IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT \o. 1954 Zaterdag 16 September 1922. Acht en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,375, franco per post f 1,65 -f- 10 et. disp. kosten. 'M De Bargemeester van Tholen zal op Zaterdag, len 16 September a.s., des middags te 12 uur, ten tflJUadhuize aldaar EEN HOOP COMPOST Hf jubliek verkoopen. 7 29601 De aauwijzing geschiedt door den karreman. UITGAVE j Telef. Intero. no. 16. Advertentiëu van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17 */i centf- Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. De toestand van het landbouwbedrijf. In velerlei toonaard is het klaaglied aange heven van de groote malaise op landbouwgebied die reeds zyne intrede heeft gedaan en als 't ware bare schaduwen vooruitwerpt op tal van takken van bestaan, die op het platteland daar mede in een nauw verband staan. Het behoeft dan ook niet te verwonderen dat dit belangrijke onderwerp onder de oogen is ge zien op de vergadering van het Kon. Nederl. Landbouwcomité, alwaar de voorzitter, de heer V. R. Y Croesen, eenige belangwekkende woor den aan den critieken toestand heeft gewijd en waaromtrent we goed jdachten ook te dezer plaatse in eene omgeviDg waar de landbouw in zoo ruime mate wordt beoefend, deze te doen weer- klinkeo. Buiteu beschouwing latende de invloed die de groote droogte van deu zomer des vorigen jaars en de wisselende weersgesteldheid van dit jaar op den akkerbouw heeft uitgeoefend, zijn als voornaamste factoren aan te merken de ver minderde koopkracht van o ze buileulandsche l afnemers, hetgeen met vrij groote zekerheid een lange reeks van jaren zal voortduren, en het opduiken van nieuwe concurrenten aan de markt waardoor de afzet onzer producten nog meer bemoeilijkt wordt, waardoor mede de verkoop prijzen van de meest belangrijke landbouw- voortbrengselen sterk zijn gedaald. Het tegenovergestelde beeld van de hooge prijzen voor die producten gedurende een ge deelte van de oorlogsjaren en de eerste daarop ot -gevolgde crisisjaren toont tevens een aanzienlijke stijging van de prijzen waarvoor de boerderijen zijn gekocht eD gepacht. Evenwel gaan nu diezelfdè landbouwers ten gevolge van de ingetreden daling van de pro- ducteD-prijzen, gebukt onder een groote schulden last van hypothecair of bedrijfscrediet. Terwijl de bedrijfsonkosteD, in vergelijking met die van vóór den oorlog, veel hooger zijn dan de bedrijfsuitkomsten, in die mate zelfs, dat de rentabiliteitsgrens van de bedrijven is ver schoven, waardoor een even groote of zelfs grootere brbto-opbrengst dan vroeger, een veel kleinere winst, zoo niet verlies, beteekent. Nu is wel is waar het landbouwbedrijf er een van wisselend resultaat, waariu goede en slechte jaren voorkomen en voor een voorzichtige boer een ongunstige uitkomst niet een ten gronde gaan behoeft te zijn. Maar met vrij groote zekerheid kan worden vastgesteld, dat de malaise, waarvoor men nu zoo N beducht is, niet van zoo'n voorbijgaanden aard *al zijn, als dat het geval kan wezen met een minder gunstig jaar. Het is immers niet aan te nemen dat de verminderde koopkracht onzer buitenlandscbe afnemers zich in zoo korten tijd zal herstellen. Eo al hebben wij in de laatste jaren, althans bij sommige artikelen, veel minder uitgevoerd dan vóór den oorlog het geval was, dan vonden deze ruimschoots hun weg op de binnenlandsche markt doordat het gebruik ten onzent was toe genomen en de te maken prijzen zelfs beter waren dan elders, toch zal de verminderde koop kracht, die hier te lande geleidelijk wordt waar genomen es de onder dien invloed der vrijwel in alle bedrijven ontstane malaise in de hand werkt, ook de laudboaw niet onaangetast laten. Rooskleurig ziet dus de toestand er allerminst uit. Als van zelf wordt de groote schaldenlast als gevolg van het koopen of pachten tegen abuormaal hooge prijzen, des te meer gevoeld. Daardoor zullen zij, die te dnur gekocht hebben en thans een groot bedrag aan hypotheek rente te betalen hebben en zij, die nog enkele jaren van hooge pachien moeten doorleven, on getwijfeld een moeilijke tijd doormaken. Het staat zelfs te voorzien, dat een aantal landbouwers te gronde zal gaan, zoowel doordat de hypotheekuemer de boerderij wegens achter stallige rente of aflossing laat verkoopen, als dat de pachtovereenkomst zal worden ontbonden wegens wanbetaling van de pacht. Hoezeer dit lot aan menigeen zal beschoren zijn, zullen deze gevallen nog geen recht geven om te generaliseeren. Want hiertegenover zal menigeen, ondanks de te verwachten verliezen zich staande weten te honden, omdat er goede jaren aan de slechte zijn voorafgegaan en de landbouwende bevolking in doorsnee de te betrachten zuinigheid in sterker mate heeft toegepast, dan zulks onder vele andere groepen in onze maatschappij plaats vond. Er zullen onder hen, die in moeilijkheden zijn geraakt door de hooge prijzen waarvoor zij kochten of pachtten en de verslechterde tijds omstandigheden, verschillende personen zijn, die zich hebben laten verlokken ondanks alle waar schuwingen, louter uit speculatieve neiging en dus op hoop van het voortduren van de crisis omstandigheden. Voor het geval dat hulp nog mogelijk zou zijn, verdient het naar zijne meening geene aanbeveling, zulke personen spoedig uit de moeilijkheden te helpen, omdat ze dan licht geneigd zollen zijn, zoodra er eenige schijn van verbetering te bespeuren is, zich opnieuw door hun speculatiezucht te laten beheerschen. Natuurlijk zijn er ook, die zonder bewuste eigen schnld, door de tijdsomstandigheden moeilijk het hoofd boven water kannen honden. Oi.der de vele kleine landbouwers en die uit de zand streken, die zelfs in de achter ons liggende gunstiger jaren nogtans een matig bestaan hadden en door de crisismaatregelen menigmaal zwaar getroffen werden, zullen er ook wel zijn die te duur gekocht en gepacht hebbeD, daartoe ge dwongen door de omstandigheden eu door de speculatief aangelegde elementen in hunne om geving. Nu kunnen deze in een tweetal posities ver- keereu eerstens ^zijn ze zoo diep gezonken in de schuld en de moeilijkheden dat zij econo- j misch niet meer te helpen zijn, eu dan is hulp- verleeniDg, waar zulks niet wel verdedigbaar is, beslist te ontradeD, of tweedens kunnen zij met hard werken en met steun van het bestaande landbouwerediet, mits de toestanden nog niet veel erger worden en de crisis niet te lang aanhoudt, zich gestand houdeD, in welk geval steunver8chaffing door middel van het goed ge organiseerde landbouwerediet geboden is. Dat de koopprijzen van boerderijen naar be neden moeten, is een natuurlijke zaak, terwijl er voor de noodzakelijke daling der pachten reeds teekenen zijn, die daarop wijzen. Ot dit proces zich echter zoo 'snel zal ontwikkelen, als wel geweuscht is, valt te betwijfelen, omdat zoowel bij publieke verkoopingeu als ver pachtingen'de concurrentie nog groot is. De kwestie dezer iudividueele speculatie is niet zoo gemakkelijk te breidelen. Aangaande de bedrijfsonkosten valt op te merken, dat ten aanzien van de prijzen der grondstoffen en de hoegrootheid der arbeids- loooen, weinig met zekerheid kan voorspeld worden en eenvoudig de loop der omstandig heden, die op huune beurt ook weer door inter nationale invloeden beheerscht worden, moei worden afgewacht. Mijn handen zijn fhans niet meen rood en ruw zooals vroeger. omdat ik nu LIFEBUOY-ZEEP .gebruik die de huid absoluut rein houdt en beschermt. DE LEVEB'S zeep i-i? VLAARDIMGErt Fabrïkanlen van Sunlighl en Twi'nk een premie toegekend van f 1090 voor den bouw van twee woningen door A. du Burck alhier. Vrijwillige Landstorm. Bij het-jl. gehouden examen voor den voor oefeningen slaagden van Poortvliet de jongelieden J. L. Boot, J. G. de Groen, S. A. Quist, J. L. van Dijke, W. C. Droogers, D. v. d. Maas, B. Elenbaas, J. M. v. Dijk, W. A. Ista, M. S. Slootmaker, C. Dekker en E. D. van de Veldo van Tholen. Hiermede hebben ze bereikt, dat hun eerste oefeningstijd met vier maanden wordt verkort. ONDERWIJS. schen pachters en verhuurders tot het bekomen van billijker pachtvoorwaarden zooveel mogelijk kon worden bevorderd. Tot tijdelijk hoofd der O. L. school te St-Maar- teoadijk is benoemd de heer J. van Bezooyen aldaar, Door B. en W. te St-Maartensdijk is tot tyde- lijk onderwijzeres aan de O. L. school aldaar be noemd rnej. J. Visser te Nieuwvliet. Tholen. Tot tijdelyk onderwijzer aan een der openbare scholen alhier is benoemd de heer A. J. van der Weel van St-Annaland. BINNENLAND. Na de herhaalde gelanceerde berichten' omtrent de samenstelling van het nieuwe ministerie dat nu eens deze, dan weer geDe van de be windslieden hun departement zouden verlaten, brengt nu op eeus de Staatscourant, nog eer de opgeloste kabinetscrisis officieel bekend is, de mededetling, dat aau den heer H. A. van IJssel- steijn op zijn verzoek op de meest eervolle wijze ontslag is verleend als minister van landbouw, enz. Het moet in de bedoeling liggeu dit departe ment op te heffeu en het voor een groot gedeelte onder te brengen bij Binnenlandsche Zaken. Eindelijk is het nieuwe ministerie samenge steld. Nieuw in zooverre, dat alleen de heer Kö-iiog als minister van Waterstaat is afge treden en vervangen door den heer G. J. van Swaaij, lid van de Eerste Kamer voor Zuid- Hollaud, terwijl het departement van Marine is bezet door den heer W. E. P. Westerveld, directeur-generaal der Posterijen en Telegrafie. Overigens hebbeo alle miuisters huDne respectievelijke portefeuilles gehaudhaafd. Naar de N.R.Ct. verneemt is een wets ontwerp ter bewerking tot opheffing der Huur- commissiewetten. Gemeenschappelijke aankoop van eroudstoffen n d-t. a d u i d is ceu belangrijke factor voor den prijs, zoodat De Rijks Hoogere Burgerschool te Bergen daarnaar zooveel mogelijk dient te worden ge- »p Zoom, die ook voor ons eiland als t ware een gtreejcj J cultureele inncbtiDg mag geuoemd worden, her- Ten'aanzien van de arbeidsloonen werd opge- dac,ht Vrijda& der ïori&e week haar 40 jarig - - ro bestaan. merkt, dat eene ontwikkeling van de hoegroot heid in de richting van het economisch mogelijke, tegengehouden wordt door werkloosheid-uitkee- riügeD, die herhaaldelijk hooger zijn dan wat door het bedrijf kan betaald worden. Dat de belastingen veel te hoog zijn, wordt rnimschoots erkend, maar te betwijfelen valt het, of het zoo gemakkelijk gaan zal om ze te ver lagen. Niettemin is het systeem waarbij datgene wat verteerd wordt, miuder zwaar wordt belast, dan datgene wat bespaard wordt, hoogst verder felijk. De middelen om te trachten de slechte tijden van thans en van de eerstvolgende jaren zoo goed mogelijk door te komen, kunnen worden saamgevat in eene bevordering van de afzetmo gelijkheid, verlaging van de koop- en pachtprijzen, verbetering van de techniek van het landbouw bedrijf en verbetering van de bedrijfsvoorwaardeo. Kan onder het laatste in de eerste plaats bedrijfsvrijheid worden gerangschikt, als bijkom stige omstandigheid kan wordeo aangemerkt de afschaffing van deu zomertijd en vermindering van het isolement van het platteland door betere post-, telegraaf- en telefoondiensten. Deze overwegingen leiden tot de slotsom dat de landbouwers doordrongen moeten worden van het denkbeeld dat zij thans lijden oüder de ge volgen eener economische wereldcrisis, waarbij zij in hoofdzaak op eigen kracht aaugewezen zijn om zich staande te houden. Voorts heeft de Staat tot plicht de voorlich tingsdienst in zake de afzet-mogelijkheid zoo goed mogelijk te organiseeren, omdat onze land bouwproducten tot de allerbelangrijkste pusten, waardoor onze handelsbalans in het belaug van de geheele bevolking kan opgevoerd worden. Maar ook zal de Staat, niet uitsluitend in het belang van den landbouw, maar evengoed in dat van de gemeenschap, het belastingstelsel behooren te herzien. Het landbouwonderwijs in al zijn uitingen op peil te houden en de deelneming daaraan zooveel mogelijk te bevorderen is mede een eerste eisch. Terwijl het ten slotte een belangrijke stap in de goede richting zou zijn als het overleg tus- Ter viering van dit lustrum vereeuigden zich de9 middags met den directeur en leeraren, de oud-leerlingen en leerlingen der school op het stadhuis, waar zij ontvangen werden door het college van Burgemeester en Wethouders. De burgemeester, de heer Hulshof, herdacht de omzetting van de drie- in een vijfjarige H. B. S. en wees met genoegen op de goede samenwerking met den directeur, tevens de beste wenscben uitsprekende voor den verderen bloai der H. B. S. De directeur, de heer Wolters schetste ineen mooie feestrede het feit dat de H.B.S. in de afgeloopen jaren volkomen aan haar doel beant woord had en nog steeds het brandpunt is van Westelijk Noord-Brabant (en van het eiland Tholen.) Van de daarna gehouden receptie werd druk gebruik gemaakt om directeur en leeraren geluk te wenscheo met het jubileum. Den volgendeu dag werd het feest voortgezet met sportdemoostraties door de leerlingen der school. Bij Kon. Besluit van 4 dezer is, met in gang van 1 October, benoemd tot directeur van het Post- en Telegraafkantoor te Tholen G. B. Knoppien, thans in gelijke betrekking werkzaam te Ierseke, Met ingang van 1 October is tot commies bij jde Directe belastingen Accijnzen aangesteld te Achtmaal G. Meerman geboren te Tholen. Tot bestuurs'i 1 van de stichting „Vrederust" te Bergen op Zoom is o.m. benoemd de heer P. Vogelaar te Auna-Jacobapolder. Bij het gehouden notarieel Staatsexamen is voor het eerste gedeelte o.m. geslaagd de heer D. N. van de Sande te Zierikzee. Door het centraal stembureau voor de verkiezing van leden der Provinciale Staten van Zeeland is gekozen verklaard in de vacature oatstaan door het overlijdeu vau den heer R. G. van Nieuwkuijk te Vlissingen de heer M. P. Ooms wethouder te Oud-Vo9seineer. Door den minister van Arbeid is ten be hoeve van woningbouw aau da gemeente Tholen VAN ONZE BERICHTGEVERS. IERSEKE. Woensdagavond is hier een Ver- eeniging voor Christelijke winterleziugen opge richt. Ongeveer 50 personen traden toe als lid. Als comité van uitvoering werden gekozen do heeren J. Bierling, voorz., P. de Koeijer, vice- voorz., W. Honders, ster., Joh. Kole, penning meester, G. Schouwenburg en Jac. Nieuwen- huize. Men heeft op het oog Ckriat. lezingen op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied, zoo mogelijk minstens drie in eeu winter. OUD-VOSSEMEER. In de herberg van den heer Ampt trad Zaterdagavond op een telepaatb, die bijzondere staaltjes ten beste gaf van zijn gave om gedachten te lezeD. Daar nog nimmer te dezer plaatse zoo'n persoon was opgetreden, was. er nog al belangstelling, een 70 80 per sonen waren opgekomen. Medegedeeld wordt, dat hij nogmaals alhier zal optredeD. ST-PHILIPSLAND. De beer C. R., welke eenige dagen geleden een stukje steen in een zijner oogen kreeg, moest zich uaar een oogarts begeveD, om dit er uit te laten verwijderen. Men vreest dat hij zijn oog niet meer zal kunnen gebruiken. ST-MAARTENSDIJK. Diuadagmiddag zijn onder deze gemeente door een drietal honden ten nadeele van den landbouwer I. de Wilde Dz. alhier, twee schapen vermoord. SCHERPENISSE. In het hotel „Ooncordia" hield de schietvereenigiug „Priuses Juliana* een algemeene vergadering, onder leiding van den vice-voorzitter, de heer O. Bevelander, Voorzien moest worden in de vacature van be stuurslid, ontstaan door het overlijden van den heer G. C. Hartog. Als zoodanig werd gekozen de heer J. M. Vroegop. Daarna, werd op voor stel van het bestuur besloten een nieuw insigne aan te sehafien en voorts om de noodige stappen te doen iuzake de aanvraag tot Rijkssteun, ten behoeve van de verbeteriug der schietbaan. In de daarna gehouden bestuursvergadering werd met algemeene stemmen benoemd tot voor zitter de heer J. M. Vroegop. THOLEN. Deze week was het 40 jaar ge leden dat de Stoomtram Bergen op Zoom— Tholen in dienst werd gesteld. Gedurende al dien tijd was het voor on9 eiland een vervoer middel dat op gemakkelijke wijze de communicatie heeft onderhouden. GEMENGD NIEUWS. By de te Rotterdam gehouden demonstraties ter gelegenheid van bet Internationale concours avia- t que is de Belgische vlieger Sauveur met zyn toestel naar beneden gestort en deerlijk verminkt opgenomen. Des nachts is hy aan zijne verwondingen bezweken, Ondanks malaise-toestanden on ongunstige weersgesteldheid waren op de deze week te Willem stad gehouden najanrsmarkl 102 paarden aangevoerd, in hoofdzaak van gekruist Oldenburgscb- en Belgisch ras. Er keerschte een levendigeu handel, vooral ver oorzaakt door buiienlandsche kooplieden, die inzon derheid D/2- en 21/2»jarige ruins kochten en gaarne nog een beter soort begeerdcD, doch die inen blijk baar voor de huidige prijzen niet van de hand wilda doen. Voor ll/2-jarigtn besteedde men fl50-rrf275, voor 21/2 jarigen 1" 350f450, voor werkpaarden f400I öOO en voor slachipaaiden f 100f150, terwijl veulens tot f 100 beliepen. Duivensport. Zaterdag 9 September jl. hield de vereeni- ging <yDe gevleugelde Postduif'" eene wedvlucht vanuit 's-Hertogeubosch, afstand 81 K.M. De duiven werden gelost om 12 uur en de eerste duif kwam om 1 uur 10 miü. aan. De eerste prijs werd behaald door de heer A. Wagenmaker, de tweede door de heer A. Goedegebuure, de

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1