IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT fo. 1953 Zaterdag 9 September 1922. Acht en dertigste jaargang s Firma J. NI. C. POT - Tholen Vrijstelling en Vergoeding. k IT LIFE&UOY ZEEP ving' Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Priji per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,3 75, franco per post f 1,65 -f- 10 ct. disp, kosten. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiënran 1 tot 4 regels 75 cents j iedere regel meer 177i cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering^ PUBLICATIËN. KOSTWINNERSCHAP. De Burgemeester van Tholen brengt het volgende r kennis van de voor den dienstplicht ingeschreven irionen, die in de maand November 1922 voor irite oefening in werkelyken dienst moeten komen. Voor het verblijf in werkelijken dienst tot eerste jfcning wordt in het algemeen wegens kostwinnerschp tslaitend vrijstelling van den dienst verleend. Vergoeding wegens kostwinnerschap wordt tydens at verblijf slechts by uitzondering toegekend. Toekenning van vergoeding geschiedt oainelyk leen in het geval, dat de behoefte daaraan eerst jdens den daar der eerste oefening ontstaat en in sl geval dat de belangen van -den dienst niet toe ten den ingelijfden kostwinner alsnog vry te stellen. Door of vanwege den ingeschrevene, die bedoelde ijstelling verlangt, moet daartoe by den burge meester mondeling of schriftelyk aanvraag worden 3~sdaan tot het opmaken van een staat van inlichtingen. De vrijstelliag wordt alleen verleend, indien door et verblyf in werkelijken dienst van den inge- ihrevene voldoende middelen tot levensonderhoud atbreken of zonden komen le ontbreken aan a. zijn echtgenoote b. zijn bloed- of aanverwanten in de rechte linie c. zijn andere bloed- of aanverwanten in den tweeden graad d. zijn pleegouders e. personeo, in wier onderhoud hy ingevolge rechterlijk vonnis moet voorzien. Ingeschrevenen, die meenen voor vrijstelling wegens ostwinnerschap in aanmerking te komen, handelen hnn belang, de aanvrage daartoe zoo spoedig Dogelyk ter gemeentesecretarie te doen. Tholen, 5 September 1922. 38 De heer de Graaf spreekt van onderwonen, daar sommigen wel hout hakken op den vloer. De heer Koopman zegt dat ze niet worden onder- woond, want dat de woningen al verknoeid waren eer ze bewoond waren. Barg. en Weth. zullen deze kwestie eens in loco opnemen. De heer Vroegop geeft in overweging om de kleine kade in orde te maken tegen den tyd dat de bietencampagne aanvangt, waaraan Burg. en Weth.. zeker zalleD voldoen. Daar verder niemand meer het woord verlangt, zegt de voorzitter Myne Heeren, Moest ik b\j den aanvang dezer vergadering het afsterven gedenken van den heer Van Rooijen, een ander feit komt voor onzen geest. Immers, we staan aan den vooravond van den 31en Augustus, de dag waarop Hare Majestoit de Koningin haren 42en ge boortedag hoopt te vieren, Spreken we daarbij den wensch nit dat het Haar moge gegeven zijn nog vele jaren aan het hoofd van den Staat te staan en de tengels van het bewind te leiden, in het vertrouwen dat zij hierin ook het oog zal richten op Hem, den" Gever van alle goeds, den Koning der Koningen en hare knie buigt voor deu Schepper van het Heelal. Brengen wij die wenschen over op het heele Koninklijke gezin, zeker doen we dit ten aanzien van Prinses Jnliana, de Lelie van ons Vorstenhuis. Als naar gewoonte zal een telegram van geluk- wensch worden verzonden, met de bede dat zy voor ons land en volk tot in leDgte van dagen moge worden gespaard". De leden betnigen hiermede hunne instemming, waarna de zitting wondt gesloten. De Burgemeester van Tholen maakt het volgende )ekend De aangifte der hnisslachtingen moet geschieden, rer dagen voor het slachten, aan de woning van len hulpkeurmeesier Molenvlietsche straat 12.) Zitdagen Dinsdags en Vrydags telkens van 67l/2 Uur avonds. In nood geslachte dieren, moeten gekeurd worden overtreding van bovenstaande kan gestraft worden inet 8 dagen hechtenis of f 50 boete. Tholen, 4 Sept. 1922. Ope penbare raad der gemeente St-Maartensdijk op Woensdag 29 Aug. 1922. B Vervolg. VII. In de begrooting voor 1922 wordt eene idministratieve wijziging gebracht tot een bedrag g ran f 1732.68. Bij de rondvraag veatigt de heer Koopman de andacht op de dringende verbetering dio de woning gj ran C. Vermeulen in de Boscbstraat behoeft. De voorzitter zal daarvan onmiddellijk werk laten uaken. Verder informeert de heer Koopman of er een |l plaatsvervangend hoofd der school is. F De voorzitter antwoordt bevestigend. Het ligt in de bedoeling met toestemming van den inspecteur een tijdelijke leerkracht aan te stellen, lerwyl voor de vervulling der ontstane vacatnre alles gereed ligt en wacht op de goedkeuring van den inspecteur. Voorts vraagt hij naar het Kon. besluit omtrent fe benoeming van P. M. Geluk als ambtenaar voor e woningwet. De voorzitter zegt niet naders officiééls te weten |dan uit de couranten. De heer Vroegop vindt het een hoogst wonder lijke zaak. Tenslotte zag de heer Koopman gaarne dat de liit- of klapbank voor de oude menschen weer op de haven werd geplaatst. Den aannemer die haar heeft weggebroken, zal er op attent gemaakt worden haar weer te plaatsen. De heer de Graaf vraagt hoe het zit met het [uitdiepen van de haven. De voorzitter zegt dat de aannemer van de kaai muur zoo spoedig als er een zolderschait voor dezen sil zyn aangekomen de grond die er van zijnent- fl|wege is in gevallen zal uithalen en nu hadden Burg. 4|en Weth. gedacht om hem dan tevens prys te vragen voor de verdere uitdieping. De heer Koopman is daar tegen de verdere uit- Idieping moet de gemeente laten doen door werk- ilooeen aan te wyzen bij loting. De heer Vroegop vindt het niet noodig om het OtEoo maar op te dragen aan den aannemer, doch om het nu te laten doen zooals de heer Koopman meent, is evenmin noodig, want op het oogenblik dat dit ul geschieden is er geen werkeloosheid. Laat Burg. Weth. de hoeveelheid opmeten en dan vragen aan Van den Hulle wat het moet kosten. Dit wordt goedgevonden. De heer De Graaf moet nog eens terugkomen op het aan C. Dane verpachte land of dat niet kan worden ontnomen omdat hij toch veihnisd is naar Stavenisce en bovendien het land vol onkraid is. Dit zal nader onder de oogen worden gezien. Verder wijst hij op het schilderen der woning van C. Byl en vraagt uit wiens zak dat gaat. De voorzitter zegt dat dezen op zijn verzoek wat verf is verstrekt en het verder zelf heeft opgeschilderd. De heer Vroegop keurt dit af. AU het noodig is moet het door een ambachtsman geschieden, want nu gebeurt dat maar eigendunkelijk, terwyl dat evenzoo kan plaats hebben met ander onderhoud, waardoor het op den duur alles wordt verknoeid. OU Een gezonde huid is een der eerste vereischlen voor een gezond gestel Gebruik daarom een zeep die meer doet dan wasschen. maakt Uw huid hygiënisch rein en beschermt Uwe gezondheid. Di£vEo:s zeep m? VLAARDlMGE.fi FóbrO&nten van Surdijhl en GEMEENTERAAD VAN P00RTLVIET. Zitting van Dinsdag 29 Aug. 1922. Slot. De heer Van Zorge wil een kleine aanmerking maken op dat goed slot, namelijk dat de gemeente toch geen bedrijf in dat er maar op bedacht moet zijn het overschot zoo groot mogelijk te doen wezen. Zuinig beheer is nataurhjk zeer goed, in dat verbaud vond hij zelfs een uitgaaf van f 50,— voor de fraüje aan het tafelkleed niet noodig. Nu de hoofdelijke Omslag is geheven tot f 22.000 zon het wel billijk zijn daarvan f 10.000 te doen terugvloeien naar de belastingbetalers. De voorzitter moet beamen dat een goed slot van f 11.194,07 eeu bijzonderen «indruk moet geven naar buiten. Maar zij eischt een nadere uiteenzetting, omdat haar zwaartepunt zou liggen in den hoofdelijken omslag. De heer Van Zorge heeft er van gezegd, dat deze geheven is tot een bedrag vau f 22000. Nu zal spr. niet vallen over een woord, maar dat woordje „geheven'' is niet juist, als het de beteekeuis heeft a^of de omslag te ruim zou hebben gevloeid en zonder dat de raad dit had overzien. In den zomer van 1920 is U de begrooting aangeboden voor 1921, waarvan nu de rekening is afgesloten. Daarin kwam de hoofdelijke omslag voor met een ontvang van f 22.000; in werke lijkheid was het bedrag der aanslagen f 15000 op het primitief kohier. Dit vermeerderd met 0.5 zon niet het juiste cijfer hebben gebracht, daarom is 0.6, opdat het dan zou beantwoorden aan het geraamde cijfer, en als aansluitende aan den eisch van financiëel beheer, er rekening kan worden gehouden met vermindering door afschrij- Het snppletoir kohier waarop die aanslagen die men uit den aard der zaak niet op bet primitieve kon brengen, gaf een surplus van f3006.4672» de financiëele verhouding tusschen het rijk en de gemeente, die 12 Nov. 1921 tot stand kwam, schonk ons f1890; de liquidatie der brandstoffencommissie op 4 April 1921 deed f 1039 in de kas vloeien, dat maakt reeds te samen f 5.945.467j. Het ontslag aan den onderwijzer de Graaf en aan mej. Kerpestein bezorgde een mindere uit gaaf van f 1874.8372* Doordat er gedurende 5 maanden geen verloskundige was, moest ook geen traktement worden uitgekeerd tengevolge der benoeming van den burgemeestor tot een gelijke functie in een andere gemeente, is diens salaris met f 208 vermiuderd, terwijl voorts aan den secretaris de lof niet kan worden onthonden dat bezuiniging is betracht. Evenwel, bezuiniging is geboden, gelijk ook de minister van landbouw bij de opening der tentoonstelling te Groningen heeft gezegd, daar de tijd inderdaad dit vordert. Tal van zaken waren dus op bet moment van de noteering van het bedrag van den hoofde lijken Omslag niet te voorzien, zoodat de raming geenszins op lossen grond is geschied. De heer Elenbaas brengt den voorzitter dank voor zijne uitvoerige toelichting. Onwillekeurig zou men denken als buitenstaander, dat iets niet in orde is, maar het blijkt wel ter dege vaneen goed beheer. Daarop wordt de rekening voorloopig vastge steld in ontvang op f72.022.25 72 en ui gaaf op f60.828.1875 g°ed slot f 11.194.07. IV. Aangeboden wordt de gemeente-begrooting in ontvang en uitgaaf op f 57 895.20, die ter onderzoek aan de commissie wordt opgedragen. V. ln de begrooting 1922 wordt eene ad ministratieve wijziging gebracht in ontvang en uitgaaf van f 500. VI. Opmaken voordracht zetters der directe belastingen, wegens periodieke aftreding van den heer M. J. de Graaff, die niet meer in aanmerking wenscht te komen en vertrek van den heer C. de Rijke. le candidaat Joh. Elenbaas met 5 stemmen. 2e cand. le stemming G. J. de Graaf 3, E. van der Slihke 3, 2e stemming E. van der Slikke 3, G. J. de Graaf 2 en M. J. Krijger 1; herstemming E. van der Slikke benoemd met 3 st. tegen 1 op G. J. de Graaf. 3e caud. Iz. Notier met 4 stemmen. 4e cand. le stemming M. W. Kesteloo 3, G. J. de Graaf, M. K. Krijger en J. van Zorge ieder 1 stem. _2e stemming zelfde resultaat; herstemming zelfde stemmenverdeeling, zoodat benoemd is M. W. Kesteloo. VII. Brandbluschmiddeleo. De voorzitter brengt in herinnering de demon stratie te Bergen op Zoom met een motor-brand- gpnit ten einde de leden de werking er van te doen zien. In de eerste plaats brengt hij dank aan bet gemeentebestuur en de braidweer aldaar voor de groote bereidwilligheid waarmede ge durende vijf kwartier op werkelijke mooie wijze de motorbrandspuit is gedemonstreerd. Gaarne verneemt hij nu van hen die haar bij woonden hunnen indruk. De heer Elenbaas vond de werking prachtig en mooi, maar met 'bet oog op de in acht te nemen bezuiniging acht bij de te besteden som te hoog voor onze gemeente. Dat de oude brand spuit niet te handhaven is, daarvan i9 hij orer- tuigd, doch bij meent dat we kunnen volstaan met de aanschaffing van een nieuwe brandspuit. De heer Krijger zegt io zijne verwachtingen verre te zijn overtroffen en is hoogst voldaan over de werking, maar zoo'n spuit voor onze gemeente met haar 1800 zielen vindt hij te grootscheeps. Hij is uu 58 jaar en in al dien tijd kwamen slechts 4 branden io deze gemeente voor en dan nog maar van geringen omvang, waren we in een plaats waar herhaaldelijk brand plaats heeft, dau zou hij er geen oogenblik over denken om niet zulk een spuit aan te schaffen; nu evenwel vindt hij het niet verantwoord om het mooie goed slot onzer rekening daar in te steken. De heer De Graaf acht het niet verantwoord met deze spuit te blijven zitten. AU we nu toch een nieuwe moeten hebben, is het beter geen handspuit te nemen, waarvoor we veel personeel noodig hebben, dat al spoedig zegt niet meer te kunnen ponapen, maar eigenlijk niet meer wil, gelijk ook de boeren nu al hun granen met de machine moeten douchen. AU we een leening aangaan en jaarlijks aflossen, dan is dat flnan- tieel weinig voelbaar. De heer E. v. d. Slikke is niet bij de demon stratie tegenwoordig geweest, maar kan zich niet temin de werking best voorstellen. Op die wer king wil hij niets afdingen en er alleen op wijzen, dat men met de hooge kosten van aanschaffing en onderbond niet klaar is en ook een Dienwe bergplaats zal moeten boawen, daar de nu be staande niet alleen te klein maar ook niet droog is, hetgeen voor een motor al zeer nadeelig is. En nu de waterleiding er toch komt, kannen we het met een handspuit best af. Als er water gebrek is, doen we met een motorspnit ook niets, terwijl ze bovendien nog al eens weigeren aan te slaan. De heer Van Zorge heeft al meermalen er op getimmerd, dat onze brandbluschmiddeleo toch in orde dienen te wezen tot eenige ge rustheid ook voor de belastingbetalers buiten de kom der gemeente, die al zooveel missen tegen over de kombewoners. Afgedicht nu van het watergebrek of vau de opgeworpen reden dat er weinig branden voorkomen, zon hij wel eens precies willen veten het verschil tnsschen bediening, onderhoudskosten enz. tusschen een motorspnit en een handspnit want voor het oogenblik heeft hij nog geen vaste gedachte voor de eene of voor de andere spuit. De voorzitter meent in de eerste plaats met een algemeen antwoord te kunnen volstaan ten opzichte van de waterleiding, wasrop men zich beroept, dat deze proefondervindelijk bewezen heeft niet voldoende te zijn tot bedwinging van een brand. De stralen- hoogte reikt niet verder dan die van een normale woning, terwijl nauwelijks de gootlijst van een huis met een verdieping is te bereiken en bovendien de stralenperser niei sterk genoeg is. Was het anders, dan zou men in de steden geen motorspuiten hebben boven de kranen der water leiding. Ondanks de kosten van een handspuit die op f2500 zijn te ramen, zal het materiaal dat op de waterleiding wordt geplaatst f 820 kosten. En nu iu de tweede plaats een hand- ol een motorspuit. De tegenwoordige spuit is beslist onvoldoende, zoodat er verandering moet komen. Met het oog daarop bezien we de handspuit. Af en toe moot ze worden beproefd, maar niet te ontkennen is, dat voor die gekheid aan een sloot een 27 gulden aan kwartjes wordt uitgegeven, weg gegooid geld is, onverminderd de f 17.50 voor een bestuur dat feitelijk niet noodig is. Er is gewezen op den waarborg, die de buiten- menscben verlangen. Terecht, want zij missen veel, waarvan men in de kom kan proflteeren. Door de buitenmenschen is van de f 25000 hoof delijken omslag f15000 bijeengebracht, zoodat dit beroep niet denkbeoldig is. Als er buiten brand uitbreekt, dan staat een hand spuit veeltijds machteloos tegenover de blussching terwijl een motorspuit er massa's water kan ingooien, dat althans belendende perceelon kunnen behouden worden. Men meende ook dat dat de motor kan weigeren. Zeker, evengoed als elk ander mechanisme, maar de gevallen zijn uiterst miniem. Zie naar onze autobus Wanneer mankeert ze De motorspuit is inderdaad bedrijfszeker. De weigering van den aanslag, waaraan men misschien denkt, veroorzaakte, nauwkeurig op de klok nagegaan een oponthoud van 4 minuten. De bediening met 6 of met 120 man zal voorts ook wel gewicht in de schaal leggen. Ook is geargumenteerd, dat er weinig brandeu voorkomen. Gelukkig, zegt spr. maar dat ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om haar te bedwingen als ze ontstaan, want zou men daaraan meenen zich minder te moeten laten gelegen liggen, dan konden we onze begrooting wel ontlasten met de premie voor brandverzekering en alle die verdere uitgaven welke met deze zaak in verband staan. Maar ook zou onze gemeente te klein zijn en zich te grootscheeps voordoen door aanschaffing van een motorspuit. Een lange lijst van gemeenteD die voor hem ligt, wijst tal van gemeenten aan, die onge veer een gelijk zielental hebben, maar ook sommigen zeer veel minder, en die zulk een spuit bezitten, zoodat voor ons, dio onzen plicht in dezen zouden doen zeker niet zal kunnen verweten wordon, dat we boven onzen stand leven. Ën nu de financieële zijde van de quaesiie. Het is gansch niet de be doeling om ons goed slot hierin te atoken. Dat kan ook niet, want van de f 11000 is er, om nu niet al te ver op de zoo juist ingediende begrooting vooruit te loopen, f7000 daarin verwerkt, zoodat er f4000 resteert. De nog loopende leeningen ver minderen gestadig en komen zelfs binnen zeer af- zienbaren tijd vrij, zoodat zonder eenig bezwaar rente en aflossing der motorspuit kan plaats vinden. De heer C. P. van der Slikke vraagt naar de kosten der aanschaffing van oen nieuwe hand- en een motorspuif. De voorzitter zegt dat in ronde cijfers kan gerekend worden op ongeveer f3500, met inbegrip van ma teriaal voor de waterleiding, voor een handspuit, f 4500 voor de goedkoopste aanbieding van de firma Bekkers, en f 5500 voor de soliedste van de firma van der Ploeg. Het is begrijpelijk dat een kwestie van een 1000 gulden bij zoo'n aankoop niet overwegend ia, wan neer men dan ook vorzekerd is van het beste mate riaal te hebben. Aangezien deze zaak nu van alle kanten bekeken is, zal hij iu de volgende zitting de beslissing doen nemen, eene beslissing, waarvan hij verwacht dat ze zal zijn overeenkomstig de verantwoordelijkheid die de raad en Burg. en Weth. dragen, in welk ander goval het college zal handelen wat de wet hem oplegt. Na afhandeling der agenda wijst de heer van Zorge op de demping van den put bij Mosselman en vraagt wat Burg. en Weth. denken te doen met^ den alsnu gevormden grond. De voorzitter zegt dat Burg. en Weth. daaraan nog geene bestemming, hebben gegeven, doch met het oog op de vernomen geruchten uit eenigszins gezaghebbende bron, dat met de electrificatie eerlang zal worden begonnen, zou deze grond zeer geschikt zyn voor een transformatiostation, zoodat we er een afwachtende houding mede aannemen. De heer E. van dor Slikke vraagt, of nu do landstorm-oefening is afgeloopen en het jaar waar voor de school was toegezegd verstreken is, de school nu weer vry is. De voorzitter zegt, dat het lokaal beschikbaar blijf» voor eventueele verdere vóór-oefening. De heer E. van dor Slikke komt daartegen op omdat het jaar verstreken is ou hij de herrie, di^

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1