IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Zaterdag 19 Augustus 1922. Acht en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT Tholen ie IZ -Mijne handen varen absoluut opengebarsten" Na veertig jaren m Dit blad Ter schijnt eiken Zaterdag, jjs per kwartaal f0,80 j met Geïllustreerd Zondageblad fl,375, franco post f 1,65 10 at. diep, kosten. tievf PUBLICATIËN. UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiënyan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17 Yj cent». Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. iet :taal 00. aata —5 iziji LAATSINS BIJ DEN MOTORDIENST. Burgemeester van Tholen brengt ter kennis lelangbebbenden, dat ingeschrevenen voor de ig 1923, die tot gewoon dienstplichtige worden nd en niet in het bezit zijn van een bewy9 oorgeoefendheid, kunnen worden gedetacheerd s schoolcompagnie van den motordiecst. die er prijs op stellen voor zoodanige deta- iog in aanmerking te komen, moeten hun ver- o daartoe dadelyk na ontvangst van de kennis- van hun bestemming tot gewoon dienstplich- schriftelyk mededeelen aan den Commandant icboolcompagnie van den Motordienst te Haarlem. 0 ichryven behoeft niet gezegeld te zyn. behooren daarby op te geven hun geslachts- on voornamen den datum van geboorte de gemeente, waar zy voor den dienstplicht zyn ingeschrevenen bun lotingsnummer, t is noodig, bij het schryven verklaringen over $en, waaruit hun bekwaamheid in het chauf- 'ak of als motorrijder blykt. Een rybewys kan 8 talk een verklaring worden aangemerkt. Chef van den Generalen Staf bepaalt wie van egadigden voor de detacheering in aanmerking n. Dezen worden ingelijfd "bij het regiment igartillerie te Utrecht. Na daarbij een maand hun eerste oefeningstijd te hebben vervuld, en zij bij de schoolcompagnie van den motor- t gedetacheerd. lolen, 15 Augustus 1922. 33 voofbare Vergadering van den Raad der ge- nte Sint-Philipsland gehouden op Dinsdag Aug. 1922 des voormiddags 9'/, uur. Brij oorzilter de Burgemeester de heer L. Nilant, etaris de heer C. van Bendegom. Tegen- Trdig de heeren P. J. de Kuijter, J. van - e, A. A. van Nieuwenhuijzen, J. van Strien Iqq A. M. van Dijke. Afwezig met kennisgeving heeren T. A. Bondeling en L. Neele. varI>e Voorzitter opent de vergadering te 93/4 nor, notulen der vorige vergadering worden ge en en onveranderd goedgekeurd. 'Tierna doet de Voorzitter voorlezing van de lende ingekomen stukken Beslissing van Ged. Staten d.d. 14 Juli 11. In ke reclame ü.0. dienst 1921, waarin werd egedeeld dat het ingestelde hooger beroep J. van Dijke Jr., ongegrond is verklaard, dgekenrd terug ontvangen wijziging begrooting st 1921. Voor benoeming van zetters worden gedragen de heeren C. Clarisse, aftr. en van Nieuwonhnizen, W. Meijer altr. en orber. e verordening Hondenbelasting wordt over- omstig het verzoek van Ged. Staten gewijzigd s rdoor deze verordening in werking zal treden 0] 1 Januari 1922. fijzigiug algemeene politie-verordening Art. Ie wyzigen alt volgt Iet is verboden Op zoodanige wijze op de openbare straat itaan of te zitten of uitstallingen te plaatsen ie hebben, dat daardoor het vrije verkeer of toegaDg tot eenige woning of wiokel wordt immerd. Op de openbare straat, tenzij ter bezichting ir winkelétalage, op de door een woning of kei gelegen stoep te staan of te zitten, of n de bniten, hekken of schattingen te zitten e leunen. De straten, stoepen of wegen door afval eetwaren, weggeworpen papier of op andere e te verontreinigen. Jn art. 39 wordt toegevoegd Verder is het isens verboden om des Zaterdags na één uur •middags mest te vervoeren of te doen ver- op karren, wagens of bandkarren over openbare wegen in de kom der gemeente. >an art. 186 bij te voegen toom,- sleep- en motorbooten mogen bij het en nitvaren der haren of tijdens bnn ver- op de scheepszaten geen gebrnik maken hun schroef, indien zij niet voldoende vlot en dan met halve kracht werken, p advies der Gezondheidscommissie zetelende Zierikzee wordt onbewoonbaar verklaard de ling van A. Qoist, Voorstraat A 53. e Raad besluit sollicitanten op te roepen doodgraver in den Anna Jacobapolder op jaarwedde van f 45. e gemeenterekeDing 1921 werd door den 1 voorloopig vastgesteld overeenkomstig het Jgende rapport van de commissie van onder- bestaande uit de beeren L. Neele en J. v. en, aldus luidende benals het vorig jaar hebben wij ingevolge opdracht de rekening van de gemeente en Burgerlijk Armbestuur met bescheiden over 1 onderzocht. laatstgenoemde rekening geeft geen aanleiding opmerkingen. 'en aanzien van de gemeenterekeniug 1921 'ten wij het navolgende in bet midden igen ift was ons aangenaam te kunnen consta- stelling van het nadeelig saldo ad f 1815,11 over 1920. Bovendien is een bedrag van f7000, extra afgelost op de loopende leeningen. Een woord van hulde aan Burgemeester en Wethouders is hiervoor niet misplaatst. Het jaar 1921 is een eigenaardig, maar toch een goed jaar voor onze financiën geweest. Verschillende bronnen van inkomsten hebben rijkelijk gevloeid, o. a. kaai- en havengelden brachten buitengewoon op als gevolg van de byzondere opbrengst van de saikerbieten en de hoogere tarieven. Daartegen stonden wel eenige buitengewone uilgaven veroorzaakt door den najaarsstorm en het wegslaan van de in 1920 gelegde spoisluis met daaraan verbonden opruimingskosten, doch dooreengenomen maken die offers geen ongnn- stigen invloed. Gaarne erkennen wij, dat de stiebtingskosten van dien slnis nog enkele jaren in den vorm van rente en aflossing jgevoeld zullen worden. Wij stellen voor de rekeningen voorloopig vast te stellen zooals ze zijn aangeboden. In ons rapport van het vorig jaar zeiden we ^Zoowel handel als landbouw stevent met rasse schreden naar middelmatige, misschien minder gunstige jaren". En tbaus moeten we doorleven een periode van malaise waardoor ook draagkracht veel ver mindert. Matigheid en beperking worden een geboden eisch. Laten wij dien eisch zonder schade voor het algemeen in toepassing brengen want waarlijk 1921 was een bizonder en een goed jaar. Het is voorbijgegaan om niet weer terug te keeren." De commissie van onderzoek, get. J. VAN STRIEN. get. L. N EELE. en werd vervolgens de rekening voorloopig vast gesteld in ontvang op f 115.066.965 en in uit gaaf op f 1Ö7.909.175 batig slot f 7157.79. De rekening van het Burgerl. Armb. werd goedgekeurd in ontvang op f 1394.31, in uitgaaf op f 1378.62, batig slot f 15.69. De gemeentebegrooting, dienst 1923, werd door den raad vastgesteld in ontvang en uitgaaf op f67.990.63. Dezelfde commissie van onderzoek rapporteerde het volgende hierover „Wederom hebben wij ingevolge uw opdracht en evenals het vorig jaar de begrootingen der gemeente en het Burgerlijk Armbestuur voor 1923 onderzocht. Konden wij in het rapport voor de begrooting 1922 wijzen op een mindere raming van f 2000 hoofdelijken omslag, thans kunnen wij met ge noegen wijzen dat in de voor u liggende be- grootiDg 1923 de belangrijke som van f 9000, minder aan belasting wordt geraamd dan voor 1922. Dit verblijdend teeken is een gevolg van het goed slot over 1921 en het vervallen van de dekking van bet op de begrooting 1922 voor komend nadeelig saldo van f 1815.11. In bet algemeen wijken de ramingen niet veel van bet vorige jaar af. Alleen de post „Onderbond wegen", vertoont f 3000, bijzondere raming voor verbetering weg naar de halte. Hét plan bestaat om een gedeelte met keien te bestraten. Wij juichen dit toe. Komt dit tot stand dan zal bij een nat najaar en ook later een 'groot onderhoud verdwijnen. Overigens konnen wij geen bijzondere opmerkin gen maken en meenen wij te mogen zeggen, dat met de alom bekende zuinigheid al rekening is gehoudeu. De Commisiie van onderzoek, .get. (als boven.) De begrooting van het Borg. Armbestuur voor 1923 werd goedgekeurd in ontvang en nitgaaf op f 1315,69. De verordening op de Vleescbkenriugiwet werd vastgesteld, waarbij de Raad met algemeene stemmen uitsprak, dat de Raad vaD de centrale gemeente (Steenbergen) de beer A. v. d. Sande, Rijksveearts te Steenbergen, tevens keurmeester voor deze gemeente tot hoofd van dienst be noemde. Aan D. Vermeij, Jac. den Braber en A. S. den Braber werden stukjes grond in erfpacht afgestaan onder eenige voorwaarden. Tot lid der commissie tot wering van school verzuim in den Anna Jacobapolder werd benoemd dhr. A. Wisse inplaats van J. Wisse die be dankt had. Bij de rondvraag vraagt de beer A. M. v. Dijke om verbod te stellen voor rijwielen in de Anthoniestraat en Karreveld, en verzoekt hij op den Oostdijk een bord te plaatsen aanduidende de richting Anna Jacobapolder en Zijpe en rich ting Steenbergen. Ten slotte stelt hij voor een bedrijfsbelasting in te voeren met het oog op de heeren Speijer Brothers te Amsterdam et Vferken in den luiniels herstellen aan een aulo.zulke werkjes veroon. zaken ruwe handen en brengen «stof en vuil in de huid LIFEBUOY-ZEEP reinigt de huid volkomen en brengt in de poriën een weldadige zuiverheid.die verzacht en beschermt LIFEBUOY HEALTH SOAP D£ LEVER'S ZEEP fF VLAARD1NGEPI fabrikanten van Lux en Twink meente bet beroep van teeleo in uien uitoefeDeu. Met algemeene stemmen gaat de Raad met de voorstellen van den beer A. M. v. Dijke mede. De voorzitter stelt hierop voor om een plaat selijke inkomstenbelasting te heffen, aangezien de opbrengst van opcenten Rijksinkomstenbelas- ting en Vermogensbelasting op verre na niet zal opbrengen als hiervoor destijds werd geraamd en dat tevens tal van personen vrij zijn van betaling aangezien deze niet in de Rijksinkom- stenbelasting zijn aangeslagen. De Raad neemt ook dit voorstel met algemeene stemmen aan. De beer A. A. v. Nieuwenhuijzen vraagt of voor de uitvoering bestrating Oostdijk langs den nxplen verschillende personen prijsopgave hebben gedaao of dat dit werk mede door Burg. en Weth. zoo maar was opgedragen aan van Dorst. De voorzitter zegt, dat aan verschillende per sonen is gevraagd prijsopgave të doen en dat van Dorst de laagste inschrijver was. De heer J. v. Strien vraagt verbetering van een riool in den Anna Jacobapolder, betgeen de Voorzitter toezegt. De beer v. Nieuwenhuijzen maakt nog een opmerking omtrent den toestand waterafvoer bij de weegbrug aau den Nooidweg. Ook hier zal de voorzitter een onderzoek doen instellen en tevens den opzichter der R. T. M. vragen om den watergang loopende langs bet perceel der R. T. M. a. d. Noordweg van het overtollige bietenslik te willen ontdoen, opdat het water dan beter afvloeien kan. Hierna volgt sluiting. GEMENGD NIEUWS. Een koopman in Engeland, David Pulford, was iD 1883 in het huwelijk getreden met een zekere Emma Emmerson. Na zes maanden werd de vrouw zenuwziek in eeu gesticht opgenomen, waar zij 17 jaar verbleef- Zij boorde nooit meer iets van baar man, en zag hem in bijna 40 jaar niet meer. Pas kort geleden vernam ze dat hij in Londen woonde, en zij spoorde hem op. David Pulford weigerde echter Emma Em merson als zijn vrouw te erkennen. Dezer dageB beeft hij zich hiervoor voor het ger«cht te Bungay moeten verantwoorden. Palford gaf toe dat hij destijds een juffrouw Emmerson bad gehuwd, doch ontkende dat de vrouw in de rechtzaal zijn echtgenoote was. Hij dacht dat ze dood was en leefde nu met een andere vrouw. Daartegenover stond dat'n zuster van mevr. Pulford verklaarde, dat Pulford wel degelijk de man was, die baar zuster had ge trouwd. Doch 'n zuster van mijnheer Pulford kwam haar broer te hulp en beweerde dat mevr. Pulford niet de vrouw was, die haar broeder had gehuwd. Aau den beer Pulford werd toen verzocht de rechtzaal op en neer te loopen, waarop mevr. Pulford bezwoer dat zij baar man aan zijn gang herkende. De zaak werd moeilijk. Doch de rechter be sliste dat de weergekeerde mevr. Pulfoin bij baar weergevonden man kon blijve Het zcu ook wel toevallig zijn, meende hij indien twee Emma Emmersous in Maa't 1883 elk één David Pulford zouden hebben getrouwd. Etn profetie, die i^vatn. In 1115, toju in een wereldoord a» 2uit- scbe wa?en0» over winningen konden k°£e°', droeg de *Duitscbe Rijksbank aan een .enaar op om een uieuw bankbiljet van - - - Ti'r. r* I 'Mark te maken, welke de vruchten der Geertruidenberg, en Van Eek te Haarlem, vroeger *jüt;nKen Z0QÖ,D illustreeren. 8a I 1A. Hn n t il... (1 --- 1%mm J -«<■ H 1 1 i et bankbiljet verd ouUorpen en gedrost. te Dordrecht, daar deze heeren in deze ge- j Aan den voorkant zag men twee horens van overvloed, waaruit het goud stroomde en aan de achterzijde was een maD, die met zijn beide armen den goudvoorraad tot zich nam. Deze persoon leek op keizer Wilhelm. Het trok inmiddels de aandacht, dat dit bankbiljet plotseling verdween, dadelijk n.1. nadat een gedeelte in omloop gebracht was. Nu blijkt het intusscheo, dat de regeeriDg te laat had ontdekt, dat bedoelde kunstenaar een verscholen beeld op het bankpapier bad vervaardigd. Reeds toen had hij n.I. het voor gevoel, dat bet met Daitschland slecht zon afloopen en dat vermoeden had hij heimelijk op het Duitsche bankpapier uitgebeeld. Als men namelijk het bankpapier omkeerde, tag men de gebalde vnist van keizer Wilhelm, steunende op bet breede hoofd van Bismark en oj) een tak zag men een kleinen vogel, die den keizer iets in zijn oor fluisterde en op die manier de slechte raadgevers des keizers symboliseerde. Kort nadat de kunstenaar het bankpapier had gedrnkt, werd hij gevangen genomen en ver oordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Zijn straf eindigde in de bekendeNovembermaand vai 1918. Op den Vesuvius. In het Centrum geeft H. M. Smits een be schrijving van den Vesuvius, een van Earopa's grootste vuurspuwende bergen. De Vesnvius bevindt zich op ongeveer drie uur afstand ten oosten van Napels; de voet heeft een omvang van nagenoeg acht uur gaans. Op den berg zijn twee kegels, door eeu dal van elkaar gescheiden om een dier kegels te beklimmen, vereischt veel inspanning. In 't dal zoekt men zoolang rondom den bijna ongenaaktbaren kegel, totdat 'n plaats gevonden is, waar de opstijging mogelijk schijnt. Er zijn d^ar geen wegen, geen paden of iets dergelijks't geheel vertoont slechts 'n opeen stapeling van asch en van hardgeworden ijzer- schuim. Bovendien liggen hier steenen, aarde, ijzer, zwavel en glas in de grootste wanorde dooreen. En op dat plaveisel moet men den roet zetten en zich 'n weg banen. Door de sterke helling van den berg rolt deze wankele massa herhaalde malen weg, als men den voet er zet, en doet den bergklimmer dan weer zoover terug glijden, als hij met veel krachtsinspanning in zes schreden gevorderd was. Maar dit alles beteekent nog weinig I Als alle hindernissen op den zuiveren lossen bodem overwonnen zijn, gaat de weg verder over on vermengde asch, die veel overeenkomst heeft met roodachtig zand. Deze effen helling ziende, krijgt men weer moed, en zet overschrokken den voet vooruit. Maar al spoedig betreurt men 't ijzer- schuim achter den rag te hebben." 't Zijn hier geen losse stokken meer, die dus onder de voeten wegrollen, 't is slof en uiets dan stof, waar men bij iedere schrede tot aan de knieën inzakt. Om evenwel vooruit te komen, tracht men op handen en voeten voort te kruipen. Vergeefsche moeite 1 Ook de handen verdwijnen in 't stof en trekken de armen tot aan de schouders toe mede. Eindelijk is de top bereikt Men slaat 'n dikken mantel om, want de koude is hevig op deze hoogte, eu men begeeft zich naar den rand van den krater. Men staat voor 'n rookende afgrond van raim 1600 voet middellijn, wiens gedaante bijna iederen dag verandert. Ontzetting en angst grijpt den mensch aan, als hij plotseling deze gapende diepte voor zich ziet, waar dampen en gassen uit opstijgen, en die vooral 't ken merk draagt van de vernielende vuurkracht. Als men z'n vrees overwonnen heeft, buigt men zich over den raad van den afgrond heen en slaat den blik onderzoekend naar omlaag. Somtijds gelakt 't den bodem te ooderscheiden die ait zwavel en erts schijnt te bestaan. 'l Is zeer gevaarlijk op den kegel 'n uit barsting van den grooten krater gade te slaan maar dikwijls gebeurt 't dat deze zelve in ru*t blijft en de uitbarsting plaats beeft uit scheuren, die in 't dal tusschen de beide kegels ontstaan. In dat geval ziet men uit die schearen de gloeiende lava te vooschijn komen, evenals 't water sneeuw- en ijsvelden afvloeit. Zouder gNftt' ge vaar kan mer. de brandende rivier naderen. In 1858 en in 1885 vloeide te den hollei» weg langzaam voort. Hier en ^aar ontslon^a gloeiende watervallen, waarbij vuur druenden vonken opspatte en v^er neerviel, en u schui mende en brandende ?joe(i jn velerlei bochten en kronkeling zich bedding maakte. Bij die gelegenbgj^ waa de Yesuvi'j» aan eene zijde geheel in vuur en gloed gehold. Brandende steenen van 2rorlen omvang buitelden met groote snelheid iaiigS den berg neer of spatten in vele stukken, 'n verheren en indrukwekkend schouw spel, nit elkander. Vooral 's nachts was 't prachtig, van alle kanten kwam- duizenden nieuwsgierigen toeloopeu om 'fc g ootache natuurwonder van nabij te aansohonwon. Maar om werkelijk vrees te ondervinden moet men zich niet achter of hoven den vuurstroom bevinden men moet hem

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1