen staan. Als men du deze waarschuwende stem toetst aan de daadwerkelijkheid vau de nieuwe re geering welke tot uitdrukking komt in de beide belaugrijke staatsstukken, die men in den volks mond aanduidt met troourede en millioenenrede, dan is een diepe teleurstelling de ondergrond van de conclusie, waartoe het perspectief der openings- en der begrootingsrede zelfs niet de laagst gekoesterde verwachtingen heeft kunnen bevredigen. Of klinkt het niet als een spot dat de hoog9t ernstige toestand wordt gekarakteriseerd als eene verstoring van het evenwicht van 's lands fiuantiën Eu is het niet evenzeer een parodie om de staat8begrooting aan te dieuen met de weliswaar üiet onjuiste irade dat het hoogste belang op dit oogenblik is de beveiliging van den gulden, terwijl de opstelling harer cijfers als in flagranteo strijd is met die tot uiting gebrachte gedachte? Immers, met eene constellatie van uitgaven en inkomsten op den gewonen dienst, die beide slechts 23 millioen lager zijn geraamd dan ver leden jaar en dus inderdaad weinig beteekenend zijn in het licht der bezuiniging, wordt het uitzicht geopend op een tekort van bijna 53 millioen, en voor welks hierdoor gewekte teleur stelling geen ander middel tot tempering dieut, dan de schooDe belofte dat door wettelijk in grijpen zal worden getracht de gaping te stoppen, waardoor de komende jaren slechts eeu tekort van een luttele 5 millioen zullen aanwijzen. Om in de toekomst tot die voorgespiegelde onnoozele 5 millioen te komen, wordt reeds bij voorbaat beschikt over 10 millioen gulden, die eigenlijk bestemd zijn voor schulddelging. Het wil ons toeschijnen, dat een zoodanige praktijk zich wreken moet. Evenzeer als de hoop ijdel zal blijken te zijn, dat de Nederlandsche SpoorwegeD, die een ex ploitatieverlies van 30 millioen hebben opge leverd en die door deu Staat, krachtens de nieuwe regeling van 1921, moet worden bijge past, dit jaar wel geen tekort zal hebben. Maar daarenboven komt op de begrooting van den buitengewonen dienst uog eene raming voor van een tekort van ongeveer 170 millioen, zoodat het buiten twijfel is, dat de berooide toestand onzer schatkist een nieuwe schuldenlast van 200 millioen zal te torsen krijgen. We meenen, dat dit vluchtig beeld der zoo genaamde millioeoen-rede een toestand weergeeft, die voor ons land een staatsmanswijsbeid ge biedend maakt, waarbij partijoverwegingen wijken moeten voor wat het waarachtig belang van den Staat eischt, en thans meer dan ooit de natie betrokken is bij de wijze waarop het roer van Staat wordt gehanteerd. GRAS IN DE WEIDE. Op het oogenblik zieu we hier en daar nog aardig wat gras in de weide. Soms zooveel, dat de koeien het niet voor kunnen eten. Straks gaan de dieren op stal en blijft er uog heel wat gras achter. Voor wien Voor niemand. Het verdort en vormt in den winter een zode. Gelukkig zien we buiten het eiland Tholen de boeren dat gras afmaaien en groen inkuilen. Die menscheu doen verstandig. Het hooi is immers duur dit jaar. Vele landbouwers hier laten dat overschietende gras maar staan. Het wordt gedurende den winter een hooiachtige massa. Verstandige boeren zien niet graag, dat wanneer de koeien de winterkwartieren betrekken er nog gras in de weide achter blijft. Wat toch is het geval? Die hooiachtige massa vormt een bijna on doordringbare plagge voor de uitloopende jonge grassprietjes in de lente. Dan wordt er geklaagd, dat het gras in de weide zoo slecht uitloopt. Vooral op sommige plekken is het bar. Niets te zieD. Geheele kale plekkeD. Als men het goed nagaat, dan zal men tot de ontdekking komen, dat die kale plekken dezelfde zijn, waar het vorige najaar nog zulke welige bossen gras stondeu te groeien. „Gaat er met de kettingegge over en haalt die ouwe pruik afgestorven gras er af" wordt tot raad gegeven. #Kun je begrijpen, dau maak je de boel nog veel losser." Ze volgen lekker hou eigen zin en doen het niet. Nu hadden we dit voorjaar veel en langdurig droog weer. De weiden van de klagers deden het io de volgende maanden niet te best en de menschen haddon in Juli weinig hooi. Toevallig sprak ik in Augustus een land bouwer, die uog al vooruitstrevend is in zijn bedrijf en ook in polderzaken. Vandaar dat hij door vele conservatieve boeren met den nek wordt aangezien. Belangstellend informeerde ik, of hij veel hooi gewonnen had. Anderen hoorde men zeggen van de helft, een derde, ja zelfs een vierde van andere jaren. Hij evenwel klaagde niet, want hij had evenveel als altijd. Toen ik hem vroeg, hoe hij dat verklaarde, somde hij op, wat ik boven reeds heb mede gedeeld. Geen gras in do weide laten bij het ingaan van den winter. Staat er nog in, dan afmaaien en als groen voer inkuilen of direct gebruiken. Dan heeft meo in het voorjaar geen last van slecht uil- schieten van 't gras en is open maken met de egge meestal niet Doodig. Geen last van kale plekken dan. Bovendien krijgt men meteen eeu regelmatigen groei, iets wat men gaarne ziet. BINNENLAND. Bij Kon. Besluit is benoemd tot lid van het bestuur der waterkeering van het Cal. Water schap Scherpenisse, de heer C. vau Dalen Pz. te Scherpenisse. eventueele redding te berichten, doet de hoop niet verloren ziju dat de bemanning zich heeft kunnen redden. Het grootste gedeelte der op varenden behoort thuis te Terneuzen. Telegrammen melden dat wrakstukken van reddingsbooten en lijken van opvarenden zijn aangespoeld, zoodat is aan te nemen de be manning verdronken is. Op de Zuiderzee is de ijzeren tjalk „Neerlandia", geladen met pulp, gezonken. De opvareudeu, schipper, vrouw, 3 kinderen en de loods zijn gered. Prachtbezuiniging. Eenigen tijd geleden werd door de regeering een centraal inkoopkantoor in het leven ge roepen, dienende om alles wat verschillende rijksinstellingen noodig hebben goedkoop te kunnen leveren. Nu een koopje wordt het voor belastingbetalers al weer niet, want door aan stelling van verschillende ambtenaren gaat er nu alweer eenige honderdduizenden guldens heen. Nu komt er weer eeu mooi staaltje van de bezuiniging die dit bureau geeft, aan het licht. Op de scholen zal een kaartsysteem voor de leerlingen worden ingevoerd en voor de kasten èn de kaarten zou het rijksinkoopbureau zorgen. De kasten zijn gereed eD de kaarten ook en nu blijkt datde kaarten te groot zijn om in de loketteu van de kasten te worden geborgen. Wie zal dit betalen? De jachttijd gaat alweer niet zonder ongelukken voorhij. Nabij een dorpje ouder Arnhem waren eenige heeren aan het jagen. Een haas was aangeschoten en zou wordeu buitgemaakt, toen een landbou wer de jagers opmerkzaam maakte dat zij niet het recht hebben op zijn land te komen. Er ontstond ruzie, een schot weerklonk, de land bouwer, vader van drie kinderen, stortte doodelijk getroffen neder. Hij is des avonds overleden. Een der jagers, een horlogemaker, die als zeer driftig bekend staat is in hechtenis genomen. Onder Zevenaar werd een daglooner door een ongelukkig schot van een jager gekwetst. Vliegen zonder motor. In Eugeland worden proeven genomen met het vliegen zonder motor, zooals reeds in Duitsch- laud en Frankrijk zijn gebonden. 's Maaudags vloog onze vlieger Fokker en bleef 38 minuten in de lucht met een passagier, hetgeen reeds een groot opzien baarde. Den volgenden dag, zou een Fmgelsman, die voor de derde maal zonder motor vloog, het probeeren. Ondanks een hevigen storm die zelfs gewone vliegtuigen met motor belette op te stijgen, ging deze met zijn machine de lucht in en vloog gedurende 1 uur en 53 minuten, in een storm. Men is algemeen van meening dat deze proe ven er veel toe bijdragen om het vliegverkeer te hervormen en veel goedkooper te maken. SPORT EN SPEL. Oud-Vossemeer. Zondagmiddag werd op het nieuwe terrein van de voetbalclub O..V.V. aan den Kerk weg alhier een match gehouden tus- scheu O.V.V. alhier en Ajax te Ierseke om een vergulde medaille. De strijd liep af iu het voor deel van O.V.V. met 21. Uitslag verkoopingen en aanbestedingen Oud-Vossemeer. De uitvoering van het bon- wen van een loods voor de hulpbemaling voor het stoomgemaal „De Drie Groote Polders" is geguud aan den jaagsten inschrijver, den heer P. Hage alhier. ONDERWIJS. Geslaagd te 's-Gravenbage voor het onder wijzersexamen de heeren D. Scherpenisse te St-Maartensdfjk en K. Kievit te Scherpenisse, beiden leerlingen der R.N.L, te Tholen. GEMENGD NIEUWS. Een schip vergaan. Te Terneuzen is bericht ingekomen dat „De Cornelis" afkomstig van Terneuzen, nabij het lichtschip Grundhallen gestrand door midden is gebroken en gezonken. Van de 23 koppen sterke bemanning is niets bekend. Het feit echter dat het schip vergaan is in een omgeving, de Allandseilanden, waar bijna geen communicatiegelegenheid is om eeD VAN ONZE BERICHTGEVERS. ST-PH1LIPSLAN D. Tot volontair ter ge meentesecretarie is toegelaten dhr. J. Aarnoudse, wonende alhier. OUD-VOSSEMEER. Door de vergadering van Ingelanden van de Drie Groote Polders i* be sloten een geldleening aan te gaan groot f 30.000 ten behoeve verbeteringen enz. stoomgemaal. MededeeliDgen worden gedaan omtrent de hulp- bemaling. THOLEN. Maandagavond trad alhier iu „Non Semper" op voor de afd. Tholen van Volksonderwijs" de heer Klaas de Vries, hoofd bestuurslid dier vereeniging. Na te zijn ingeleid door den voorzitter, de heer Waverijn, hield spreker een keurige im provisatie, er opwijzende dat het streveu der vereeniging is het onderwijs zoo best mogelijk te maken en front te maken tegen de verslech tering van dit onderwijs, hetgeen thans weer gevaar loopt, door de voorstellen van den minister van onderwijs in dien zin. Tal van voorbeeldan haalde spr. aan ter illn- streering van de gedachten van kinderen, die zoovele ouders slecht begrijpen en waarom dan ook zoo te betreuren is het sectarisch onderwijs, dat juist omdat de kinderziel zoo fijn besnaard is, slecht werkt ten opzichtte vau de verdraag zaamheid. Ook de oudercommissie achtte spr. een nuttige instelling, jammer echter dat deze nagenoeg geen bevoegdheid heeft. Na de pauze was gelegenheid tot het stellen van vragen, waarna de heer Waverijn, onder eeu woord van dank aan den spreker de goed bezochte bijeenkomst sloot.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1