IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT o. 1951 Zaterdag 26 Augustus 1922. Acht en dertigste jaargang rpo e Firma J. M. C. POT - Tholen zo Hoe schooner hel is, hoe sneller hel geneest LIFEBUOY HEALTH SOAP Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. Prijs per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad fl,S75, franco per post f 1,65 -j- 10 ct. disp. kosteD. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17 Yj centi. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. tatscl —5 ït eh( Hö Burgemeester van Tholen maakt bekend, dat taalbi ie °Penf,are vergadering van den Raad is belegd )OBi en D^nsdag 29 Augustus a.8. des namiddags te 72 ore. Punten van behandeling 1. Ingekomen stukken. Wyziging verordening op den keuringsdienst. Vaststelling rekening der gemeente en van de bedrijven over 1921. 4. Goedkeuring rekening van de armbesturen. 5. Aanbieding begrooting van de gemeente, de armbesturen en de bedrijven voor 1923. 6. Verlenging kasgeldleening. 7. Reclames tegen aanslagen in de plaatselijke belastingen. Tholen, den 22 Augustus 1922. 16 tljn irij. 90, trslag van de openbare vergadering van den raad van Stavenisse gehouden op 21 Augustus 1922, voorm. 11 ure. met Voorzitter, de Burgemeesterafwezig nnisgeving dhr. J. Hage. Na opening en goedkeuring der notulen van voorgaande vergadering deelt de voorzitter rede, dat de wenschelijk gebleken verbetering In deu opril bij het gemeentehuis is aange- acht en dat door B. en W. zijn opgenomen kas en boekeu van den secretaris-ontvanger het Burgerlijk Armbestuur. Er bleek in ts f 305.79, welk bedrag aauwezig moest zijn. Als ingekomen stukken komen ter tafel 1. een schrijven van de gezondheidscommissie Tholen, waarbij toezending geschiedt van de «wijzigde begrooting dier commissie voor 1923. jj\|ie begrooting is thans f 555.lager dau de "■rspronkelijke begrooting; eerstens werd een idrag van f 200.— geschrapt als toelage aan n Secretaris, terwijl verder minder werd uit trokken voor reis- enverblijfkosten der mmissie. De commissie schrijft tot de verlaging 'e zijn gekomen, in verband met het schrijven ran enkele gemeentebesturen en het algemeen a weven naar bezuinigiu'g. Daartegenover ziet de commissie zich tot haar leedwezen genoodzaakt are werkzaamheden in te krimpen. Zoo zal in de bezoeken door de commissie aan He meenten voor hit vervolg worden afgezien, irwijl de controle betreffende de volkshuis- isting op eene andere wijze dan tot hiertoe et geval was zal geschieden. B. en W. waar- eereu zeer het streven der commissie naar izuiniging, maar zouden het toch betreuren, o.a. de bezoeken, welke werkelijk van niet Wf ei lil ir d, IMJ ennge beteekenis zijn, niet meer gebracht erden. Zij -stellen daarom voor dit gevoelen is van de commissie te brengen, met itnoodiging alsnog te overwegen die bezoeken stand te houden zonder verhooging van koster., v. door het gelijktijdig houden eeuer gewone ergadering ter plaatse van het bezoek. De heeren Stoutjesdijk en Potappel vragen enige nadere inlichting, welke de voorzitter erstrekt. Het voorstel van B. eu W. wordt vervolgens ,h.st. aangenomen. 2. een besluit van den Minister van Onder- ijs, Kunsten en Wetenschappen, tot vaststelling an de Bijksvergoediog, wegens het over 1921/22 oen geven van vervolgonderwijs ten bedrage an f390, 8. de koninklijk goedgekeurde verordening ot heffing eener plaatselijke inkomstenbelasting 4. bet koninklijk besluit van 25 Juli jl. no. 1 inzake ontheffing tot wederopzegging van rt. 6a der Vleeschkeuringswet (huisslacbtingen) 5. een circulaire van den Minister van Ouder- ys, Koneten en Wetenschappen van 13 Jali betreffende de tydelijke waarneming van het oofdscbap 6. het procesverbaal van opneming der kas Q boeken van den gemeenteontvanger, waaruit lijkt, dat aanwezig was en moest zijn f 7837.42. De mededeeling der stukken onder 2 t/m 6 'ordt voor notificatie aangenomen. Vervolgens komen aan de orde de onderzochte ekeningen yaa de gemeente en het Burgerlijk irmbeslnur over 1921. Overeenkomstig rapport van de commissie an onderzoek wordt de eerste rekening voor- copig vastgesteld in ontvangst tot een bedrag van f 60721.795 uitgaaf tot een bedrag van f 57517. alzoo met een goed slof van f 3204:795 erwijl die van het Burgerlijk Armbestuur goed- [ekeurd wordt in ontvangst op f 2083.51, uit- op f2032,11 en met een goed slot van 51.40. De begrootingen voor 1923 van de gemeente het Burgerlijk Armbestuur worden aange- 'oden, respectievelijk met bedragen in ontvangst o uitgaaf van f 44166.345 en f 1969.76. Zij 'orden gesteld voor onderzoek in handen vau c heeren van Iwaarden, Gaakeer en Hage. Daarna wordt besloten tot wijziging der be- ■ooting vau 1922 en gaat de vergadering over Doop een klein -wondje in de huid treden stof en vuil binnen en verhinderen de genezing. UFEBUOY-ZEEP brengt een weldadió antisepticum in de poriën van Uw huid Dbor geregeld UFEBUOY-ZEEP te gebruiken,wordt Uw huid zacht en frisch en absoluut rein DE LEVER-S ZEEP M? VLAARDIMGEM Fabrikanten. van- Lux enTwink in zitting met gesloten deuren ter behandeling der reclames inzake aanslag in den hoofdelijken omslag over 1 Januari1 Mei 1922. Openbare vergadering van den Raad der gemeente St-Annaland op Dinsdag 22 Augustus 1922. Voorzitter de boer C. P. VV. M. Hansseus. Tegenwoordig alle leden en de Secretaris. Eene vacature. Na lezing en onveranderde goedkeuring der notulen "komt aan 'de orde I. Ingekomen stukken, als a. een Koninklijk besluit waarbij aan deze ge meente ontheffing is verleend van de verplichte keuring bij buisslacbting. De voorzitter voegt er aan toe dat het slachten van varkens, geiten en schapen voor eigen consumptie dus vrij is, mits binnen 4 dagen waarop men slachten wil daarvan wordt kennis gegeven ter secretarie De heer Elenbaas Als het dan maar gedaan wordt. De voorzitterWe willen 't hopen, mijnheer Elenbaas. Doet men het niet, ja dan. b. missive van Ged. Staten, houdende goedkeuring van het raadsbesluit tot in bruikleen afstaan van de noodige schoollokalen ten behoeve van hot bijzouder onderwijs. Te dier zake deelt de voorzitter nog mede, dat Burg. en Weth. zich hebben willen vergewissen van hun standpunt dat geen waarborgsom door het schoolbestuur moet worden gestaan voor het afstaan dier lokalen, waarop een missive van Ged. Staten is ingekomen, dat inderdaad geen waarborgsom be hoeft te worden gestort. c. Het destijds door A. Boon voorloopig gedaan verzoek tot aankoop van gemeentegrond werd af hankelijk gesteld van de verstrekking eener bouw- premie. Thans is de beschikking gekomen dat aan hem eene premie van f1130 kan worden verstrekt voor 2 woningen zoodat hij nu ook bedoelde grond kan koopen tegen f 6000 per H.A. of 39 A 24 cA. zijne aanvrage gold het nog overschietende stukje van 4 A. OS c.A., doch voor die 2 woningen komt hij 33 c.A. te kort, die hij kan koopen van Van der Welle. De aankoop van bedoolde gemeentegrond beloopt dui ongeveer f 600; de grondbelasting vanaf 1 Jan. a.s. en de polderlasten vanaf 1 Mei a.s. voor zijne rekening. Vergoeding aan den legeowoordigen pachter voor schade aan z\jne aardappelen zal nu wel niet meer noodig zijn, omdat deze zullen gerooid wezen, al vorens oen en ander voor elkander staat. Inmiddels is het billijk dat van den Boogerd de pacht voor dit jaar nu ook in zijn geheel betaalt. Terwijl de eerstbedoelde stukken voor kennisgeving worden aangenomen, wordt het laatste met alge- meene stemmen goedgekeurd. II. De commissie belast met het nazien der ge meenterekening over 1921, rapporteert bij monde van den heer Heijboer dat zij die rekening met de bijlagen hebben nagezien, waarbij zij wel groote getallen hebben gezien, maar niets dat haar aan leiding gaf tot op- of aanmerkingen en dat zij mits dien kan adviseeren tot vaststellen van de ontvangsten tot een bedrag van f 94.847.691/2 do uitgaven tot f 8879,60 goed slot f 6128,091/2. waartoe met al gemeen© stemmen builen die der Wethouders, wordt besloten. III. Ten aanzien der rekening over hel afgeloopen dienstjaar van het Weezen-Armbestuur, rapporteert de commissie, bij monde van den heer Goedegebuure dat alle stukken accoord zijn bevonden en zij adviseert tot goedkeuring der rekening in ontvang op f 14.732.85 en in uitgaaf op f 12.203.95 alzoo goed slot van f2.52S.90, waartoe eveneens met eenparigo stemmen wordt besloten. IV. Begrooting Gezondheidscommissie. Ingediend is eene gewijzigde begrooting, waarvan de toepassing van de algemeen in zwang zijnde bo- zuiniging eerstens de toelage voor den Secretaris is verwijderd, terwijl andere werkzaamheden worden ingekrompen en onder anderen de bezoeken aan de gemeenten vervallen hetgeen een totale vermindering van uitgaven ten gevolge heeft van f 555,waar door de bijdrage voor deze gemeente f 229.67 be- bedraagt, terwijl dit voor 1922 f 289.52 beliep. Deze begrooting wordt met algemeene stemmen goedgekeurd. V. Naar aanleiding der ingediende voordracht ter benoeming van 2 zetters der directe belastingen, bestaande uit de heeren G. Goedegebuure, J. W. Elenbaas, J. M. Soeters en J. van Hout, heeft de commissaris der Koningin deze voordracht terug gezonden met de kantteekening, dat daarop recht streek» geéne ambachtslieden voorkomen, gelijk dat in den begeleidenden brief was verzocht. De voorzitter zegt, dat Burg. en Weth. geene vrijmoedighoid hadden deze voordracht willekeurig te wijzigen, hetgeen eigenlijk de raad moet doen, die de voordracht heeft samengesteld. De heer Goedegebuure merkt op, dat wij volgens den Commissaris der Koningin die voordracht zouden moeten veranderen. Daartegonover zou hij willen voorstellen de voordracht te laten zooals zij is. Maar wie heeft dat geschreven? De voorzitterNatuurlijk de commissaris, dat wil zeggen, de brief is van Z.Exc., al zou een klerk die hebben geschreven, want men kan toch van den Commissaris niet eischen, dat hij al deze brieven zelve schrijft. De heer Goedegebuure meent verder, dat de toevoeging van „particulier" on „commissionnair" wel aanleiding kan zijn tot dat schrijven. De voorzitterDe Secretaris heeft dat zoo inge vuld, in de veronderstelling dat dit de juiste uit drukking is. De beer Goedegebuure is er voor, dat er maar volgens de wet gestemd wordt. Tot stomming overgaande, worden uitgebracht voor den Ion candidaat 3 st. op G. Goedegebuure, 2 op J. M. Soeters eu 1 op J. W. Elenbaas. 2e stemming G. Goedegebuure 4, J. W. Elen baas en J. M. Soeters ieder 1, zoodat benoemd is de heer G. Goedegebuure. 2e candidaat. Ie stemming J. W. Elenbaas 3, J. M. Soeters 1, A. Boon 2 2e stemmingzelfde resultaat. De heer Elenbaas verzoekt bij de herslemming niet meer in aanmerking te komen. De voorzitter zegt dat dit niet gaat en de stemming voortgang moet hebben, alleen mocht de heer Elen baas aan deze herstemming geen deelnemen. Herstemming: J. W. Elenbaas 2, A. Boon 2 en 1 van onwaarde. De heer Elenbaas verklaart eene evenluëele be noeming niet te zullen aannemen. Nieuwe stemming le. J. M. Soeters 3, A. Boon 2, J. van Houdt 1. 2e stemming: J. M. Soeters 4, A. Boon 1 en J. van Hout 1, zoodat is benoemd de heer J. M. Soeters. 3e candidaatbenoemd de heer J. van Hout met 4 stommen tegen 1 op J. W. Elenbaas en 1 op A. Boon. 4e candidaatbenoemd de heer Hubr. Gaakeer met 4 st tegen 1 op A. Boon en 1 op J. W. Elenbaas. VI. AB verloskundige heeft zich, gelijk de voor zitter in de vorige zitting reeds meedeelde, ééne sollicitante aangemeld, mej. D. Korporaal te Beek bij Princenhage sinds Nov. 1921, en voordien 7 jaren werkzaam te Dinteloord, alwaar inlichtingen konden worden ingewonnen bij Burgemeester Van Campen, dr. Van der Hoek en raadslid de Jong, en van wie de beste informaties zijn ingekomen. Daarop wordt als zoodanig genoemde mej. Kor poraal benoemd met 4 stemmen, tegen 2 blanco. De benoemde zal kunnen in diensltreden op 15 September indien zij eene assistentie kan krygen en anders 3 maanden na dato der indiening van het verzoek om ontslag. VII. Aangeboden wordt de gemeentebegrooting voor 1923 met een balanscijfer van ontvangsien en uitgaven van f 55.810.07l/2< die ter fine van onder zoek wordt gesteld in handen der bekende Com missie, de heeren Heijboer, Van Hout, Goedegobuure en Elenbaas en voorts voor een ieder ter Secretarie ter inzage zal worden nedergelegd. Daar van de gelegenheid der rondvraag niemand gebruik maakt, werd de openbare zitting geschorst om over te gaan in comité-generaal. GEMENGD NIEUWS. Over kinderen buiten en buitenkinderen. In Het Volk schrijft mevr. F. W.B. over de stadskinderen, voor wie 't zoo'n groot voor recht is, de zomervacanties buiten te kunoen doorbreugen te genieten van de frissche lucht, van bosch en bloem, van hei en wei. Ge kent ze toch allen niet waar, die bleeke stadsgezichten, die nauwelijks de natuur keunen. Er i9 de schrijfster echter iets opgevallen, n.1. dat de buitenkinderen er lang zoo flink en gezond niet uitzien als de stadskinderen, die 'n tijdlang buiteD zijn. Dat komt niet door armoede, want de kinderen van welgestelde boeren lijden werkelijk geeo gebrek, eten wel goedmaar het komt vooral door onkunde, domheid en sleur. Zie b.v., aldus de schrijfster, de Veluwsche meisjes, die van hun gebuorte af in 'u te klein pak worden gepend, waardoor de lichamen niet kunnen uitgroeien die een vracht van vier, vijf rokken op hun smalle heupjes torsen, aan banden natuurlijk, die snoerenwier hoofden stijf omsloten worden door kapjes, waardoor de huid niet behoorlijk kan uitwasemen. De jongens komen zóó van de meisjeskleeren in de lange broek, dragen stijve, zware borst rokken, baaien hemden en altijd te groote schoenen, waardoor ze slofferig en zeurderig loopen. Bewaar- of fröbelscholen zijn er niet of zelden, de kleintjes moeten ban fortain maar zoekeD, vervelen zicb, loopen moeder voor de voeten en worden al heel vroeg speciaal de meisjes door moeder gebruikt om op de nóg klei neren te passen eu in het huishouden te helpen. Ik weet b.v. een meisje van tien jaar, dat 's nachts op en neer moet loopen om 't kleine broertje van 8 maanden te sussen, dat is zoo aangewend toen 't kind eens „kroeperig" was, en nu blijft dat maar zoo, voor 't gemak Flink wasscben is ook iets wat men niet noodig vindt, 's morgens 't gezicht en de handen even onder de pomp, afgeloopen, de rest komt er minder op aaD, alleen Zaterdags komt de tobbe te voorschijn. Dan 't slapen Denk niet dat de boerenkin deren er '9 avouds voor half tien, tien uur, in- liggen met 't donker gaan ze pas naar bed. Hoe zou 't anders mogelijk zijn, ze slapen immers in de kamer in een bedstede en moeten dus wel gelijk met de ouders, die in hetzelfde vertrek in een bedstede slapen, naar bed. En van 'n open raam is geen sprake Men slaapt er met z'n tienen in vertrek met alles pot-dicht vanwege de *tocht" En geloof nu niet, dat dat ook weer een gevolg is van slechte woning toestanden of armoede ofschoon dat natuurlijk ook veel voorkomt maar in vele gevallen wordt er een schaur bijgebouwd of worden een paar Dieuwe koeien gekocht, terwijl niemand 't in 't hoofd zou halen een slaapkamer voor de kinderen bij te bouwen of eeu apart kamortje met ledikaDt voor de moeder of 't kind of den broer die met de tering ligt en die èn zelf ODgezond en bedompt gehuisvest is èn een groot gevaar voor de buisgenooten oplevert. „Weineen, grootvader en vader hebben ook altoos zoo ge woond", dat is genoeg, daarmee uit, „niks van die fratsen en nieuwigheden." Dè.t is de kanker van het o zoo mooi schij nende buitenleven de domheid, de sleur van de bevolking. De arbeiders in de steden zuchten onder woningnood, bedompte lacht, minder waardig en duurder voedsel dan buiteD, doch ouder hen leeft al véél meer begrip, veel meer opstandigheid en drang naar beter. Op het platteland zal bet heel wat langer dnreü, heel wat meer moeite kosten den ban te verbreken, die de boeren gevangen houdt in slenr, koppig heid eu bernstiDg I Beschieting Schiermonnikoog. Een zonderling en niet minder laakbaar feit, dat de gemoederen der Schiermonnikoogers in opschudding heeft gebracht. Op een nacht in de vorige week de eilanders lagen reeds te rnste werd 't gezin van C. vaD Dijk plotseling opgeschrikt door geweerschoten, welke hen ongeveer een half nar lang, in angst en vreeze hielden. Want de eene glasruit na de andere, in 't geheel elf stuks, werd verbrijzeldzelfs drongen de kogels door tot in een ka9t en in de bedstede waarin de bewoners sliepeD. Uit vrees zelf getroffen te wordeD, durfden de bewoners zich niet naar buiten te wagen. Eindelijk hield meu op met schieten. Wie die „men" waren, daaromtrent viel Diets met zekerheid te zeggen. Den volgenden dag, nadat eenige rijksveld wachters, o.w. veldwachter Visser uit Leeuwarden, met zijn politiehoud *Aida', voor onderzoek waren aangekomen, werd die vraag vrij spoedig beantwoord. Want reeds na eenige proeven wees het scherpzinnige dier twee vischventers, n.1. den 26-jarigen D. S. en deD 35-jarigen J. T. van Oostmahom, als de vermoedelijke daders aan. Het tweetal werd aangehouden, voor den burgemeester geleid, en den volgenden dag overgebracht naar Leeuwarden. Voorden rechter commissaris legden ze een volledige bekentenis af, waarna ze weer werden losgelaten. Aan boord van 't visschersscheepje der daders zijn Dog een buks en een geweer in beslag genomen. Per draadlooze naar Amerika. Frankrijk kan tban9 draadloos seinen naar Amerika, en Nederland kan het, via Frankrijk, thans ook. Van hieruit gaat het telegram dan eerst per draad naar Parijs, wordt daar door een ondergrondsche pneumatische buis naar het draadloos station geblazen, en gaat dan verder draadloos naar Am*rika. Het station aldaar heeft zulk een geweldige energie, dat het zelfs het verst afgelegen hoekje bereiken kan. Het kan per etmaal 1 millioen woorden verzenden. Op een telegram, per draadlooze naar Amerika verzonden, kan men binnen drie uur antwoord terog hebbeu.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1