Fer Inmaak- II P 3000 K.G. KLAVERÏÏ00I gei V Afbraak te Tholen. fVlax de Knocke" ADVIES-BUREAU ALLUIYIINIUM- Keukengerei Schietwedstrijden 8 nieuw gebouwd woningen f 3.60 per Liter Te modern. Het vaandel van het Cloveniersgllde te Scherpenisse. De Waterleiding. mei >uwl St-Philipsland. st. H iMj ZO Temperatuur van het Scheldewater te Th OPENBARE VERK00PING te St-Maartensdijk. TE KOOP en twee voer Erwtenstroo GROOTE TE THOLEN op 28, 29 en 30 Augustus a.s. een Woning met ruime werkplaats BRANDEWI1N JENEVER tot zich zien kooien Dan ia 't niet langer 'n rivier, die voor afvoert in plaats van water, dan is bet 'n brandende muur, 'n gloeiend bol werk, dat schijnt te loopen. Op z'n Chineesch. Een Chinees houdt er blijkbaar eenigszins andere begrippen op na, dan wij Westerlingen. De Deli Ct. komt met een teekenend staaltje. In een Chineesch gezin was een kleintje ge boren. De moeder werd ernstig ziek en er was weinig kans op behoad. De pasgeborene was dus van alle moederhulp verstoken en de vader voorzag dat het kind weldra zou sterven. Een Westerling zou dan alles in het werk stellen, om den nieuwen wereldburger in het leven te houden. Maar de Chinees dacht daar over anders en bracht het kind, dat zoo spring levend was als iets, maar vast naar den doodgraver l De doodgraver, een oude, goeie Chinees, kreeg er de boodschap bij dat hij „hier al vast een toekomstige sollieitaut naar bet graf kreeg, en dat hij later maar de rekening moest presen teeren. Nu, de man nam den kleuter, een alleraardigst klein Chineeschje van twee weken, van den zonderlingen vader over. Dit geschiedde in April. Dezer dagen kreeg de moeder, die weer ge nezen was, een begrijpelijk verlangen naar haar kleintje. Maar in plaats van een klein jochie, met kleurige strikjes door zijn sprieterig haar gevlochten en zonuelachende amandeloogjes, kwam de doodgraver, met de rekening ad f 8 contant te voldoen. Of U asjeblieft maar even betalen wil 1 En de 8 gulden, wegens het verzorgen eener begrafenis werden voldaan en de som werd gekwiteerd. Het leed was voor de Chineesche moeder zwaar te dragen. En zoo gauw toen de vrouw in zooverre hersteld was, dat zij loopen kou, ging ze met droef gelaat naar het graf van haar kleintje. En was van plan om met Chi neesch ritueel den Grooten Geest verder de bewaking over te dragen over haar te vroeg verscheiden kleuter. Doch op het kerkhof was het grafje niet te vinden. Dies toog de verontwaardigde vader naar den Chineeschen doodgraver op informatie uit en ontdekte daar zijn kind, dat iutusscheu den aanvalligen leeftijd van 2*/j maand had bereiktDe kleine was zoo gezoud als een visch en kraaide vau plezier. Ja, daar stond de Chi neesche doodgraver, met berouwvol gelaat. Hij had het kind liefderijk opgevoed en meende door de begrafenisrekening zijn kosten voor de educatie eenigszins goed te maken. Eerstdaags zal de man zich hebben te ver antwoorden, wijl hij den zonderlingen vader voor f 8 heeft opgelicht. De moeder heeft haar kleuter thans in blakenden welstand terug. De Amerikaansche bladen maken melding van een 25-jarig meisje, een zekere Florence Gray, die te Philadelphia bijna acht jaar iD manneu- kleeren heeft rond geloopeu. Het meisje, de dochter van een advocaat, kreeg schik in do mannenkleeding na een zeiltocht, waarbij zij mannenkleereu had aan gehad. Zij nam den naam aan van „John Mc. Connel' en verkreeg een positie als bestuurder van een vijf ton zwaren motorvrachtwagen. Nadat zij bevorderd was tot z/voormau', werd zij de leider van een bende rowelingen, die bekend stond onder den naam vau ^de IJzeren Bende', welker leden zij met haar vuisten in bedwang hield. Later ^verloofde" zij zich snel achter elkaar met verscheidene meisjes, velen van wie zij het hart brak. Zij kreeg ook een zekere beroemdheid door het overzwemmen van de Delawarerivier. Dezer dagen ontmoette zij op straat een vroe ger lid van de „IJzeren Bende", die haar on verwacht beet greep en haar door een slag in het gezicht bewusteloos sloeg. De politie kwam toen tot de outdekkiug dat deze //John" een meisje was. Pooltochten per luchtschip en vliegtuig. De deelnemers aan de poolexpeditie van wijlen Shaeckletou zijn weer iu Engeland aangekomen. Een hunner, majoor Carr, heeft verklaard, dat men in de toekomst voor het ondernemen van Pooltochten veel meer aandacht moet schenken aan luchtschip en vliegtuig. Iu de zomermaanden zal het vliegtuig het ideale middel blijken te zijn om de Pool te bereiken. Hij zeide, dat maar weinig menscheD beseffen, hoe zacht de zomers in de Noord- en Zuidpoolgebiedeo eigen lijk zijn. Het Duitsche luchtschip van heden is uitnemend in slaat van Londen uit 'n tocht naar de Noordpool en terug te ondernemen, die een week zoq duren. De afstand, n.l. circa 4000 mijlen, is in het geheel geen bezwaar, terwijl gemakkelijk brandstof voor den geheeleu tocht mede kan nemeD. Op deze wijze zal het mogelijk blijken aan Poolonderzoek te doeu, zon der dat er voor elke expeditie jaren van voorbe reiding noodig zijn en zonder dat de deelnemers zich tijdens den werkelijken tocht aan allerlei ontbering behoeven bloot te stellen. Gedurende de zeven weken, dat de „Quest"- expeditie in het ijs vertoefde, was de laagste temperatuur 5 graden Fahrenheit geweest, bij een gemiddelde van 20 graden. De windsnelheid had niet meer dan 8—10 mijl bedragen en het uitzicht was voortdurend onbelemmerd. In die zeven weken waren er meer dan 300 uren ge weest, die ideaal waren om te vliegen. In der gelijke omstandigheden zou men dus uitnemend gebruik hebben kunnen maken van een gewoon vliegtuig. De //Quest" was op 69 graden 18 minuten Z.B. door het ijs verhinderd verder te gaan. Uit de peilingen was gebleken, dat de zeediepte van 3000 op circa 1000 vadem was afgenomen, wat bewijst dat men het Zuidpool- Vasteland vrij dicht was genaderd. Weer een mislukte conferentie. Zooals te verwachten was, de Londensche conferentie is mislukt en Frankrijk wenscht, althans voorloopig, niet mee te doen aan het verleenen van uitstel van betaling aan Duitsch- land, daar Frankrijk, wegens den financiëelen toestand waarin het verkeert, geen cent kan missen, zonder dat ook haar betalingsmiddelen gevaar loopen den mark achterna te gaaD. Duitschland is aan het einde van zijn krachten gekomen, heeft geen geld meer, Frankrijk dreigt een bankroet, indien het de Duitsche schade vergoeding uiet ontvangt, hoe moet dat in orde gebracht Amerika houdt zich onzijdig en wil zich met den Europeeschen warwinkel niet bemoeien, het geen ook alweer niet eeQ middel is om den boel in orde te krijgen. Vrij gevloten. Voor een rechtbank te Londen stonden ver leden week een mau en een vronw terecht, beschuldigd van bedelarij. De politieagent die hen had opgebracht, verklaarde dat zij een „ver schrikkelijk lawaai" maakten door op een fluit te spelen ea dat er van melodie geen sprake was. De man, die zich iu zijn mozikale gevoelens aangetast voelde, protesteerde heftig en bood aan, voor de rechtbank, zijn muzikale kwaliteiten op de fluit te demonstreeren. De president ge bood daarop resoluut: Geef beklaagde de fluit 1 De politieagent voldeed onderdanig aan dit ge bod en de man zette daarop de fluit aan den mond en speelde met groote geestdrift de „Blue Bells of Scotland". Toen hij klaar waB betuigde de rechter zijn bijval door te zeggen, dat de praestatie //heel goed' was. De man had daar mede zichzelven en zijn vrouw vrijgeloten. Zij kwamen er met een berisping af l De „eenstapper". De //eenstapper' is een stuk speelgoed, dat bij kinderen nogal in den smaak valt. De in richting bestaat uit een honten plankje met be weeglijk voorwiel, verbonden met stuurinrichting, en vorksgewijs in genoemd plankje geplaatst achterwiel. In het Vad. waarschuwt een arts, dr. Milo, legen dit speelgoed. Hij schrijft„Wat is het geval Het kind plaatst een voet op de tree plank en zet met groote kracht met het andere been af, om snelheid te ontwikkelen. Als men goed oplet, wordt gewoonlijk de linkervoet op de plank geplaatst en met het rechterbeen afge zet. Het linkerbeen, van huisnit het slechtst ontwikkeld, dient slechts als standbeen, het rechter wordt geoefend, waardoor het verschil in ontwikkeling vergroot wordt. Maar er is meerdoor het afzetten met het rechterbeen ontstaat er bij eiken trap een ruk op de weeke deelen vau de liesstreek, er komt telkens een ongewenschte trekking van bet betreffende heup gewricht tot stand. Bestaat er gevaar voor lies breuk, dan zal zeer zeker de ontwikkeling daar van in de hand gewerkt worden j bovendien worden de banden van het heupgewricht over matig gespannen, wat tot pijulijkheid aanleiding daarom heb ik gemeend moeten waarschuwen.' tegen het toestel te VAN ONZE BERICHTGEVERS. C. H. C. beurgh. de Wit en van A. C. A. van KERKNIEUWS. OUD-VOSSEMEER. Maandag ji. werd een vergadering gehouden van ïDgelanden van het waterschap Oud-Vossemeer in verband met de afkeuring van den stoomketel van het Polder gemaal door het stoomwezen. Door den heer J. A. de Graaff, werktoigkoudig-ingeoieur bij de waterleiding te Amsterdam, is naar aanleiding daarvan een onderzoek ingesteld naar den toe stand van het stoomgemaal. Een rapport geeft aan dat het gemaal ten koste van een hoog bedrag weder bed rij fs waardig kan worden gemaakt, her stel van gebouw, enz. met nieuwen ketel zoude f35.000.— kosten, een nieuw motorgemaal f 100.000.— Voor een en ander is in deze vergadering nog geene beslissing gevallen en hoogstwaarschijnlijk wordt spoedig een nieuwe vergadering belegd. Door de scherpschultersvereen. „Koningin Emma" alhier is, in verband met de Hinderwet, toestemming verzocht een schietbaan aan te leg gen op den Noordelijken berm van den dijk tusscheu de polders Leguit en Vogelsang. SCHERPEN ISSE. Een schoolkind werd aan gereden door een fietsenden jongen die een sikkel in de hand had. Het meisje werd met het scherpe voorwerp zoo iu 't gelaat getroffen dat dr. Polderman de wond moest heelen. (Het vervoer per rijwiel van onbeschermde snij werktuigen is op vele plaatsen om de ge vaarlijkheid verboden Red.) 28 Mei 1862 werd Tholen vereerd met het bezoek van Z. M. Koning Willem III, die o.m. ook Scherpenisse bezocht en daarbij het oog liet valleu op het vaandel van het Cloveniersgilde, daarbij den wensch nitende het vaandel te mogen bezitten. Het aloude vaandel bevindt zich dientenge volge in Het Huis Ten Bosch te Den Haag. Door den Burgemeester van Scherpenisse, de heer P. van Rees zijn bij de Koningin pogingen aangewend om het Gilde weder in het bezit van het vaaodel te stellen en naar we vernemen met gunstig resultaat. H.M. de Koningin heeft besloten dat het vaandel weder terug zal wordeu gegeven aan het Gilde, dat zeer zeker de voort varendheid van burgemeester Van Rees op prij9 zal stellen. Tholen. In ons bericht van vorige week om trent het leggen van den zinker door de Eendracht, was ecu liu uitgevallen. We deelden mede dat deze week de zinker zou kunnen worden gelegd, wat moest zijn dat de stelling waarmede de zinker zou worden gelegd, geheid zou worden. Met dit werk is men thans be gonnen, de geul is afgebaggerd en wordt met de hand op diepte gehoudeu. 15 September is de datum waarop men zal trachten den zinker te plaatsen. Beroepen bij Ned. Herv. Gemeente te St-Anna Ds. A. M. den Oudsten te Dinteloord. tariB zal lamen JOH Anna-Jacobapolder. Zaterdagavond 26 Aog, zal de Chr. Afgesch. gemeente bijeenkomen een ouderling te kiezen. Op de voordracht N. Geluk, Corn. den Braber en Corn. van I) ,jdda{ PREDIKBEURTEN. Tholen. Ned. Herv. Kerk voorm. 10 uur en nam. uur Ds. Datema. Beide beurten collecte voor het Kerkgebouw i het Woensdag 23 Augustus Nëd. Herv. Kerk nam. 4 uur Ds. Datema (Hi lijkiinzegening.) Geref. Kerk voorm. 10 uur en 's avonds 6 oe Bolwiju. (s'avonds afscheidsrede.) Oud Geref. Gem. voorm. 10 uur nam. 2.80 '•avonds 6,30 uur leeskerk. iERDA' M. nds her! m te Gei Ned. Protestantenbond afd. Tholen. GEEN DIENST. Poortvliet. Ned. Herv. Kerk voorra. 10.30 da. Verschoi nam. 3 uur leeskerk. Geref. kerk, voorm. 10,30, nam. 3 en 'aav 7 uur ds. Hoogland van Capelle a/d IJssel. Scherpenisse. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10.30 leeskerk en 3 uur ds. Verschoor. Oud Geref. Gem. voorm 10,30 nam. S en 6.30 uur leeskerk. sreD. Dad 40 a den) len 1 ,anva 1 E mete ONDERWIJS. Indien men een kind leert fchaatsenrijden, wordt er angstvallig voor gewaakt dat bet aan stonds leert met beide becneu uit te slaan. Hier wordt willens en wetens ren éénzijdige, niet ongevaarlijke oefening in de hand gewerkt De heer J. van der Vliet, afkomstig van Ierseke, onderwijzer in Ned. lodië met verlof, is te 's-Graveuhage geslaagd voor akte Fransch M. O. A. Een week of drie vroeger verkreeg hij akte Engelsch M. O. A. Mejuffr. T. M. D. van der Vliet te Ier seke is geslaagd voor Fransch M. O. A. St-Maartensdijk. Ned, Herv. Kerk, voorm. 10.30 en nam. S Ds. J. Keiler. Oud Geref. Gem. voorm. 10,30 nam. 3 en av 6.30 uur leeskerk. Stavenisse. Ned. Herv. Kerk voorm. 10.30 en nam. 3 Ds. Moerman. Oud Geref. Gem, voorm. 10,30 nam. 3 uo 'gavonds 6,30 uur leeskerk. St-Annaland. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 leeskerk, 3 uur Ds. Van Griethuijsen le Ood-Vossemeer. Oud Geref. Gem. voorm. 10,30 nam. 3 en 's av< 6 uur leeskerk. Oud-Vossemeer. Ned. Herv. Kerk voorm. 10,30 ds. Van Grietho en nam. 3 uur leeskerk. Geref. Kerk voorm. 10.30 nam. 3 uur ds, en 's avonds 6.30 uur leeskerk. Ned. Herv. Kerk, voorm. 10.30 en nam 3 ds. Los. Chr. Ger. kerk, voorm. 10 nam. 3 uur ea 'i at 6 our leeskerk. Ierseke. Ned. Herv. Kerk •voorm. ds. Sond«*m©y« Ritthem, nam. lezen. Ger. Kerk voorm. en nam. Ds. Akkerhui Maassluis. Chr. Ev. Gem. voorm., nam. en 'savondi Bromet. Oud Ger. Gem. voorm,, nam. en 's avond Kersten. UWL den I3DTS Hel met niet bet Bor Spa Mei St. St. Sao Rol Wi zee :ze :o tl MARKTBERICHTEN. BURGERLIJKE STAND Gemeente IERSEKE van 11—17 Aag. Gehuwd: Willem Potter 22 j. jm. en Jacoba Jacomina Moelker 20 j. jd. OndertrouwdCoruelis We.tveer 25 j. jm. en Jannetje Ridderhof 25 j. jd. Geboren Essieoa, dv. Frederikns Meijer en Eleien Eogbers. Cornelia Digna, dv. Bastiaao Verheij Pols en Maria Coruelia Vette. Pieternella Francina, dv. Anthony Duinkerke en Maatje van Sabben. Overleden Maria Dekker 48 j. echtgen.van Johannes Erangoia Jasperse. Jan Griep 35 j. echtgen. van Theodora Anna Catbarina Offenberg. Gemeente THOLEN van 1118 Ang. 1922. Geboren Wilbelmina, dv. A. J. de Hond en van L. den Braber. Adam Johannea, zv. THOLEN, 19 Aug. 1922. Boerenboter f 1.30 per pond. Roomboter f 1.30 Eieren 61/, cent per atuk. ROTTERDAM, 15 Aug. 1922. EIEREN. Op de heden in ons veilingalokaal Bi poortstraat 24 gebonden veiling warden ni gende prijzen besteed Gegar. verache hoendereieren van 16.— tdt f 8.50 Kleine kipeieren f 5.tot f 6. Eendeneieren f7.tot f7.25 Kalkoeneieren f 12. Aanvoer 325,000 stuks. te l Ang. Graden C, Zaterdag 12 17,2 Zondag 13 17,2 Maandag 14 17, Dinsdag 15 17, Woensdag 16 16,3 Donderdag 17 17, Vrijdag 18 16,3 Ondertrouwd P. G. GUNST Pz. 7 en 29539 L. J. NEL1SSE Jd. - Oud-Vossemeer, u m2 'lfeolen, 1 Notaris D. VAN Bï1 VELDE te Tholen zal, ten verzoek va° |let Bestuur van de Veiliugsvetet."1^10^ „de Eendracht" te Tholen op Zaterdag 26 Augustus 1922, 's namiddags half vier (zomertijd) vóór het veilingsgebouw aan de Oudelandsche straal, iu het open baar verkoopen Balken, planken, men-, stal- en andere deuren, dorschvloerdeelen, banken, ijzeren ramen en verderen afbraak. 20 29535 Notaris MEULENBERG zal, ten verzoeke vau de Hengsten-Vereeui- ging te St-Maartensdijk, op Donderdag 24 Augustus 1922, voormiddags lï'/j uur (nieuwe tijd) op de huis van markt aldaar voor het koffie- dhr. Polderman, in het aan den hoogsten bieder tegen contaute betaling, verkoopen wegens faimlieteelt DEN HENGST j» "<1532 B 295. 21 UW TOEKOMST beschreven uoor ber. Astroloog. Zendt Uw brief met naam, geboortedatum, heer of dame, gehuwd of oDgehuwd en f 0.75 aan postz. A. Verkerk, Postbox 653, Rotterdam, d 29530 ongeveer 13 29537 (op ruiters staande) bij J. C. QUIST, Landbouwer, Oud-Vossemeer. VOOR BELASTINGZAKEN. Invullen van Belastingbiljetten, Recalames, enz. I. A. KEUCHENIUS i o .specteur der Directe Gewezen t ^belastingen. 29401 Kerkstraat '16' Ber<>en °P Zom' 29543 10 Speciale Aanbieding in pannen enz. bij M. NI. C. HAAIJER - THOLEN. Een ieder die gedurende deze dagen met een consumptietent op het schietterrein wil staan kan hiernaar inschrijven. 29541 Biljetten in te leveren vóór of op Woensdag 23 Augustus a.s. bij den voorzitter H. RUSSCHER. 18 UIT DE HAND TE KOOP aan de Molenvlieteche straat. aan den Bebouwdendam te Tboii Te bevragen bij 16 295' J. VRIENS, Thole 29495 12 Aanbevelend. Fa. J. C. van der Stel, Tholi

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 2