NOUVEAUTÉS VOLLE MiLK REEF C. Laban, Tholen Antoine Andriessen D.Cz., NATIONALE BANKVEREENIGING CREDIETEN, COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. flinke dienstbode MM* Opening Nieuwe Meubel- Annex Bedden- en Matrassenzaak. Ruime sorteering in alle Meubelen Jac. de Groot, Najaarsschouwmq Sierlijke So-Easy Van derOuderaa, Kou gevat Abdijsiroop „Hili 801" N. V. Coronae. Ch. P. Serrarens Stoom-Pianofabriek VAN HEEL Co., EFFECTEN, BANKZAKEN, COUPONS, PAARLEMOER EN SCHELPCOLLIERS Platinit en Marquisite Ringen Broches - Colliers Gr. Markt 25 - Telef. 264. BERGEN OP ZOOM. „Waarom hebt ge uw kinderen VRIJWILLIG verzekerd „Omdat de premie laag is, de Rijkswaarborg van belang is, en Voorzorg beter is dan zorg." 0 nieuwe MEUBELZAAK heeft geopend, in het pand van de aloni bekende oude meubelzaak van den heer Storimahs, Steenbergschestraat 24 Bergen op Zoom. Waterschap POORTVLIET. Maandag 30 October I922, geven van orgelles en het stemmen van piano's. goud, doublé of nikkel. De allerbeste gasgloeilichtkous is 30 Cent per stuk. NAJAARS ZAAIGRANEN Verbeterde Wilhelminatarwe. Petkliser Rogge. 29570 Buhlendorfer Rogge. Zeeuwsche Wintergerst. FIRMA ANT0INE MES, THOLEN. 36 9937 IN in diverse kleuren vanaf fl. 6.00. CHIQUE MODELLEN. V00RDEELIGE PRIJZEN. JUWELIER. Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f 12.000.000. De aandacht wordt gevestigd op de afgifte vaD Binnenlandsche Credietbrieven, waardoor in ongeveer 100 plaatsen in Nederland gelden franco kunnen worden opgenomen. 48 24074 Mevrouw VAN DEN BERG, Bosch- straat 16 Tholen, vrangt een voor dag of voor dag en Dacht. 7 29662 7 29653 Oodergeteekende bericht hiermede dat hij nabij zijn bestaande BEHANGERS- eu STOFFEERDERSZAAK een tegen scherp conenrreerendc prijzen. N.B. De Behaugerszaak blijft gevestigd ia het oude pand Steenbergeche straat 17 Bergen op Zoom. 58 Hopende met Uw bezoek vereerd te mogen worden. Aanbevelend, 27616 Steenbergschestr 17 en 24- BERGEN OP ZOOM - Telefoon 190 IN HET De Najaarsschouwing op heulen, slooten enz. zal plaats hebben op N.B. Mtt het oog op de groote noodzakelijkheid van een onbtleo- m rde losstroomiug vau het water naar het Stoomgemaal worden de eigenaars en gebruikers van gronden er toch uitdrukkelijk op gewezen, dat de slooten en andere afwaterings- middelen, langs wegen en dijken gelegen, van riet en alle onkruid moeten gezuiverd zijn. Het uitkomend vuil moet onmid dellijk van den weg worden ver wijderd. Indien lij de Schouwing mocht bevonden worden dat een eu ander likt behoorlijk is geschied, zal hier van tegen de nalutigen procesverbaal worden opgemaakt. 35 29655 Het Bestuur GEUZE, Dijkgraaf. DRONKERS, Ontv.-Griffier. beveelt zich aan tot het 7 Vervangt uw BRIL door een Vakkundige monteering en ge- renomeerd door H.H. Doctores. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. |2123Ö Zuivelstraat 12 10 Verwaarloost Uwe verkoud heid niet, gij kant Griep, Asthraa of andere Borstziek ten krijgen. Neem vandaag nog voor het te laat is de die de ziektekiemen doodt en als balsem werkt op de ontstoken slijmvliezen van borst, keel en longen. Alom geprezen middel bij verouderden hoest, influ enza, griep, bronchitis, asthma, kinkhoest, keelpijn t borstpijn. 45 26713 Oreral per flacon plm. 230 giatn f 1.90 plm. 650 gram f 3.60 plm. 1000 gram f6.—. Eischt handteeke- niug.- L. 1. Akker, Rotterdam. grootste lichtkracbt bij langste levens duur zoowel voor staand als hangend licht. 16 29566 Lange rechte glazen 10 cent p. stuk. Korte gaten glazen 22% Fa. J. C. VAN DER STEL, Tholen. Zuivelstraat 35, PERGEN OP ZOOM, 8493 over het PustkaDtcor. 12 Het adres voor alle geneesmiddelen Verband- en Verplegingsartikelen. Homöopatische Geneesmiddelen vau Dr. Wil I mar Schwabe. ZAADHANDEL G0ES. Op stam en partij gekeurd. 16 MIDDELBURG. Goedkoopste adres voor: PIANO'S, AMERIKAANSCHE- 14 en KERKORGELS. 4035 Vraag geïllustreerde Prijscouranten. Agent voor Tholen en omstreken de heer O. LABAN, organist. Vijf jaar degelijke garantie. SANGUIN0SE. De Sangninose is een zuiver plantaardig middel, dat in hooge mate het bloed verrijkt, doordat het de roode bloedlichaampjes vermeerdert. Gezond en kracht'g bloed is eeue levensvoorwaarde voor jong en oud; en wanneer het bloed gezond en krachtig is, dan verdwijnen de kwalen, de zwakte en de lusteloosheid, die het leven dikwijls maken tot een last. Honderden in ons eigen land hebben reeds de goede werking der Sanguino8e leeren kenneD. Neemt er ook de proef eens mede, wanneer gij geen baat vindt bij uwe tegenwoordige behandeling! Gij behoeft van de Sauguioose geen Likeurglaasjes te gebruiken. Tweemaal per dag een eetlepel i9 genoeg. Daar is géén middel, versta het goed, geen enkel middel dat zoo snel helpt in alle gevallen van uitputting en algemeene verslapping. wacht u voor namaak! SANGUINOSE kost per flacon f2.6 fl. f 1112 fl. f21, VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Flesschet* worden teruggenomen. Te Tholen bij L. G. v. Zaltbommel, te Bergen op Zoom bij H. G. v. Kroon, Apoth., te Ierseke bij A. M. Steketee. 52 17650 Koopen en verkoopeu EFFECTEN. Nemen gelden h DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met chequel en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaalbaar.) Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT en verder alle VOORKO MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maatschap pijen als op Beurspolis. Verhuren LOKETTEN in een Braud- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer. Kantoor geopend 912% en 15 uurlj Des Zaterdags van 92 uur yi rei ie de [tui '0< ;ei ter dif TOC NOG EENS OVER DE BIETEN. Hadden wij het den vorigen keer over do blad luizen onder op de bietenblaren, die indirect do verwekkers zijn van do stinkende zwarte plekken, thans willen we even wijzen op die geelbruine vlekken in de buitenste bladeren der bieten.. Beschouwen we zoo'n ziek blad nader, dan be merken we spiraalvormig gebogen zwarte kringen. Wat zijn dal? We hobben hier te doen met een zwam. Een zwam overwintert ook. In die geelbruine vlekken nu zitten de lichaampjes, die de vruchten bevatten, die kunnon overwinterou. 't Volgend jaar krijgen de bladeren eerst plekken, die bruin zien. Later wordon die plekken zwart. De plekken breiden zich ook uit over 't geheele blad en op die bladeren, welke in de nabijheid staan. Dit alles komt, doordat do sporen, die voort durend geboren worden, zich verder en verdor verspreiden. Bij nat weer verrotten die plokken, bij droog weer vordrogeu ze. Gaan we thans nu nog eens wat dieper op de zaak in. Laat eens kijken wat loupo eu microscoop in doze te vertellen geven. Op do zieke plekken zien we een fijne fluweel achtig, groenbruin of zwartachtig schimmelpluis ontstaan. Dat pluis bevat de sporendragers van de zwam. Aan die sporendragera-boompjes in miniatuur, worden sporen, zaadjes zouden we kunnen zeggen, voortdurend algesnoord. Deze sporen vliegen over het blad en de na burige bladeren zorgen voor de verspreiding der ziektes. In 't doode bindweefsel worden later de vrucht lichaampjes gevormd, die weer ter overwintering bestemd zijn. Zoo gaat h«t van jaar op jaar. In den winter een rusttoestand in den grond. Van het voor tot het najaar oen steeds meer uitbreiden van het zwammenleger op de bladeren en over de velden. Eén geluk, dat do ziekte eerst in den nazomer ou in don herfst goed zichtbaar optreedt. En dan zien we iets, wat zouden we zeggen van zelf spreekt, dat de oudste bladen hel meest zijn aaugetast. Zoo konden we nu in September velden zien, waar deze zwam oppervlakten beslag van vele vierkante meiers groot. Is er wat aan te doen Ja. In do eerste plaats niet tweo jaar achtereen bieten zetten op een zelfde stuk land. In de tweede plaats verdient het aanbeveling alle bietonblaren van het land te verwijderen. Dit als voorbehoedmiddel tegen hot volgend jaar. Nu weten wo wel dat het veel gemakkelijker is de resten van die rottende bielenblaren, die niet door de koeien zijn opgevroten, eenvoudig mot het ploegen onder te werken. Gemakkelijker is het, maar niet verstandiger. Enfin, een landbouwer is nu eenmaal geen tuinder. Gene gaat niet zoo lijn alles na als deze. In de derde plaats ware als bestrijding aan te bevelen besproeiing van de te velde ataande bieten met Bordeauxsche pap. Dit zou een al te sterke uitbreiding van „'t zwart in de biotenblaren" wel licht nog het beste tegengaan. Voor kleine landbouwers, die om de twee jaar op hetzelfde stuk land moeten terug komen met bieten ware dit wellicht te probeeren. En du nog de naam van deze zwam. Ze heet Pleospora putre-faciëns. Maar feitelijk doet dit minder ter zake. Uitslag verkoopingen en aanbestedingen Oad-Vosseraeer. Aanbesteding van het bouwen van een loods met bijbehoorend graaf- en heiwerk voor een hulpgemaal van de Drie Groote Polders. Jb. Engelvaart, Oud-Vossemeer f5114 M. J. Scheffelaar, Tholen 4973 Mij. De Hoop, Rotterdam 3593 M. C. van Driel, Oud-Vossemeer 2988 Johs. Nuts, id. 3300 Jb. de Later, id. 2950 P. Hage, id. 2889 Gunning later. Oad-Vossemeer. Aanbesteding het leveren en aan brenger. van een nieowen ketel voor het stoomgemaal De Drie groote polders. A. van Hattem te Schiedam Klijnjan's Boawbureau Alblasserdam Machinefabriek Utrecht Machinefabriek Breda Du Croo en Braun te Weesp Gebr. Stork en Co. Hengelo Penn en Bauduin Dordrecht Mij. Nieowe Waterweg afd. Mach. Rotterdam Firma van Bilderbeek en Jonkers Den Haag N. V. Ingelse en Co. Schiedam Nederl. My. Pluto Nijmegen, zonder mon- teeringskosten f12000 9750 9700 9180 8185 7900 7600 7405 7220 6518 6425 N. V. Smit en Co. Machinefabr. Kinderdijk a. Cornwallketel op korten levertijd it 741 b. langen 67! c. Lancashireketel op korten levertyd 761 d. langen 694 Gebroeders Deprez te Tilburg a. Cornwallketel 18 idM, 65( b. 20 „671 c. Lancashireketel 18 mM. 65 d. 20 671 Gegund aan Deprez Cornwallketel 20 mM. SPORT EN SPEL Oad-Vossemeer. Zaterdagavond werden de seri wedstryden uitgeschreven door de voetbalvereenigi V. I. O. S. alhier voortgezet met een strijd tusscb O. V. V. en V. I. O. S., waarbij de laatste aan winnende hand bleef met 20. ONDERWIJS. Oud-Vossemeer. Aan den politieagent Ms, Weijze te 's-Hertogeuboscb, geboren alhier, het politiediploma uitgereikt na afgelegd exam te 's-Hertogenbosch. St-Maartensdijk. Voor de vacante betrekkit van Hoofd der O. L School in deze gemeen hebben zich 'slechts 4 sollicitanten aangemel Poortvliet. Geslaagd le Utrecht aan de ve artsenijkundige Hoogeschool voiü dierenarts heer J. A. Hage geboren alhier.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 4