ONOVERTROFFEN REX HONDERD DUIZEND ^GULDEN Donderdag a.s. de Tweede Trekking. (Hfen "Woonhuis VOLLE MELK wmmmm Een groot succes 19e Rotterdamsche Premieleening TWEE MILLIOENEN GULDEN: IMS Eigenh.-pootgoed SIERADEN. Antoine Andriessen D.C.zn., Vijf Klassen. Kantoor Eiland TholenM. M. van Rijssel - Stoofstraat 4, Tholen. '"Iferkooping te Tholen WIJN EN? f 15. M. van Rijssel Uw plicht verzaakt BRILLEN, JAC. DE LATER, Gr. Markt 25 - Telef. 264 BERGEN OP ZOOM. 65 is de Hoofdpremie der waarvan de Tweede klasse A.S. DONDERDAG trekt. '■zonder éénige korting Geen concurreerende instelling, die U zóón kans biedt Gij gokt NIET meer bij den Staat doch gij KOOPT een Rotterdammetje- f 100.000.-, f50.000.-, f25.000.- f20.000 -, f 10.000.- enz. Vijf Klassen Toch kost een tientje der Staatsloterij U MEER dan 'n heel Rotterdammertje 1 GEHEEL Gokkend Nederland doet mee. Premiën van f 100.000.-, f50.000.-, f25.000.-, f20.000 -, f 10.000.- enz. met Schuur en Erf ;hot uuwland, Watergang en Zijkantweg, >n. LIPS- A. P. NI. V0ETS, Groote voorraad REX Stereliseerapparaten en Flesschen 0UD-V0SSENIEER. TELEFOON 22. dat de timmerzaak op dezelfde voet wordt voortgezet. hebben wij steeds met het opnieuw monteeren van oude iuweelen tot nieuwe moderne ELECTRISCHE FABRICATIE EN REPARATIE-INRICHTING. VERGULDEN EN VERZILVEREN. Beleefd aanbevelend, JUWELIER Geen twintigjes, geen korting, maar heele obligatiën, rechtgevend op den vollen prijs! Koopt onmiddellijk Obligatiën der Negentiende Rotterdamsche Premieleening of wissel in Geen twintigjes, doch HEELE obligatiën PIT Laat de eerete kms U niet ontglippen, doch koopt onmiddellijk! Una ^og men ïi Q larie D. VAN DE VELDE te d zal, ten verzoeke van de amen vaD wijlen Mejuffrouw JOH. HOOGERHEIDE op. ÉRDAG 26 AUGUSTUS 1922, H liddags 5 uur in de herberg M. J. Hoek, bij INZET, en ode 7 uur, (telkens zomertijd) herberg van J. B.. Nieuwen- te Tholen bij TOEWIJZING iouv het openbaar verkoopen Gemeente THOLEN l.SOet Oadeland, groot 5 aren 24 ireD. Dadelijk te aanvaarden. 40 aren 50 centiaren (1 gemet den) 44 29528 ,v len Kerkweg. isnvaarden rooven oogst 1922. 1 Beet. 66 aren 30 centiaren imeten 71 roeden) IUWLAND EN ZIJKANTWEG den Benlweg. In 2 perceelen. isnraarden rooven oogst 1922. 3 na 'Hebt U reeds kennis gemaakt met onze niet, bestel dan een proefzen bevattende Bordeau. Spaansche Wijn. Medoc. St. Emiliou. St. Estèphe. St. Julien. Samos. Roode Port. Witte Port. zeer oude Madeira. eze tien soorten voor thuis. Beleefd aanbevelend, 28 üM 20. THOLEN. tho indien U niet breekt met de oude sleur om Uw Geldswaarden, Koop mansboeken enz. op te bergen in de lade van een Bureau, Linnenkast of Secretaire. Dagelijks leest ge in de dagbladen vaa diefstal en kon dit evengoed bij U zijn geweest. Stelt dus niet uit, maar besluit en koopt een 22 29542 Brandkast en ge zijt gewaarborgd tegen Brand en INBRAAK. LIPS-kasten zijn sinds Jan. 1921 met ongeveer 60 verlaagd. Oude kasten worden ingeruild. M. M. C. HAAIJER - THOLEN. 3TOOFSTRAAT 3~ THOLEN. Doublé So Easy vanaf f2.75 Brillen vanaf f0,85 Brengt Uw reept mee naar Voets en U wordt goedkoop geholpen. REPAKATIE, VAKKUNDIG PRIMA ZUIVERE WITTE TE KOOP. Te bezichtigen en te bekomen bij 7 29531 M. J. ST0UTJESDIJK, Tholen. SANGUIN0SE. Zuiver Plantaardig Tonicum is een ongeëveuaarde bron van kracht en energie voor ieder, die eestesarbeid te verrichten heeft, onverschillig van welken aard. De SANGUINOSE verhoogt de werkkracht van den gezonden meusch en geeft aan allen over- vermoeiden en uitgeputten de ver loren zenuwkracht terug. 17650 SANGUINOSE wordt verkocht in groene flacons van ruim 300 gr. inhoad. Sanguinose kost per fl. f 2. 6 fl. f II.—12 fl. f 21.—. Wacht u voor namaak. Verkrijgbaar bij de meeste apothekers en goede drogisten. VAN DAM Co., 32 De Riemerstraat 2c/4>. Den Haag Te Tholen bij L. G. v. Zalt- bommel, te Bergen op Zoom bij H. G. v. Kroon, Apoth. te Ierseke bij A. M. Steketee. van tot 3 L. Bij flinke bestelling franco buis. Bestellingen worden ook aangenomen door D, PLANTSOEN te Ood-Vossemeer, ook voor de Hermetisator. Aanbevelend, 34 29505 29430 EN BILLIJK 15 Hiermede BERICHT ik het GEACHTE PUBLIEK van THOLEN 10 29538 Zich minzaam aanbevelend, C. W LINDH0UT—SCHOT. 29534 lUlll Verder2 premiën van f 50.000. 4 premiën van f 25 000. 5 premiën van f20.000.- 10 premiën van f 10.000.- In tegenstelling met alle concurreerende instellingen loten wij BIJ VERVROEGING uit zoodra wij zijn uitverkocht, omdat wij niefs liever doen dan de premiën zoo vlog mogelijk ts brengen onder de Obligatiehonders. Wij komen bij iedere leeniug obligatiën te kort, - Ods systeem is het aantal klassen te beperken en het aantal premiën der klasse uit te breideD, en 90.000 kleinere premiën - Kans: 1 tegen 31 - Totaal aan premiën bijna Leg het Staatsplan eens naast het onze, vergelijk het aantal groote premiën der Staatsloterij met de onze, en Gij volgt het voorbeeld van duizenden UIHT* I I I a'® een tieDtie 'D Staatsloterij speelt waarop de 100.000 valt?: Een paar roode roggen om eventekunDen lil 11 I LI IJ I III I II rosten, even te kunnen genieten, om onmiddellijk daarna wéér te zwoegeD, te loopen in den tredmolen van zorgen I Wij alléén geven HONDERD DUIZEND GULDEN ZONDER ÉÉNIGE KORTING 29536 350

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 3