IERSEKSCHE EN THOOLSCHE COURANT 4 LIFEBUOY Zaterdag 5 Augustus 1922. Acht en dertigste jaargang Firma J. M. C. POT - Tholen IS II fl« DE GEUR zegt U dat "hef meer doet dan reinigen.dat het i zuivert en beschermt; Begin vandaag rnef het gebruik van! «zeepspoedig zult 11 gevoelen hoe welda3 dio het is.voop.Uw huid. Dit blad verschijnt eiken Zaterdag. 'rijs per kwartaal f 0,80 met Oeïllnstreerd Zondagsblad f 1,375, franco «r post f 1,65 -f- 10 ct. disp, kosten. oef UITGAVE Telef. Interc. no. 16. Advertentiënvan 1 tot 4 regels 75 cents; iedere regel meer 17 cents. Grootte der letters naar plaatsruimte. Bij abonnement aanmerkelijke prijsvermindering. PUBLICATIËN. Openbaar Lager Onderwijs. larjemeester en Wethouders van Tholen maken be- d, dat tegen 1 September aanstaande gelegenheid Uat tot plaatsing op de openbare lagere school B die gemeente van kinderen, die voor 1 Maart 13 den leeftijd van 6 jaar zullen hebben bereikt, joders, voogden of verzorgers, die hun kinderen pupillen op de openbare lagere school wenschen laatst te zien, worden in de gelegenheid gesteld rvan op 22 Aagustus a.s. aangifte te doen bij hoofd der school des namiddags tusschen 4 en uur. Pholen, 5 Aug. 1922. 15 EMEENTERAAD van ST-MAARTENSDIJK. Zitting van Vrijdag 28 Juli 1922, det namiddag» 3 ur». Voorzitter de heer J. Polderman. Tegenwoordig alle leden en de Secretaris. Na lezing en goedkeuring der notulen van vorige zitting, geschiedt mededeeling van de volgende ingekomen stokken, als s. missive van Ged. Staten met verzoek entnëele bezwaren in te dienen tegen de voor nomen afschaffing van de wekelijksche ree- >rkt te Dreischor gedurende de maanden Sep- nber, October, November en de eerste hellt December. Er blijken bij den Baad geene bezwaren te taan. b. idem alsvoren dat de verordening op de ffing en invordering van plaatselijke belas- igen in werking treedt met den dag der goed- ioring. c. verslag op den keuringsdienst van waren rdt ter lezing voor de leden ter secretarie idergelegd. d. missive van den minister van waterstaat, niit het adres aan de Koningin van den Raad Tser gemeente iD zake de raste verbinding van 9jet eiland Tbolen met den vasten wal, io zijne oden is gesteld en dat bet rapport door de ,t Staten van Zeeland ingestelde commissie ten puiien van de afdamming of de overbrogging JVan de Eendracht alsnog wordt tegemoet gezien. f. Verzoek van den rijksambtenaar Proost bt ontheffing van zijnen aanslag in den hoof- üe' dijken omslag over 1921/22, daar hij voor dat e' lar reeds te Amsterdam is aangeslagen. De voorzitter deelt dienaangaande mede dat, dien eene gemeente de heffing en invordering D den boofdefijken omslag heeft overgedragen in het Rijk, geen aanslag kan plaats hebben een andere gemeente, die niet tot deze rege- ig is toegetreden. Het voorstel van Burg. en Weth. om adres- Dt ambtshalve van bet kohier af te voeren ordt met algemeene stemmen aangenomen, g. Verzoeken J. de Viet Dz., H, L. van er Jagt, L. Scherpenisse en A. L. Riedijk om i aanmerking te mogen komen voor de be- ihikbare gemeentewoning. De beer de Graaf meent, dat weder zal worden 40 sloot en dat is billijk, maar bij zon dan liever «bben dat de lotiog zich zon uitstrekken over e gegadigden, in dien zin, dat een rooster rJ erd gemaakt, opdat bij verdere beschikbaar- oming van woningen, no. 2 en zoo vervolgens de gelegenheid zonden komen, want zooals et nu gaat, kan het tot in het oneindige duren er men een woning kan haren. De heer Koopman vindt loting de meeet bil- jke regeling. Volgens het denkbeeld van de liaaf zou men toch weer voorkeur geven. De heer Vroegop zou er in dit geval voor ijn de woning toe te wijzen aan de Viet, omdat eze door den deurwaarder is aangezegd zijne 'oning te ontruimen. Hij weet wel dat er voor ko aderen ook weer dringende redenen kunnen elden, maar ale de Viet uit zijne woning wordt ;ezet, dan weten we, dat die man niet onder len blooten hemel kan verblijven en dan moet Ie burgemeester hem toch een onderdak geren, len andere vraag is, hoeveel de hnur dier wo- 92 ing bedraagt. Die zouden we eerst moeten vast- tellen, anders gaat het denzelfden weg op ale let Lindhont. De voorzitter zegt dat de hnur niet kan 'orden bepaald »éór dat we weten wie er in 'J Ie woning komt omdat de haar wordt geregeld "ar de inkomsten van den huurder, hetgeen Ij daarvan bedraagt. De heer Koopman ondersteunt het voorstel- Vroegop. Dit wordt aangenomen met 4 tegen 3 stern en, die der heeren Quakkelaar, de Graaf en Bage. g. missive van Ged. Stalen tot goedkeuring >n het raadsbesluit waarbij aan Gebr. Hage ene ichadevergoediug wordt toegekend wegens tëdrjjfsbelemmering. h, idem als voren tot toezending van het erzoek aan de Kroon van den gemeentesecre- eris om met 1 Sept. ontheffing voor den tijd ran één jaar der verplichting van art. 99 der gemeentewet, dat hij in de gemeente woonachtig lei DE LEVER'S ZEEP Mg VLAARDlMGEtt fahrika.nfert van: Sun/üjhtLUX en Tw/nh 58 27435 moet zijn, daar het hem niet mogelijk is ge bleken eene woning binnen de gemeente te kunnen bekomen. De secretaris zal eiken werk dag te spreken zijn van 912 en van 24 uur. De voorzitter zegt dat Burg. en Weth. voor stellen gunstig te adviseeren op dit verzoek, uit overtuiging dat de secretaris inderdaad geene woning in deze gemeente kan betrekken. De uren waarop de secretarie nu is geopeud, blijven natuurlijk bestaan. Eo een kop koffie kan hij teo zijnen huize gebruiken. De heer Qage vindt dat dit koffiedrinken rekbaar is. Meermalen gebeurt het, dat te dien tijde de secretarie gesloten isde onderwijzers hebben ook schooltijd van 9 tot 12 en gaan toch niet koffiedrinken. Bovendien een arbeidstijd van 5 uur is niet z66 lang, dat er zelfs nog niet wat zou bij kunnen. Ter provinciale griffie is de werktijd ook verlengd. De voorzitter en de secretaris weerspreken dat de secretarie tijdens de kantooruren zou ge sloten zijn. Ontkend kan ook niet worden dat de secretaris ten allen tijde het publiek ter wille ii. De heer Qage is niet teo volle bevredigd en zal bij de behandeling der begrooting hierop nader terug komen. Inmiddels wordt het voorstel om op het ver zoek gunstig te adviseeren, aangenomen met 6 tegen 1 stem, die van den beer Qage. i. versoek van de directie der Waterleiding maatschappij om nu reeds te besluiten tot aanleg der dienstleidingen, terwijl er eene stagnatie is in den aanvoer van buizen, die schadelijk is voor den aannemer en eenigszins vergoed kan worden indien thans met die buisleidiDgen kan worden aangevangen. De tarieven zijn voor kleine woningen f 2.50, en voor grootere f 3.50 tot f4.50 per M., benevens f2.50 voor een kraan. De voorzitter zegt dat Burg. en Weth. er niet veel voor voelen om daarop in te gaan. Qij citeert voorts uit een paar raadsverslagen dat de gemeenten Tholeu en Poortvliet afwijzend hebben beschikt, terwijl de particuliere prijs der kranen slechts 70 80 cents is. Qet college stelt mitsdien voor, een afwachtende houding aao te nemen. De vergadering vereenigde zich hiermede eenparig. II. Aangaande het voorstel van Burg. en Weth. tot het voor gezamelijke rekening met den polder delven ran den watergang onder aan den Molendyk en het leggen voor rekening van de gemeente van een opril naar den kruin van dien dijk, zegt de voorzitter, dat, naar aanlei ding van eene conferentie met de Gezondheids commissie, die op de hoogst onhygiënische toe stand van die watergang wees en welker mod- derdampen zeker zeer nadeelig moetea zijn voor den patiënt, die van de in die buurt staande ligtent moet gebruik maken, vonden Burg. en Weth. goed om, in overleg met het Polderbe stuur en tot bespoediging van dit werk alvast met de uitdiepiug dier watergang te beginnen. Door dit met het Polderbestuur gezamenlijk te doen is ook gemakkelijker overeenstemming te verkrijgen voor den opril welker grond bij de verdere demping van de sloot kan gebruikt wordeD, hetgeen ook de goedkoopste weg voor de gemeente zal zijn. De heer Qage is het niet met het voorstel van Burg. en Weth. eens, eerstens omdat het niet de goedkoopste wijze voor de gemeente is en ten andere omdat de gemeente het voor den polder behoeft te doen. Qet beste is dat de rioleering van nit het Boschje van den rijweg wordt doorgetrokken door de du gedempte water gang door het vervallen sluisje naar de groote watergang. Terwijl het uitdiepen en schoon maken van het overige gedeelte van den water gang door den polder kan geschieden, als zijnde zijn terrein. De heer Quakkelaar kan met het voorstel- Qage meegaan. De heer Koopman verwondert zich daarover, omdat de vorige week reeds met delven is be gonnen en door de gemeente het werkloon is uitbetaald. De heer de Graaf heeft ook zoo iets gehoord en zou het een betaal optreden vinden van wethouder Quakkelaar indien deze daartoe uit zich zelf mee was begonnen. De voorzitter zegt, dat daarvan geen sprake is, waut dat Burg. en Weth. besloten er mee aan te vangen en waartoe de heer Qaakkelaar werd opgedragen zich met een en ander te be lasten. De heer Vroegop zegt dat het weer dezelfde herhaling is, dat de raad uit tal van dingen wordt gehouden en bij stuk van zaken toch de medewerkiug van den raad moet worden inge roepen. Was bij dit werk nu zoo'n ontzettende haast, dat eene zitting van den raad niet kon worden afgewacht en een regelmatige behande ling aan het werk ten goede zou zijn gekomen Devoorz.: Het is op advies vau de Gezond heidscommissie. De heer Vroegop: En waarmee zal die rioo- leering worden aangelegd Met die afgekeurde buizen van de waterleiding Dat is weer precies hetzelfde. Die zijn aangekocht door den voorzitter, zonder dat iemand er iets van weet. De voorzitterNeen, neeD, ik heb het aan Koopman en Qage gevraagd en die vonden het goed. Ik heb er nog bijgezegd, dat ik zooveel mo gelijk de raadsleden wilde raadplegen, maar dat er haast bij was, want dat schipper de Winter 's middags zon vertrekken. De heer Koopman bevestigt dit, maar weet niet of ze toen al aangekocht werden. De heer Qage had er ook geeu bezwaar tegen als het bleek dat het niet te duur zou aftredende leden van het college van zetters der directe belastingen worden geplaatst de heeren J. Bastiaanse (aftr.) Jac. Qage (aftr.) P. Gaakeer en M. C. Sonke. IV. Aangeboden wordt de gemeenterekening over 1921 in ontvaDg op f 148.026.42 in uitgaaf op f 138.302.53 goed slot f 9.723.89 en die vau -het Weezen-Armbestuur in ontvang op f 15.708.22 in uitgaaf op f 15.104.911/* zijn. De heer Vroegop constateert, dat in elk geval het meerendeel der leden er niets van geweten heeft, terwijl bovendien de buizen inplaats van goedkoop, mirakel duur zijn. Want als de rioleering die nu op de markt moet gemaakt worden, met deze buizen zou worden gelegd, dan zou dat f 150 meer kosten, dan met de ontworpen cementen buizen. De voorzitter betoogt dat de raad juist zoo veel mogelijk wordt gekend, en stelt integendeel prijs op zijne medewerking. De heer Koopman zegt ook, dat de Baad van veel dingen niets weet. De heer Qage doet het voorstel een rioleering te leggen door de gedempte sloot en aan Ged. Staten toestemming te vragen tot het leggen van een oprit. Qet voorstel van Burg. en Weth. zijnde van de verste strekking, wordt het eerst in stemming gebracht'en verworpen met 6 tegen 1 stem, die vau den heer Groenewege eu dat van den heer Qage aangenomen met dezelfde stemmen-ver- houding; tegen de beer Groenewege. Een voorstel van den heer Koopman om het nit de gemeentekas betaalde werkloon ad f 30 tot uitdieping vau deo polder-watergang van den polder terug te vorderen, wordt verworpen met 4 tegen 3 stemmen, die der heeren Quak kelaar, Groenewege, Vroegop en Qage de heer Quakkelaar motiveerde zijne slem tegen dit voorstel door op te merken, dat hij als Wet houder nog liever zelf zijn portie zon betaleD. lil. Op de voordracht voor met 1 Januari a.s. goed slot f 605.30Y2 De heer Qage vindt het jammer, dat de hoofdelijke omslag tot zoo'n hoog bedrag wordt geheven, nu we zulk een groot batig slot hebben. De voorzitter zegt, dat men zulks tevoren niet kan weten. De agenda afgehandeld zijnde, geeft de voor zitter in overweging de Politie-Verordening nu maar eens spoedig ter hand te nemen. Verder deelt hij mede, dat zich iets onge woons heeft voorgedaan, namelijk dat aan den belastingplichtige schipper Grijs, die zijnen aan slag in den hoofdelijken omslag niet wilde vol doen, een dwangbevel is beteekead, en dat thans diens schip, toen hij te Scherpenisse is aange komen door den deurwaarder aau den ketting is gelegd. Maar nog ongewoner is het dat de kettingen eigeumachtig zijn doorgehakt en de schipper met eene lading naar Veere is vertrok ken. Daar na ook de officier van jastitie in het geval is betrokken, is het niet onmogelijk dat Grijs is gearresteerd. Toen Grijs ter secretarie kwam klagen over zijnen aanslag, is hem in elk geval aangeraden te betalen, hetgeen hij zelfs ter secretarie kon doen, maar hij wilde niet. Intusschen heeft de gemeente-ontvanger zeer correct gehandeld. Voorts zegt de voorzitter, dat met de rioolee- ring op de markt niet zal worden aangevangen, alvorens de buizen voor de waterleiding der huisleiding zijn gelegd, ter voorkoming van weder-opgraving dier rioolbuizen. De heer Koopman vraagt of er nog bijwerk aan de kaaimuur zal zijn en of de raad daarvan toch tijdig kennis zal krijgen. De voorzitter antwoordt hierop toestemmend. Qet werk nabij de schuur van van der Werf is geen bijwerk. De zandlaag achter de muur met de betoolaag in plaats van met brikken, zooals het bestek lnidt wordt aangelegd inge volge eene opmerking tijdens den aanwijs. Wat aangaat het aantal bedougen trappen voor de kaai zullen deze eerst worden geplaatst en mocht het blijken dat er meerdere noodig zijn of oude nog goed bruikbaar zijn, zal naar omstandigheden worden gehandeld. Ter aanmaking van de kachels in de school zullen een paar duizend losse tnrven k f 2.25 per 100 worden aangeschaft. De heer de Graaf brengt andermaal het geval ter sprake dat C. Dane, pachter van een stukje land van het kroondomein, thans onder Stave- nisse woont en daarom diens land zoude moeten worden verloot. Uit het pachtcontract zal kunnen blijken hoe de desbetreffende voorwaarden luiden. De heer Koopman geeft in overweging om bij het leggen van den opril geen uitsluiting van werklieden te doen plaats hebben, gelijk nu wel meermalen het geval was, maar hen na aanmelding, door loting aan te wijzen. Verder wijst hij op de noodzakelijkheid om hier eo daar waterplaatsen neer te zetten, zooals men dat elders ook aantreft, gelijk hij deze week te Axel en te Kruiniugen zag. De voorzitter wijst er op, dat dit wel goed is, maar dat er in de praktijk veel tegen is, daar die urinoirs nog al eens onbruikbaar worden gemaakt door de jengd. Toch wordt de plaatsing van zoo'n urinoir op de haven ten zeerste aanbevolen, en wat toezicht door de politie is niet overbodigals Bijl wat minder buiteu de kom der gemeente vertoeft en wat meer binoen, dan kan dat toe zicht wat verscherpt worden. De heer de Graaf zon gaarne een haven- reglement op de haven ophaDgen opdat de schippers weten waar zich te vervoegen als de havenmeester niet aanwezig is. Nu varen er wel hoogaartsen weg, als ze den havenmeester niet zien. De voorzitter meent, dat ze dit toch zonden doen, ook al hangt er een havenreglement. Inmiddels zal men trachten dit op te hangen aan of in de weegbrug. De heer Quakkelaar stelt voor, om de schil derijen in de raadzaal op te hangen no er nog al eens bezoekers en vreemdelingen naar vragen. Dit wordt goedgevonden en tevens om te informeeren naar de kosten van restauratie om dan stuksgewijs te laten herstellen opdat men zal kunnen oordeelen over de afwerking gelijk dat te Maassluis met groot sacces plaats vond. Daarna wordt de zitting gesloten.

Krantenbank Zeeland

Ierseksche en Thoolsche Courant | 1922 | | pagina 1