OLDO TABAK OOK fêA de kermis M. IH. van Rijssel PUBLIEK aanbesteden: ARBEIDERS. UITGESTELD. Dames-handwerken Verlaagde Prijzen. Duitsche kolel 0. J. Contantl 25 CENT Poortvliet. heb ik voor U een heerlijk zoet wijntje Faunwijn f 1.50 per flesch. Roode Port f I, Telef. 20. Stoofstraat, THOLEN. 2 Arbeiders 9 4 tands Engelsche rieken aardappelrieken 9 tands. Bietenrieken 5 en 6 tands, Duitsche en Engelsche Mestrieken aan spotprijzen. 14 0. J. CONTANT, 29666 Kerkstraat 24, Tholen. - Tel. 37. De HOUTVERKOOPINGÊN voor den heer Van Aken zijn Deurwaarder io 29654 VAN ELSaCKER. Gez. BAGGERMAN, de reden dat iemand uit St-Annaiand de straat legde. De voorzitter antwoordde hierop dat hij daar van niets afwist en ook niet wist wie er order had gegeven voor het bedoelde werk, terwijl ten tweede Knuist heeft bedankt omdat hij niet langer wilde blijven, hoewel hij alle moeite heeft gedaan om hem op zijn besluit te doeu terug kernen. De heer Quakkelaar zeide dat de voorzitter niet moet zeggen van niets le weten, maar alles diende te zeggen, want zooals hij het nu voor stelde, maakte dat een verkeerde indruk. Dat de bestrating bij Hage is uitgebroken is niet geschied op zijn last alsof hij dat eigen machtig had doen uitvoeren, gelijk meu misschien wil bedoelen, maar omdat bij eene bespreking hierover door het gehcele college, ook in tegen woordigheid van den opzichter Vriens, is be sloten het geheele plateau ouder één profiel te brengen. Dat is dus geenszins een order van hem persoonlijk geweest. En wat aangaat de ontslagname van Knuist als gemeente-werkman, is de toelichting van den voorzitter zeer onvolledig. Het zal den voorzitter toch uiet outgaau zijo, dat Knuist te kennen gaf, dat hij werd gezoeht, eu dat hij spr. daarbij op het oog had. Er is bij dezen ontstemming outstaan over het feit dat hij geen dagelijksch opzichter van de kaaimuur is geworden eu heeft dit aan spr. geweten. Het is waar, dat hij daar niet voor was. Meu zal zich herinneren dat Knuist destijds in Middelburg keien heeft aangekocht, die door de gemeente en den polder zouden worden ver werkt. Nu heeft Van Oost de keien voor de gemeente goedgekeurd eo die voor den polder afgekeurd, hetgeen voor hem eene aanleiding was om geen voldoeud vertrouwen te stellen in het advies van Van Oost om Knuist, wieus aankoop van keien hij ten deele niet had kunnen goedkeuren, voor te dragen voor dagelijksch opzichter. Dat Knuist de bestrating vau de kaai uiet heeft gelegd, is niet aan Vau deo Hulie te wijten, want uit diens naam heeft hij het Knuist gevraagd, maar deze wilde wel het straatwerk doen mits Van den Hulle het hem zelf vroeg, hetgeen natuurlijk niet meer is geschied. Knuist heeft er zich ook over beklaagd vao den een naar den auder te worden gestuurd, terwijl hij alleen met den burgemeester wilde te maken hebbeD. Maar als het college van Burg. en Weth. of de burgemeester hem aanwijst als wethouder belast met het toezicht eu de regeling der werken, dan moot Kuulst zich daaraan onder werpen. Als zoodanig teekeut hij dan ook de werkbriefjes af. Nu kwam 1.1. Zaterdag Kuulst met twee briejes, het eene voor het in orde brengen van het lokaal voor de lotir.g der militie, hetgeen hij afteekeude, maar niet dat hetwelk het opbergen van buizen betrof, die niet voor de gemeente zijn. Ook waren laatst, zonder zijne voorkennis, de klinkers van het plein der kleiue kaai naar dat der bewaarschool vervoerd en toen ze voor het werk noodig waren, kon hij geen machti- ging geven deze voor rekening van Vau den Hulle bij het werk te brengen, omdat ze niet waren ter plaatse waar het bestek dit aanduidde. De heer Vroegop meende dat deze uiteen zetting duidelijk aantoonde, dat de aauval vau Koopman wel wat voorbarig was. De heer de Graaf was ook uiet tevreden. Het is nog voorgekomen dat in de specie te veel zand werd gedaan. De heer Vroegop zeide dat dit zijn eigen schuld was, want hij was kalkpiqueur en dus toezichthebbende. J» zeker, zeide de heer de Graaf, ik heb daar ook uitdrukkelijk op gewezen, maar van der Klippe voegde hem toe, geen dmet hem te maken te hebben. Maar dan hadt ge U tot Burg. en Weth. mpoten wenden, zeide de voorzitter. De heer de Graaf zeide dat toch gedaan te hebben. De voorzitter erkende dit, maar toen was het te laat. Ge hadt dat onmiddellijk moeten doen. Groot was alzoo de voldoeniug. De heer Hage stelde enkele vragen hierop neerkomende, of het aan Burg. en Weth. bekend is, dat volgens bestek 210 palen geheid moesteu worden en dat van de 200 aangevoerde, dus 10 te weinig, nog 28 in den nacht zijn weg gevoerd, nog twee voor een ander doel zijn ge bruikt eu nog ééu gevonden is onder de modder in de kaai, totaal alzoo 41 stuks te weinig Volgens het bestek heeft de muur een lengte van 152 meter, waarvan 146 meter 3.60 M. en 6 M. 3 M. hoog moet wezen. Naar ingewonnen advies i9 de muur aan 'le westkade slechts 3.05 M. en ia de lengte van den geheelen muur, de vleugelmuur iubegrepeu, slechts 152 M. Hoe kan dan die vleugelmuur meerder werk wezen Beweerd wordt dat de kubieke inhoud van den muur te klein is, daar er maar één derde deel van de cement en tras is amgevoerd en dat er 100 last bazalt te weinig is aangevoerd. Van de damplanken, welke 3 M. lang züu aangevoerd, zou hij willeu wettn of het waar is, dat ze 4 M. lang in rekening zijn gebracht en of er in de westkade geslagen zijn van 1% M. lang. Handvesten ontbreken totaal, waardoor toch natuurlijk minder werk geleverd is. Dat de muur gescheurd is, kan op zichzelf altijd voorkomen, bij uiterste zorg zelfs, maar daar hij gehoord heeft dat op de palen onder de watersloof stukjes planken zijn gestopt, vraagt hij of dit de oorzaak kan zijn En wat denken Burg. en Weth. te doeu als deze motieven werkelijk bestaan Deze categorische vragenlijst zal den opzichter ter beoordeeling worden 'voorgelegd om aan den raad van advies te dienen. En als dit alles zoo mocht zijn als de ver onderstelling is, zullen we den aannemer korten vap de nog uit te betalen f 9000, zei de voor zitter. De heer Koopman kwam nog eens terug op het denkbeeld om de onderwijzers-woning door verbouwing geschikte te maken voor gelijktijdige bewoning door den gemeente-secretaris. Verschillende leden wezen op het vrijwel onmogelijke om van dat huis twee woningen te maken, hetgeen bovendien zeer kostbaar zou zijn. In dit verband willeu we wijzeu op de cir culaire vau den Minister van Binnenlandsche Zaken aau de Commissarissen der Koningin om er op aan te dringen bij de gemeentebesturen dat de grootst mogelijke zuinigheid bij het beheer wordt iuacht ge.:ome:i en dus dit on- praGtische eu onlogische werk wel niet de goed keuring vau hoogerhaud zal erlangen. Tenslotte werd aoderuiaal gewezeu op de vernietiging van hel raatbesluit waarbij P. M. Geluk wa3 benoemd tot Ambtenaar krachteus art. 9 der Woningwet. De heer Vroegop zegde dat het besluit io de Staatscourant of in het Staatsblad was opge nomen en dus officiëel is, maar ondertusschen hebben we nu geen ambtenaar, waut er is er nimmer een benoj^nd. De heer de Graaf vroeg of de gemeente ook aandeel houdster was i'd de Eleclrische Centrale. De voorzitter antwoordde ontkennend omdat do gemeente, krachtens de wet, geen lid eener coöperatie kan wezen. De heer de Graaf vond dit maar goed, want naar hij hoorde, staat weer eene verhoogiug vau den lichtprijs te wachten. Daarna werd de zitting gesloten. In de kast van het horloge is oen inscriptie ge steld, die aan een en ander herinnert. ST-MAARTENSDIJK. De verkoop van de vlaggetjes, waarvan de opbrengst ten bate komt van het Nederlaudsche Roode Kruis heett alhier zuiver opgebracht een bedrag van f 35.88. De hoer S. van deu Berg, thans agent van politie te 's-Hertogenbosch, slaagde dezer dagen voor het politiediploma met aanteekening. THOLEN. De collecte ten behoeve van het Nederl. Roode Kruis op 30 September gehouden bracht alhier f61.64. Namens de commissie* wordt dank gezegd aan hen die dit werk door hunne gaven steun den, maar tevens zijn ze erkenlelijb voor de wijze waarop de jonge dames comité's eu' de Thoolsche padvinders hunne taak hebben opge vat eu ook door hun toedoeu dit werk vau menschlievendheid is bevorderd. BINNENLAND 29652 Door deu Commissaris der Koningin zijn herbenoemd tot zetter voor 's Rijks directe be lastingen te St-Maartensdijk de heeren J. Bar- tiaause en Jac. Hage. GEMENGD NIEUWS. LOUIS BOUWMEESTER IN „THERESIA". Naar wij vernemen heeft de winnaar van de villa fTheresia', de hoofdpremie van de Rot- terdamsche Handels- en Landbouwbank, welke Woensdag jl. gevallen is bij de trekking te Amsterdam, aan de directie verzocht de premie in contanten te mogen ontvangen. Dientengevolge is de villa ,/fheresia" thans toegewezen aan Louis Bouwmeester, die zich nu spoedig te Apeldoorn zal vestigen. De toestand in het Oosten schijnt op te helderen. Vreesde men nog begin week dat een nieuwe oorlog uit zou breken als Engeland aan Turkije den oorlog verklaarde, wegens niet inwilligen van Engeland's eisch tot ontruiming der z.g.n. neutrale zóoe door het Turksche leger, de toestand schijnt ontspannen te zijn. De Turken ontruimden gedeeltelijk de neutrale zone en een oorlog, die voor geheel Europa de ver schrikkelijkste gevolgen zou hebben gehad, is naar het schijnt voorkomen. Er worden thans onderhandelingen gevoerd om te trachten den toestand weer „normaal" te maken. Intusscben is er weer een koning verdwenen. Koning Constantijn die zyn volk den oorlog met de Turken bezorgde, heeft afstand van den troon moeten doen ten behoeve van zyn zoou. Of deze echter wel tot koning zal worden gekroond schijnt twijfelachtig, er is een revolutie uitgebroken en er is een sterke strooming om Griekenland tot een republiek te ver klaren. Geertruida Pieternella, dochter vaD C. J. Koop en J. Lindhouf. Overleden Dingenus, 6 weken, zoon van P. Oeveron en van M. van Zetten. 1 Gemeente 3TAVENISSE over September 192: Geboren Cornelis Frederik, z.v. D. J. Hou G. Moerland. Jacob, zv. C. Hage en I. C. Wesd Hendrik, z.v. J. M. Heijboer en J. Smits. Pai Pieternella, d.v. A. Wesdorp en J. M. Moerl Jacobus Marinus, z.v. J. Moerland en H. J. Zuien. OverledenMaria Pieternella Neele 16 m L. E. Neele en M. P. Potappel. Jacob Goinelit Bevercn 28 j. ongehuwd. Gehuwd Jacobus Hage 24 j. jm. (van Rotten en Jac. Ketting 19 j. jd. A. J. van Dommele weduwnaar van P. Suurlaod, en M. J. den Bi 35 j. jd. Jan Wesdorp 38 j. en C. Wielaard 28 Gemeente POORTVLIET over September 192 Geb. Matheus Marinus, z.v. Marinus Cornelis G zwaard e. v. Maatje Jozina van Oudenaarde, nelia, d. v. Jan Heijboer e. v. Santina Johanna EngelsmaD. Gehuwd Cornelis Jacob Ryatenbi), jm. 30 j Johanna Willemina Byl, jd. 23 jr. Overleden: Abraham Kornelis Boluyt 68 jr., duwnaar van Wilhelmina Gerardina Mispelbloro Altena. Jan Simon Pleaae 34 jr., echtgenoot Jacoba Pape. Gern. THOLEN van 30 Sept.—1 Oct Geen aangiften. KERKNIEUWS. PUBLICATIËN. VAN ONZE BERICHTGEVERS. 1ERSEKE. Verleden week Vtijdagavond had 't NuUdepartement eeu tig. verg. Daarin werd de rekening goedgekeurd en een comité benoemd die de stichting van een bewaarschool zal voor bereiden. Meegedeeld werd dat een projectie- lentaarn is aangeschaft voor lezingen met licht beelden. OUD-VOSSEMEER. Zaterdagavond had alhier een eigenaardige plechtigheid plaats. Den Rijksveldwach ter B. I. van Bezooijen wordt op 1 Octobcr op vor- zoek pensioen verleend, ruim 14 jaren was de be trokkene alhier in zijn functie werkzaam en was, zooals reeds vroeger vermeld, een zeer gezien be ambte. Eenige personen hadden zich in de laatste dagen voor het met pensioen gaan, vereenigd om pogingen aan te wenden aan hem een blijvende gedachtenis ter hand te stellen, wat door zeer ruime bydragen van een aantal ingezetenen, uitmuntend slaagde. Een prachtig gouden borloge met dito ketting werd hem Zaterdagavond door de commissie overhandigd, waarby hartelijke woorden van waardeering werden geuit. Blijkbaar ingenomen roet deze sympathie van de ingezetenen, dankte de aftredende beambte voor dit mooie en kostbare geschenk, dat door hem in hooge eere zal worden gehouden. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat eene openbaro vergadering van den Raad is belegd tegen Dinsdag 10 Ociober a.s. des namiddags te 2,30 ure. Panten van behandeling 1. Ingekomen stokken. Wijziging der gemeeute-begrooting en begrootin gen van de bedrijven voor 1922. Benoeming gemeente-geneesheer voor de armen praktijk en vhd een schoolarts. Vaststelling van de begrootingen van de ge meente van de bedryven voor 1923. Goedkeuring der begrootingen voor de armbe sturen voor 1923. Verieening van subsidiën aan de gemeentelijke armbesturen. Bezwaarschriften tegen aanslagen in de plaatse lijke belastingen. Tholen, den 6 October 1922. 21 Stavenisse. In de vacature-Van Putte benoemd als diaken der Ned. Herv. Getneen heer C. L. Potappel Pzn. Beroepen bij de Ned. Herv. gemeente St-Ann J. Enkelaar te Bleskensgraaf. PREDIKBEURTEN. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 uur ds. L nam 2 uur Ds. Datema. Donderdag 12 October voorm. 11 uur ds. Da Huwelijksinzegening. Geref. Kerk voorm. 9.30 uur en avonds Ds. A. Geuchies, vau Assen. Oud Geref. Gein. voorui. 9.30 uur nam. s avonds 6 uur leeskerk. Ned. Protestantenbond afd. Tholen GEEN DIENST. Kerk voorra. 9.30 en nam. Ned. Herv. ds. Verschoor. Geref. kerk, 6 uur leeskerk. voorm. 9,30, nam. 2 en 's De Burgemeester van Tholen brengt onder de aandacht, dat de vervroeging met een uur van den wettelyken tyd, bedoeld in de wet van 23 Juli 1908, zal eindigen Zondag 8 October a.s. te drie uur in den voormiddag, Tholen, 6 Ociober 1922. 7 BURGERLIJKE STAND Gemeente OUD-VOSSEMEER September 1922. Geboren Diogena Catharina Adriana, dv. M. K. van Nieuwenhiijzen en W. C. M. van Nieuwen- huijzen. Malthijs, tv. W. P. den Engelsman en A. M. Jaose. Adriana, dv. A. Aarnoudse en C. Baak. Aaltje, dv. J. Duine en H. Aarnoudse. Overleden J. A. Qaist 63 Jr- eebtgen. r. M. P. Rijstenbil. J. P. van den Berge 74 jr. wed. v. J. v. d. Klooster. K. Barendse 70 j. wed. v. A. H. Storme- zand, bevorens van P. C. Bettings. Gemeente SINT-MAARTENSDIJK September 1922. Geboren: Elizabeih, dochter van P. J. Bazen en E. Scherpenisse. Christiaan, zoon van P. V. van Splunter en C. J. Dieleman. Cornelis, zoon van M, L. Koopman eu E. A. Scherpenisse. Jacoba Jannetje, dochter van J. Ponse en M. J. Hage. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk, voorm. 9.30 en nam. Ds. W. J. Keiler. Oad Geref. Gero. voorm 9,30 nam. 2 en 5.30 aar leeskerk. St-Maartensdijk. Ned. Herv. Kerk, voorm. 9.30 en na 2 uur Ds. J. Keiler. Voorm. (oogstpreek), nam Heilige doop.) Oud Geref. Gem. voorm. 9,30 nam. 2 en 's 6 uur leeskerk. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 9.30 en nam Ds. Moerman. Voorm. (bevest. diakenen.) Oud Geref. Gem. voorm. 9,30 nam. 2 's avonds 6 uur leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorra. 9,30 ds. Van huysen, nam. 2 uur leesdienst. Geref. Kerk voorm. 9.30 en nam. 2 uur di 's avonds 5.30 uur leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 9,30 leeskerk en 2 uur ds. Van Griethuyzen van Oud-Vos (Oogstcollecte.) Oud Geref. Gem. voorm. 9,30 nam. 2 en 's 6 uur leeskerk. St-Philipsland. Ned. Herv. Kerk, nam. 2 uur ds. Los. Chr. Ger. kerk, voorm. 9 nam. 2 uur en 'i 5.30 uur dhr. Areodse van Veneudaal. lerseke. Ned. Herv. Kerk voorm. ds. Drost te Wem H. Avondmaal, nam. de heer De Groot godi leeraar te Hansweerd. Ger. Kerk voorm. en nam. leeskerk. Chr. Ev. Gem. voorm., nam. en 'sarei Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en's avonds derman te Dirksland. MARKTBERICHTEN. THOLEN, 7 Oct. 1922. Boerenboter f 1.30 per pond. Roomboter f 1.30 Eieren 10 cent per stuk. Ondertrouwd J. HAGE Az. en 6 29659 J. C. KNULST Cd. St-Maarten?dijk, 5 October 1922. i iiverkoop van de fijne Batavier Likeur f 1.75 per flacon. Kleintjes Hulskamp 55 cent. Witte Wijn fl.20.| per Cognac f3.50. flesch 23681 Beleefd aanbeveleud, 20 Burgemeester en Wethouders van THOLEN, zullen op ZATERDAG 14 OCTOBER 1922, om 11 uur het bouwen van een KETELHUIS voor centrale verwarming van de gasfabriek te Tholen. Aanwijzing heeft plaats dieuzelfden dag om 9 uur voormiddags op het terrein. 17 29664 Bestek en teekening liggen ter inzage op de secretarie des voor- middags van 912 uur. voor landbouw, vee eu pluimvee gevraagd. Vast werk en vast loon, onder Tholen. Schriftelijke aanbiediug no. 29662 Boekb. Firma Pot, Tholen, HEDEN ONTVANGEN om aardappelen te rooien en prima kwaliteit eveneens ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZOOM Boschstraat 27, Bergen op Zoom Behangerij - Stoffeerderij Bedgoederen 12 9198 Maandag wordt verwacht schip 60 procent grof. 29665 8 D. R0UKEMA, Tl Het beste en soliedste adres vulkachels, sleekache Zeeuwsche kookkache salamanderkachels, petroleumkachels eg insluithaarden is bij KERKSTRAAT 24 - THlj 29667 17 Tel. 37. Oude kacbels worden ingtr Gratis plaatsen der kachel

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 2