Advertantiln. F. J. DUINKER, u9611 Arts. Speciaal voor de kermis M. M. van Rijssel een net meisje, flinke dienstbode N. V. Coronae. Ch. P. Serrarens r Ned. Protestantenbond afd. Tbolen. lerseke. Gevestigd te Tholen, Hoogstraat 42, heb ik voor U een heerlijk zoet wijntje Fauwwijn f 1.50 per flesch. Roode Port f I,— ZAADHANDEL GOES. NAJAARS ZAAIGRANEN Verbeterde Wilhelminatarwe. Petkllser Rogge. 29570 Buhlendorfer Rogge. Zeeuwsche Wintergerst. De VRIJWILLIGE Ouderdoms- verzekering helpt U sparen. Laat u helpen 1 Ontbiedt den agent. 7 29593 st derde door de lieer Jee. Dorst. Nog is vermei denswaardig dat de heer A. Wagenmaker in beait is van een prima duifje, dat altijd aan de kop zit en ver voor vliegt, evenals ook van de heer Jac. Dorst, die reeds in alle wedvluchten de derde prijs verwierf. Gaat zoo voort liefhebbers in deze zoo gewilde sport. Zaterdag zal er wederom een wedvlucht ge houden worden uit Arnhem. De door de Turken veroverde stad Smyrna staat iu brand, die een zeer uitgebreide om vang heeft aangenomen. Onder de bevolking heerscht een paniek. POORTVLIET. In de gisteravond gehouden raadszitting is het voorstel tot aanschaffing van een motorbrmdspuit verworpen met 5 tegen 1 stem, die van de wethouder de Graaf. DE WATERLEIDING. Het leggen van den zinker door de Eendracht ten behoeve onzer Waterleiding is een zoo buitengewoon en belangwek kend werk, dat de belangstelling in het ten uitvoer brengen hiervan, zoo officiéél als officieus inderdaad zeer groot is ge weest, ter eere waarvan van verschillende openbare en particuliere woningen de vlag was ontplooid. Te elf uur arriveerden reeds tal van gasten uit Zeeland, waaronder de Com missaris der Koningin, leden vanden Raad van Beheer, verschillende waterstaats autoriteiten en de voorzitter der Z.L.M., die even hun tocht doorzet'ten naar Scher- penisse om de in aanbouw zijnde water toren te bezichtigen. Met de tram van 12.35 kwamen in- tusschen de overige autoriteiten, om daarna en corps zich naar het Stadhuis te begeven alwaar allen in de versierde trouwzaal op de hem eigene wijze door den president commissaris jhr. van Vredenburch hartelijk werden welkom geheeten. Do Commissaris der Koningin beant woordde den voorzitter met een dronk in te stellen op de leden van den Raad van Beheer en den Directeur. Hierop vereenigde men zich aan een noenmaal aangeboden door de waterlei dingsmaatschappij en waaraan bovendien ook werd deelgenomen door de leden der Provinciale Staten in dit eiland en de burgemeesters dezer gemeenten alsmede die van Halsteren. Intusschen naderde het tijdstip, waarop de 180-meter lange buisleiding aan hare bestemming zou moeten beantwoorden. Door de welwillende medewerking van het gemeentebestuur werden de genoo- j digden door middel eener pont en met enkele bootjes naar een geïmproviseerd steigertje gevoerd, alwaar de directeur de heer Van Raalte de volgende tech nische toelichtingen gaf. Een buis, dienende voor transport van water of gas wordt bijna uitsluitend ver vaardigd van gegoten ijzer of van geslagen ijzer (zoogenaamde Mannesmannbuizen.) Deze laatste soort ijzer is zonder speciale bescherming veel minder bestand tegen den chemischen invloed van grond of water dan de eerste. In het geval van den zinker door de Eendracht heeft de doorslag bij de keuze van materiaal gegeven, de overweging dat waar eventueele reparatie van een buis op het land geen bijzondere bezwaren pleegt met zich te brengen, het herstellen onder water van een buis onder den rivierbodem zeer groote, zoo al niet onoverkomenlijke bezwaren zal hebben. Daarom werd de voorkeur gegeven aan gegoten ijzer. Bij het opmaken van het bestek werd gedacht aan de constructie die meer dan 20 jaar geleden werd toegepast te Rotterdam voor den zinker door de Maas ongeveer op de hoogte van het Maasstation. Met die constructie zou een eenvoudiger wijze van zinken kunnen worden toegepast, dan bij een stijve buis. Er was gedacht aan schar nierende buisgedeelten. De inschrijvers waren echter vrij gelaten eene andere constructie eti wijze van werken voor te stellen. De aannemer heeft in dit geval de stijve zinker verkozen. Zoo is de zinker door de Eendracht ge construeerd uit gegoten ijzeren sokbuizen met extra zware wanddikte. De verbindingen zelve zijn bovendien nog versterkt door zoogenaamde zekerheidsmolïen, waarvan de open ruimte is volgegoten met asphalt. Doch nu het op zijn plaats brengen wan de circa 180 M. lange buis. Het werk wat hier geschiedt lijkt voor den leek eenvoudig. Op het eerste gezicht toch zou men niet denken dat het leggen van een buis door een water van zekere grootte meer bezwaren met zich moet brengen dan het leggen van een buis in den gewonen weg. Het eenige bezwaar dat de buis over zijn geheele lengte tegelijk moet gelegd worden schijnt slechts een gewichtskwestie en dus op te lossen door de huis aan een voldoend sterken lier of meerdere lieren op te hangen en dan te laten zakken. En dan bedenkt men daar wellicht bij dat dit gewicht niet eens zoo wonder groot is, zoo ongeveer 25.000 K.G. als de buis met water is gevuld. Er komen hierbij echter verschillende factoren, die de zaak minder eenvoudig maken. In de eerste plaats dan moet in bet oog worden gehouden dat men hier te doen heeft met een lichaam van 180 M. lengte, vervaardigd van een niet, of zoo goed als niet buigbaar materiaal nl. ge goten ijzer en dan nog wel opgebouwd uit stukken van circa 3V? M. Deze lange buis, sterk genoeg om, indien behoorlijk onder steund, aan een grooten inwendigen druk weerstand te bieden, is niet in staat om op 2 ver van elkaar verwijderde punten ondersteund, zijn eigen gewicht te dragen. Zeer waarschijnlijk zou een aan beide einden ondersteunde buis van bijvoorbeeld 20 M. glad midden door breken, doch zeker zouden zells bij een korteren afstand reeds de verbindingen van de samenstellende deelen onderling zoodanig ten opzichte van elkander werken, dat deze verbindingen niet meer waterdicht zouden blijven. Uit het bovenstaande volgt dat de buis op vele punten moet gedragen worden, niet alleen, maar dat men ook zeker moet zijn dat gedurende het zakken al deze punten gelijk omlaag gaan, waarbij slechts sprake mag zijn van enkele millimeters verschil, anders zou het geval als hierboven aangegeven zich spoedig voordoen. Deze eisch van gelijkmatig zakken moet worden gesteld bij elk dergelijk werk en in zooverre staat het leggen van dezen zinker gelijk met het op zijn plaats brengen van eiken anderen zinker van gegoten ijzer De meest gevolgde methode van het doen zakken van een dergelijke buis in stil water is dat op een stelling in het water een aantal lieren de buis draagt. Aan elke lier draait een man en elke halve slag die aan een lier gemaakt wordt wordt aangegeven door een ijzeren vlag aan de eene zijde rood, aan de andere zijde wit. De leider van het werk overtuigt zich dat bij het begin alle vlaggen naar eene zijde dezelfde kleur toonen. Op een fluit of hoornsignaal draait elke man een halve slag. De leider overtuigt zich dat nu alle vlaggen de andere kleur vertoonen en niet verder zijn gedraaid, waarna hij weer een signaal geeft, enz. Bij elke slag zakt de huis bijvoorbeeld een halve centimeier. Deze methode zou wellicht 3 of meer uren duren. In dit geval, waar men te doen heeft met een sterk stroomend water, waarbij nog komt een verschil in stroomsnelheid op verschillende afstanden van de oevers, kon men deze wijze van werken slechts met groot risico voor breken van de buis- toepassen, en werd den aannemer gezocht naar een methode om den zinker in circa 15 minuten te laten zakken, juist op het oogenblik van stil water of ongeveer stil water. Hiertoe zijn speciale lieren vervaardigd, die onderling door kettingoverbrenging met elkander zijn verbonden, zoodanig dat niet meedraaien van een der lieren uit gesloten is. De zinker wordt opgehangen aan zoogenaamde gecilibreerde kettingen waardoor men zekerheid heeft dat elke slag van elke lier overeenkomt met een bepaalde kettinglengte, dus zakking van de buis. Het spreekt van zelf dat de lieren zelve onwrikbaar vast moeten staan en daartoe de noodige stijfheid aan de geheele stelling moest worder. gegeven. Waar deze laatste gedurende betrekkelijk langen tijd n.1. 2 a 3 weken in de rivier moest staan en gedurende dien tijd steeds aan den invloed van de dagelijks wisselende stroom en mogelijk ruw weer was blootgesteld, moest deze stelling zelf ook veel sterker worden geconstrueerd dan bijvoorbeeld in een kanaal noodig is. De buis moet overigens juist het beloop van de gebaggerde bedding volgen, waar toe boven het hoogste waterpeil in hout dit beloop op de stelling nauwkeurig werd nagebootst en hierop werd de buis in elkander gemaakt. Om zeker te zijn dat de bodem van de rivier het gewicht van den zinker zal kunnen dragen is de eisch gesteld, dat behalve de gebruikelijke diepte van in- baggering van den rivierbodem van 1 M. ter bescherming van den zinker tegen uit wendige invloeden, de eventueel daaronder voorkomende veenlaag ter plaatse werd opgeruimd. Dit heeft er toe geleid dat op sommige plaatsen tot 3 meter grond onder de rivierbodem moest worden weggehaald. Direct na het zinken van de buis wordt begonnen met voorloopig vastleggen ter bescherming tegen de doorkomende stroom. Hiertoe liggen ter weerszijde van de stelling een groot aantal scheepjes met zand gereed, van waaruit op verschillende punten, door houten kokers het zand onder en op de buis wordt gestort, tot zoolang dat men er zeker van is dat de buis vol doende steun heeft zoowel tegen den vloed als tegen den ebstroom. Alvorens de buis wordt gezonken werd ze beproefd door persing op 10 atmos- feeren en na het zinken geschiedt dit nogmaals. Nog verdient de aandacht dat de scheep vaart slechts 24 uur mag worden gestremd. Daartoe werd in de stelling een doorvaart- opening van 11 "/2 meter gelaten. Deze werd 's nachts vóór het zinken van de buis gesloten door een overbrugging door middel van 2 geconstrueerde liggers, waar op een der lieren zijn plaats heeft. Ook het deel der buis daar ter plaatse, kon dus eerst in de laatst verloopen nacht worden aangebracht. De ducdalven ter weerszijden van de doorvaartopening, ter bescherming van de stelling tegen aanva ring, hebben werkelijk dienst gedaan. Met behoorlijke of liever onbehoorlijke vaarj liep een Hink geladen tjalk er bovenop. Te circa 3 ure was het moment aange broken waarop gebruik zou worden ge maakt van het natuurelement dat de grens van het opgaande en afvloeiende getij wordt aangeduid door een half uur stil staand water en de sterk loopende stroom gedurende dit korte tijdsbestek is ge temperd. Intusschen zakte het water niet vol doende en was het zelfs te voorzien dat de zinking niet zou kunnen plaats hebben, althans bij het ter perse gaan van ons blad was de verwachting, ook bij den aannemer, dat de waterstand de uitvoe ring niet zou toelaten. ONDERWIJS. Poortvliet. Onze vroegere plaatsgenoot de heer J. K. B. Krijger werd benoemd tot Hoofd der Chr. School voor Buitgen woon Lager Onderwijs op de .Stichting 's-Heerenloo" te Errnelo. BURGERLIJKE STAND Gemeente IER3EKE van 814 Sept, 1922. GeborenFrancina Jannetje, dv. Andrie» van der Borght en Dingena Magdalena Hoebeke. Adriana, dv. Gerard Griep en Pieternella Cornelia Cornelisse. Koraela Johanna Maria dv. Cornelis Johannes van Es en Jacomina Smit. Gemeente THOLEN van 815 Sept. Geboren Pieter Johan, zv. C. A. van Splunter en J. H. Blaas. OodertrouwdL. M. Geluk jm. en C. Burgersjd. Gemeente 8T-ANNALAND van 1 Juli1 September 1922. Ondertrouwd Cornelis Hugo van Dentekom, 27 j. ju), vao 's-Gravenbage en Maatje van den Boogaard, 24 j. jd. Gehuwd: Bartel Adriaan Moerland, 30 j. jm. en Adriana Slager 30 j. jd. Johannes de Visser 23 j. jm. en Johanna Pieternella van der Klooster 22 j. jd. Geboren: Abramiua, dv. P. de Jotigo en A. Rijnberg. Willemioa, dv. A. Bruijnzeel en J. J. van Dijke. Christiaan, zv. C. Stols en A. J. Burgers. Gommert, zr. M. Moerland en M. Hage. Dimine, zv. C. J. Bazen en M. Scherpe- nisse. Maartje, dv. C. Beijboer en E. Ketting. Marinus Jacobus, zv. M. van der Keest en J. Hage. Jacoba, dv. A. Dekker en J. Stols. Tho mas, zv. A. Hage en W. van den Boogaart. Aberdioa Maria, dv. I. C. Beeke en C. A Moei ik er. Overleden Pieternella van Dommele, 93 j.. weduwe van Jan Ligteudag. Jannetje Slager. 68 j., vrouw van Adriaan Rijnberg Jan, 1 maand z.v. J. van Laijk en D. Dijkema. Johannia Goi- debuure, 79 j., man vau Neeltje van der Welle KERKNIEUWS. Itd ine Pb 1.91 d< IE St-Philipaland. Voor notabele in da Ned Het? Kerk alhier is gekozen dhr. L. J. Alewyn. Ds. A. M. den Oadsten, vroeger pred. bg da Ned Herv. Gen. te St-Maartenidyk, thans te Dintaloord heeft een beroep ontvangen naar Linichoten. PREDIKBEURTEN. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorin. 10 nor en nam. 8.80 oor Ds. Datema. Geref. Kerk voorm. 10 nar en avonds 0 uui |f Ds. Baaij te Veere. Oud Geref. Gem. voorm. 10 oor nam. 2.80 eo 's avonds 6,30 oor leeskerk. Zondagavond 6 uur Ds. Lolcama te Bergen op Zoom. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorm. .10.30 en nam. 3 uui ds. Verschoor. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 8 ea 's avondi 7 unr dhr. Versteeg te Oaddorp. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10.30 en nam. 8 uur Ds. W. J. Keiler. Oud Geref. Gem. voorm 10,30 bads. 3 en 's avonds 6.30 aur leeskerk. St-MaartensdIJk. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10.30 en nam. 3 uu/ Ds. J. Keiler. Ond Geref. Gem. voorm. 10,30 nam. 3 ea 'a avonds 6.30 uur leeskerk. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en 's avoDds 7.30 uur Ds. Moerman. Oud Geref. Gem. voorm. 10,30 nam, 3 uur eo 's avonds 6,30 aor leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 leeskerk en nam 3 uur Ds, Moerman te Stavenisse. Oud Geref. Gem. voorm. 10,30 nam. 3 en 's avonds 6 uur leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 en nam. 3 uur ds. Van Griethuijsen. Geref. Kerk voorm. 10.80 nam. 3 uur ds. Staal en 's avondi 6.30 uur leeskerk. St-Philipsland. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10.30 ds. Los en nam 3 uur dhr. Hack Godsdienstonderwijzer te Vriezeuveeu. Chr. Ger. kerk, voorm. 10 naai. 3 aur en 's avonds oor leeikerk. Ned. Herv. Kerk voorm. ds. Klomp te Schore, eo nam. ds. Homburg te Goes. Ger. Kerk voorm. en nam. lezen en 'a avonds 6 uur ds. Scbeele te Geesteren. Chr. Ev. Gem. voorm., nam. en 'a avonds ds. Bromet. Oud Ger. Gem. voorm., nam. en 's avonds ds. Kersten MARKTBERICHTEN. THOLEN, 16 Sept. 1922. Boerenboter f 1.30 per pond. Roomboter f 1.30 Eieren 9 cent per «tok. ROTTERDAM, 12 Sept. 1922. EIEREN. Op de heden in ons veilingelokaal Raai* poortstraat 24 gehouden veiling werden navol gende prijzen besteed Gegar. versche hoendereieren van f 9.— tot f 10.50 Kleine kipeieren f7.tot f8—. Eendeneieren f 8.50 tot f 9.25 Kalkoeneieren f 14. Aanvoer 185.000 stuks Temperatuur van het Scheldowater te Tholto Sept. Graden C Zaterdag 9 16, Zondag 10 15,8 Maandag 11 14,3 Dinsdag 12 t 14,8 Woensdag 13 14,3 Donderdag 14 li, Vrijdag 15 13,2 eti Zoo de Heere wil en zij leven hopen onze geliefde Ouders Adriaan Vos en Tona den Engelsman op 16 September a.s., hunne 25-jarige Échtvereeniging te gedenkeD. 18 29595 Uit aller naam, Hunne dankbare Kinderen en Behuwdkiuderer. Ond-Vossemeer 13 Sept. 1922, Getrouwd J. E. B. MELOEN 12 en 29596 W. A. ADRIAANSEN. De lieer en Mevrouw MELOEN Adjuaansen zeggen, mede namens wederzijdscbe familie, hartelijk dank voor de vele blijken van belangstel ling bij bon huwelijk ondervonden. Goes, 14 September 1922. Spreekuur blijft als bij Dr. Jekel. Telefoon No. 40. l iwerkoop van de fijne Batavier Likeur fl.75 per flacon. Kleintjes Hulskamp 55 cent. 2S681 Beleefd aanbevelend, 28 Telef. 20. Stoofatraat, THOLEN- Voor terstond gevraagd 15 A 16 jaar en voor dag en nacht. Zich aan te melden Mevr. DUINKER, Hoogstraat 42, 29610 12Tholen. Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM, 8493 over het Postkantoor. 12 Het adres voor alle geneesmiddelen. Verband- en Verplegingsartikelen. Homöopatische Geneesmiddelen van Dr. Willmat Sohwabe. Op stam en partij gekeurd. 16

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 2