DE 20e ROTTERDAMSCHE PREMIELEENING 8,5 MILLIOEM GULDEN. C. Laban, Thol Belangrijk Bericht. c 14 »s- rThï irz I a js CSSXi»"'«« A --- wh7 "ddt t,1- BRILLEN, Jac. de Groot-v. d. Borght, M. M. VAN RIJSSEL - Kantoor voor Jiet Eiland Tholen - Stoofstraat 4. NATIONALE BANKVEREENIGING D E P O SIT O'S voor I jaar fixe a 4 pet. Gelden op dezen termijn gestort, zijn na een jaar, mits drie maanden vooruit opgezegd weder beschikbaar Niet opgezegd zijnde, wordt de post stilzwijgend op dezelfde voorwaarden voor een jaar verlengd. De rente kan per halfjaar worden ontvangen bij ruim 100 kantoren in Nederland, tegen inwisseling van coupons, die bij storting der gelden worden verstrekt. A. P. M. VOETS, ADVIES-BUREAU Dames-handwerken BERGEN OP ZOOM GELD ZONDER BORG. geven van orgelles en stemmen van piano's Sierlijke So-Easy goud, doublé of nikkel. Van deröudéraa, moderne Spiegels en Schilderijei JAC. DE GROOT. geeft nog 54.022 premiën loopend over meer dan Geen concurreerende instelling, die U zoon kans biedt!! nr. -7 i i—it|rtp iv 1 Twee van f 50.000, Vijf van f20.000 Qf£ TON GOUDS ZIT ER NOG IN!! Vier van f25.000, Tien van f 10.000 De eerste en tweede klasse hebben getrokken en vergeet niet: zoo'n kans komt niet weer terug I Wilt gij een Ton Gouds zonder eenige korting voor een Tientje MAANDAG, DINSDAG EN WOENSDAG TREKKING de C.V. 's-Gravenhaagsch Obligatiekantoor Stationsweg 26, Den Haag (Telegr.-adres GOK, Telf. nos. H 1645 en H 1293) de C.V. Rotterdamsch Informatie-Bureau, Kantoor Rotterdam. Postrekening No. 18877. Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f 12.000.000.— 48 24074 STOOFSTRAAT 3 THOLEN. Doublé So Easy vanaf f2.75 Brillen vanaf f0,85 Brengt Uw reept mee naar Voets en U wordt goedkoop geholpen. REPARATIE, VAKKUNDIG 29430 EN BILLIJK 1B VOOR BELASTINGZAKEN. IuvolleD van Belastingbiljetten, Recalames, ene. F. I. A. KEUCHENIUS Gewezen Inspecteur der Directe 10 Belastingen. 29401 Kerkstraat 16, Bergen op Zoom. MAGAZIJN van Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, STEENHOU WERIJ, MARMER HARDSTEEN /oor Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT Stationstraat Bergen op Zoom ONTVANGEN een NIEUWE en MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Gez. BAGGERMAN, Lievevrouwestraat B 29. Voor iedereen a Opet. vanaf f 100.en hooger, op langen termijn. Makkelijk aflosbaar. 7 V. d. Graaf's Prov. Credietbank, Amsterdam. Porto v. antw. 29565 beveelt zich aan tot het Vervangt uw BRIL door een Vakkundige monteering en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelatraat 12 10 PRACHTSORTEERING is er te vinden bij JAC. DE GROOT. Ruime keuze in LEDIKANTEN, BEDDEN en MATRASSEN is er te vinden bij Het adres voor KARPETTEN, MATTEN, TAFELKLEü DEN, enz. is JAC. DE GROOT. nnvrt. Alle soorten STOELEN, TAFELS, BUFFETTEN en KASTBi moet men balen bij JAC. DE GROOT Aanbevelend, 2761 Magazijn „DE TOEKOMST" Steenbergschestraat 17 - BERGEN OP ZOOM - Telefoon 19 GEZONDHEIDSMATRASSEN IN ALLE MATEN i Diijj-iiü iv iu - Do SIMPLEX-machine draait nu s.s. MAANDAG, DINSDAG en WOENSDAG weer en wel te Den Haag, Eindhoven en Venlo. Daar draait zij ook voor U Waarom zou Fortuin niet toelachen Wat de Dordtsche Pers zegt van de afgeloopen trekk;ng: De gNieuwe Dordtsche Courantschrijft De bekende beer Broekhu,,. directeur van de Rotterdamsche Handel.- en Wbouwbank tril "ZtJom d'et d obligatie-houder., in onze stad. Tegen 5 unr zou de trekking aanvangen, doch lang voor j „ndinm was de 'simulex-macbine opgesteld, het „rad van A trekking van de veelgenoemde loterij bij tc wonen. Ruim vijf nnr ving de trekking aan in het midden van h pod um d. htmptomjo. fortuin" dat deze week in de etalage van den hoofagent J. de Raad aan den Bagijnhof, door zoove en n ig g iinkerklnt de bekeude controle-comrai..ie. Vooraf echter Aan weerszijden van de machine zaten de prijsopneinera, aau den rechterkant de raa van com p,ame9 machine zij deelde het zoozeer begeerde werden door den heer Luitenant-Kolonel r. d. Steen eenige extrapremie, afgelezen Op verzoek bediende eéu der 1)am 9 t de {rekking geheel en al mede „lijk der aarde' met handen vol nit door een enkele handbeweging aan de raderen. De zaal d,e arnpvol belang truien kwaafeDg biuDen einder- hoopvolle opmerkingen of uitroepen van teleurstelling bewezen dat. Af en toe gingen eenigeu eeD' 8 trekking was geëindigd. Da bediening der machine werd af en toe onder de strengste controle, nl. die van de obligatiehouders zelf. Nauwgezet ook werden de numtners opgelezon en genoteerd. De trekking droeg tot het eiod toe een ernstig karakter en had de volkomen goedkeuring van het aanwezig pnbi V' k De gDordtsche Courantschrijft Op verzoek van vele obligatiehouders te dezer stede werd vandaag door de Rotterdamsche Handels- en zaal vau Americaiu werd een geschikte gelegenheid gevonden om de trekking te doen plaats e en. Commissarissen der bank en leden der commissie van toezicht Onder groote stilte werden de nummers, die de machine duidelijk aangaf voorgelezen. Het nT)ordrcchtsch Nieuwsbladschrijft: 1 i HPT noiTDKN KALF' On verzoek van vele obligatiehouders der Rotterdamsche Handel,- en Landbouwbank werd Woensdagmiddag 5 uur in de Blau"\ "al, T" en politie-autoriteiten. Namens de Directie werd aan 't begin der samenkomst medegedeeld, dal, gezieo het groot aantal loten v. d. Steen, heette de aanwezigen hartelijk welkom en de loterij was vervaardigd. Een der Dames uit het publiek werd daarna nitgenoodigd de machine die de nu"^ Lmakshalve nog eens luid afgeroepen. Waar dr de trekking voortgezet. De groote nummers der machine konden gemakkelijk van uit de zaal worden opgglazen ^ch werden gemakshalve nog eens inw g p trekking veel tijd in beslag nam, werd de machine-draaier door enkele personen nit de zaal nu en dan afgewisseld, len tien unr was trexxiog gee! g Koopt dan onmiddellijk Obligatiën der Twintigste Rotterdamsche Premieleening of wissel in. te Den Haag, Eindhoven, Venlo. Vervolgens weer in Amsterdam, waarna Utrecht volgt. Volgestorte obligatiën rechtgevend op den vollen prijs - dus geen twintigjes - worden franco per aangeteekende toegezonden door na ontvangst van postwissel groot f 10,50 of veelvouden daarvan. Rotterdam niertjes van vorige I°°!'lll^en. „{.7en°0 varneenbbRotterdammertje, Kofpmaunetjesg en Til tegen f 4.per stuk, met dieu verstande echter, dat aankoop van een obligatie slechts recht geeft op iu betaling g burgsche worden onder dezelfde voorwaarden iu betaling genomen voor f 2.50. Per giro kuDt D Uw geld overmaken aan Obligatiën zyn tevens verkrijg- en inwisselbaar tot Maandagmiddag 3 uur bij 500 2959

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 6