t 71. linlitltÉ C. Laban, Tholen INSULAIRE STOOMWASSCHERIJ „DE ZOO] NATIONALE BANKVEREENIGING CREDIETEN, COUPONS, DEPOSITO'S, EFFECTEN. „Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Zevenbergen" groot f1,700.000.- Koers van 100 püt. VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1922, „Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek te Zevenbergen". Spaart tijd en geld. HERMETISATOR JAC. DE LATER, N. V. Coronae. A, P. NI. VOETS Automobiel te huur 5'L 9 7 100 Sierlijke So-Easy Van derOuderaa, Verlaagde Prijzen. Zijn van niet te overtreffen kwaliteiten!! VAN HEEL Co., EFFECTEH, BMKZAKEH, COIJPO: T H 0 L E H. 36 f ,DE TOEKOMST Dames-handwerk! aan premiën geeft de 3 pCt. Premie] leening uitgegeven door de Koninklijk Goedgekeurde Premiën van f25.000.—, f 10.000.— enz, Kantoor Eiland Tholen M. M. VAN BUSSEL - Stoofstraat - THOLEN. - (l Eerste Trekking 21 Augustus. Coöperatieve Vereeniging gevestigd te ZEVENBERGEN. De Coöperatieve Vereeniging Koop een 0UD-V0SSEMEER. TELEFOON No. 22. geven van /Orgelles en het stemmen van piano's. STOOFSTRAAT 3, THOLEN. goud, doublé of nikkel. Aanbevelend, JAC. DE GROOT, Firma P. J. ASSELBERGS C.Hz. Bergen op Zoonüi Grafmonumenten en Mar meren Schoorsteenmantels, Gez. BAGGERMj gedurende haar AUGUSTUS-trekkingen Slechts 50.000 Obligatiën en meer dan I 10.000 Premiën I mm Kantoor THOLEN. Kapitaal en Reserven f 12.000.000.— De aandacht wordt gevestigd op de afgifte van Binnenland9che Credietbrieven, waardoor in ongeveer 100 plaatsen in Nederland gelden franco kunnen worden opgenomen. 48 24074 Rentende 2 Januari en 1 Juli. Verdeeld in 1100 stukken van f1000.1000 stukken van f500. en 400 stukken van f250. met recht van voorkeur voor hare leden in dier voege, dat hunne inschrijvingeu allereerst voor toewijzing in aanmerking zullen komen. De ondergeleekeude bericht, dat de inschrijving op bovengenoemde f 1.700.000.7 Obligatiën tot den zal zijn opengesteld op van 9 uur des vddrmiddags tot 4 uur des namjddags, ten kantore van de INCASSO-BANK te Amsterdam en hare Bijkantoren in andere plaatsen en van de Heeren P. A. G. VAN G1LSE ZONEN te Roosendaal, alsmede ten kantore der Coöperatieve Vereeniging COÖPE RATIEVE BEETWORTELSUIKERFABRIEK TE ZEVENBERGEN, alwaar prospectussen en inschrijviugsbiljetten verkrijgbaar zijn. ZEVENBERGEN, 18 Augustus 1922. 96 29533 en U zult tevreden zijn over de resultaten. 19 29504 Vertegenwoordiger voor Tholen en St-Philipsland Aau buis te ontbieden. Zuivelstraat 35, BERGEN OP ZOOM, 8493 over bet Postkantoor. 12 Het adres voor alle geneesmiddelen. Verband- en Verplegingsartikelen. Homöopatische Geneesmiddelen van 0r. Willmar Schwabe. beveelt zich aan tot het 7 HORLOGES, KLOKKEN, PENDULES WEKKERS, kortom alle uurwerken worden solied en billijk gerepareerd. Gouden, Zilveren en Nikkelen Heeren- en Dameshorloges, Pols horloges in alle metalen. GOUD- en ZILVERWERKEN. Alles concnrreerende prijzen. 16 29524 VOOR PERSONENVERVOER te bevragen bij Firma J. C. van der Stel, Tholen Teletoou no. 32 of bij 12 29494 Thoolsche Motor- en Rijwielhandel Kerkstraat Adres: M. GEUZE, Tholen. Hypotheekbank te Zierikzee. 01 Vermeerdering Ie half]. 1922: ruim 750 duizend gulden 2* 20187 Totaal in omloop ruim li miilioen gulden. Verkrijgbaar te Tholen bij de Nationale Bankvereenigiiig, Vervangt uw BRIL door een Vakkundige monteeriog en ge- renomeerd door H.H. Doctoren. voorheen J. ROBBE. BERGEN OP ZOOM. 21236 Zuivelstraat 12 10 Boschstraat 27, Bergen op Zoom Behangerij Stoffeerderij Bedgoederen 12 9198 VRAAG EN AANBOD. Woning-Bureau Eiland Tholen, TE KOOI' te Tholen. Diverse Woon-, Winkel- en Pak huizen. Inlichtingen omtrent prys, dalnm aanvaarding enz. door 11 25311 M. J. Scheffelair, Tel. 24, Tholen 39 29381 Koopen en verkoopen EFFECTEN. Nemen gelden a DEPOSITO tegen overeen te komen condities. Openen HANDELSCREDIETEN en REKENING-COURANT met ebt en giroverkeer. (Onze cheques zijn op 120 plaatsen gratis betaalbi11 Sluiten BRAND-, MOLEST-, TRANSPORT eu verder alle VOOR1 J MENDE VERZEKERINGEN, zoowel bij Nederlandsche Maatscl pijen als op Beurspolis. Verhuren LOKETTEN in een Brand- en Inbraakvrije kluis. Afzonderlijke conponkamer. Kantoor geopend 912 en 1—5 Des Zaterdags van 92 uur. I ALLE BEDDEN en MATRASSEN worden op het Magazijn gemaakt; alle maten SPIRAALMATRASSEN alsook voor BEDSTEDEN worden geleverdCompleele Menbileering van SALONS en HUISKAMERS. Stoffeerinrlchting en Behangerij. VLUGGE EN NETTE BEDIENING. Steenbergschestraat 17 - BERGEN OP ZOOM - Telefoon 190. Maakt BegrootiDgen voor het behangen en meubileeren van HUIZEN. 54 27616 1882 OPGERICHT l| Voortreffelijk ingericht volgens veeljarige practische ervaring. Eigen waterreinigings-installatie tot algeheele zuivering van bedryfswte met eene capiciteit van 150 M3. per dag. ra Eigen electrieche centrale voor licht, kracht en elcctriecho chloorkalkjj bleekmethode. -ft Desinfecteeriug aller goedereD. Speciale inrichting voor uitstoomen en opmaken van FIJN 8TRI« LINNEN, alle voorkomende DAMES- en HEEREN ZOMERKLEEDI1 WOLLEN- en andere DEKENS enz. enz. Zendingen door geheel Nederland en daar buiten. Billijke tarieven, onberispelijk en vlogge aflevering aller goederen.l 19627 Agent: de heer VOORDIJK. MAGAZIJN van STEENHOUWERIJ, MARMER HARDSTEEN 7001 Bruggen, Sluizen, Gebouwen, SLIJPSTEENEN enz., STRAATKEIEN. 12 1152 AUG. VAN DYCKPETIT Stationstraat Bergen op Zoom ONTVANGEN een NIEUWfl MOOIE COLLECTIE prijzen billijk. 9229 11 Aanbevelend, Lievevrouwestraat B 29. BERGEN OP ZO 250 29507 DirecteurE. J. BEEKMAN HS President-CommissarisWILLEM BROEKHUIJS Volgestorte obligatiën, recht gevend op den vollen prijs f 5.20 I - Halve obligatiën, recht gevend op den halven prijs f2.70 Koopt spoedig bij onzen agent, indien Gij bij de eerste Augustus-trekkingen wilt meespelen I

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 4