i Ree Ia me-Weken cadeau VLBERT HEIJN ONTVANGEN! imes- en Kinderhoeder! Groote sorteering intoine Andriessen D.Cz., INSULAIRE IuTel Co., B&smm, coupohs, STOOMWASSCHERIJ „DE ZOOM" Verkooping woonhuis met pakhuis Verkooping woonhuis met rkplaats en erf Opruiming Verkooping te Stavenisse. Bouw- en weiland bouwland, bouwland, weiland, Houtverkooping te Oud-Vossemeer. Gezaagd Hout, het a.s. Seizoen DE NIEUWSTE MODELLEN C. A. VAN SPLUNTEB, akvolle en uitgebreide sorteering, Zilveren en Verzilverde BEURZEN en BEUGELS. Kleine geldbeursjes Markt 25 - Telef. 264. BERGEN OP ZOOM. MOSSELZAAD. ABDIJSIROOP 9 7 ÏOO A. P. M. VOETS „Hill 801" Verlaagde Prijzen. lichte mest-, aardappel- en peerieken VAN I POND RIJST HEDENONTVANGEN TE ST-PHILIPSLAND een metselaarsaffaire wordt Otfend, MET ERF (erfpacht) Pbilipsland, Kadaster Sectie B 990 groot 87 cA., bewoond den eigenaar, deD beer A. BELU, metselaar aldaar. ST-MAARTENSOIJK e«ne groete partij Aanbevelend, v/h i. C. GELDERBLOM TRAAT THOLEN. 88 29604 •nze afdeeling Kachels en Tegelplaten vindt U een J. CONTANT - Kerkstraat 24 - Tholen - Tel. 37. fste modellen beurzen in Peau de Suède - Fluweel en Goud-Brocaat. in goud, zilver, verzilverd vanaf fi. 1.50. JUWELIER. het recht tot het weghalen van mosselzaad Grijpt Uw redder STOOFSTRAAT 3, THOLEN. HET BESTE MIDDEL De allerbeste gasgloeilichtkous is 30 Cent per stuk. De alom bekende best 0. J. CONTANT, Kerkstraat 24, THOLEN. - Tel. 37. EFFECTEB, T H 0 L E H. Bergen op Zoom, Tel. 382, Gr. Markt 6 84 WINKELS DOOR GEHEEL NEDERLAND. Firma P. J. ASSELBERGS C.Hz. Bergen op Zoom. 0. J. CONTANT Kerkstraat 24 - Tholen - Tel. 37. .30 irwhtens art. 1223 B.W. itiris D. VAN DE VELDE te m zal, 28 29599 linsdag 26 September 1922, irmiddags 11 aar ia de her van de Faruilie Verslraate en tilden dag 's middags 1 nar ui zomertijd) in de herbetg 1. L. Faaise te St-Philipsland, I openbaar rerkoopen achtens art. 1223 R.W. kris D. VAN DE VELDE te aal, bij INZET op lerdag 21 September 1922, herberg van O. Polderman en EWIJZING op rdag 28 September d.a.v., herberg van Z, de Kuiter te irteDsdijk, telkens 's namid- drie nur (zomertijd) in bet ar rerkoopen Maartensdijk, kadaster sectie O 25, groot 80 centiaren, be door den eigenaar, den heer BAGE Izn., handelsagent 80 29598 15 stuks echte TRIUMPH LEUMLAMPEN mei waspit lo inzetpot met porceleinen of ton» korf 35 en 40 cM. kap extra lage prijzen, ent een partij Karpetten, Cocos- Icn Tapijt. 12 29609 C. HAAIJER, THOLEN. De Notaris A. J. BIEREN8 te St-Annaland zal, namens zijn prin cipaal op DINSDAG 26 SEPTEMBER 1922, des namiddags om 3 nur (zomertijd) in het café van de Wed. H. Hen- drikse te Staveuisse in het openbaar verkoopen gelegen aan den Zeedijk in den polder Stavenisse onder de gemeente Stavenisse A. 79 aren 30 centiaren (2 gem. 6 r.) io 2 perceelen en combinatie, in pacht bij C. de Vos tot 1 Nov. 1928. B. 1 hectare 51 aren 60 centiaren (3 gem. 259 r.) in 3 perceelen en combinatie, in pacht bij C. Dorst Pz. tot 1 Nor. 1923. C. 41 aren 50 centiaren (1 gem. 17 r.) in pacht bij M. C. Wielaard tot 1 Nov. 1928, Combinatie van A en B en van A, B en C. 47 29601 De Deurwaarder M. C. VAN ELSaCKER te Tholen zal, ten ver zoeke van den heer J. EDgelvaart, aannemer te Ond-Vossemeer, op VRIJDAG 22 SEPTEMBER 1922, des middags 12 uur (nieuwe tijd), aan de Haven te Oud-Vossemeer, publiek verkoopen alsplanken, balken, ribben, palen, brandhout en wat meer zal worden gereild. 24 29662 gl.n VULKACHELS, groeD, zwart en wijn rood klenr, in schillende grootte en alle met kookgelegenheid, ij ook op het gebied van SLEEKACHELS, SALAMANDER- 3LS, LUIKSCHE VULKACHELS, ZEEUWSCHE KOOK- BL8, PETROLEUMKACHELS, iets buitengewoons prestoeren, ij 't best zien, indien ge onze etalages bezichtigt, of indien U de te modellen op onze afdeeling komt zien. 0nZ6 prijzen zijn X#$r en stellen elke concurrentie in de schaduw. Oude kachels worden ingeruild. Gratis plaatsen der kachels. 29605 De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Zaandam zal op WOENSDAG 27 SEPTEMBER 1922, des voormiddags te 11 nar, bij in schrijving verpachten van de havenhoofden en golfbrekers te 1JMUIDEN over het tijdvak van 1 November 1922—30 April 1923. Gezegelde inschrijvingsbiljetten in te levereo ten kantore van genoemden Ontvanger, Gedempte Gracht No. 28, alwaar notitiën gratis verkrijgbaar zijn. 22 29592 uit den nood, als de hoest buien Uw borst ver scheuren en Uw nacht rust verstoren, de hoeststillend, slijmoplos- send, verzachteud, zui- verend en genezend bij borstaandoeningen, bron chitis, catarrh. Per flacon f 1.90, f 3.60 en f600. j 2 echt handteekening: L. 1. AKKER, I Rotterdam. Alom verkrijgbaar. 29 26713 Hypotheekbank te Zierikzee. Vermeerdering Ie halfj. 1922 ruim 750 duizend gulden Totaal in omloop; 24 20167 ruim II millioen gulden. Verkrijgbaar te Tholen bij de Nationale Bankvereeniging. HORLOGES, KLOKKEN, PENDULES WEKKERS, kortom alle uurwerken worden sotied en billijk gerepareerd, Gonden, Zilveren en Nikkelen Heer.u- en Dameehorloges, Pole horloges in alle metalen. GOUD- «n ZILVERWERKEN. Alles concnrreerende prijzen. 16 29524 om den eetlust op te wekken is de SANGUINOSE. Zij be vordert een geregelde spijsver tering, zuivert uw bloed van alle onreine bestanddeelen, geeft een diepen gezonden ver- kwikkeftden slaap. Een fristche kleur, èen heldere oogopslag, krachtig? spieren, uitmuntende zenuwen, een vroolijk hnmeur vergezellen de goede gezond heid. Honderden en duizenden in ons vaderland hebben zulk eeu goede gezondheid aan de Sanguinose te danken. Gij kunt geen beter middel vinden, zelfs voor veel geld. Een zes flacons Sanguinose doen wonderen aan uw geheele gestel. Neemt er de proef van SANGUINOSE kost f 2.— per fl., 6 fl. f 11.—, 12 fl, f21.—. Wacht U voor namaak. Verkrijgbaar bij Apothekers en Drogisten. VAN DAM Co., De Riemerstraat 2c/4. Den Haag. Flesschen worden terugge nomen. 45 17650 Te Tholen bij L. G. v. Zalt- bommel, te Bergen op Zoom bij H. G. v. Kroot, Apoth. te Ier- seke bij A. M. Steketee. gruotste liebtkraebt bij langsla levens duur zoowel voor staand als hangend licht. 16 29566 Lange rechte glazen 10 cent p. stuk. Korte gaten glazeö 221/i Fa. J. C. VAN DER STEL, Tholen. B. K. EMA1LLE is beslist giftvrij en staat onder voortdurende controle van Dr. van Hamel Roos. Speciale aanbieding in giftvrije gaspannen rechtmodel 22, 24, 26 en 28 cM. Per Stel van 4 stuks 71/2 Kilo slechts f5.95 AHuminiumpannen van goedekwali- teit per stel van 5 stuks 16, 18, 20, 22 en 24 cM. slechts f 7.95. Goedkoope aanbieding in emaille en andere artikelen. 17 29608 M. M. C. HAAIJER, THOLEN. UW TOEKOMST voluit beschreven door ber. Astroloog, bekend in 't geheele land om zyn op zienbare onthullingen. Zendt brief met naam, geboortedatum, jaartal, dame of heer, gehuwd of ongeh. en f 0.75 postz. Op portret f 1. U ontvangt antwoord in blanco enveloppe. A. Verkerk Postbox 653. Rotterdam. Vertelt het uw kennissen 16 Knip uit. 29603 VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOP te Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak huizen. Inlichtingen omtrent prys, datum aanvaarding enz. door 11 25311 M. J. Scheffelaar, Tel. 24, Tholen Boschstraat 27, Bergen op Zoom Behangerij - Stoffeerderij Bedgoederen 12 9198 zijn er weer en zijn dit jaar spot goedkoop. Wij hebben grooten voorraad, komt en ziet. 18 29606 86 9937 Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden h DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met cheque •n giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaalbaar.) Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT eu verder alle VOORKO MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maatschap pijen als op Beorspolis. Verhuren LOKETTEN in eeu Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke couponkamer. Kantoor geopend 9121/* en 15 uur. Des Zaterdags van 92 uur. U WENSCHT ONZE PRIMA KWALITEIT MARGARINE, KEURIG VERl'AKTINSTUK- JES van POND EENS TE PROBEEREN WIJ GEVEN DEZE EN DE VOLGENDE WEEK VAN 18 T/M 30 SEPTEMBER A.S. BIJ AANKOOP VAN EEN POND MARGARINE ONZE PRIJSNOTEERING IS Merk CC per pond 40 .1 C 46 B 56 A 60 NEEMT OOK EENS PROEF MET ONS PRIMA Bak- en braadvet, verpakt p. pond 44 Zuiver Rundvet M M 88 Delfia vet pak 58 Raapolie Liter 54 Boterolie M 60 Slaolie per fleschje 40 I R. 1395 100 29597 I 1882 OPGERICHT 1882 Voortreffelijk ingericht volgens veeljarige practische ervariDg. Eigen waterreinigings-installatie tot algeheele zuivering van bedrijfswater, met eene capiciteit van 150 M3. per dag. Eigen electrische centrale voor licht, kracht en electrische chloorkalkvrije bleektr.ethode. Desiufecteeriug aller goederen. Speciale inrichting voor nitstoomen en opmaken van FIJN 8TRIJK- 'xjINNEN, alle voorkomende DAMES- eu HEEREN ZOMERKLEEDING, WOLLEN- en andere DEKENS enz. enz. Zendingen door geheel Nederland en daar buiten. Billijke tarieven, onberispelijk en vlugge aflevering aller goederen. 19627 Agent: de heer VOORDIJK. 42 een prachtige sorteering GANGLAMPEN, GASLAMPEN en LOOPLAMPJES, waaronder de bekenue duikel!*topjes. Voorts een prachtige eorteeriog KRALEN RANDEN, VULEMMERS, KOOL BAKKEN met en zonder deksel. 18 29607

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 5