IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT ïo. 1958 Zaterdag 14 October 1922. Acht en dertigste jaargang Firma I. NI. C. POT - Tholen j Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,376, franco per post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 171/, cent». Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIÈN. DIENSTPLICHT.] Vrijstelling wegens kostwinnerschap en wegens persoonlijke onmisbaarheid. De Burgemeester van Tholen brengt onder de aan- icht van belanghebbenden, dat vrijstelling wegens der hierboven genoemde redenen voor dengenen, voor de lichting van het volgend jaar zyn be emd tot gewoon dienstplichtige, in bet algemeen oet worden aangevraagd in de maand October van it loopende jaar. BESLISSING. Op de aanvragen om vrijstelling wegens een der ovengenoemde redenen wordt beslist door den Minister id Oorlog of, betreft het iemand, die voor de tee- acht bestemd of by de eeemacht ingelyid is, door en Minister van Marine. De aanvraag moet niette- lin ter gemeentesecretarie geschieden. Tholen, 10 October 1922. 20 der openbare vergadering van den aad van Stavenisse, gehouden op Vrijdag 6 October 1922, des voorm. 11 ure. Voorzitter: de Burgemeester; tegenwoordig 11e ledeD. De notulen der vorige vergadering worden elezeu en goedgekeurd. De Voorzitter deelt inede 1. dat wederoproepiug van sollicitanten heeft ilaats gehad voor de betrekking van onder wijzer met verplichte hoofdakte, doch dat niemand lich aanmeldde. 2. dat met het Rijk is gecorrespondeerd over .fsluiting van de sloot nabij het Postkantoor. )ie afsluiting zal tot stand komeD, waarvan rijk m gemeente elk de helft zal bekostigen, terwijl iet onderhoud verder ook voor gemeenschappe- ijke rekening blijft. Deze mededeelingen worden voor notificatie laDgenomen. Als ingekomen stukken komen ter tafel I 1. eene circulaire van Ged. Staten, inzake iilvoering der Vleeschkenringswet. De Voorzitter licht toe, dat hier de noodige rerordening en de instructie voor den keur- neester, hoofd van dienst, reeds zijn vastgesteld. In de instructie moet echter geregeld worden de bezoldiging van den keurmeester, wat in- tusschen tot later was aangehouden. Thans stellen Burgemeester en Wethouders roor deze te bepalen op f2750.en wel in gegaan 1 Augustus jl. De gemeente St-Maar- tenshijk, als centrumgemeente, stelde de bezol- Sdiging reeds op dat bedrag vast en wel Toorloopig voor één jaar. Dit zal ook gelden voor deze gemeente. Het sandeel van Stavenisse zou plm. f 500.be dragen, waartegenover ougeveer f 650.— aan keurloon wordt ontvangen. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voor stel van Burgemeester en Wethouders aange nomen en de bedoelde instructie, als door St-Maartensdijk ontworpen, aangevuld vastgesteld. Dhr. Potappel informeerde vooraf nog, hoe het gaan zal, als blijkt, dat de keurmeester alles niet alleen af kan, waarop de Voorzitter ant woordde, dat er dan een hulpkeurmeester moet komen eu de vastgestelde jaarwedde vanzelf t herzien wordt. Ook wordt nog besloten aan den betrokken Minister ontheffing te vragen van het voorschrift tot onbruikbaarmaking van vleesöh enz. door 5 behandeling in een destructor. t 2. een verzoek van de Algemeene Neder- landsche Vereeniging „Het Groene Kruis" te Utrecht om eeo jaarlijksche subsidie van minstens f 10. Waar deze gemeente een niet onaanzienlijk jaarlijksch subsidie aan de plaattelijke afdeeling dier vereeniging- haeft toegekend en de afd. Stavenisse zelf reeds een jaarlijksche bijdrage aan de Algemeene Vereenigiog verleent, worden, hoewel overigens het werk der Utrechtsche Vereeniging zeer gewaardeerd wordt, geen termen aanwezig geacht voor dubbele subsidi- eering. Op dien grond wordt zonder hoofdelijke stemming afwijzend op het adres beschikt. 3. een adres van de Zeeuwsche Politiehonden- Dresseer-Vereeniging te Goes om steun uit de gemeentekas. Burgemeester en Wethouders meenen geen gunstig voorstel in dezen te koenen doen, vooral ook niet waar het verzoek ongezegeld werd inge diend. Zonder hoofdelijke stemming wordt het voor kennisgeving aangenomen. 4. een subsidieaanvraag van den heer J. C. Krijger te Goes, ten behoeve van den antodienst TholenStavenisse. Burgemeester en Wethouders stellen voor het verzoek in te willigen en het gevraagd subsidie ad f 600 per jaar tot wederopzegging, ingegaan 6 Februari jl., toe te kennen. Zij zijn overtuigd, dat deze autodienst waarvan materiaal en personeel ïiets te wenschen overlaat, werkelijk in eene groote behoefte voorziet. Zonder steun van provincie en gemeenten is deze zaak echter niet levensvatbaar, waarom zij voor wat Stavenisse betreft gaarne willen medewerken. Dhr. Stoutjesdijk informeert, hoeveel andere gemeenten zullen bijdragen en hoe men dat cijfer van f 600 heeft vastgesteld. Hij zou wel een» een begrooting van kosten willen zien het is nog de vraag of f 600 voldoende zal zijn. Hij zou het verzoek daarom Kever wat aan houden, tot meer gegevens beschikbaar zijn. Spreker acht overigens de bijdrage nog al hoog, vooral als in aanmerking genomen wordt, dat ten behoeve van de trambootverbinding ook f 500 per jaar wordt «itgekeerd. Hij meent, dat de bootverbinding veel voor- deeliger is, van de autobus wordt een zeer mi niem gebruik gemaakt. Dhr. van Iwaardeu acht de autobus nuttig, maar vindt subsidie van f 500 voor de tramboot en f 600 voor de autobus ook nog a\ hoog, vooral onder te tegenwoordige tijdsomstandig heden. Hij is van oordeel, dat de autobus rijdt voor hen, die zelf de kosten wel kunnen betalen. Bovendien zal gemeente wel f 100 per jaar meer kosten aan de wegen hebben tengevolge van het rijden van de antobus; was deze er niet, dan zou er ook wel een f 300 in de gemeente verdiend kunnen worden met rijtuigverhuren enz. Dhr. Potappel kan met de vorige sprekers meegaan. Eer9t zou hij ook eens een berekening van kosten willen zien. De winstmarge kan wel eens te ruim zijn genomen. Dhr. Gaakeer wil het voorstel van Burge meester en Wethouders steunen. Z. i. is de auto beslist noodig. Toen we zonder waren, werd er geklaagd eu nauwelijks was de nieuwe dienst er of men was weer tevreden. MenscheD, die over eigeD rijtnig kunnen beschikken, zouden de auto kunnen missen, wat niet het geval is met vele anderen. Nu is f 600 een vrij hoog bedrag, maar dit behoeft geen extra last te brengen voor hen, die slechts weinig kunnen bijdragen in de belastingen. Hij zal dus voor stemmen. Desnoods miste hij liever nog de boot- verbinding. De Voorzitter, de sprekers beantwoordende, zegt, dat hij het niet eens is met dhr. Gaakeer, voor wat betreft zijn laatste opmerking. Hij (de Voorsitter) wil de autodienst steunen, maar ook de tramdienst behouden. Beide voorzien in een groote behoefte. Van de auto wordt blijkens ontvangen opgaaf een ruim gebruik gemaakt, ook door minder gegoeden. St-Maartensdijk zei reeds steun toe, welke ook van de andere gemeenton mag worden verwacht. Aan het adres van dhr. Stoutjesdijk moet hij opmerken en dit geldt ook voor dhr. Potappel, dat wij deze aangelegenheid voorloopig wel zonder iuzage vau een exploitatierekening kunnen afdoen. Wanneer we andere diensten vergelijken, dau is werkelijk niet overvraagd. Bleek dat later aan de hand van gegevens, welke ter beschikking van de provincie komen, dan zou men bet bedrag toch altijd nog kunnen herzien. Bovendien, welke waarde is er thans te hechten aan een exploitatierekening over een pa9 begonnen bedrijf, welke rekening men vrij willekeurig in elkaar kan zetten. Spreker meent werkelijk, dat de raad goed doet het voorstel van Burgemeester en Wet houders aan te nemen. Wanneer er aau getwijfeld wordt, dat het gevraagd bedrag noodig is, laat men het subsidie dan eenvoudig in maximum toestaan. Desgewenscht kunnen we dan bij de provincie inlichtingen vragen. In ieder geval is het gewenscht de zaak nn af te doen, waar de provincie moeilijk op een aanvraag kan ingaan, als de belanghebbende gemeenten niet van hunne belangstelling hebben doen blijken. En dit acht hij beslist gewenscht, waar het hier een algemeen belang betreft. Hij deelt daarom ook niet de meeniug van dhr. Van Iwaarden* dat alleen van de auto gebruik ge maakt wordt door hen, die betalen kunnen. Dhr. Stoutjesdijk wijst ook nog op de moei lijke tijdsomstandigheden en op het algemeen streven naar bezuiniging. Dhr. Gaakeer, begrijpt niet, dat men thans zooveel tegenwerpingen maakt. We wisten, dat Krijger om subsidie zou komen. We vonden zijn iuitiatief prachtig, want nn behoefden de gemeenten niet te exploiteeren, waartoe eerst besloten was. Maar dan acht hij den raad ook moreel verplicht thans te steunen, wat dhr. Van Iwaarden bij nadere overweging moet toegeven. Laatstgenoemde zou zich dan echter liever, evenals St-Maartensdijk tot een maximum vaD 1 500.—, willen bepalen. Ook dhr. Gaakeer hieraan de voorkeur. De Voorzitter verklaart aan het adres van "De meeste vrouwen spreken alleen ovep een mooie (gelaatskleur. Vaarom niet gezorgd voor een ïriooie ge. zonde huid over het gansche lichaam? Het beroemde J2ÖODE j töbJet met de heerlijke aezondheidsgeur commissie, waarvan voorzitter is W. Carels en secretaris H. Spek, tevens verzoekende om aan de leden een presentiegeld toe te staan van f 1.per lid en per vergadering en f 1.per lid en per bezoek dat de commissie, die deswege bestaat uit 3 leden, noodwendig eena zal moeten D£ LEVE» ZEEP Mï VLAARDIHGEM. /fabrikanten van Twinkenlux. dhr. Stoetjcsdijk, dat Burgemeester eo Wet houders ook willen bezuinigen, maar daarin dient men ook voorzichtig te zijn. Een zaak als deze onmogelijk maken zon niet getuigen van een goed beleid. We moeten zorgen, dat Stavenisse niet geïsoleerd raakt. Wat de nadere opmerkingen van dhrn. Gaakeer en Van Iwaarden betreft wil hij, met instemming der Wethouders, het voorstel van Burgemeester en Wethouders dan wel aldus wijzigeu, dat aau den heer Krijger van 6 Februari jl. af en tot wederopzegging subsidie wordt verleend lot een maximum-bedrag van f 500.per jaar. Dit voorstel, in stemmiDg komende, wordt aangenomen met 5 tegen 2 stemmen (dbrn. Stootjesdijk eu Potappel.) Verder komen ter tafel 5. een brief van Ged. Staten, inzake af schaffing van de veemarkt te Hulst. 6. een goedgekeurd exemplaar van het raads besluit van 21 Augustus jl. tot wijziging van de begrooting van 1922. De stukken onder 5 en 6 worden voor no tificatie aangenomen. 7. het rapport van de commissie tot onder zoek der begrootingen van de gemeente en het Burgerlijk Armbestuur voor 1923. Dienovereenkomstig wordt de eerste vastgesteld in ontvangst en nitgaaf tot eeD bedrag van 44.166.345 en de laatste goedgekeurd alsvoreu tot een bedrag van f 1969.76. 8. een brief van den heer Commissaris der KoniDgin, inzake herbenoeming vau dhrn. C. Broodman en A. van Prooijen als leden van het College van Zetters, welke benoeming werd aangenomen. 9. een schrijven van het gemeentebestuur van Goes, houdende toezending van de balans en de winst- en verliesrekening, betreffende den keuringsdienst van waren over hel boekjaar 1921. De stukken onder 8 en 9 worden voor no tificatie aangenomen. Wijders worden in verband met de nienwe Pensioenwet de pensioensgrondslagen vastgesteld, betreffende enkele gemeente ambtenaren, die sedert 1 Juli jl. ook onder die wet vallen, terwijl nog besloten wordt tot eene wijziging in de gemeeutebegrooting van 1622. Verder niete meer aan de orde zijnde, gaat de openbare vergadering, „niemand v.n de om vraag gebruik makende", over in zitting met gesloten deuren. Op voorstel van den voorzitter wordt dit schrijven voor kennisgeving aangenomen en voor zoover het financiëel onderdeel aangaat, aange houden tot de behandeling der gemeente- begrooting. e. verzoek van de Alg. Ned. Ver. „het Groene Kruis" om een subsidie van tenminste f 10. wordt eveneens voor keonisgeviüg aangenomen. f. een schrijven van W. Carels, waarin hij met eene uitvoerige uiteenzetting opkomt tegen wat als een „voelbare lengen" op eene confe rentie is gekwalificeerd, wordt zonder deliberatie en zonder hoofdelijke stemmiDg voor kennis geving aangenomen. II. Voor het tijdvak van 1 Aug. 1922 tot 1 Aug. 1923 wordt benoemd als hoofd van den keuringsdienst de heer A. C. SteeDdijk, veearts te Scherpenisse op eene jaarwedde van f 2750, waarin deze gemeente naar haar zielental haar aandeel moet bijbetalen. De pensioens-grondslag wordt vastgesteld tot gelijk bedrag. III. Het kohier der hondenbelasting wordt vastgesteld met 81 aanslagen. De honden van M. C. Koppenhol en P. van Dijke, als ver richtende politiediensten worden als belastbaar vrijgesteld, terwijl ten aanzien van den aanslag van P. ScherpeuDse zal worden onderzocht of hij één of twee honden heefl, die belastbaar zijn, en naar gelang daarvan hél kohier definitief worden vastgesteld te zijn geacht. IV. Als leden van het persoüeel tot het geven n vervolgonderwijs worden benoemd L. J. M. Nieowenhuijzen, GEMEENTERAAD VAN POORTVLIET. Zitting van Dinsdag 10 October 1922. Voorzitter de heer P. van Rees, burgemeester. TegeDweordig 6 leden en de Secretaris. Afwezig de heer N. A. Brnijnzeel wegens ziekte. De notulen der zittingen van 29 Aug. en 14 Sept. worden gelezen en onveranderd goed gekeurd. Aan de orde is I. Ingekomen stukken, als a. missive van Ged. Staten begeleidende eene goedkeuring door de Kroon van de verordening op de heffiog der hondenbelasting. b. schrijven van den Commissaris der Ko- ningiu tot benoeming der heeren 3. Elenbaas en E. van der Slikke als zetter bij de dir. belastingen voor het tijdvak 19231926. c. verzoek van ae vereenigiüg tot bevordering van de politiehonden-dressnnr te Goes om een subsidie ter bestrijding barer kosten. Worden alle voor kennisgeving aangenomen. d. schrijven van de commissie van toezicht 0p bet lager onderwijs, houdende mededeeling (.onstitueering van het uitvoerend deel 1 Heijboer, L. Blaas, mej. A. van Oost en M. Ista. V. De begrooting van het Weezen-Armbestnur wordt zooder op- of aanmerkingen goedgekeurd. VI. GemeentebegrootiDg 1923. Van de gelegenheid tot het voeren van alge meene beschouwingen over deze begrooting of over het beleid van Bnrgomeester en Wethou ders of van den Burgemeester fordt geen ge bruik gemaakt en gaat men over tot de artikels- geij se behandeling, voor wat betreft die posten, welke de aandacht der commissie vau onderzoek hebben getrokken. Allereerst vond zij de kenr- loonen, op f 800 geraamd, te laag, en was f 500 alleszins gewettigd. De heer Krijger motiveert dit nader door de verwachting dat inderdaad een veel hooger cijfer dan f 300 zal worden ontvangen. De voorzitter zegt dat Burg. en Weth. worden geleid door de lijn vau een zuiver beheer dat een gelijke ontvang en een gelijke oitgaaf be- hooreo aanwezig te zijn. Verhoogt meo dus de post van ontvang dan moet ook die van uitgaaf worden verhoogd. Gedurende Aogustu», een maand die als normaal wordt geacht, omdat er maaDden zullen zijn die méér, maar ook die minder zullen opbreogeD, is er in de ceDtrale St-Maartensdijk ODtvangen f 492.50, dat zou over een vol jaar uitmaken f 5900, waar af moet f 2750 voor de jaarwedde, de onkosten van de aanschaffing der vele en dure vlceschatempele benevens het vele benoodigde drukwerk. Nu is nog in het geheel geen peil te trekken op wat er ootvangen zal worden, want in de gemeente Scherpenisse ontving men in Aug. f 54.50 en in Sept. f 40.Dat kan zoo ook zijn in andere gemeenten, zoodat, waar hiervan nog zoo weinig valt te voorspellen, Burg. en Weth. voorzichtig geweest zijn door eeu matige ontvangst te ramen. Aldus goedgekeurd. De vrasg of de post schoolgelden op f 200 er f 100 niet hooger konden wordeu geraamd, meenden Burg. en Wetb. met neen te moeten beantwoorden, daar bij het openbaar onderwijs hierop f 218 is ontvangen en bij het bijzonder (117.50, betgeen het gevolg kan zijn van één kind meer of minder ter school, zoodat dit geen basis kan wezen om voor een volgeud jaar het in een voorgaand jaar ontvangene weder te ramen. Bij den post opcenten, merkt de heer Van Zorge op, dat deze niet gelijkwerkend zijn, juist omdat ze op iedereen drukken, evengoed aia men bijv. een inkomen heeft van een f 8000 als rentenier of uit zijn bedrijf. De eerstge noemde heeft daarvoor niets anders te doen op een kwitantie zijn naam te zetten voor ontvangen pachtgeld of anderszins, terwijl een ander voor hetzelfde inkomen moet zwoegen van den vroegen morgen tot den laten avond, en daarvoor meest tijds Dog eeo man drie, vier in het werk moet nemen, die vaak reeds alle vier gegeten hebben, eer de eerstbedoelde opstaat. Trouwens van dezen zal van zijn inkomen ook veel meer overschieten, zoodat het niet onbillijk is, dat de gemeeDte een percentage heft van de vermogensbelasting, nu niet 100 zooals sommige gemeenten, maar der 50 aclu h'J gansoh niet onredelijk.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1