IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT 1956 Zaterdag 30 September 1922. Acht en dertigste jaargang Firma J. NI. C. POT - Tholen Ontwapening. LIFEBUOY !9f üit blad verschijnt eiken Zaterdag. 'rijs per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco er post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Ad verten tien van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17 l/t cent». Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. ngeschrevenen voor de lichting 1923, die niet het bezit zijn van het bewys van voorgeoefend- (1, kunnen, als zij in geval van bestemming tot roon dienstplichtige in aanmerking wenschen te jen voor opleiding tot ziekenverpleger of tot endrager, en dezen wensch niet reeds bij de ■Aring en ook niet rechtstreeks aan den Districls- imandant hebben te kennen gegeven, zich daar- r alsnog vóór 5 October a.s. opgeven bij den gemeester der gemeente, voor welke zy hebben oot. OpleidiDg tot ziekenverpleger, liervoor kunnen in aanmerking komen zij, die krachtig lichaamsgestel hebben, voldoende be ven zijn in lezen en schryven, kennis bezitten de hoofdregels van het rekenen met geheele gebroken getallen en de toepassing daarvan en ens voldoende bekend zijn met het metrieke stelsel rt i maten en gewichten. De voorkenr genieten zij, die reeds als burger I >r ziekenverpleger in opleiding zynvoorts itheber-assistenten en zij, die uitgebreid lager w «rierwijs en tevens onderwijs in de genees- of vj Ikunde hebben genoten of genieten. Opleiding tot ziekendrager. Hiervoor koonen in aanmerking komen zij, die i krachtig lichaamsgestel hebben, voldoende be- ivon zijn in lezen en schreven en in de eerste r;inselen van het rekenen, alsmede eenige kennis sitten van het metrieke stelsel van maten en ge- chten. De voorkeur genieten zij, die in hei bezit zijn van diploma voor eerste hulp bij ongevallen, alsmede die lid zyn van een transport-colonne van het iderlandsche Roode Krnis en het bewijs van ge- lendheid als zoodanig bezitten. Duur van den werkelijken dienst. De duur der eerste oefening bedraagt: or de ziekenverplegers 12 maanden lil or de ziekendragers 51/2 maand. De ziekenverplegers zijn vrij van herhalings- 'eniogen. Tholen, 25 September 1922. 45 De Burgemeester. "Een heerlijk denkbeeld is ongetwijfeld He EK itwapening waarop zoo veler zinnen zijn gezet. Het wijst op een onverstoorbare vredestoestand, e het hart doet popeleu van vreugde. En nu moge het waar zijn, dat bet nimmer verdedigen is om onderlinge geschillen tus- hen staten of rijken te doen beslechten door iddel van vuur en lood en al den aankleve u dien, gelijk de tooneelen van helsche ver- hnkkiug nog versch in ons geheugen liggen, ch zal eene ontwapening, gelijk idealisten zich en voorstellen, alsof het nimmermeer oorlog 1 wezen, wel tot het rijk der fabelen blijven '.hooren. Wat zegt onze regeering naar aanleiding van ize actie Gaarne wil zij medewerken tot verwezenlijking in het doel om de militaire uitgaven te iperken, of liever deze gedurende een tweetal ren niet te verhoogen, mits de andere leden in den Volkenbond gelijke verklaringen afleggen toeneming van die uitgaven tengevolge van logere kosten niet beschouwd worden als eene rbrekiög van de aanvaarde verplichting en litengewone omstandighedeu behoorlijk in aan- erking worden genomen. Ouder deze laatste rangschikt zij alleen de schen van nationale veiligheid en de politie- militaire maatregelen welke noodzakelijk ge- :ht worden tot de handhaving der biunenland- 'rhe orde. Immers, Nederland heeft geene internationale tplicbtingen van militairen aard op zich ge- tmen, zoodat het zich uitsluitend behoort te ipalen tot verzekering vau ziju nationale vei lheid en de handhaving van zijn neutraliteit. Het geografisch karakter van ons land en zijn karuit voortvloeiende situatie worden aangeduid )or de landgrenzen die ongeveer 400 K.M. lang K 1 geheel open zijn, bovendien ouregelmatig a zonder natuurlijke hinderpalen van beteekenis, ie de operaties van een invallend leger zeer mden vergemakkelijken. Voorts door de kustlijn, die ongeveer°350 K.M. •og en gemakkelijk toegankelijk is en goede iveus verschaft. De natuurlijke grens wordt iar bespoeld door de Noordzee, eenerzijds de elangrijkste zeeweg tusscben de bocht van Hel- -0 oland en de Oostzee, anderzijds tusschen den tlantischen oceaan en het Kanaal. Daarenboven vloeien verscheidene internatio- ale waterwegen door Nederland, die op zijn ebied de zee bereiken. Terwijl de engte vau het grondgebied tot ijzoudere voorzieningen voor zijne verdediging oupt. Buitendien is Nederland gelegen aan het oordelijk uiteinde van een mogelijk oorlogsfront West-Europa, waarbij de groote riviermonden unnen benut worden als basis voor aanvallende lootoperaties of als invalspoorten naar omstan- beden, ingeval van een Europeeschen oorlog, tai 27 het Nederlandsch grondgebied van bijzonder strategisch belang maken. Wat Nederlandsch Indië betreft worden bet geografisch karakter en de ligging van deze eilanden voornamelijk bepaald door het feit dat zij een uitgestrekt eilandenrijk vormen, gelegen op de belangrijkste communicatielijnen tusschen den Indischen Oceaan en de Stille Zuidzee. Uit de niteenzetting van de aardrijkskundige positie van Nederland en zijne koloniën volgt, dat ons land een leger en eeu vloot van vol doende sterkte absoluut noodig heeft voor zijn eigen bestaanszekerheid en de eerbiediging van zijn onzijdigheid. Onder de bijzondere omstandigheden moet zeker ook gerekend worden de verdediging van de koloniën op verren afstand. Aan de nationale en de lokale politiemacht beneveos zekere eenheden van het leger is de handhaving van de binnenlandsche veiligheid en orde opgedragen; in Nederlandsch-Indië is daar voor beschikbaar het koloniale leger en de ge wapende politiemacht en in Suriname en Curagao zorgen daarvoor zekere eenheden van het kolo niale leger. De uitgaven voor de nationale politiemacht, met inbegrip van de Koninklijke marechaussee eu de militaire politie bedroegen in 1922 der tien en een half raillioen gulden en in Neder landsch Indië zeven millioen gulden. Aan ontwapening in den zin van algeheele afschalfing van deze machten, zijn we dus nog lang niet toe. Men kan weten dat er nog in portefeuille is eeD vlootwet-ontwerp als uitvloeisel van de door ons land te volgen vloot-politiek, geschoeid op de verdediging van onze koloniale veiligheid. In dit verband is in de Nederlandsche pera gewezen op bet ernstige feit dat de bescherming van Nederlandsche ouderdaneu bij de troebelen in Smyrna is opgedragen aan Engeland, dat dit welwillend op zich nam en waarvoor we erken telijk kunnen zijn, maar hetgeen niettemin tot nadenken stemt voor de toekomst. Want die gevraagde bescherming sproot voort nit de om standigheid dat Nederland geen oorlogsbodem naar Smyrna kon zenden, omdat het geen enkel schip ter beschikking had. Te dezer zake zal hoogstwaarschijnlijk in de Kamer wel een hartig woordje worden gewisseld, daar we meenen dat dieuaangaande reeds vragen tot de regeering zijn gericht. We zullen dus daarvan nog wel iets naders te hooren krijgen. reinigt Uw huid van buiten en van binnen. Het brengt ftóchheid. gezondheid en schoon, heid aan ieders huid Het beroemde ROODE TöbJet met de gezond heidsgeur. DE LEVER'S ZEEP MIJ VLAARDINGEN. Fabrikanten van Lux en Twink. VEILIGHEID OP DEN WEG. Het ernstig ongeval aau eenige militaire wiel rijders to Valkenburg overkomeö, heeft weer opnieuw de oogen doen opengaan voor de vei ligheid op den weg. Nu hooren we inderdaad nog al van vele ongelukken voortspruitende uit het snelverkeer onzer dagen. En het is opmerkelijk, dat dit veelal die ceutra's omvat waar men meenen zou, dat voor die veiligheid meerdere bezorgdheid wordt aan den dag gelegd dan te plattenlande, in die om gevingen waar men dit minder noodig acht. Hoe vaak toch hoorde men, met een zekere minachting spreken over de nauwe straatjes in onze gemeenten als niet thuis hehoorende in het mondaine verkeer van den tegeDwoordigeu tijd. Inderdaad zijn die smalle straten en die kromme bochten niet gebaseerd op de tuffende en toeterende toestellen van ons hedendaagsch verkeer. Toch treft het, dat de meeste ongelukken voorkomen op die wegen, die breed van aauleg en recht van vorm zijn. Het zal dan meer aan de arrogantie en on besuisdheid van bestuurders dan aau de gebreken van den weg te wijten zijn, dat dakr zoovele ongevallen voorkomen. Waar onze heirbanen niet zoo'n groote breedte hebbeD, en het snelverkeer inderdaad hand over hand toeneemt, kan het zijn nut hebbeD, onze fietsende mede-bewoners te wijzen op de in acht te nemen regelen. Rechts honden is een eerste vereischte, een plicht zelfs. Wilt ge vóór n rijdenden voorbijsteken, dan behoeft ge niet te waarschawen, doch slaat een voudig links af. Evenzoo wordt gehandeld wanneer ge wande laars vóór u op den weg ziet. Men kan even de bel in beweging brengen ten teekèn dat ge linksaf zult voorbij rijden, maar niet alltijd wordt ditjsein gegeven. Want de ervaring heeft meermalen geleerd, dat een te voet voor u gaande, ah 't ware min of meer opgeschrikt door de bel, zich juist linksaf wendt en eeu botsing zou doen veroorzakeü. Trouwens, men kau in de meeste gevallen zoo iemand voorbijrijden, zonder dat eene waar schuwing noodig is, als er voldoende rnimte tot passeeren is. Evenzoo handelt men ten opzichte van vooruit- rijdende voertuigen. Een sein is alleen noodig als ze te eigen dunkelijk gebruik van den weg maken alsof die voor hen alleen zou bestemd zijn. Maar veeltijds zulleu paardgeleiders een behoorlijke ruimte overlateD. AlleeD maken sommigen het wel eens minder gemakkelijk, wanneer een zijweg van de hoofd weg afleidt en meu bij het achterop rijden of bij het tegemoet komen niet weet of ze dien zijweg zullen inslaan. Indien zij in zoo'u geval even met de hand de richting aangaven, welken zij volgeo, dan was ook te dien aanzien een eiodweegs tegemoet gekomen aan dit onderdeel Ztz veiligheid op den weg, die inderdaad met eenigen goeden wil en zonder opoffering te be reiken is. Als we daarop in het algemeen een beroep doen, dan rekenen we op de wel willende mede werking vau diegenen, die 'de wegen-veiligheid kunneu helpen bevorderen. BUITENLAND. De toestand in het Oosten verkeert in een vrij ernstig stadium. Hit heeft zich reeds be waarheid, he'geon we veronderstelden dat de overwiuniDg der Turken heD overmoedig zoudeu makeD. Eu dat is reeds het geval. Hunne eischen gaau verder dan liet belang der geallieerden medebrengt, die door middel eener conferentie de Turksche aanvoerder Keinal willen matigen. Een door hen gezamenlijk enderteekende nota tot nitDoodigiug aau Kemal op die conferentie is verzonden. Te Athene is men zeer ontstemd over dezen stap der geallieerden. Eenerzijds wil de regeering van Angora er geen genoegen mee nemen dat Oost-Tracië, han gende de vredesonderhaudelingeo, onder liet gezag van den Volkeuboud zou blijven of door de Franschen wordt bezet, terwijl zij integendeel eischt het met eigen troepen te bezetten. De Grieken daarentegen zullen piet geneigd zijn dit gebied goedsmoeds te ontruimen reeds is er de staat van oorlog geproclameerd en is generaal Papoules met zeer uitgebreide volmach ten tot gouverneur eu opperbevelhebber benoemd, terwijl aodere Griekecbe generaals met bijzondere beveleu daarheen op weg is, en de Grieksche vloot in gereedheid wordt gehouden om eene landing te verhinderen. De Grieken honden vast aan het standpunt dat Oost-Tracië hun is toegewezen, ten koste van groote offers. Het nu te laten vallen zou beteekenen een geduchte verkleining van hun gebied, waarop eeu zeer zware schuld drukt en omringd is met vijanden. Men bemerkt alzoo dat deze nieuwe Ooster- sche kwestie heel wat zorg baart aan de gealli- eërden om te voorkomeu dat de uitgebroken brand niet naar Europa overslaat, waarvan de gevolgen niet zouden te overzien zijn. Intusschen wordt de toestand in Athene hoe langer hoe moeilijker, mede door het aantal vluchtelingen, dat zich steeds uitbreidt en reeds tot een houderd-duizendial is aangegroeid, terwijl er groote behoefte bestaat aan kleediug, voeding en haisvesting, we;k gebrek een geduchte bond genoot is van besmettelijke ziekten als cholera en typhus. De tegenslag vau het Grieksche leger is niet zonder invloed gebleven op de bevolking, althans bij de revolutionaire partijen, die zelfs het leger en de vloot op hnune hand hebben. Op hun eisch om troonsafstand van Koning Constantijc ten gunste van deD Kroonprins, heeft de Koning het besluit geteekend om zonder eenige voorwaarde af te treden. Aan de voorgaande eisch was ook verbonden eene aftreding vau het ministerie en de leiding van een nieuw kabinet in handen te leggen van den vroegeren premier Venizelo9, van wie met zeer goeden grond verwacht wordt dat deze voldoende zou zijn om het oostelijk deel van Tracië voor Griekenland te behouden. De overschrijding van Turksche troepen van de grens der Tsjanak-zóne heeft zich herhaald, doch het is op het oogenblik nog niet daide- lijk of die aanwezigheid is toe te schrijven aan het feit dat de troepen geen contact hadden met het Turksche hoofdkwartier, dan wel of zij opzettelijk naar de neutrale zone waren ge zonden. Maar de Eugelsche regeering wenscht ten zeerste elk incident te vermijden, zoodat zich de geruchten dat Engelsche troepen in de om geving der Turken geschoten zouden hebben en bommen geworpen niet alleen niet heeft bewaarheid, doch wordt ten sterkste gelogen straft. De Britten hebben integendeel blijk gegeven elke blijk van neutraliteit tegen Turken zoowel als Grieken in acht te nemen. Moestafa Kemal's autwoord is ontvangen en heeft een lichte ontspanning teweeggebracht door de verklaring van het verlangen tot ver mijding vau incidenten. Over de verdere ontwikkeling van de Ooster- sche crisis hangt nog een sluier. De aan Oostenrijk te verstrekken credieten onmisbaar voor de economische herleving, zullen krachtens de voorwaarden van den Volkenbond, worden beheerd door een afzonderlijke bank van zuiver particulieren aard en georganiseerd door de credietgeveDde mogendheden, aansluitende bij de organisatie van de bank van Engeland. Het aandeelenkapitaal wordt gerekend op 30 millioen Zwitsereche frankeu met een even hooge reserve, waarbij Oo9teurijksch kapitaal zoo goed als uitgesloten zal De speciaal financieele voorwaarden worden uog gesteund door andere van binneolandscheu aard, als eene wijziging vau den achturigen werkdag, de onmiddellijke afschaffing van de wet tot betaling der staatsdienaren volgens het index-cijfer en eene onttrekking aan den staat van de staatsbedrijven, terwijl mede het aantal ambtenaren tot ten minste de helft moet worden teruggebracht. Voor de ten uitvoerlegging van al deze maat regelen moet aau de regeering de volmacht vau den nationaleD raad worden verstrekt. Als geldgevers komen in aanmerking Frankrijk, Engeland, Italië en Tsjecho-Slowakije, terwijl met Zwitserland uog wordt onderhaadeld. Het zou de bedoeling zijn de crediet-verleeniug te bepalen tot een bedrag van 520 millioen goudkrouen te verdeeleu over drie jaren. Gemeenteraadsvergadering te Poortvliet. Vervolg. Men zegt: Er is bijna geen brand hier en acht aankoop overbodig. Deze redeneering is gezocht. Dat zegt geen verantwoordelijk voelend man. Zoo sprekend zon men ook de nachtwacht kunnen afschaffen en ook de bestaande brand spuit, de assurantieposten kunnen schrappen op de gemeeutegebouwen. Wanneer nu plm. f 2500 moet worden uit gegeven voor 'n goede brandspuit en eenig vereischt ander materiaal, dan overweegt het college van B. en W. kan men veel beter over gaan tot het treffen van een afdoende maatregel. Daarom stellen B. en W. voor aan den Baad om hen te machtigen tot aankoop van een motorspuit met toebehooreD, welke in totaal aan nitgaven der gemeente komt te staan op f5100.eu te zijner tijd met een nader voor stel te komen omtrent een aan te gane geld- leening van ten hoogste f 4500.—. Wethouder de Graaf ondersteunt nog mmeus de Wethouders het voorstel van B. en W. De heer Eleubaas wil bezuinigen, het be lastingbiljet is al hoog, B. en W. moeten bezuinigen en Colijn zei, de duim moet op 't laad je blijven Is er brand dan komeu er menscheu genoeg om te helpen en anders geeft U ze proces verbaal. Da heer Krijger heeft een ingenieur Van der Ploeg bij zich gehad en weet nu dat er spuiten te koop zijn voor f 1230; „ik heb't opgeschreven" (de heer- E. v. d. Slikke geef 't 'm daD, geef 't 'm maar) eu werpt den voor zitter een met potlood beschreven stukje papier toe. Er moet ten sterkste bezuinigd worden. De voorzitter acht de uiting van den heer Eleubaas niet toelaatbaar; B. en W. hebben zich op dit puut niet te herzien eu een zoo scherpe uitval is ongeoorloofd, lemaod die nu een huis moet bouwen zal wegens bezuiniging toch ook niet nalaten een dak daarop aan te

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1