IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT Zaterdag 12 Augustus 1922. Acht en dertigste jaargang in IUÏ Firma J. NI. C. POT - Tholen Voop een gejonde heldere huid gebruik LIFE.BUOY ZEEP P.8FRBUOY GEMEENTERAAD VAN ST-ANNALAND. 36 met )etai IOC Maal 1—1 Dit blad verschijnt eiken Zaterdag, eder ijs per kwartaal f 0,80 met Geïllustreerd Zondagsblad f 1,375, franco ir post f 1,65 -}- 10 ct. disp. kosten. UITGAVE Telef. Intero. no. 16. Advertentiën van 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17 7i cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. e Burgemeester vao Tholen brengt ter open- kennis, dat van huisslachtingen aangifte t gedaan te worden bij den hulpkeurmeester, heer B. Krijger, door invulling en onder- cniög van een formulier, holen, 29 Juli 1922. 6 jazi fler 19 ■7 61 SCHUTTEVAÊR. Van onzen eigen verslaggever. II. afd. Zuidenwal had eene motie ingediend be- ;elyk de minder gunstige verhouding van de die de algemeene secretaris inneemt tegelyk die van inspectear der binnenscheepvaart. Dien- ivolge werd de wenichelijkheid uitgesproken dat teer Vlieger als secretaris zou bedanken, tenzij de vergadering het salaris voor het secretarisschap late mocht worden verhoogd, dat deze de in- ii tie-functie kon laten varen. 711 e heer Van Gils, van Made en Drimmelen be- II de dat de gevoerde correspondentie te dezer zake J tot gevolg had moeten hebben dat hieruit het kter van een motie moest worden afgeleid en ocht haar mitsdien in te trekken, in andere zijde werd evenwel het salaris van. secretaris-penningmeester ad f 275.dermate geacht, dat werd voorgesteld dit te verhoogen 750.—. vfe voorzitter noemde dit een groote sprong, wel onverdiend, maar wat gewaagd, omdat de kas Schutlevaêr dit met andere kassen gemeen heeft, ze dit bezwaarlijk kan toelaten. Daarom zag hij voorstel liever zóó geformuleerd, dat daaraan de Tiling werd verbonden indien dat kan nder instemming werd het alzoo aanvaard. wat nader tot onze omgeving te blijven zij aeld, dat werden aangenomen de voorstellen van ifd. Vlissingen om onder de aandacht der regee- te brengen de noodzakelijkheid van de opruiming de wrakken van een gezonken Dailschen torpedo- van een Fransche lichter en van het stoom- Htfp ffDorisu, waardoor groote schade wordt onder hielen aan de netten bij het visschen op garnalen 00 de Walvischstaart en Deurloo, terwyl dit ook zal 'rden gedaan ten opzichte van het schoonmaken Tn(h het mijnenveld, benoorden de Wielingen tusschen v tonnen zwart 4 en 5, daar meermalen een mijn' n. rdt opgehaald in de netton, die behalve hiervoor ■aarlijk is, ook kan ontploffen en dus mede gevaar levert voor menschenlevens. angdurig werd stilgestaan bij de vraag van het :dbestuur of het wenschelijk was dal pogingen den gedaan voorhet verkrijgen van een vlucht te Klundert. heer Timmers aldaar, wees op de zeer ge- Ma tkige toesiand van de haven in die mate dat K letering hoogst noodzakelijk is. Daarvan zyn ge- UUpnte en waterschap zoodanig doordrongen, dat zij voor f 40.000 willen bijdragen in de kosten van itel die op f 180.000 worden geceamd. >e bedoeling is ook niet een vlnchthaven aan te ;en maar een verbetering van de bestaande haven )e vorderen. Um o het algemeen werd een vluchthaven aldaar niet (lig geacht zou men daaraan steun verleenen, ware er, volgens het betoog van den heer W. Rooy, havenmeester te Oude Tonge, aldaar eerder een vluchthaven behoefte en niet minder een lingsboot, omdat daar ter plaatse tal van onge- ken zijn gebeurd, mi de vraag van het hoofdbestuur of het wen- elyk is dat aan het Goesche Sas een telef oon- isluitiog komt te bestaan, werd door den heer G. van IJsseldijk van Stavenisse in bevestigenden beantwoord, maar om te bevorderen dat die zou rden aangebracht in het café van den heer Taillie aar, werd len zeerste ontradeD. Toen de vergadering daarna Werd geschorst en de vangst ten gemeenfehuize had plaatsgehad, scheepte zich in aan boord van een der raderschepen de Lekdienst om een prachttocht te maken naar Hollandsch diep, hetgeen een succosnummer was bet programma dezer vergadering. )oorgestoomd naar Dordrecht onder de tonen der fare van Gravendeels muziekkorps, werd aldaar :bcid genomen van den beschermheer Prins Hendrik per auto naar het Loo terugkeerde, blijkbaar de est aangename indrukken medenemende van dit angrijk schippers-congres. 'n het gebouw „Americain" wisselden zang en irdracht, toespraak en gezellige koot elkander t&dig af, tot ook hier, gelijk aan alles, een eind am en <Je „Thor" een groot deel der feestgangers, 1 voldaan naar s' Gravendeel terugvoerde alwaar rpheus zich weldra over hen ontfermde door hen een verkwikkende slaap te versterken voor de mende werkzaamheden van den volgenden dag. Met dezelfde opgewektheid en energie heropende Smeege de vergadering met te wijzen op het •ote belang van het onderwijs dat gegeven wordt i visschersjongens van de Zoiderzee-omgeving om "orden opgeleid tot binnenschipper, nu het eerlang bezien staat, dat een gedeelte dier Zuiderzee niet er zal kunnen bevischt worden en de visschers 8 een ander bestaan zullen moeten zoeken. )et door do afdeeling Kilstroom ingezonden voor- 1 tot bevordering van de openstelling voor het bliek van de telefoon te Willemsdorp, als zijnde groot belang voor scheepvaart en handel vond i zelve algemeene instemming. Be afdeeling St-Philipsland kon enkele van hare irstellen intrekken omdat aan de daarin uitgedrukte oschelijkheid reeds was voorzien. Het versterken van hel licht te Stavenisse bleek tzoo groot belang te zijn dat verschillende af ingen dit verzoek hadden ingediend en dus voor het hoofdbestuur voldoende aanwijzing was om daartoe gegronde pogingen aan te wenden. Na de pauze, in welke de rekening was nagezien en de stemming voor 2 hoofdbestuursleden was ge houden, bleek eerstens dat de rekening met inbegrip van het goed slot over 1920 een batig saldo aan wees van f 465.265, waartoe zoowel de penningm. voor zijn gehouden beheer als het hoofdbestuur voor zyne verantwoordelijkheid werd gedechargeerd, terwijl als hoofdbestuurslid werd herkozen de heer R. Bats te Zaandyk en gekozen de heer M. de Korte fe Oude Tonge in plaats van den heer A. J. Hoek te Soramelsdyk. Voor het geval dat de benoemde zijne functie niet mocht aannemen, werd als zijn opvolger benoemd verklaard de heer Jac. de Rijke te Zonne- raaire, die na hem het grootste aantal stemmen had bekomen. By monde van den heer Moerland te Stavenisse verklaarde die afdeeling de plaatsing van een flik kerlicht op den hoek van Ouwerkerk zeer noodza kelijk, ter verkrijging waarvan het hoofdbestuur sich onledig zal houden. Eveneens werd de uitleg van een lichtboei op den St-Anoalandschen Nol onmisbaar geacht, hetgeen door den heer Van Ysseldyk nader werd geïllustreerd door de omstandigheid, dat terstond nadat aldaar een paar torpedobooten waren gestrand er een lichtboei is uitgelegd, doch na het einde van de mobilisatie weder ingetrokken. Het hoofdbestuur zal ook ten dezen trachten te doen wat er te bereiken is alleen kon de voorzitter een zeker complimeot aan de schippers niet onthou den, dat zij niet en torpedobooter. er wel strandden. De versterking van het licht op het Goesche Sas spreekt voor zich zelf, betoogde de heer Van Yssel- dijk, daar de thans bestaande verlichting gelijk staat met die van een kaartje eo dus zeer onvoldoende moet geacht worden, terwijl de plaatsing van duc- d'alven of vloeipalen in de boitenhaven van dat Sas daarom onmisbaar zijn, omdat het een getijhaven is en men bij laag water by gemis aau die palen, geen steun bij het ten anker komen heeft. Ook bij deze gebleken noodzakelijkheid zal het hoofdbestuur doen, wat zijn hand vindt om te doen wat strekken kan tot wegnemen dezer ougerieven. Het voor ons eiland zoo actueele vraagstuk een vaste verbinding met den wal van Noord-Brabant, ontbrak ook hier niet op het menu. De afdeeling Tholen meende van deze technische vergadering een uitspraak te moeten erlangen dat een brng over de Eendracht verkieselijker was dan een dam daar door, en de afgevaardigde de heer Schot, kwam dit nader bevestigen door de bewering dat een dam een 4 tot 5 tal plaatsen van het Eiland vao het water doet verstoken zijn, terwijl het bovendien de oester- en mosselcultuur zal doen ondergaan. De Secretaris, de heer Vlieger, die deel uitmaakt van de commissie ter bestudeering van dit vraagstuk verklaart een volkomen tegenstander van het leggen van een dain te zijn en zal zich das ter plaatse met alle macht tegen verzetten. Mocht evenwel het uit te brengen rapport, niettemin zich uitspreken ten gunste van een dam, dan moet men niet zeggen dat spr. zich daar tegen verklaarde op deze algemeene vergadering en er nog thans een negatief resultaat wordt bereikt, want zoo'n rapport wordt samengesteld overeen komstig de nedergelegde gedachte van de meerderheid. In verband met het vorenstaande werd het rationeel gevonden om het vraagpuDt tot verruimiDg van de punt van Stinkenwelle aan te houden, daar zij geen waarde zoude hebben, indien vooralsnog tot het leggen van een dam zou worden besloten. Voor een betere bebaking van de Eendracht, die als zeer wenschelijk werd uitgesproken, zal het hoofd bestuur zich in verbinding stellen met de desbe treffende polderbesturen in Noord-Brabant, zoodra het afdeelingsbestuur van Tholen de adressen dier besturen, waarnaar de Secretaris reeds geruimen tyd wachtende is, zal hebben verstrekt. Tal van andere vraagpunten betreffende vaarten in het Noorden, bruggelden openingstijden en ver lichting van bruggen, aangaande kanalen en vaart- gelden ontvingen wegens lrnnno gegrondheid een goed onthaal. De voorstellen van sociaal-ecomischen aard be treffende het onderwijs aan schipperskinderen werden door den heer Keijzer van Amsterdam, hoofd eener schipperschool aldaar in den breede uiteengezet en gewezen op de omstandigheid, dat het schipperskind de dupe van de nieuwe onderwyswet i«. Door de afd. Hoogeveeu was voorgesteld aan be voegde autoriteiten te verzoeken zoo spoedig mogelijk te willen overgaan tot wyziging van art. 762 van het Wetboek van Koophandel. Dienaangaande was reeds door eene commissie in 1911 een rapport ingezonden, va» welke gegevens zelfs was gebruik gemaakt in offfciëele kringen tot wijziging van geDoemd Wetboek. Uit dien hoofde werd het hoofdbestuur diligent ver klaard om eventueel verdero gegevens te verstrekken. Toen de agenda biermede was afgehandeld bracht de voorzitter dank aau Mevr. de Zeeuw te 's Gra vendeel voor de inzending van het miniatuur pavil joen fjalkscheepje, dat veler belangstelling had getrok ken en onwillekeurig had bijgedragen tot verhooging van de stoffeering van de vergaderzaal. Uit den boezem der vergadering werd dank ge bracht aan de afdeeling Kilstroom voor de waardige ontvangst aan de afgevaardigden en autoriteiten be reid, en tevens gewezen op het feit dat de portretten aan den wand het symbool waren van het gevleu gelde wooid dat een klein volk hetwelk zijn groote mannen eert niet klein kan zijn, ook eene vereeni- ging als Schutlevaêr die op deze wijze zijne groote mannen, hoe eenvoudig zij ook waren, eert, niet klein kan zijn. Onder daverende instemming der vergadering moest de voorzitter dit onderschrijven en 6loot met de ge wone plichtplegingen' deze welgeslaagde vergadering, yvaog-iH Denk eens aan de honden, den stoffige voorwerpen, welke U noodzakelijkerwijze dagelijks aanraak!Dit Ie. ver»i gevaar' op voor? Uw huid. Uw 2ieep moet een zuiver» en aiaoend Y*eini. qingsmicddel aijn» Gebnuik daarom HEALTH SOAP De zuiverende eigenschappen van LIFEBUOY beschermen Uw huid iegen gevaar. DE LEVER.\S ZEEP MY VLAAGOINGeri Fabrikanten van 5unlighi Lux en Twink die ook naar buiten deu iodrok moet bevestigen van den opbloei van Schutlevaêr, die veler belangstelling waardig is, ook buiten den schipperskring. Zitting op Donderdag 3 Aug. voorm. 11 uur. Voorzitter de heer C. P. W. M. Hanseeos, burgemeester. Tegenwoordig alle leden behoudens ééne vacature en de Secretaris. De notulen worden gelezen en goedgekeurd. De heer Heijboer vraagt of het bestuur der bijzondere school in kennis is gesteld met het besluit van den raad inzake het afstaan van lokalen. De voorzitter antwoordt hierop bevestigend. Aan de orde wordt gesteld I. Ingekomen stukken, alsvolgt a. een schrijven van den minister van onder wijs enz., houdende mededeeling, dat de rijks vergoeding voor het geven van vervolgonderwijs voor deze gemeente f 481) bedraagt. b. missive van Ged. Staten inzake de opheffing van de veemarkt te Dreischor, waartegen de raad geen bezwaar blijkt te hebben. c. brief van den Commissaris der Koningin, houdeude mededeeling dat als lid der Gezond heidscommissie met zetel te Tholen herbenoemd is de heer B. J. van Oost te St-Maartensdijk. d. Verslag van den keuringsdienst te Goes, waaruit blijkt dat de keuring zich ook uitstrekt over melk, brood, cacao, verdelging9middelen, speelgoederen enz., en dat sommige winkeliers en handelaars reeds zijn gewaarschuwd, terwijl er reeds verbaliseerd zijn. e. missive vao Ged Staten houdende mede- deeliog dat zij gaarne buune medewerking willen geven tot opheffing van huurcoramissies indien de omstandigheden dit toelaten. De voorzitter zegt dat er hier geen huor- commissie is en er dus niets is op te heffen. De heer Heijboer merkt op, dat St-Annaland toch onder St-Maartensdijk resorteert, alwaar er een bestaat. De voorzitter betwist dit, omdat de Raad geen iuvloed heeft gehad op de benoeming der ledeD. f. Brief van den minister van financiën inzake de geldelijke regeling en verhouding van bet rijk en de gemeente tot de drinkwaterleiding. g. missive van Ged. Staten houdende mede deeling der goedkeuring door de kroon van de verordening op de heffing en invordering der plaatselijke inkomstenbelasting welke ia werking treedt met den dag hater goedkeuring. b. idem alsvoren tot goedkeuring van de wijze van verpachting der landerijen door regenten van het Weezen-Arm bestuur, zooals dat door deu Raad in zijne vorige zitting is in overweging gegeven. i. een schrijven van het bestour der Bijzon dere School dat het genoegen neemt met het beslnit van den Raad aangaande het afstaan in bruikleen van lokalen der openbare school voor het van zijnentwege te geven christelijk onder wijs. Worden alle voor kennisgeving aangenomen. II. De voorzitter zegt dat zich als gemeente- vroedvrouw ééne sollicitante heeft aangemeld, waaromtrent Burg. en Wetb. de noodige infor- matiën zullen inwinnen. III, Van den inspecteur van het lager onder wijs in Zeeland is terng ontvangen het bestek met de teekeniDg en de begrooting voor de aan te brengen afscheiding op het schoolplein, onder mededeeling dat hij voorloopig genoegen neemt met een houten scheiding. De voorzitter zegt dat Burg. en Weth. bij voorkeur maar terstond een munr willen plaatsen. De heer Heijboer acht een houten schutting goedkooper en even goed. De heer Qoakkelaar zegt dat de steenen scheiding toch moet komen, dus dat het daarom beter is het nu maar te doen. Verder deelt de voorzitter mede dat de grond voor den dam ter opgang voor het gedeelte der bijzondere school, reeds is aangevoerd en stelt namens Burg. en Weth. voor, hem te maken als de beslaande, doch met een riool er in. De heer Elenbaas vraagt of de dam en do afscheiding toch werkelijk noodig zijn. De voorzitter autwoordt dat dit een dringende eisch van den inspecteur is. De heer Elenbaas vindt het nochtans dwaas heid de inspecteur jaagt ons op kosten. De heer Goedegebuure meent ook dat het onnoodig geld wegwerpen is, en vraagt of de raad zich daarbij zoo maar moet nederleggen. Burgemeester en Wethouders geven maar toe. Bij de hierover plaats hebbende stemming verklaren allen zich wel voor, doch enkelen onder protest. III. Daar de heer Bierens die reeds in Leer dam in den hoofdelijken omslag was aangeslagen en deze had betaald, wordt hem op voorstel van Burg. en Weth. restitutie verleend van de in deze gemeente betaalde gelden en zijnen aan slag van het kohier 1922 afgevoerd. IV. Aangeboden wordt de gemeenterekening in ontvang op f 94.847.69Yj in uitgaaf op f 88.719.60 goed slot t 6128.09Yj en die van het Wee2en-Armbestuur tot een ontvang van f 14.732.85 uitgaaf van f 12.203 95 goed slot f 2.528.90 De voorzitter stelt deze rekeningen in handen der commissie van onderzoek, voor wat betreft de eerste bestaande uit de heeren Elenbaas, Goedegebnure, Van Hout en Heijboer, en voor wat aangaat de tweede bestaande nit de heeren Polderman, Quakkelaar, Goedegebuure en Van Houdt. V. Op de voordracht ter beooeming door den Commissaris der Koningin van twee leden in het college van zetters der directe belastingen, worden wegens periodieke aftrediog van de heeren B. Kodde en J. Zandee, die te kennen hebben gegeven voor eene herbenoeming niet meer in aanmerking wenscheu te komen, ge plaatst voor de le vacature de heeren G. Goe degebuure en J. W. Elenbaas en voor de 2e vacature de heeren J. M. Soeters en J. vau Houdt. VI. Aau de keurmeesters van vleesch J. Boa- gaard eu J. llmer wordt met de inwerking treding van de nieuwe vleeschkeuringswet en door de benoeming van den veearts A. C. Steeodijk te Scherpeoiste, eervol ontslag verleend. VII. Van de commissie voor de monumenten zorg te 's-Gravenhage is een schrijven ontvangen, waarbij zij mededeelt, dat zij de toegezonden schilderij der gemeente zal onderzoeken. VIII. Op het verzoek van de directie der waterleiding om wegens de stagoatie in den buizentoevoer aan de Taste arbeiders werk te verschaffen, wordt niet ingegaan, omdat dit van geeti beteekenis wordt geacht. Daar bij de rondvraag niemand iets ter tafel heeft te brengen, wordt de openbare zitting gealoteü en gaat zij over in comité-generaal. VAN ONZE BERICHTGEVERS. ST-PHILIPSLAND. Gedurende eenige weken zijn wij verstoken geweest van het electrische licht, doordat de pomp defect was. Door het ingrijpen van het bestuur, is men er in geslaagd de inwoners toch van licht tc voorzien. Men is nu bezig een nieuwe pomp te slaan, zoodat we op het laatst van deze week weer geregeld licht zullen hebbeD.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1