IERSEKSCHE EH THOOLSCHE COURAMT fo. 1957 Zaterdag 7 October 1922. Acht en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen rh( UFEBUOy verwijdert öfivêft. wijld de onaangename reuk en men gevoelt zfch over het gansdie lichaam ve- der aangenaam en frischj Uit blad verschijnt eiken Zaterdag. 'rijs per kwartaal f 0,80 met üeïllnstreerd Zondagsblad fl,376, franco er post f 1,65 -{- 10 ct. disp. kosten. -GEMEENTERAAD VAN ST-ANNALAND. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17*/^ cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. ing van Zaterdag 30 Sept., 's midd. 12 nar. ïi Voorzitter de heer C. P, W. M. Hanssens. 'egenwoordig, behoudens eene vacature, alle D en de Secretaris, [a lezing en goedkeuring der notulen van vorige zitting, wordt mededeeling gedaan van ^.navolgende ingekomen stukken, als een schrijven van den minister van finan- tot beschikbaarstelling van een bedrag van 000 ten behoeve der N. V. Drinkwaterlei- mb Tholen, waarin begrepen het aan deze ge- B nte verstrekte rentedragende voorschot van .340. proces-verbaal van kasopname bij den ceote-ontvanger, waarbij, blijkeus de boeken 'esig moest zijn en ook was een bedrag van 897.02. schrijven van mej. D. Korporaal te Beek, zij hare fuoctie als gemeente-vroedvrouw niet r kan aanvaarden dan met 1 December, de gemeenteraad haar eerst met dien datum 01 ontslag heeft verleend, tenzij zij er nog oocht slagen een tijdelijke hulp te kunnen aanstellen. itnsschen heeft de voorzitter van olficiense vernomen, dat zij nocktaus met 1 October inctie zal kunneu treden en hoewel zich dit officieel van harentwege heeft bevestigd, is het gemeentebestuur van Beek een dupli- ontvangen van hare veraudering van werke- woouplaats op dien datnm, zoodat ook dit p wijst, dat zij Maandag hare betrekking zal aauvaardeo, hetgeeu we inmiddels zullen ihten. brief van den Commissaris der Koningin lende mededeeliug der benoeming van de n G. Goedegebuure en J. M. Soeters als van het college van zetters der directe ingen voor het tijdvak 1923—1926. missive- van Ged. Staten houdende goed- ing van het raadsbesluit tot verkoop van entegrond aan A. Boon. te voorzitter zegt dat deze week de acte flseerd en de koopsom ad f 623.85 in de ac|entekas gestort is. ikJidem alsvoren tot goedkeuring der wijzi- ijzj io de gem.-begrootiog 1922. idem alsvoren om, zoo mogelijk, te willen r0' deelen ot er bezwaren bestaan tegen de )6i affiug van de op Maandag gehouden wor- wekelijksche veemarkt te Hulst, r er geen bezwaar tégen bestaat, is het ooodig daarvan nadere mededeeling te doen. brief van den Commissaris der KouingiD begeleiding van een schrijven van den ter van binnenlandsche zaken om den entebesturen, voor zoover dat noodig mocht dringend op het hart te drukken de hoogst lijke zuinigheid te betrachten, voorzitter meent van onze gemeeote te getuigen dat het financieel beheer inder- zoo zuinig mogelijk wordt toegepast. De voorzitter dc olt mede dat de verkoop iet hooi op de begraafplaats f 211.heeft lacht en is toegewezen aan P. de Haan straatmest f77.van J. W. Elenbaas. ee Terzoek van de Alg. Nederl. Vereeniging Groene Kruis" te Utrecht om een subsidie minste f 10—, teneinde haar te steunen re adviseerende en instrnëerende taak be lde de volksgezondheid, iwel de werking der vereeniging waardee- verdient, vinden Burg. en Weth. geene 81 edigheid een voorstel tot subsidiëering te ook omdat reeds aan de plaatselijke afdee- ien bedrag van f 25 uit de gemeentekas beschikbaar gesteld. Idem alsvoren van de Zeeuwsche Politie- resseer-vereeniging te Goes, daar de >p en dressuur Tan nog een tiental honden geveer f 1000 kan worden geschat, welke bij voorkomende gevallen ter opsporing vaI slieten ter beschikking van de gemeenten gesteld. voorzitter zegt dat Burg. en Weth. ook ezen geen voorstel zullen doen om een ie te verleeneD. ükkig komen diefstallen hoogst zelden voor, mocht dit zich nochtans onverhoopt voor dan zouden we dergelijk opsporings-mate- el uit een andere gemeente kunnen requi- geen der leden een ander voorstel heeft wordt op beide verzoeken met alge- stemmen afwijzend beschikt. Schrijven van de rijks-commissie voor de enten-zorg te 's-Hage dat het gezonden rij, een rederijkersschild niet die waarde dat het bijwerken zou wettigeu. Het kan gewenscht zijn om het te doen afwasscheu nissen, waaromtrent men zich kan ver- !an^iet het desbetreffend rijksbureau. deszelfs directeur, dr. Kalf, is bericht vo ;en dat zich daarmede belast de heer La ?an Bohemen daar ter stede, die dat op 1 nemen voor ongeveer f35. 3T 0 del cel eii ia. wei itki 3, ëui 16fD f el efs C( De heer Heijboer weuscht, nu gebleken is dat de schilderij geen kunstwaarde heeft, er geen geld voor uit te geven. De voorzitter zegt, dat ze ook geen historische waarde heeft. Het is eenvoudig een schild, een embleem van een vroeger bestaande rederijkers kamer, die is opgeheven en dit schild wellicht aan de gemeente iu bewaring heeft gegeven. De heer Goedegebuure vindt het nu maar jammer dat het opzonden is. De voorzitter acht het juist goed dat het ge- daau is, want nu weteu we althans dat bet geen waarde heeft en zijn we dus voor een paar gul den vracht vice-versa uit de onzekerheid. Met algemeene stemmen wordt besloten bet niet te laten afwasschen noch te vernissen. Overigens worden alle stukken voor kennis geving aangenomen. II. Gemeenlebegrooting 1928. De heer Heijboer zegt dat de heer Goedege buure en hij de begrooting hebben onderzocht eD tot geene bijzondere opmerking zijn gekomen. Alleen zou hij voor zich de post van f125 als bijdrage aan de Avondteekenschool willen geschrapt zien omdat dit ouderwijs toch niet aan het doel beantwoordt. De voorzitter zou liet ten zeerste bejammeren als door ons toedoen deze school ten bate van onze toekomstige ambachtslieden zou verdwijnen. De Ambachtsschool te Bergen op Zoom kunnen ze wegens deD verren afstaud niet bijwoneD, zoodat deze teekenschool een zeer goede aan vulling is. Toen er een paar jaar geleden gevaar voor de instandhouding van deze Avondschool bestond, hebben alle ambachtslieden verzocht toch alle pogingen in het werk te stellen om haar te behoudeu, ten bewijze dat haar bestaan niet van belang ontbloot is. De heer Heijboer wijst op de opname van het vak wiskunde op het programma voor het vervolgonderwijs, waardoor dus ook teekenonder- wijs wordt gegeven. De voorzitter beaamt dit, maar de hoofdzaak is bouwkundig tcekeuen en dat wordt niet ge geven. Het is toch werkelijk van groot belang als onze aanstaande ambachtslui een behoorlijke teekening kunuen maken. De heer Heijboer meeut dat we met dat onderwijs kunnen volataau. bovendien zijn het nog meest jongens die geen vakmannen zijn of worden, die er gebroik van maken. In de lijn der bezuiniging kan het best geschrapt worden. De voorzitter acht bezuiniging uitnemend, maar zekér moet men dit niet doen bij het onderwijs. De heer Eleübaas vraagt of het subsidie ook kau verminderd worden. De voorzitter antwoordt hierop ontkennend het is gebaseerd op de voorwaarde vhd het rijks subsidie. De heer Polderman erkent dat de school nut tig werkt. De voorzitter is wel eens in de gelegenheid geweest een collectie teekeningen te zieD, die een zeer gunstigen indruk maakten en ook vaD Tb. Kurvink kregeu we laatst teekeningen in verband met de aanvraag om bouwpremie, die 300 keurig en nauwgezet was afgewerkt, dat geen enkele opheldering meer noodig was en de aan vraag spoedig werd ingewilligd. Hij zou daarom zeer gaaroe zien dat de post, al was het dan maar voor 1923, eehaudhaafd bleef. De heer Goedegebuure vraagt of de post toch niet verhoogd is. De voorzitter autwoordt ontkennend. Daarop wordt het voorstel-Heijboer tot schrap ping van den post verworpen met 5 tegen 1 stem, die van den voorsteller. De heer Heijboer zegt dat er anders geene opmerkingen zijn, alleen wil hij nog vragen hoe gehandeld zal worden met de racature-Koole als ambtenaar ter secretarie. De voorzitter had dienaangaande aan het eind der zitting eeüige mededeeling willen doen, doch nu er naar gevraagd wordt, zegt hij dat Burg. en Weth. een jongere kracht zulleu aanstellen op een jaarwedde van f 300 met 4 één-jaarlijk- sche verhoogingen van f 50, alzoo tot eeo maxi mum van f 500. In dien tusschentijd kan zoo iemand het diploma behalen en dan weer verderop gaan. De begrooling wordt met algemeene stemmen vastgesteld tot een balauscijfer van f 57.598.41 III. Benoemiug persoueel vervolgonderwijs. Burg. en Weth. bevelen daartoe aan de heeren A. P. Bil en A. Paape voor jongens en meisjes gezamenlijk en mej. J. G. Woitlier voor meisjes afzouderlijk, terwijl als onbezoldigd hoofd wordt aanbevolen de heer H. W. Odink. De voorzitter zegt dat het hoofd aanvankelijk bezwaar had omdat deze functie niet bezoldigd wordt, en hoewel men dat kan deelen, staat de wet geene vergoeding toe, doch zal haar, zij met tegenzin aannemen. De heer Goedegebuure vraagt of het schrijven van den heer Odink kan worden voorgelezen. GROOTE HITTE veroorzaakt PIEKENDE HUID Het beroemde ROODS k tablet in de roode doosA DE IEVER'5 ZEEP VLAARDINGE.N fabrikanten van Sunlight Zeep en Lu£' De voorzitter heeft daar niet het miu&tïtegeD en voldoet ean het verzaak. De heer Goedegebuure stelt zich voor, dat als iemand met tegenzin een functie aanvaardt, geen ambitie kan betooneu, maar als het maar alleen om het salaris gaat, dan kan hij toch wel goed zijn als hoofd. De voorzitter zegt dat de heer Odink toch zijn hart eens moest luchten. Misschien .komt er we|verandering als de onderwijswet gewijzigd vroruV. Daarop worden de aanbevoleuen alle met 3 stemmen benoemd, tegen telkenmale 3 blanco briefjes. Dr voorzitter hoorde dat het met de aan melding voor dit ouderwijs nog niet erg druk gaat er moeten minstens 6 leerlingen zijn om den cursus te geven. IV. Aangebracht werd eene wijziging in de loopende begrooting tot een bedrag van f 1896.25 in ontvaDg en uitgaaf en eene af- en over schrijving ad f200 tot verhoogiog van den uitgaafpostverlichting, verwarming eu schoon houden der schoollokalen. V. De voorzitter stelt voor, om de jaarwedde en de pensioensgrondslag van het hoofd van dienst van de vleesehkeuring le bepalen op f 2750, gelijk dat reeds door den Gemeenteraad van St-Maar- tensdijk is bepaald en waarvan het aandeel der gemeente S'.-Anualand zal bedragen f 666. Deze uitgaaf wordt ruim gedekt door de ontvangsten, ondanks nog de kosten van het drukwerk eu de stempels, De heer Heijboer merkt op, dat er gesproken wordt van het hoofd van dienst; zijn er dan ook nog audere ambtenaren aan te stellen. De voorzitter zegt dat die titel is ontleend aan de wet, maar dat er geen hulpkeurmeesters meer noodig zijn nu de keuringen van de huis slachtingen zijn vervallen. De heereu Heijboer en Elenbaas viuden het overigens alles behalve bezuiniging. De voorzitter merkt op dat het aan Oud- Vossemeer f 750 kost, dus nog meer. In deze centrale moet.de veearts zich naar vijf gemeen ten begeven en een 46 stempels plaatsen. Met algemeene stemmen wordt de regeÜDg goedgekeurd. VI. Aangeboden wordt de begrooting van het Weezen-Armbesluur in outvaug en uitgaaf op f 11.755.60, die ter fine van onderzoek in handen der commissie wordt gesteld. Bij de rondvraag vestigt de heer Heijboer de aandacht op de bestaande verordening waarbij het verboden is dat schepen hoven 200 ton in het drukke seizoeu de haven binnen loopen, terwijl laatst dit verbod is overtreden en vraagt of daaraan gevolg is gegeven door eeo proces- verbaa'. De voorzitter zegt dat het bedoelde schip was geladen met buizeu voor de waterleiding bestemd voor onze gemeente, voor ons zelf dus. Nu kon dit schip onmogelijk eerder komeo, zoo dat hij dit als force majeuze kon beschouwen. Nochtans ha dhij wel procee-verbaai kunuen doen opmaken, maar bij zag toen ook liggen het groote schip van Theunisse, die als hel ware het previlege heeft om hier, zonder te lossen of te laden, zijn familie te komen bezoeken. Had hij nu tegen d-n eerstbedoelden schipper proces verbaal doen opmaken, dan had hij het ook moeten doen tegen Theunisse, want anders zou het een meten met twee maten geweest zijn, terwijl toch het ^gelijke mounikken, kappen" van toepassing behooit te wezen. De heer Goedegebuure vindt, dat er toch een groote onbillijkheid aan den dag treedt als Theunisse hier eigenlijk niet mag komen liggen. De voorzitter stemt dat toe, maar de raad staat het oogluikend toe, omdat het alleen familie bezoek geldt en het schip aan het kleine kaadje ligt dus geheel uit den weg. Daarom wil hij hem ook niet bemoeilijken. De heer Elenbaas wijst er op, dat, im de kaai vernieuwd is en de stoepen gelijk gemaakt zijn, tal van wagens op de stoep geplaatst worden, waardoor men niet meer kan passeeren en de bewoners zelfs bijna niet in huis kunnen. De voorzitter heeft er den veldwachter al op gewezen om alle maatregelen te nemen tot weg- ueming vau deze moeilijkheden. Verder drukt de heer Eleubaas de wensche- lijkheid uit om gedurende een paar dagen iemand aan den straatreiniger toe te voegen om de slijk en dergelijke op te ruimeD. De voorzitter zegt dat dezen reeds adsistentie is gegeven, gelijk dit altijd gebeurt. De heer Goedegebuure heeft onder de inge komen stukken nog een circulaire gezien die hij gaarne in besloten zitting wenscht te be spreken, waartoe de openbare vergadering wordt gesloten. Gemeenteraad van St-Nlaartensdijk. De Vrijdagmiddag gehouden zitting van den Gemeenteraad, die door alle ledeD, behalve de heer P. Gaakeer, wegens ziekte afneig, werd bijgewoond, is een emotievolle geweest, als in lange tijdeu nietheeft plaats gehad. Het begon al spoedig bij de mededeeling van de ingekomeu stukken, toen de voorzitter lecture had gegeven vau het proces-verbaal vau kasop- uame bij den gemeeute-ontvanger, waarbij wet houder Quakkelaar opmerkte, dat er feitelijk een bedrag vau f 805 minder in kas was, dan er moest zijn, en welke uitgaaf is beschouwd als een bij voorschot-betaling der ijzeren buizeD, waaromtrent de Raad geeue beslissing had ge- nomeö, dat deze voor rekeoiug der gemeente waren gekochtbij de kasopname had hij daarop al aanmerking gemaakt. Andere leden bevestigden dit eveneeis, doch de voorzitter hield staande, dat hij, alvorens deze buizen aan te koopen, met verschillende raadsleden had geconfereerd. De vergadering nam daarvan geen nota, omdat ze er niet io gekend was en dus geene beslis sing had genomen. De heer de Graaf stelde voor, het door den Raad te doen uitmaken, maar de Voorzitter wilde dit niet in stemmiug brengen omdat de vergadering niet voltallig was. Ondanks protesten uit de vergadering werd het voorstel niet behandeld. üe heer de Graaf zal het voorstel nu schrif telijk indienen. Verder werd voorgesteld om aau den veearts keurmeester van vleeseh en spek een salaris toe te kennen van f2750 voor de Centrale St-Maar- tensdijk, waarin de vijf aangesloten gemeeoteu elk naar gelang van het zieleotal moeten bij dragen. Hoezeer men dit bedrag ook te hoog achtte, legde men zich er ten slotte bij neder. De Zeeuwsche Vereeniging voor politiehonden- dressuur te Goes kon geen subsidie erlangeu, evenmin als de Alg. Ned. Ver. het Groene Kruis te Utrecht, hoewel Burg. en Weth. haddén voorgesteld f 10 te voteereo. De rondvraag, die de voorzitter minder Doodig achtte, waarop men zich blijkbaar bijzonder had gescherpt, joeg ditmaal heel wat stof op. Het platte dak achter de school lekt verbazend door, waarop bij Burg. en Weth. ten sterkste werd aangedrongen opeen nauwkeurig onderzoek. De heer Koopman gaf in overwegiug om zich te doen bijstaan door deu aannemer van de kaaimuur vau der Hulle. Maar de heer Hage, die dit blijkbaar ironisch opnam, wees er op dat we toch een gemeente- opzichter hebben, die in dezen Burg. en Weth. moet bijstaan, iu plaats van met een timmerman of metselaar te gaan, zooals de voerzitter wilde. De heer Quakkelaar merkte op, dat de op zichter dan bij zijn eigen fouten koude worden gebracht. Intuïschen Doodigde de voorzitter allen uit om het euvel to bezien, waaraan de heer llage verklaarde geen deel te zullen nemen. Herstelling is evenwel dringend noodig en met den noodigen spoed zal dit worden uitge voerd De heer Koopmau die er van gesproken had olq van den Hulle als deskundige voor het schooldak te ueuien, had dit natuurlijk niet zoo bedoeld, want over die kaaimuur die door Van den Hulle was uitgevoerd, was hij heeleuiaal niet te spreken. Er was op verschillende onderdeelen geknoeid, waariu ook wethouder Quakkelaar de hand heeft gehad, om niet te zeggen dat er diefstal was gepleegd. Doe is men er toe gekomen om de afrit bij de garage van Hage uit te breken waarom is 'Knuist geen gemeeuteaerkmau meer eD **t U

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1