De 22e Rotterd. Preiiiieleeiiing DANKBETUIGING. CGEERjuZOON BERGfefwZOOri EEN TON GOUDS TWEE M1LLIOEN GULDEN PREMIËN Steeds versch verkrijgbaar: V. VAN SPLUNTER, THEESERVIES, heeft overgedaan heeft overgenomen Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, VOORHANDEN: Winter- dienstregeiing VULKACHELS tn LUXE VULHMRDEMifi5TYL TENTOONSTELLING van 45 diverse modellen ftiüDEBNE HAARDEN, is begonnen en geeft 90.005 premiën loopend over BIJNA TWEE I^SLLIOEN GULDEN Premiën van f 100.000, f50.000, f25.000, f20.000, f 10.000 enz. enz. Rotterdammertjes Woensdag a.s., des avonds te 7 uur, dus trekt de Ie klasse te Arnhem in het Geitouw „MUSIS SAC5UIM". m i Uit voorraad leverbaar MEUBELEN, als Kasten, Tafels, Stoelen en Ledikanten. Voor boterbereiding Karos van 1 en 2 emmers inhoud, Melkbussen, Bóterstempels, Boter- nappen, Thermometers, Botertobben. Voor het schoonen an granen: Wanmolens, Windmolens, voorgroot- en ltleiubedrijf. Aanbevelend, 16 29651 J. ELENBAAS POORTVLIET. PRIMA ROOKVLEESCH, BOTER- 1IAMWORST, TONGWORST, 1'LOCKWORST, HAM, GEROOKTE TONG, enz. enz. Alles per ons en machinaal gesneden. 29663 15 Aanbevelend, Slagerij - St-Maarteusdijk. Hierdoor betuig ik, mejuffr. Wed. M. KLIPPEL, Oud-Voasemeer, mije hartelijkeu dank aan de Poddingfabriek DE DORDTSCHE TOREN - DORDRECHT, voor het fraai 30 29650 dat ik door gebruik vau pakje TORENMAÏZENA mocht ontvangen. Ondergeteekende bericht het pu bliek vau Tboleu en Omstreken, dat hij zijn zaak in Kruidenierswaren en aanverwante artikelen aan B. ROUKEMA en beveelt deze in ieders gunst aan. 29657 11 R. FOKKER. In aansluiting met het boven staande bericht oudergeteekende bet geachte publiek van Tholen eo Om streken dat hij de Kruidenierszaak van R. FOKKER 17 29658 en hoopt door een vlugge en nette bediening het vertrouwen zijner clientèle waardig te maken. Alle soorten scheepsbehoeften als vlaggen, touwen, blokken, enz. Aanbevelend, B. ROUKEMA, Kade - THOLEN. MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER- TI ARDSTEEN voor Bruggen, SluizeD, Gebouwen, SLI.TPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCXPETIT Statio strsat Bergen oi Zoom de heden verschenen der 12 29661 Nederlandscha Spaarwegen. FIRMA J. M. G POP, T 10LEN. in alle prijzen in onze morsterkauoer aan de fabriek. Geopend alle werkdagen van 812 v.m, en 11/26 n m. Des Zaterdags van 812 uur. 40 29612 Catalogus met prijzen op aanvrage. N. V. HAARDENFABRIEK EN IJZERGIETERIJ „DE SCHELDE", v.h. C. GEERS ZOON. KansEén tegen DrieGeen twintigjes, geen korting, maar heele Obligatiën, rechtgevend op den vollen prijs Haast U en koop tijdig een Rotterdammertje of wissel in Zonder éénige korling is de Hoofdpremie Verder premiën van f50.000—, f25.000.—, f20.000—, f10.000—, f5.000.— enz. Totaal ruim 90.000 premiën; bijna De Botterdamsche Premieleening is de eenigste premieleening die slaagt en alle soortgelijke instellingen overvleugelt óf vernietigt. Waarom? Omdat zij geeft de meest mogelijke waarborgen dat alles correct geschiedt. Een controle-commissie, bestaande uit mannen van naam behartigt niet alleen de belangen der Obligatie houders, doch ook het publiek, de Politie, de Pers. Dames uit het publiek brengen de Simplex-machine in beweging. Wie aan den weg timmert, heeft veel bekijks Welnu, men mag naar ons kijken, doch navolgen kan men ons niet. Wij tellen onze obligatiehouders in alle kringen der maatschappij. Leden der staande en zittende magistratuur, commissarissen, inspecteurs en agenten van politie, burgemeesters en geestelijken van alle richtingen, zij allen hebben Wilt gij weten, wat de PERS zegt over trekkingen per SIMPLEX-Machine van de afgeloopen leening? „Het Goudsche Nieuwsblad" schrijft: Wij gelooven gaarne, dat de manier vau trekking wel bewezen heeft, dat men veilig ziju geluk kan beproeven en zijn penningen kan offeren om een obligatie van deze gelukaanbrengende onder neming te koopen. En de Nieuwe Zuid-Hollander schrijft over de slottrekking te Gouda J.1. Donderdagochtend te 10 uur had in de Sociëteit „Ons Genoegen" alhier, een trekking plaats van de Rotterd. Handels- en Landbouwbank. Toen wij in de zaal, alwaar de trokking zou plaats vinden, aankwamen, stonden juist een paar rechercheurs de trekkingsmachine met critische oogen to beschouwen. De heer Mr. Kallenbach heette het aanwezige pupliek welkom en gaf een verklaring van de werking der Simplex-u.achino. „Het wondere ding" bestaat uit een zestal fietswielen. Inblaats van banden, zijn de velgen plat en daarop staan grooto nummers geschilderd. De voorste drie, met roode cijfers, geven het serio- nummer aan, de andere drie, met witte cijfers, het nummer van het lot. Het geheel is een waarlijk vernuftige vindiiig en wij hoorden beweren, dat. ook voor de trekking der Staatsloterij, men er over denkt een dergelijke machine aan te schaffen. Een beter bewijs voor de eerlijkheid van de trekking op een dusdanige manier kan bezwaarlijk goleverd worden. De Staat, profiteerend van Broekhuijs' vernuftigheid Een dame uit het publiek wordt uitgenoodigd de wielen in beweging te brengen. Mej. Bisschop begeeft zich naar het tooneel. Het is stil, doodstil.... do wielen draaien. En terwijl de wielen draaien, zegt de inspecteur van de Bank //dit is de premie van f 100.000.Hij zegt het zonder eeuige emotie, ïjskoud-kalm, uoemt die reuzensom, zooals wij, gewone stervelingen spreken over één gulden. Aller oogen staren naar het gelukaanbrengende ding. „De bom" valt op Serie 269 nummer 350. Eu van toen af ging het steeds maar door. Nu 2 prijzen van f 50.000, nu 4 van f 25.000, 5 van f 20.000, 10 van f 10.000 enz. enz. Links en rechts valt het geluk, meu heeft het voor het grijpen, tenminste.... als men in het bezit is van een lot. En.... dat zijn er heel wat. Het werd bevestigd wat we deze week schreven, de een wil het weten, een ander gokt stiokum, maar gegokt wordt er reusachtig, door rijk en arm, door hoog- en laaggeplaatsten. Eén eigenaardigheid willen wij nog vermelden. Vandehooge prijzen daalde men af tot de mindere. De inspecteur van den "Bank zegtnu de prijzen van f 200.Het wordt rumoeriger in de zaal, een deel van hef publiek gaat weg. f 200.het is de moeite niet meer. Een teeken des tijds. Ook Gouda heeft een trekking van de populaire „Rotterdam mertjes" gehad. Ook Gouda heelt kunnen constateeren de eerlijk heid van de trekking en.... zij die reeds speelden, spelen door, nieuwe klanten zijn gewonnen De Rotterdamsche verstaat uitnemend de kunst van reclame. De Rotterdamsche brengt het geluk.... grijpen, grijpen Eén keertje slechts „de ton" Je kunt het immers nooit eeD8 weten 1 Het „Utrechtsch Dagblad" van 4 Oct. j.1. schrijft De Staatsloterij mag zich in steeds voortdurende groote belang stelling verheugen, maar Broekhuijs' loterij niet minder. En dat is geen feit, dat iedereen, die 't maar een beetje missen kan, een tientje opzij legt om door middel van het Simplex-rad een prijsje van één of meer duizenden te winnen. Het is absoluut geen novum. Hebben we hetzelfde verschijnsel niet gehad in den Gouden Eeuw, teen heel Nederland, van de grootste hoogwaardigheids bekleder af tot hot minst kapitaal-krachtige dienstmeisje toe, een windhaudel dreef in bloembollen, toen men gaarne z'n laatste duiteu uitgaf voor een lapje grond om bollen te kweeken? Broekhuijs doet 't thans op een beetje moderner manier, met een beetje moderner reclame. (Louis Bouwmeester), maar in den grond van de zaak maakten de 17e eeuwsche windhandelaars-bolleu- speculanten en thaus Broekhuijs gebruik van hetzelfde psycho logische verschijnsel, dat iedereen wel 'eens probeeren wil om met een spierinkje een kabeljauw te vangen. Gisteravond dan had de trekking in de 2e klasse te dezer stede plaats in de groote zaal van het Jaarbeursgebouw, die bij het uur van aanvang geheel bezet was, tot op de laatste stoel toe, met obligatiohouder». Wij mogen de wijze van trekking met do Simplex-machine bekend veronderstellen en constateeren dus alleen, dat de trekking plaats vond ten overstaan van een trek- kings-commissie, waarvan voorzitter was de heer B. J. Beekman uit Den Haag, gedelegeerd commissaris van de Handels- en Landbouwbank, die telkens met een benijdenswaardig stontorge- luid het nummer afriep, dat het rad van avontuur beliefde voor to draaien, nadat het door willekeurige personen uit de zaal in beweging was gebracht. Er werd uitgeloot voor een totaal bedrag van f286.250 aan prijzen. Een enkele maal gebeurde het, dat een obligatiehouder zijn (oféén van zijn) serie- en obligatienummor(s<) zag voordraaien. Dan was er een gejuich in dien hoek, en de gelukkige eigenaar zag zich genoodzaakt uit het buffet van „Central" eenige rondjes te lateu aanrukken. De lust om de machino te laton draaien scheen bijzonder groot, want in den loop van den avond meldden zich telkens niouwe liefhebbers uit de zaal aan, om ook eens zij het dan op een heel fatsoenlijke manier te kunnen „doordraaien". Vermelding verdient nog, dat in de zaal aanwezig waren de ambtenaar van het Openbaar Ministerie, mr. Van Basten Baten burg en ;de inspecteur van politie, de heer Meijer, met eenige rechercheurs. „De Tijd" schrijft over dezelfde trekking: In de zaal „Kunstmin" van de Sociëteit „Ons Genoegen" had Donderdag 5 October de trekking plaats van de Rotterdamsche Handels- en Landbouwbank. Nadat door een paar rechercheurs de trekkingsmachine was gecontroleerd, gaf mr. Kallenbach een verklaring van de werking dezer machine, waarvan we reeds vroeger in dit blad een omschrijving gaven. Onder veel belangstelling, waaronder wij eenige politie-autori- teiten opmerkten, had de trekking plaals. Het „Goudsche Weekblad' de 21e Leening: Sedert een viertal dagen prijkte in alle bladen de groote an nonce van de „Rotterdamsche", waarin de bevolking van Gouda en omliggende plaatsen mededeeling werd godaan, dat de laatste trekking van de 21ste Premieleening in Gouda zou plaats hebben. Eu zooals te begrijpen was, maakten honderden obligatiehou ders zich vrij om deze lang verwachte en zeer bijzondere gele genheid mee te maken. De zaal vnn de sociëteit „Ons Genoegen" schrijft over de slottrekking van was vol, do perstafel werd geheel in beslag genomen door ver tegenwoordigers van alle plaatselijke bladen, terwijl de politie Koopt onmiddellijk Obligatiën der Twee en Twintigste Rotterdamsche Premieleening of wisse! in en zullen de overige trekkingen gehouden worden in Groningen, Gorcum, Leeuwarden en Rotterdam. Voor Rotterdam huurden wij af het Groote Circus. Nadere ad verten tién daarover volgen! Wij trekken in het openbaar onder toezicht van pers, publiek, terwijl geregeld justitie of politie tegenwoordig is. Volgestorte obligatiën rechtgevend op den vollen prijs dus geen twintigjes worden franco per aangeteekende toegezonden door de C.V. 's-GRAVEN- HAAGSCH OBLIGATIEKANTOOR, Stationsweg 20, Den Haag (Telegr.adres GOK, telef. Nos. H 1645 en H 1293) na ontvangst van postwissel groot f 10.50 of veelvouden daarvan of overschrijving op onze postgiro-rekening Haag No. 64793. Rotterdammertjes van vorige leeningen worden bij aankoop van obligatiën in deze leening in betaling genomen tegen f 4.per stuk, met dien verstande echter dat aankoop van een Obligatie slechts recht geeft op in betaling geven van een Rotterdammertje. Koopmannetjes worden onder dezelfde voorwaarden in betaling genomen voor f 2.50. Tevens zijn obligatiën verkrijgbaar bij M. NI. VAN RIJSSEL, Stoofstraat 4, Tholen, Agent voor het Eiland Tholen. 545 29656 vertegenwoordigd was in de personen van den heer Bertheux, Commissaris van Politie, den heer Van Hoorn, Inspecteur van Politie en eenige Rechercheurs. Klokslag 10 uur opende mr. Kallenbach, de Voorzitter van de Controle-Commissie, de bijeenkomst, heette de talrijk opgekomenen hartelijk welkom en gaf een explicatie van de yoor het publiek nog zonderlinge Simplex-Machine. Vooraf hadden tientallen zich reeds van de machine overtuigd en de meest critisch aangelegde zal stellig hebben geconstateerd dat aitloting volgens dit systeem Dooit kan falen en strikt eerlijk is. De machine bestaat nit 6 wielen, de eerste drie vertoonen de cijfers in het rood, de tweede drie geven de cijfers in het wit. De roode cijfers vormen de serienummers, de witte cijfers de obligatienummers. Door den voorzitter werd een dame uit het pobllek verzocht de wielen te willen draaien en zoo viel dan mej. Bisschop de eer te beurt bij''deze gelegenheid tal van obligatiehouders rijker te maken. Hei eerste wat zij draaide was serie 269 No. 350 waarop de hoofdprijs van f 100 000 viel. De bezit ter (ster) hiervan is vandaag dus EEN TON RIJKER. Vervolgens kwamen twee premicn aan de beurt van f 50 000, welke vielen op serie 206 No. 195 serie 222 No. 456; daarna 4 premiën van f 25.000 en wel op serie 509 No. 173 serie 143 No. 541; serio 76 No. 589 serie 417 No. 27. Hierna kwamen aan de beurt premiën van f 20.000, f 10.000, f5.000 en daar beneden, tot f 10 toe. Totaal werd aan premiën uitgetrokken een bedrag van f 686 000. De stemming in de zaal, vooral bij de hoofepromiën was span nend tal van obligatiehouders wisselden hun blikken op obligatiën die zij bij zich hadden en op de cijfers van de wielen, om te controleeren of Vrouw Fortuna reeds bij deze gelegenheid gnnsiig over hen besliste. Het spreekt vanzelf dat niet alle aanwezigen een prijs zullen hebben kannen noteeren, want ook deae onderneming telt haar nielen. Maar dit staat vast, dat allen buitengewoon voldaan naar huis zijn teruggekeerd en wel over de wijze waarop de trekking Immers een betere zelf-controle, als met dit systeem is niet denkbaar en als er een enkele obligatiehouder tus-chon heeft gezeten die zijn obligatie met «enig wantrouwen heeft gekocht, is hij of zij nu vertrokken met de vaste verzekering dat ODgeacht, wel of géén prijs, op geen eerlijker wijze de belangen van de obligatiebouders(sters) bij de Rotterdamsche kunnen worden gediend. Het is dan ook volkomen verklaarbaar dat do Rotterdamsche Handels- en Landbouwbank, die haar koopers(sters) telt onder alle rangen en standen, menschen vau allo richtingen, zich in een gestadigen groei mag verhengen. Het gros van het publiek is nu eenmaal verzot op loterij. De bewijzen waren er reeds voordien, immers het is de Staatsloterij en andere particuliere ondernemingen ook nooit slecht gegaan. En nu hier opgestaan is een onderneming die méér kansen geeft dan ieder ander, vrywel behoudens den Staaf, alleen de trek kingen houdt in het openbaar op een wijze als hierboven ern- schreven, nu kan het niet anders ol het grootste deel van de bevolking doet mee om via het Rad van Avontuur een spierinkje uit te gooien om als 't kan, een kabeljouw to vangen. Het spreekwoord moge waar zijn „Geld maakt niet gelukkig'^, de duizenden obligatiehouders(sters) hebben zich stellig vereenigd met de opvatting de Broekhugs meermalen verkondigde: „maar gelukkig is het wel." té, L-

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 3