zal deze glorierijke veiling ook Tholen tot bloei kunnen brengen. Leve de Veiling De heer Verkerke namens de Borgen-op-Zoomsche koopers sprekende wenschte het bestuur hartelijk geluk met hun mooie gebouw, en voegde daarbij den wensch dat deze veiling van langen duur moge zijn. Is er gewezen op den durf om in deze donkere tijden zoo'n gebouw to stichten, in Bergen op Zoom zijn. er verrezen in den glorietijd, die nu op een pakhuis gelijken. Hij bracht dank aan het bestuur, dat het nu een seinklok heeft aangebracht, waarnaar zoo lang ver langd is door de koopers. Deze moeten ook hulde brengen aan den veilingmeester voor zijne onpar tijdigheid. Toch moest hij namens de koopers nog een paar verzoeken doen, eerstens om het daarheen te leidon dat er geveild word franco Bergen op Zoom, dat voor zoovelen uiterst gemakkelijk zou zijn en verder een goede sorteering van hot fruit, opdat men ver zekerd is dat men inderdaad goede wnar op het monster koopt en waardoor de veiling een goede naam krijgt, zoodat niet alleen koopers van Bergen op Zoom, die nu uit Zeeland betrekkon, aan de veiling verbonden blijven, maar dat ook koopers uit Rotterdam komen op dien goeden klank. De voorzitter beloofde deze goede wenken bij bet bestuur in overweging te geven. Do beer M. Groenewege drukte de telers vooral op het hart om te willen moeworken aan het doel Waarmede de veiling is opgericht, namelijk om uitsluitend de producten aan de veiling te brengen en niet buiten haar om te verkoopen. Dat op deze verschillende toespraken een warm applaus volgde, behoeft nauwelijks nadere bevestiging Als nu die gloeiende woorden in daden worden om gezet, dan zal dit zeker strekken ten bate van do veiling, die haar belang weer doet uitstralen in wijderen kring en de grootste voldoening zou zijn voor het bestuur, dat zich zooveel moeite getroost om deze veiling een waardig aanzien te verschaffen. Het aanvaarde ook onze gel uk wensch mot het ver krijgen succes van zijn eigen gebouw, dat aan hoogere eischen voldoet. BUITENLAND. De eeoe conferentie na de andere verhoogt telkenmale de spanning van het maatschappelijk zenuwgestel en alsof men terugdeinst voor de ontzettende verantwoordelijkheid vau eene defi nitieve beslissing, wordt de ontwarring van het zich steeds meer ophoopende kluwen naar eene volgende conferentie verschoven. Zoo moest de Londensche samenkomst van de premiers der gealliëerden zonder eenig tastbaar resultaat de regeling ten aanzien van het mora torium aan Duitschland overlaten aan België en Duitschland zelve. En waar loopen deze besprekingen weer op uil Op weinig meer of minder dan nihil. Voor het uitstel van betaÜDg der oorlogsschat ting moesten onderpanden worden verstrekt, welke naar het voorstel der rijksregeering sou bestaan in een zich borgstellen voor de schat kistwissels, die ter beschikking van België zouden worden gesteld. Dat was nu van de regeering een eenigszins gewaagd voorstel omdat ze zelf niét over zoodanige waarborgen beschikt. Maar de zelfstandige rijksbank heeft zich rond en eerlijk boreid verklaard de schatkistwissels te onderteekenen en mitsdien ze aldus te waar borgen, echter onder voorwaarde dat de termijn van inlos die op zes maanden was gevorderd te verlengen, omdat do bank dit voor zich nood zakelijk acht, aangezien zij binnen dien termijn niet in staat is 280 millioen goadmark in te lossen. De regeering was bovendien bereid met de Duitsche industrie en de particuliere banken onderhandelingen te openen over een waarborg op deze waarborg en zelfs de ondernomen stappen in Engeland over het overnemen van een ge deelte der waarborgen deden hoopvolle verwach tingen op een goed einde verwekken. De basis voor een overeenkomst met België in den zin van het overleg met de Commissie vau herstel was aanwezig en indien men zich uitsluitend had laten leiden door commerciëele beginselen waarop de overeenkomst moest worden gesteld, dan was men inderdaad tot overeen stemming gekomen. Dat had ongetwijfeld eenige gerustheid teweeg gebracht de mark zou hoogstwaarschijnlijk zijn gestegen en geraimen tijd stabiel zijn gebleven, Duitschland zon zich op den moeilijken winter hebben kunnen voorbereiden en de toebereidselen hebben kunnen treffen van de groote conferentie, die aan bet herstel van Europa de rast moet brengen, waarnaar het aamechtig haakt. Intusschen heeft het overleg tnsscheu de Duitsche en Belgische gedelegeerden niet tot die overeenstemming geleid, omdat België niet kon toestemmen in een langeren duur van inlos dan zes maanden. Of de onderhandelingen, die men meer geschorst dan afgebroken waant, zullen worden hervat, is voorshands moeilijk te voor spellen. De krijgskans is ditmaal den Grieken aller minst gunstig. De voorhoeden der Turken zijn Smyrna zege vierend binnengerukt, terwijl het Grieksche leger deels omsingeld, deels van de hoofdmacht is afgesneden, die zich misschien onder de bescher ming van de gealliëerden in de nentrale zone kunnen stellen. Het roemrijke Grieksche leger is wel den weg ▼an zoo menige groote macht gegaan. De schitterende overwinning der Turken zal hunne eischen bij de totstandkoming van den wapenstilstand als voorbereiding voor den vrede kracht bijzetten. Een der eerste voorwaarden zal, naar ver ondersteld wordt, ongetwijfeld zijn de teruggave van Adrianopel. Voorts willen zij enkel onderhandelen met de Grieken, zonder de gealliëerden er in te kennen. Er is een tijd geweest dat sommigen der gealliëerden een andere toon zondeD aanslaan op zulk eene arrogante uitsluiting, dan nu zal ge hoord wordeo. Europa wordt wel afhankelijk van buiten-Europeesche machten. En nog ziet het zijn val niet iü. Genève herbergt weer een conferentie, of eigenlijk eene bijeenkomst van Volkenbonds afgevaardigden, die zich hullen in wolken van woorden der redevoeringen van enkele leden, doch het is geenszins de schuld van den buiten- staaider als hij sceptisch staat tegenover al dat Volkenbondsgedoe en gecoufereer, dat, gelijk bij menig kranke zich openbaart, „veel raad, maar weinig baat" brengt. VAN ONZE BERICHTGEVERS. SCHERP EN IS8E. De Dijk raad van het ca- lamiteuse Waterschap ^Scherpenisae# hield Vrijdag eene vergadering ter vaststelling van de rekening over het dienstjaar 1 Mei 1921 1 Mei 1922 in ontvang op f 37737.83 en in uitgaaf op f 31763.08alzoo tot een goeds lot van f 1974.74'/,. Wegens periodieke aftreding van den heer C. van Daalen als lid van dien raad, werden op de voordracht geplaatst de heeren C. vau Daalen voornoemd, Jan Keur en Jan Rijstenbil. Uit de opgemaakte voordracht voor water bouwkundig ambtenaar van genoemd waterschap werd met 9 van de 11 stemmen als zoodanig benoemd de heer Z. van de Velde thaas in gelijke betrekking te Tholen. Aan bet eind der vergadering, welke hoogst waarschijnlijk de laatste zal zijn die de heer J. van de Velde zal bijwonen in zijne kwaliteit van waterbouwkundige van dit waterschap, van welke functie bij met 1 November a.s. op de meest eervolle wijze is ontheven, gevoelde de voorzitter, de heer J. Oudesluijs zich genoopt hem, ook namens den Dijkraad «en woord van dank te zeggeo voor de zeer vele gewichtige diensten aan de Waterkeering bewezen, maar ook voor de verstrekte adviezen en toelichtingen gedurende dat lange tal van 40 jaren aan de dijkraadeleden in hnnne vergaderingen. Gij hebt steeds de zaken behartigd alsof het nwe eigene wareD en brengen a dan ook van deze plaats den dank voor de bereidwilligheid waarmede U ons van dienst zijt geweest door uwe fanctie nog een jaar te blijven waarnemen. Sprekende in den geest der vergadering wenschte hij hem toe, dat hij nog lange jaren vau zijn pensioen moge genieten om een wel verdiende rust te kannen smaken. De heer Van de Velde het woord erlangende, verklaarde vervuld te ziju van gemengde ge voelens. Dank bracht hij aan den voorzitter voor de gevoelvolle woorden tot hem gericht en aan de vergadering, die daarmee inderdaad had ingestemd. Een blik terugwerpende op de 40 jaren arbeid, heeft hij niet te klagen doch heeft reden tot dankbaarheid, omdat hij zijn plicht had kunnen doen. Gaarne sloot hij zich aan bij den wensch van den voorzitter dat dien uitgedrukte wensch mag vervuld worden en hij zich bovendien nog lang mag beschouwen als de vrieüd van de leden van oen dijkraad. BURGERLIJKE STAND Gemeente IERSEKE van 17 Sept. Gehuwd Coruelis Slabbekoorn 24 j. jm. en Cathalina Adriana Stroosnijder 22 j. jd. Adriaan Mol 27 j. jm. te Kapelle eu Pielernella de Koeijer 23 j. jd. Ondertrouwd Engel Westveer 21 j. jm. te Kruiuingeu en Pieternella Maatje Verschuure 19 j. jd. Geboren Marinos zv. Marinns van Stee en Jacoba Dekker. Jan, zv. Adriaan Hoebeke en Cathalina Jacoba van Liere. Marinus, zv. Ma- rinus Nienwenhuize en Adriana Westplate. Overlijden Een levenloos aangegeven kind v. 't vrouw. gesl. van Mariuus WasenJohanna Catharina Meeuse. Gemeente POORTVLIET Angnstns 1922. GeborenMaria, dv. Marinis Geluk e.v. Adriana de Graaf. Gehuwd Jacobus Johannis van der Stel jm. 28 jr. en Maatje Cornelia Bolier jd. 27 jr. Gemeente ST-PHILIPSLAND Augastus 1922. GeborenCathalina Maria, dv. Pieter Kaas hoek en van Adriana den Braber. Adriaantje, dv. Jan Marinus Faasse e.v. Neeltje Faasse.. Adriana, dv. Willem de Weijze e.v. Jacoba van Dijke. Elizabeth Johaena, dv. Dingenis Melse e.v. LeDa Pieternella Kempeneers. Overleden Maria den Braber oud 83 jaren weduwe van Matheus van Dunren. GehuwdKrijn Neele jm. 38 j. en Maria Cornelia Nelisse jd. oud 30 jaren. Leendert Rokos Mol jm. oud 30 jaren en Neeltje de Ronde jd. oud 22 jaren, SPORT EN SPEL. Oud-Vos«emeer. Zondag jl. nam de voetbalver- eeniging O.V.V. alhier deel aan de voortzetting van den seriewedstrjjd uitgeschreven door D.E.V.O. O.V.V. speelde eerst tegen G.V.V. van Zierikzee, waarbij de laatste wen met 41. De le prys kwam aan D.V.O. te Zierikzee, 2e prijs G.V.V. te Zierikzee en 3e prijs O.V.V.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 4