IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT i tfo. 1955 Zaterdag 23 September 1922. Acht en dertigste jaargang LiFESUOY ia de Firma J. M. C. POT - Tholen 61 19 Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prij» per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco per post f 1,65 -f- 10 ct. disp. kosten. EEN LICHTPUNTJE. Tegenover het sombere betld dat we vorige week over den toestand van den landbouw op hingen, dringt van uit de duistere wolken een lichtstraaltje door alsof eene herleving van de wereldmarkt op komst is en dat. aan het ge prangde gemoed de blijde mare neigt te ont lokken het daghet in het Oosten 1 Na moet daaruit niet aanstonds geconcludeerd worden, dat de malaise, die zich in zoo menige tak van volksbestaan doet gevoelen, als met één •lag cal zijn afgewend. Integendeel. Groote gebeurtenissen doen cich niet op eens aan ons voor, en worden als 't ware door voor teekenen aangekondigd. IZoo cijn het dan ook nu weer symptomen waaruit eenige kentering valt 'af te leiden en waartoe de politieke barometer, de beurs, een lang niet ongevoelige en vrij zekere leiddraad is. Maar al weer moeten we de onmiddellijke gevolgen niet overschatten, want inderdaad cijn de nevelen niet op eens opgetrokken waaruit de vóór-oorlogsche toestanden tot ons toetreden. Nietwaar, dat de zware druk der tijdsom standigheden voor Midden- eu Oo9t-Europa voorshands de beletseleu zijn waardoor ons werelddeel zich weer uit het stof kan oprichten, is voor ieder vrijwel begrijpelijk. Evenwel, hoezeer het betaalmiddel in Duitsch- land is achteruitgegaan, wil dit nog geenszins beteekenen, dat daarmede ook zijn welvaart is verminderd. En de herhaaldelijk uit Rusland opduikende berichten waren daarentegen zóó tegenstrijdig, dat men daarop geen vaste basis kon bouwen. Thans echter komt vauuit dat onmetelijke land een vaststaand feit naar voren, dat on willekeurig aanleiding geeft tot de meer gegronde verwachtiug, dat de economische ontwikkeling vac dat rijk zich daadwerkelijk zal gaan aftee- kenen. >le Er is namelijk een contract afgesloten tusschen ze; den voorzitter van de voormalige Russiach- an Aziatische Maatschappij en den vertegenwoor diger der Russische regeering, Krassin, waarbij deze maatschappij medezeggingschap krijgt over hare bezittingen, die door den wereldbrand tot waardeloosheid waren gereduceerd, daar de Sovjetregeering ze eenvoudig confisceerde. Van welk een omvang deze bezittingen waren, kan reeds 'hieruit blijken, dat, toen het nieuwe regiem in Raslaud deze in beslag nam, de Engelsche regeering, namens bedoelde Maat schappij eene schadevergoeding van niet qainder dan 340 millioen gulden eischte. Die bezittingen beslaan dan ook niet minder dan eene oppervlakte van twee en eeu half millioen morgen lands, uit welks bodem voor deo oorlog een millioen ton steeukolen en cokes en 43.000 ton koper, lood en zink per jaar werd te voorschijn gehaald, terwijl bovendien uit het gouderts tot een bedrag van 12 millioen gulden aan fijn goud werd gewonnen. Men kan aan deze cijfers de waarde van de gesloten overeenkomst toetsen en op wat we zoo even de politieke barometers noemden, is deze gebeurtenis niet zonder invloed gebleven en tal van fondsen, waaronder Russische waarden en pretroleums benevens staats- en transport obligaties, waren aanzienlijk ganstiger gestemd* dan sints langen tijd het gpal was. De factoren die de hoop op een herstel van het bedrijfsleven levendig houden, zijn ook in- sterke mate waarneembaar aan de overzijde van den oceaan. In weerwil toch van de belangrijke schade die in Amerika berokkend is door de vijf maandei lange kolenstaking en die, veroorzaakt door het nog niet geheel opgeloste conflict bij de spoorwegen, blijft toch de ingetreden ver betering voortgang maken. Ook de werkloosheid neemt af, hetgeen al mede een teeken van voor uitgang is. Niet minder steun in het vertrouwen tot wederopbloei van het bedrijfsleven is gevonden in de goede vooruitzichten welke de stand der oogstgewassen bood. De rapporten toch gewagen van --opbrengsten, van tal van producteD, hooger nog dan het ge middelde cijfer over de jaren 19161920 op leverde. Weliswaar beweegt zich de tarweprijs in een dalende richting, doch daar een belangrijk deel in het binnenland wordt verbruikt, verwacht inea dat dit lager prijsniveau een gunstigen terugslag zal bebbeu op den levensstandaard en mitsdien de koopkracht ten goede zal komen. Spiegelt men daaraan af de toestand ten on zent, dat door een daling van de prijzen der landbouwproducten deze cultuur niet looneud kan zijn, dan is zulks op dit oogenblik wel niet tegen9prekelijk, maar van de wisselwerkiug zal dan de landbouw ook weer profiteeren en betere tijden voor h&ar aanbreken. eenvoudige, natuurlijke v/eo tot qezond'neid den huid Het geeft een prachtige gelaatshleun Zachte,blanke handen. Een frisch gezond lichaam. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Advertentiëa Tan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17'/2 centi. Grootte der letters naar plaatsmimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. Het beroemde RQODE töbJet. 31 27433 De Lever's Zeep Mij Vlaardingen. Eabrikanten van Lux en Twink. ONDERWIJS. 159 Oad-Yossemeer. De heer Jb. van Hiele, ge boren alhier, thans onderwijzer te Nieuwerkerk, heeft voor een beuoemiug aan de U. L. O.school te Zierikzee bedankt. SPORT EN SPEL. Oud-Vossemeer. Bij den leu seriewedstrijd uitgeschreven door de voetbalclub V. 1. O. S. alhier, werd tusschen V. I. O. S. en Stormvo gels van Tholen, de eerste overwinnaar met 20. V. I. O. S. behaalde Zondag jl. in den wedstrijd N. V. C. te Noteudaal een zilveren medaille. GEMENGD NIEUWS. een ernstig Te Valkenburg heeft zich manoeuvre-ongeluk voorgedaau. Eene afdeeling wielrijders reed in gewoon tempo het eerste gedeelte der helling van den Couberg af en zou juist de scherpe, dubbele bocht in de steilte passeeren, toen een paard met wagen den berg kwam oprijden, dat schrok van de aankomende wielrijders en zich omkeerende de helling afrende. De wielrijders, op het rechte, laatste einde van de steilte komend, konden met hun rij wielen zonder remmen (en zonder freewheel) bon vaart niet verminderen bovendien gaf het groote gewiekt bagage, achter op de rijwielen vastgemaakt, huu fiets steeds grootere vaart, zonder dat de berijders iets hiertegen vermochten te doen, met duizelingwekkende snelheid storm den de militairenachter den wagen op. De voorste reed met kracht tegen het voer tuig en sloeg met rijwiel eo al over den weg, waar hij bewusteloos bleef liggen de nakomende stortteö natuurlijk over den eersten rijder heeD, van de fiets af, waardoor het voor de later vol genden steeds onmogelijker werd nog te passeereD in korten tijd, dan hier te beschrijven is, vormden zich van boven af de helling tot ver over de helft een weg, bezaaid met de geval lenen) stukken fietsen, kleedingstukken, wapens,e.d. Sommige soldaten, die bij geluk nóg konden passeeMD, hadden zich eenvoudig van hun rijwiel laten vkllen én waren met een smak op den grond terecht gekomen. Eéa der militairen was in yzingwekkende vaart doorgereden, paard en kar voorbij en tenslotte met een ontzettend ge weld tegen de Berkelpoort aangebotst. Wonder boven wonder is deze persoon zijn rijwiel was vérpletterd er zelf zonder ernstig letsel vanaf gekomeD. De aanblik was verschrikkelijk. Overal lagen gewonden, deze- aan arm, gene aan een been, daar vertoonde hoofi of hand bloedende kwetsuren overal gewonden .^aar- heen men het oog wendde. Na verhouden te zijn werden de zwaar ge-fc kwetsten naar het hospitaal gebracht, terwijl de licht keeren. Een filiaal te Londen van een der grootste Amerikaansche bankeD, is dezer dagen opgelicht voor een bedrag vao f 384.000. Dit bedrag was uitbetaald na ontvangst van 'n telegram, opge steld volgens de code der bank en waarbij ook rekening was gehouden met het geheime contiöle- stelsel der bank, dat wordt toegepast om de echtheid van een draadbericht vast te stellen en dat bestaat in een uit het telegram zelf samengesteld voorvoegsel voor het telegram. Men vermoedt, dat de oplichting het werk is geweest van een bende, die tusschen Londen en China opereert. Een groot deel van het geld is te Peking weer achterhaald. Maar de daders heeft men nog niet. Naar het Vad. verneemt, wordt een ser geant, gewezen radio-telegrafist aan het depar tement van oorlog, verdacht, van het bankiers huis G. en Co. geld te hebbeu aangenomen voor het onder code doorseinen van koersen der Ko- niuklijke ter Amsterdamsche beurze, naar de Londensche beurs, opdat de firma G. en Co., die inmiddels surséance van betaling heeft ver kregen, daarmee haar voordeel kon doen. Deze handeling is strafbaar gesteld met gevangenis straf van ten hoogste 4 jaar. De sergeant zal voer den krijgsraad moeten verschijnen. Wanneer de krijgsraad uitipraak zal hebben gedaan, zal de heer P. J. M. G., lid van voornoemde firma, voor den burgerlijken rechter ter verantwoording worden geroepen. Eeu caféhouder nit de Wolvenstraat te Amsterdam heeft een klant met een bijl zoo ernstig toegetakeld, dat deze aan de gevolgen is overleden. De kastelein is aangebonden. Onlangs is een postbesteller door Recht- bauk, Hof en Hoogen Raad wegens diefstal van brieven veroordeeld tot negen maanden gevan genisstraf. De man bleef steeds hardnekkig oat- keuuen, maar vier collega's verklaarden gezien te hebben, waarvan hij werd beschuldigd eu daarom werd niet aan 'zijn schuld getwijfeld. Hij ondergaat thans zijn straf. Sedert dien tijd zijn echter enkele feiten aan 't licht gekomen, die het vermoeden wettigen, dat -de man onschuldig in de gevangenis zit. De permanente commissie van beroep voor het staats bedrijf der P. T. T. heeft advies moeten uit- brengeu iü deze kwestie en zij heeft in dat advies te kenucn gegeven overtuigd te zijn van de onschuld van den veroordeelde. Een onderzoek ten postkautore heeft n.1. aan 't licht gebracht, dat de getuigen onmogelijk in staat ziju geweest het strafbaar feit te con- stateeren, indien het zou hebben plaats gevondeD. Voorts blijkt, dat de brief, dien de veroordeelde zou hebben weggenomen, nimmer is terugge vonden. Eu verder heeft een der getuigen voor de commissie zijn voor den veroordeelde zoo bezwarende verklaring, welke hij voor Rechtbank, Hof en Hoogen Raad heeft afgelegd, niet ge handhaafd. Eu wat ten slotte wel het ergste doet twijfelen, is het feit, dat de voornaamste beschuldiger thans zelf wegens verduistering van eeD aantal brieven achter slot en grendel zit. Uitslag verkoopingen en aanbestedingen Te Oud-Vossemeer werd aanbesteed de levering van de beDOodigde hoeveelheid petro leum voor straatverlichting, de scholen enz. Ingeschreven werd door de heeren Cs. Ridderhof e* door Js. de Wilde, ieder voor 121/2 cent per L. Voor de benoodigde hoeveelheid steenkolen kon nog geen gunning gegeven worden, omdat niet was ingeschreven volgens de gestelde voor waarden. VAN ONZE BERICHTGEVERS. OUD-VOSSEMEER. De telepaath, zich noe mende Kara el Hammed, trad hier voor de tweede maal met zeer groot succes op; aan alle opdrachten werd voldaaD, waaronder sommige zeer lastige. Een 80-tal personen waren weer opgekomen om het tvondermensch in zijn ver richtingen te volgen. POORTVLIET. Donderdag 14 September des namiddags vergaderde de Raad dezer Gemeente. Eenig punt der Agenda was de hangende quaestie inzake brandbluschmateriaal. Nadat nog voor de vergadering een demonstratie die goed voldeed gegeven was door de firma Bikkers met een motorspQit met één, twee en drie stralen, kwam de Raad bijeen. Voorzitter de Burgemeester, afwezig met kennis geving wegens ongesteldheid Wethouder BruijuzeeL De Voorzitter stelde na opening voor de notulen aan te houden tot een volgende vergadering en /daarna lichtte de Voorzitter het standpunt en het ^orstel van het college van B. en W. toe. Er aan herinnerend, dat B. en W. in hunne ver- uo* uuo „aai WJBUUI meermalen deze zaak besproken hadden gekwetsten """per'Trein'Terog' koTJtaL»1» f**1» vfm oordeelvellingen gegeven in den Raad o r o ^"zonder Tegenspraak. Dit geschiedde vorige zomer en heeft zich sinds dien tweemaal herhaald. B. en W. hebben toen zich geplaatst gezien voor vier mogelijkheden de bestaande toestand behonden, een of twee nieuwe handspuiten aanschaffen, een motorspuit aanschaffen of een automobiel-brandspuit Het eerste wordt verwerpelijk bevonden, aangezieD letterlijk niemand vrede heeft met den bestaanden toestand, het laatste is evenzeer verworpen als gaande boven den draagkracht der gemeente. Over de mo gelijkheden twee en drie is meermalen gediscussieerd en na ernstige overweging viel het eenstemming oordeel van B. eu W. uit naar een motorspuit. Te eqfder omdat de firma v/il Ploeg berichtte bij schrijven van 12 Juli 1922 geen grootere spuiten meer te vervaardigou en slechts kon aanbieden een tweewielige handspuit van geringe capaciteit. Tot die aanschaffing zou men niet mogen beiluiten, aan gezien de capaciteit interaard weinig meer is dan de nog bestaande modellen. De firma Bikkers bood bandspuiten aan tot een prijs van f1840,waarbij nog gevoegd moet worden hel benoodigde meerdere materiaal met de vereisebten voor gebruikmaking ook van de Waterleiding zou dit bedrag belangrijk boven de f2000,stijgen en dan zat men nog altijd me. in stede van vroeger met twee, met een handspuit Een motorspuit, sterker dan drie maximaal werkende handspuiten kan met zeer weinig man«chap toe, is onvermoeid gedurende uren en wanneor bij aan schaffen gerekend wordt met de voor deze streken gewenschte constructie vrij bedrijfszeker. Met 6 man personeel is men ruim voorzien, dit personeel kan ook op het voertuig mee worden vervoerd ingeval met paardentractie eenigen afstand, moet worden afgelegd. Meer dan 100 man kan dus worden ont slagen en de leiding van |de Brandweer kan evenzeor veel eenvoudiger worden ingericht. Hieraan gaf men b.v. ten vorigen jare f27,plus 117.50 uit. Het onderhoud kan voor de gemeonte niet kost baar zijn, aangezien dit zonder bezwaar door hot gemeente-personeel kan geschieden. Hieraan gaf men vorige jaar uit f 25. De Waterleiding op zichzelve kan om tweeerlui redenen niet voldoende geacht worden. Eerstens al niet uit zichzelve; dit blijkt in meerdere plaatsen waar men waterleiding heeft, tvreedens omdat de waterleiding slechts een deel der gemeente van wator voorziet en de Weihoek, Rand, Malland, Strijen daarvan niets profiteereu in dit opzicht. Bovendien zijn iu de z.g. bebouwde kom huizen als van Vogo- laar, Beeke, de familie Uijl zelfs verstoken van do waterleiding en moet vrij veel slangenmateriaal aanwezig zijn om daarheen water to leiden. De klacht komt meermalen op, dat de buitenbe woners do gerieven van het dorp moeien opbrengen. In 1921 brachten in Poortvliet de buitenmenschen in den H. Omslag f 14568.10 op en van hot dorp werd f 10408.34 geheven. Over de druk die twee vooral in aanmerking komende fabrikanten met hun materiaal geven kan de voorz. kort zijn, nadat de Raad zich zelf èn iu Bergen op Zoom waar 2 fonkelnieuwe spuiten v/il Ploegs fabriek demonstreerde èn in Poortvliet zelf, Bikkers keurig demonstreerde. Een nadere beschouwing omtrent zijn bezoek aau de fabrieken zal de Voorzitter dan ook niet meer houden. De vraag is gesteld of de gemeente boven haar stand zou leven, ook in dezen tijd. Ziende dat vrij algemeen ook in gemeenten ver beneden de 100U zielen wordt overgegaan tot moloraankoop kan do voorz. dit niet toegeven. De belastingen zijn hier hard zakkende f7000 in ruim een jaar tijcï en het laat zich aanzien, dat, bezuinigend daar werkelijk bezuinigd kan worden, verlaging verder mogelijk zal blijken. 1921 gaf eeu groot overschot, bedriegen de voorteekenen niet, 1922 zal dit evenzeer doen, daarna kunnen wij nog wel twee jaren tegen 'n stootje en in 1925, 1926, 1928 en 1929 vervallen vier leeningen, die nu, builen de rentedienst f750.aflossing per jaar dragen. Van bela9ting-verbooging kan en zal bij aankoop geen sprako zijn. Integendeel gelet op het tijdvak waarover men zal mogen leenen, zoodat jaarlijks een vrij onbeduidend bedrag de gemeente rekening zal drukken, waartegenover dan staat dat allen, rijk en arm de zokerkeid hebben dat de Ge meente in tijd van brandgevaar met het best moge lijke matoriaal zoowel de groote bezittingen als het kleine eenvoudige burgerzaakje wil helpen bewaren. (Wegens de veelheid van stof volgt het slot in hot volgend nummer). THOLEN. Jaar in, jaar uit is allerwege de wensch naar voren getreden oin SDel recht, maar men heeft zoo lang moeten wachten eer dit probleem was opgelost, dat men begon te wan hopen aan de verwezenlijking vau deze eenvoudige rechtspraak. Toch is zij gekomen. Immers met ingang van den len dezer is de wet van 5 Juli 1921 in werking getreden waarbij het mogelijk is, dat men den3elfden dag waarop men voor ;eene of audere overtreding bekeurd wordt, deze zaak de wereld aithelpt. Men beeft zich dan slechts mondeling of schriftelijk te wenden tot den ambtenaar van het openbaar Ministerie ran het Kantongerecht waaronder de woonplaats van den delinquent ressorteert, in het gegeven geval voor de ge meenten onzer omgeving, te Zierikzee, met het verzoek de zaak onderhands af te doen. Op enkele uitzonderingen na is hem de be voegdheid bij de wet gegeven eeue schriftelijke machtiging te verstrekken, waarbij het bedrag der boete bij den ontvanger der registratie kan betaald worden. Dit bedrag komt overeen met dat wat de kantonrechter hoogst waarschijnlijk bij vonn.s zou opleggen. Maar dan is meu in eens vau de zaak af. Men heeft geen dagvaarding meer af te wachten, geen gaug naar de gerechtzaal te doeD, gein initiaal-vermelding ia de nieuwsbladen, geen langdurig afwachten vau het moineut waarep al die beslommering in het verschiet ligt. De oude dame met haren langen sleep die nog telken jare onze stad bezoekt, is we.f gearriveerd.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1