IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT per JQQÖQP 1952 Zaterdag 2 September 1922. Acht en dertigste jaargang rp Firma J. NI. C. POT - Tholen ai GEMEENTERAAD VAN SCHERPENISSeT^ 1 gemeente-woningen. Het is niet voldoende, dat Uwe handen ^ewasschen zijn LIFEBUOY HEALTH SOAP Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prij» per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,875, franco per post f 1,65 -(- 10 ct. disp. kosten. PUBLICATIËN. UITGAVE Telef. Intern, no. 16. Adverteutiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 171/, cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. LOTING VOOR DEN DIENSTPLICHT. De Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat i loting voor de lichting van 1923 voor deze ge- neente xal plaats hebben in bet Gemeentehuis op [aandag, den 18 September 1922, des voormiddags I 9.30 uur. Wie aan de loting deelnemen. Aan de loting nemen deel alle voor de lichting ogeschreven personen, met uitzondering van hen, imtrent wie vóór den dag van aanvang der loting ilykt, dat zij a. bij onherroepelijk geworden uitspraak voorgoed ongeschikt verklaard of uitgesloten tijn b. zgn overleden c. hebben opgebonden Nederlander te wezen en ook geen ingezetene zgn d. als niet-Nederlander hebben opgehouden in gezetene te zijn e. als ingezetene, niet-Nederlauder, behooren tot een Staat, waar de Nederlanders niet aan ver plichten krijgsdienst zijn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen f. terecht in een andere gemeente zijn ingeschreven. Tholen, 28 Aug. 1922. 27 tkl" GEMEENTEBEGROOTING. Burgemeester en Wethouders van Tholen brengeii r openbare kennis, dat de begrooting van de in- ;omsten en uilgaven der gemeente, voor het dienstjaar 923, van heden tot den dag der behandeling in den laad ter gemeente-sec elarie voor een ieder ter lezing gelegd en, tegen betaling der kosten, alge- teen verkrijgbaar gesteld. Tholen, 29 Aug. 1922. 9 si De Burgemeester van Tholen zal op Zaterdag, len 9 September a.s., des middags te 12 uur, ten laadhuize aldaar EEN HOOP COMPOST ubliek verkoopen. 7 29568 De aanwijzing geschiedt door den karreman. 'iZiltiug van Maandag 28 Aug., voorin. 10 uur. p Voorzitter de he8r P. van Rees, burgemeester. Tegenwoordig de heeren M. A. Kievit, Oudesluijs, A. A. Rijsltubil, J. Keijzer eo Bijl, benevens de Secretaris. Afwezig de heer D. K. Rijstenbil en ééne (acature. De notulen van een drietal voorgaande zit- fngen worden gelezen en onveranderd goedge- ord. De voorzitter deelt mede, aangaande de be- lafplaats zich te hebben gewend tot Ged. iatea, en van den directeur der Prov. Zeenw- Electriciteits Maatschappij de mededeeling i liebbau ontvangen tot bijdrage vau 40 in t kosten van onderzoek van de electr.mij alhier. Aan de orde komt 1 I. Ingekomen stukken als a. Goedkeuring der verordening op de hef- dng van lege9 ter secretarie, b. Kennisgeving van den Commissaris der oningin tot benoeming van leden van de Ge- lodheidscommissie. mededeeling van den minister van onder ijs tot bepaling ran de rijksvergoeding voor st geven van vervolgonderwijs a f310. d. missive van Ged. Staten tot goedkenring m het raadsbeslait tot verlenging der ontrai- ting eeaer onbewoonbaar verklaarde woning; e. idem alsvoren tot het aangaan eener geld lening ten dienste van het herstel van het dak ir lagere school. Worden alle voor kennisgeving aangenomen. f. Schrijven van den directeur-generaal der ilksgezondheid in zake de achterstallige bnnr De voorzitter heeft dienaangaande en op grond u dit schrijven aan de achterstallige betalers iricht, dat binnen 14 dagen deze huur moet i aangezuiverd op straffe van uit de woning worden gezet bij nalatigheid. g. missive van Ged. Staten inzake de tijde- ke vervulling van de functie van hoofd der hooi, waaromtrent de voorzitter voorstelt, dit •orloopig aan te honden. Goedgekeurd, Begrooting 1923 der Gezondheidscom- issie voor den kring Tholen wordt goedgekeurd het daarin voor deze gemeente bepaalde iotnm op f 126.08 of raim f 40 minder dan or het leopende jaar. Hi. een schrijven van Bnrg. en Weth. van ■'Maartensdijk als centrum-gemeente voor de i tvoering der vleeschkeuringswet, dat ten be- eve van de bezniniging op de drukkosten aan firma Pot is opgedragen formulieren te maken dienste van de verschillende gemeenten, arvan de kosten, door de gemeenten te be en, later volgens nota worden zullen worden 'degedeeld. De heer Kievit merkt op, dat hieruit zou rtvloeien, dat elke gemeente gelijk op moet len. De voorzitter zegt, dat dit inderdaad zoo ijnt. Er ii destijds door de centram-gemeente itr wel gesproken over een te treffen regeling tus- schen de verschillende gemeenten, maar van die regeling is nooit iets gekomen en er is ook geen enkele basis waarop zij zon berusteD. We weten dns niets omtrent de inkomsten, niets ook aan gaande eventueel te kort, opdat ponds ponds gewijze zou moeten worden bijgedragen, zoodat we, omdat er geen regeling is. omtrent al die zaken geheel vrij staan. AaDgezieü het nu alleen betreft het drukken dezer formulieren, dat ook dit voordeel heeft, dat de veearts-keurmeester niet telkens een partij formulieren met zich moet dragen, doch die op elke gemeente kan bekomen, is er geen bezwaar hierin toe te stem men, waartoe zonder hoofdelijke stemming wordt besloten. j. missive van Ged. Staten ter begeleiding van een kon. besluit, waarbij aan deze gemeente, ter uitvoering de laodarbeiderswet en ten be hoeve van het bestuur dier organisatie een voor schot wordt toegekend van f 7900 h 4 geduren de 4 jaar, daarna met een aunuïleits-iente van 5*/s tot aankoop van onroerend goed ter verdeeling bij bepaalde pachten aan de land arbeiders. De heer Keijzer en anderen beweren te hebben vernomen, dat de betrokkenen het land of het voorschot niet meer znlleu aanvaarden. De voorzitter zegt, dat de voorwaarden aan gaande deze zaak, dus ook wat betreft de rich- tige uitvoering daarvan, op straffe van eeue boete van f1200 waarvoor de leden van het bestaur hoofdelijk verantwoordelijk zijn, hedenmorgen is geteekeüd en dus wel als het jongst6 nieuws kan gelden. Intusschen zal de voorzitter de gelden niet zoo maar nit handen geven zonder zich behoor lijk te hebben vergewist van den aankoop en dergelijke. De heer Kievit veronderstelt dat dus de ge meente niet de dupe van eventuëele mislukking of wat ook, kau worden. De voorzitter zegt dat dit een groot woord is en hij hierop evenmin een bevestigend antwoord kan geven al9 op de vraag of niet die spreker of hij zelf later niet bedeelde van het armbe stuur zullen worden. Maar toch zal nauwlettend worden toegezien. De heer Rijstenbil vraagt of nn de gemeente als borg optreedt. De voorzitter: Neen, ze heeft alleen toezicht op den gang van zaken, dat, zooals reeds gezegd, zal worden uitgeoefend. De heer Rijstenbil ziet er tooh niet veel heil in. De voorzitter merkt op, dat de regeering na behoorlijk onderzoek, het voorschot heeft ver strekt en dus is te beschouwen als een daad van het hooger gezag, waarover de heer Rijsten bil zich veroorlooolt eene meening aan te mati gen, hetgeen spr. niet doet. Wordt voor kennisgeving aangenomen. k. missive vaD den minister van binnen), zaken tot goede uitvoering van de vleeschkeu ringswet, waaromtrent blijkens een schrijven van den minister van arbeid wel af en toe verorde ningen en instructiën inkomen, doch dat de wet reeds 1 Juli is in werking getreden. De voorzitter zegt, dat, voor wat deze ge meente betreft, die wet behoorlijk wordt nage leefd. I. een verzoek van de Alg. Ned. ver. „het Groene Kruis* om een jaarlijksche subsidie van f 10, wordt, op voorstel vau den voorzitter, naar Burg. en Weth. gereuvoyeerd ten eiude daarop terag te komen bij de behandeling der gemeente- begrooting. Inmiddels zal de voorzitters eens ioformeeren naar het resultaat en de deugdelijkheid van de ontsmetting van schoolboeken, die na eenigeu tijd te zijn gebruikt er vies en onoogelijk uitzien. II. De rekening van het burgerlijk armbe stuur wordt goedgekeurd in ontvang op f 689.81 en uitgaaf op f 680.85 alzoo tot een goed slot van f8.96, en deszelfs begrooting voor 1923 wordt vastgesteld in ontv. en uitg. op f978.96. III. De gemeente-rekening over 1921 heeft bij de commissie van onderzoek tot geen op- of aanmerkingen aanleiding gegevenalleen rapporteert zij bij" moode van den heer Rijstenbil eeu paar administratieve-onduidelijkheden, die door den secretaris aanstonds worden opgelost. IV. Van den minister van arbeid is een schrijven ingekomen om de hoor der met Rijks voorschot gebouwde gemeente-woningen met in gang van I Mei 1922 te verhoogen tot f 129, 'a ja ar s. De heer Rijstenbil zal zijne stem daaraan niet geven. De heer KievitWe hebben dat zelf niet in onze machtde minister bepaalt het, dus moet het. De voorzitter merkt op, dat de houding van Rijstenbil niet van een vaste houding zon ge tuigen men moet er voor waken, dat de huarders geen loopje met de verhuarders gaan nemen. De heer Keijzer zegt, dat de hour toch te veel wordt. De voorzitter wijst er op, dat de gemeente belasting hier ongemeen laag is. Hij reikte laatst i '-1 Uw gezondheid wordt voortdurend bedreigd .wanneer de handen niet volkomen rein zijn Gebruik daarom LIFEBUOY-ZEER en U zult weldra- den weldadigen invloed op Uw huid gevoelen. J DrtEVER'A ZEEP MY VLAAROIMGEH Fabrikanten van §unh'<$ht en Lux. een belastingbiljet uit dat voor iemand te dezer plaatse f4.41 per jaar bedraagt, en in die ge meente, welke hij maar niet noemen zal, voor hetzelfde inkomen f41,belasting per halfjaar aanwees. Nu zijn de inkomens hier wel niet zoo hoog, maar de belasting is zeer laag, zoodat men niet zoo ganw over die haten valleu moet. Met algemeene stemmen wordt tot die huur besloten. V. Aangeboden wordt de gemeente-begrooting voor 1923 met een balanscijfer van f 39.332.385 zij zal ter visie wordeD gelegd en ter ondzoek aan de commissie aanbevolen. VI. Burg. en Weth. stellen eene wijziging voor in de algemeene Politieverordeuing aan- gaaude bet opslaan van bieten langs den open baren weg, gelijk luidende met de desbetreffende bepaling in het pro.v. reglement op de wegen en voetpaden in Zeeland, zoodat deze wijziging zeker zal wordeD goedgekeurd benevens de op name van eene bepaling waarbij het verboden is te rijden met voorwerpen met scberpe punten zonder dat deze onschadelijk zijn gemaakt, zulks naar aanleiding van het laatst voorkomend on geval, dat een meisje door een sikkel in d$ straat werd verwond. Zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. VII. De verkoop van de straatmest eD de verhuring van ligplaatsen voor suikerbieten wordt aan Burg. en Weth. overgedragen, terwijl het voorstel van Burg. en Weth. om de gebruikelije 10% niet meer uit te keeren, wordt aangenomen waarmede het destijds te dien aanzien genomen besluit vervalt. Van het resultaat van een en ander zal krachtens een verzoek van den heer Rijstenbil in de vol gende zitting verslag worden gedaan. VIII. Ten aaözien van het ontsmetten van woningen bij heerschende besmettelijke ziekten wordt dit wel kosteloos gedaan bij armlastigen of onvermogenden, maar dat kan niet geschieden bij iedereen, weshalve Burg. en Weth. voorstellen eene verordening vast te stellen, waarbij voor hen die tot f 800,in de gemeente-belasting zijn aangeslagen dit vrij plaats vindt, terwijl moet worden betaald Daar een inkomen van f 800,f 500,-— f 5.—, f1500,— f2500,—f7,50, f2500,—f 3500,—f 10,— boven f 3500,— f 15. Zonder beraadslaging wordt deze verordening aangenomen. Na afhandeling dor agenda zegt de voorzitter, dat aaDgaaude bet kadegeld meermalen wordt beweerd dat aan Klos vrijdom van ligplaats voor sommige zijner materialen wordt toegekend. Dat is niet zoo, waDt. voor de ligplaats aan bet meest noordelijk gedeelte van de haven, wordt vergoe ding gegeven in den vorm van enkele karreD oude steen df dergelijke. Maar nu wil spr. een uitspraak van den raad of Klos in zooverre vrijdom zal genieten en hieromtrent geen oor zaak van twist meer behoeft te bestaan. De heer Keijzer wil, dat Klos betaalt even goed als ieder auder. De heer Oudesluijs zon dat dan willen doen ingaan met 1923, want hem staat zoo iets voor, dat Klos toezegging voor die ligplaats heeft gehad van den voorzitter. De voorzitter zegt dat alleen sprake kan zijn van dat kleine hoekje ligplaatshij geeft in overweging steeds de zaken op papier te zetten opdat er vergissingen kunnen mogelijk zijn. Want na is er geen enkele toezegging gedaan en toch meent men dat te kannen ontleenen aan wat Klos altijd heeft gehad. Met algemeene stemmen wordt goedgevonden Klos ook over 1922 te doen betalen. In de begrooting over 1922 wordt eene wij ziging gebracht in ontvang en uitgaaf f 5225 De heer Kievit wijst op de stopzetting van de bestrating aan de haven. De voorzitter beaamt dit, daar er geen mate riaal en geen geldmiddelen aanwezig zijn. De heer Kievit meent dat het toch geen luxe is en maatregelen dienen genomen te worden. Do heer Oudesluijs acht het noodig het dzan aan do beschoeiïog in de haven wat te verwij deren in het belang van de schippers. De voorzitter zal daartoe zorg dragen* Daarna wordt de zitting gesloten. Vergadering van den Raad der gemeente Tholen op Dinsdag 29 Aug. 1922. Voorzitter burgemeester Diepenhorst. Afwezig de heeten Aertsen en Gelnk, laatstgenoemde met kennigeving, Eenige ingekomen stukken worden voorkennis- geviDg aaugenomen. Op een verzoekschrift van L. G. van Zalt- bommel e.a. om opruiming van een urinoir wegens den stank, wordt afwijzend beschikt, wel zal worden voldaan aan het in het adres gevraagde om dit zoo zindelijk mogelijk te houden. Een verzoek van de alg. Ned. Groeoe Krnisver. om een subsidie van f 10,wordt gewezen van de band, evenals een adres om betere sala- riseering van den g&9meester Kamman. Van den gemeenlebouwmeester is verzoek iü- gekomeu om zijn dit voorjaar ingezonden verzoek om salarisverhooging of beschikbaar stellen van vrije da^ en, in behandeling te Demeo, De voorzitter deelt mede dat B. en W. geen voorstel hebben. De heer Stoutjesdijk zegt dat de dhr. Vrieus hem eeu schriftelijk verzoek heeft gedaan, jammer dat dit verzoek niet eerder is ingekomen, dan hadden we Da knnneD gaan hetgeen dhr. Vriens verdient en dan ooze houding kunnen bepalen. De heer Moelker zegt dat het geen tijd ia om salarissen te verhoogen, wellicht dat het mogelijk zon zijn het verdoek toe te staan om meerdere vrije öageu te geven. De heer Janssens vraagt wat de bedoeling van den verzoeker eigenlijk is, soms om zich vaster te. verbinden De heer SiDgerliog merkt op dat de woning wet ons verplicht een ambtenaar te hebben, doch meent dat deze Diet dagelijks verbonden hoeft te zijn 2 of 3 vrije dagen zullen wel toe gestaan knnnen worden. De heer Goossen merkt naar aanleiding van hetgeen de heer Stoutjesdijk in het midden bracht, op dat het geen verschil maakt of dhr. Vrien9 een of meer dagen eerder om onder steuning vau zijn verzoek vraagt, daar we toch allen zijn adres wel kennen. Wat de verdiensten vau een ambtenaar buiten zijn betrekking aan gaat, dit gaat ons niet aan, alleen hebben wj te vragen wat presteert de man voor onze ge meente. Spr. gaat na wat hier in een gemeente als Tholen voor een gemeente opziener wel te doen is, doch gezien den toestand der finantiëo, kan spr. niet voor salarisverhooging zijn, doch wel voor het verleenen van vrije dagen. Men vergete echter eveneens niet dat een op ziener bovendien in bet voordeel der gemeente de rekeningen van de ambachtslui naziet en adviezen geeft enz. De heer Klompe vraagt of de heer Vriens in dienst van de gemeente is of dat wij in zijn dieDst staan. De voorzitter zon haast denken dat wij in dienst van den heer Vriens zijn we hadden Vriens om 9 uur hedenochtend ergens outbodeu, hr. Vriens kwam echter om 10 oor pas. De heer Moelker meent dat de beleefdheid gevorderd had mede te deelen dat hij om 9 nui verhinderd was, dit kan niet door den beugel. De heer Siugerling meent dat Vriens alleen is belast met opzicht over woningbouw. De voorzitter deelt mede dat dhr. Vriens ook gemeente-opzichter is. De heer Moelker zegt dat we een tweeledig verzoek hebben, of salarisverhooging of vrije dagen. De heer JansseD meent dat dus Vriens ous de wetten zou voorschrijven. De heer Moelker stelt voor den gemeente opzichter beschikking te geven over 3 vrije dageu» en deze door B. en W. te doen bepalen. Met alg. st. wordt hiertoe besloten. De bewoners van de Vischstraat reclameeren tegen den overlast die zij ondervinden van een ter plaatse gevestigde kalkbergplaats. De voorzitter zegt dat hiertegen niets is te doen daar de politieverordening er niet in voor ziet. De heer Goossen meent dat in de politiever ordening wel een verandering mag worden ge maakt, want het is een ellendige toestand. Het verzoek wordt afgewezen. Van den minister van landbouw is bericht ingekomen dat zijn ambtgenoot van waterstaat heeft gewezen op de bezwaren die tegen de afdamming van de Eendracht zijn ingebracht door het Bestuur der Visscherijen op de Zeenw- sc'ae Stroomen. Over een verzoek van Nijs om koop van grond aan de Molenvlietschesiraat zal de prijs worden bepaald op f 2 per Waar de ingekomen stukken zijn afgehandeld wil de voorzitter overgaan tot verdere aihaude» ling der agenda.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1